Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Sint-Oedenrode

Verordening Cliëntenparticipatie Participatiewet 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Sint-Oedenrode
Officiële naam regelingVerordening Cliëntenparticipatie Participatiewet 2015
CiteertitelVerordening Cliëntenparticpatie Participatiewet 2015
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Participatiewet, artikel 47
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-02-201501-01-201501-01-2019nieuwe regeling

29-01-2015

Gemeenteblad 2015, 10447

7/2015

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Cliëntenparticipatie Participatiewet 2015

De Raad van de gemeente Sint-Oedenrode;

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 09-12-2014, met nummer 7/2015;

Gelet op artikel 47 van de Participatiewet en artikel 150 van de Gemeentewet;

Besluit

Vast te stellen de:

Verordening Cliëntenparticipatie Participatiewet 2015

Artikel 1 Definities

 • a.

  De wet: de Participatiewet

 • b.

  Het college: het college van burgemeester en wethouders

 • c.

  De gemeente: de gemeente Sint-Oedenrode

 • d.

  Cliëntenraad: Cliëntenparticipatie Sociale Zaken Sint-Oedenrode

 • e.

  Het reglement: Het reglement van cliëntenparticipatie Sociale Zaken Sint-Oedenrode.

Artikel 2 Doel cliëntenparticipatie

Het doel van cliëntenparticipatie is het bevorderen van de betrokkenheid van de cliënt bij de vorming, uitvoering en evaluatie van taken in het kader van de Participatiewet, schuldhulpverlening, en aanverwante regelgeving, die zijn opgedragen aan het team WIZ, en daarmee het bewaken en vergroten van de kwaliteit van de dienstverlening

Artikel 3 Samenstelling cliëntenraad

 • 1. De cliëntenraad is een officieel en onafhankelijk inspraakorgaan binnen de gemeente Sint-Oedenrode.

 • 2. De werkzaamheden van de cliëntenraad zijn blijkens het reglement van de cliëntenparticipatie Sociale Zaken Sint-Oedenrode gericht op het op gestructureerde wijze behartigen van de belangen van de groep mensen met een minimum inkomen.

 • 3. De cliëntenraad bestaat uit individuen en vertegenwoordigers van organisaties, die in algemene zin te maken hebben met de doelgroep; mensen met een minimum inkomen in Sint-Oedenrode.

 • 4. De cliëntenraad functioneert onder de naam: Cliëntenparticipatie Sociale Zaken Sint-Oedenrode.

 • 5. Cliënten worden aangemoedigd deel te nemen aan de cliëntenraad.

Artikel 4 Taken en bevoegdheden cliëntenraad

 • 1. De cliëntenraad adviseert de gemeente gevraagd of ongevraagd over alle onderwerpen met betrekking tot de beleidsvorming, uitvoering, controle en evaluatie van de taken die de Participatiewet aan de gemeente opdraagt.

 • 2. De gemeente vraagt de cliëntenraad in ieder geval om advies bij het opstellen van beleidsplannen en verordeningen.

 • 3. Niet tot de taak en bevoegdheid van de cliëntenraad behoort het uitbrengen van advies bij klachten, bezwaarschriften of andere zaken van individuele cliënten.

Artikel 5 Informatieverstrekking aan de cliëntenraad

 • 1. De gemeente draagt er zorg voor dat aan de cliëntenraad tijdig de nodige informatie wordt verstrekt voor het naar behoren functioneren van de cliëntenraad. Het betreft hier alle informatie die noodzakelijk is om beleid en uitvoering te begrijpen en ontwikkelingen te kunnen volgen.

 • 2. De gemeente is verplicht gehoor te geven aan een verzoek van de cliëntenraad om toelichting te geven op ter advisering overgelegde stukken, respectievelijk op aan de cliëntenraad verstrekte informatie.

Artikel 6 Termijn uitbrengen gevraagd advies

 • 1. De cliëntenraad brengt binnen vier weken, nadat het verzoek is ontvangen, schriftelijk een advies uit.

 • 2. De cliëntenraad kan het uitbrengen van het advies eenmaal voor maximaal twee weken verdagen. Van een verdaging wordt schriftelijk mededeling gedaan.

Artikel 7 Afwijken van advies

Wanneer de gemeente een besluit neemt dat afwijkt van het advies van de cliëntenraad, dan wordt bij dat besluit medegedeeld op welke gronden van het advies is afgeweken.

Artikel 8 Zittingsduur leden en voorzitter cliëntenraad

 • 1. De zittingsduur van de leden en de voorzitter van de cliëntenraad bedraagt vier jaar, met een mogelijkheid van herbenoeming voor telkens vier jaar.

 • 2. Het lidmaatschap van een cliënt, wiens uitkering of voorziening is beëindigd, eindigt uiterlijk vierentwintig maanden na beëindiging van de uitkering of voorziening.

Artikel 9 Faciliteiten

 • 1. De cliëntenraad zorgt voor toegankelijke vergaderruimte voor de leden.

 • 2. De cliëntenraad is schriftelijk en/of telefonisch, per fax en/of digitaal bereikbaar voor leden, cliënten en de gemeente.

 • 3. De gemeente stelt aan de cliëntenraad facilitaire (vergaderruimte) en financiële middelen ter beschikking zodat dit orgaan naar behoren kan functioneren.

Artikel 10 Periodiek overleg cliëntenraad

De cliëntenraad komt minimaal eenmaal per zes weken bijeen voor periodiek overleg over de uitvoering van de wet door de gemeente.

Artikel 11 Agendering

De data voor periodiek overleg worden, conform het reglement zoveel als mogelijk per halfjaar vastgelegd. Het opmaken en vaststellen van de agenda geschiedt conform de richtlijnen die hieromtrent zijn opgenomen in het reglement.

Artikel 12 Periodiek overleg met de gemeente

De cliëntenraad overlegt in beginsel halfjaarlijks met vertegenwoordigers van de gemeente.

Artikel 13 Incidenteel overleg met de gemeente

Zowel de cliëntenraad als vertegenwoordigers van de gemeente kunnen het initiatief nemen voor aanvullend incidenteel overleg. Indien het een belangrijk onderwerp betreft waarvoor bovendien onmiddellijke actie vereist is, wordt nagestreefd deze vergadering binnen een week nadat de behoefte is ontstaan te organiseren.

Artikel 14 Geheimhoudingsplicht

De cliëntenraad neemt kennis van het bepaalde in artikel 2:5 van de Algemene wet bestuursrecht en zorgt dat zijn leden ook worden geïnformeerd over de hiervoor bedoelde geheimhoudingsplicht. Behalve na voorafgaande schriftelijke toestemming van de gemeente, zal de cliëntenraad informatie en gegevensdragers die hem ter beschikking staan niet aan derden kenbaar maken.

Artikel 15 Het reglement

Voor het organiseren en het functioneren van de cliëntenraad gelden de uitgangspunten van het reglement zoals door de cliëntenraad is vastgesteld.

Artikel 16 Citeerwijze en inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening kan worden aangehaald als de Verordening Cliëntenparticipatie Participatiewet 2015.

 • 2. Deze verordening treedt in werking met ingang op de eerste dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2015

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad, gehouden op 29 januari 2015.

De griffierM.H.J. vanEls
De voorzitterP.M.Maas

TOELICHTING

Algemene Toelichting

Artikel 47 van de Participatiewet luidt als volgt:

De gemeenteraad stelt bij verordening regels over de wijze waarop de personen, bedoeld in artikel 7, eerste lid, of hun vertegenwoordigers worden betrokken bij de uitvoering van deze wet, waarbij in ieder geval wordt geregeld de wijze waarop deze personen of hun vertegenwoordigers:

 • a)

  vroegtijdig in staat worden gesteld gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen bij de besluitvorming over verordeningen en beleidsvoorstellen;

 • b)

  worden voorzien van ondersteuning om hun rol effectief te kunnen vervullen;

 • c)

  deel kunnen nemen aan periodiek overleg;

 • d)

  onderwerpen voor de agenda van dit overleg kunnen aanmelden;

 • e)

  worden voorzien van de voor een adequate deelname aan het overleg benodigde informatie.

De punten onder a en b zijn nieuw en worden nu uitdrukkelijk in de verordening weergegeven.

Met deze verordening cliëntenparticipatie Participatiewet 2015 komt de gemeente tot een invulling van uit deze wet voortvloeiende plicht en de algemene verordeningsplicht van artikel 150 van de Gemeentewet.

Bij de vaststelling van deze verordening, vervalt de eerder in 2010 vastgestelde WWB verordening.

Opgemerkt wordt dat voor de toekomstige fusiepartners Veghel en Schijndel cliëntenparticipatie is geregeld via een verordening die voor alle huidige Optmisd gemeenten van toepassing is.

De gemeente Sint-Oedenrode streeft naar verdere professionalisering van de cliëntenparticipatie en een inhoudelijk goed overleg met een evenwichtige vertegenwoordiging van cliënten en de betrokken belangenbeharti-gersorganisaties..

De cliëntenraad is samengesteld uit vertegenwoordigers van belangenorganisaties van cliënten van in de gemeente

De door de gemeente en de cliëntenraad als representatief beoordeelde belangenorganisaties zijn onder meer:

 • -

  maatschappelijk werk

 • -

  vluchtelingenwerk

 • -

  ouderenbonden

 • -

  kerkgerelateerde organisaties

 • -

  organisaties van gehandicapten

Verder is het mogelijk andere vertegenwoordigers van maatschappelijke of belangenorganisaties die specifiek gericht zijn op de problematiek van de cliënten als representatief aan te wijzen.

In de verordening is geregeld dat gevraagd en ongevraagd advies kan worden uitgebracht, en hoe de leden van de cliëntenraad worden ondersteund en gefaciliteerd in overeenstemming met de wettelijke opdracht.

De cliëntenraad kan samenwerken en/of informatie uitwisselen met verschillende andere lokale cliëntenraden voor bijvoorbeeld de WMO en de WSW.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1 Definities

Dit artikel bevat enkele begripsomschrijvingen.

Artikel 2 Doel cliëntenparticipatie

Dit artikel omschrift globaal het doel van cliëntenparticipatie en omarmt de gedachte dat cliëntenparticipatie onmisbaar is in een beleidsgebied waarin de cliënt centraal staat.

Artikel 3 Samenstelling cliëntenraad

Omdat het hier vooral gaat om belangenbehartiging van cliënten, is het wenselijk, en zelfs noodzakelijk, dat de cliëntenraad voor een deel bestaat uit leden van de doelgroep zelf.

Uiteraard mag de doelgroep zich laten vertegenwoordigen. De werkzaamheden van deze vertegenwoordigers moeten ook gericht zijn op belangenbehartiging van cliënten met betrekking tot de uitvoering van de wet door de gemeente.

Het kan ook nuttig zijn input vanuit andere expertises bij de belangenbehartiging te betrekken. Zo kunnen bijvoorbeeld (vertegenwoordigers van) mensen met een WAO-uitkering een belangrijke bijdrage leveren.

Artikel 4 Taken en bevoegdheden cliëntenraad

Dit artikel bepaalt de reikwijdte van de taken en bevoegdheden van de cliëntenraad. Naast een adviserende taak wat betreft de algemene werkzaamheden en dienstverlening van de gemeente heeft de cliëntenraad ook recht van initiatief op dit terrein. De cliëntenraad wordt in ieder geval om advies gevraagd bij het opstellen van beleidsplannen en verordeningen. Uitdrukkelijk worden individuele zaken buiten het overleg met de cliëntenraad gehouden omdat deze worden behandeld via andere procedures en overlegstructuren. Mocht het echter zaken betreffen waar een groep (niet georganiseerde) cliënten belang bij heeft, dan behoort het eventueel uitbrengen van advies wel tot de taken en bevoegdheden van de cliëntenraad.

Artikel 5 Informatieverstrekking aan de cliëntenraad

In dit artikel is het recht op informatie dat de cliëntenraad heeft aangegeven.

Artikel 6 Termijn uitbrengen gevraagd advies

De gemeente zal jaarlijks de cliëntenraad een planning geven van de beleidsplannen en verordeningen die verwacht worden. Op deze wijze kan de cliëntenraad vergaderingen zodanig plannen dat zij na ontvangst van de adviesaanvraag binnen vier weken schriftelijk een advies kunnen uitbrengen.

Artikel 7 Standpunten cliëntenraad

De cliëntenraad heeft de bevoegdheid aan het college, gevraagd en ongevraagd, zijn standpunten over de uitvoering van de Wet werk en bijstand en de WIJ kenbaar te maken.

Wanneer de gemeente nieuwe plannen maakt, of veranderingen wil aanbrengen in de dienstverlening, en deze de belangen van cliënten raken, kan het college de cliëntenraad vragen om zijn mening.

Andersom kan de cliëntenraad zijn standpunten en adviezen aan het college kenbaar maken, wanneer hij van mening is dat de belangen van cliënten geraakt worden door plannen van of uitvoering door de gemeente.

Het college neemt kennis van de standpunten van de cliëntenraad, maar is er niet aan gehouden.

Zie verder de toelichting op artikel 11.

Artikel 8 Periodiek overleg met de gemeente

In dit artikel is geregeld dat de cliëntenraad periodiek overleg heeft met de gemeente. Op deze wijze wordt gewaarborgd dat de cliëntenraad en de gemeente, de laatste zowel op bestuurlijk als ambtelijk niveau, in ieder geval twee maal per jaar bijeen komen voor het voeren van overleg over de uitvoering van de wet en de WIJ door de gemeente.

Wanneer het duidelijk is dat bijeenkomen niet zinvol is, bijvoorbeeld in vakantietijd, kunnen partijen in gezamenlijk overleg besluiten dat het overleg niet plaatsvindt.

Zowel de gemeente als de cliëntenraad kunnen hierbij agendapunten inbrengen.

Artikel 9 Incidenteel overleg met de gemeente

Het kan voorkomen dat de periodieke overleggen, zoals beschreven in artikel 8, niet afdoende of geschikt zijn om alle voor de cliëntenraad relevante onderwerpen aan de orde te stellen. De periodieke overleggen zijn niet van dien aard dat daar alles tot in detail besproken kan worden. De cliëntenraad kan dan nader overleg plegen met de betrokken beleidsambtenaar.

Daarnaast is het mogelijk dat dringende beleidskeuzes gemaakt moeten worden in de periode tussen twee periodieke overleggen. Ook in dat geval kan de cliëntenraad de betrokken beleidsambtenaar tussentijds benaderen voor overleg.

Artikel 10 Geheimhoudingsplicht

Om een goed advies uit te kunnen brengen, neemt de cliëntenraad soms in een vroeg stadium kennis van beleidsvoornemens. Daarvoor zullen vaak conceptbeleidsstukken overgelegd worden.

Omdat beleid pas openbaar wordt na besluitvorming door het college, geldt tot dat moment voor de

cliëntenraad de geheimhoudingsplicht.

Dit houdt onder andere in dat de cliëntenraad (de inhoud van) nog niet vastgestelde beleidsplannen niet verspreidt onder anderen dan zijn leden, en ook zijn leden zich aan de geheimhoudingsplicht houden. Na schriftelijke toestemming van de gemeente mag de cliëntenraad (de inhoud) van beleidsplannen openbaar maken. Een openbaar besluit van het college van burgemeester en wethouders mag beschouwd worden als schriftelijke goedkeuring van de gemeente.

Artikel 11 Informatievoorziening door de gemeente

Om zijn taak goed te kunnen uitvoeren, heeft de cliëntenraad informatie van de gemeente nodig.

In ieder geval geeft het college de cliëntenraad het voorlichtingsmateriaal voor cliënten en relevante conceptbeleidsstukken. Het gaat daarbij om conceptbeleidsstukken over de uitvoering van de wet en de WIJ, zoals het beleidsplan ter uitvoering van de Wet werk en bijstand en de verantwoording daarvan.

De gemeente draagt zorg voor een tijdige verstrekking van relevante informatie. Onder tijdig wordt verstaan dat een redelijke tijd wordt gegund om de stukken te bestuderen. Het uit te brengen standpunt of advies van de cliëntenraad moet mee kunnen wegen in de besluitvorming van het gemeentebestuur.

Adviezen en of standpunten van de cliëntenraad worden daarom toegevoegd aan de voorstellen die door het college aan de raad ter besluitvorming worden voorgelegd.

Artikel 15 Het reglement

De uitgangspunten en praktische werkwijze van de cliëntenraad zijn vastgelegd in het reglement van de cliëntenraad Sociale Zaken Sint-Oedenrode.

Artikel 13 Citeerwijze en inwerkingtreding

Hier worden de naam van de verordening en de datum van inwerkingtreding geregeld.