Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Sittard-Geleen

Gedragscode voor de burgemeester van de gemeente Sittard-Geleen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSittard-Geleen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingGedragscode voor de burgemeester van de gemeente Sittard-Geleen
CiteertitelGedragscode voor de burgemeester van de gemeente Sittard-Geleen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-12-2006Onbekend

13-12-2006

Trompetter,

Gemeenteblad 2006/104

Tekst van de regeling

Intitulé

GEDRAGSCODE VOOR DE BURGEMEESTER VAN DE GEMEENTE SITTARD-GELEEN

 

 

Bijlage

I. Kernbegrippen bestuurlijke integriteit

De burgemeester stelt bij zijn handelen de kwaliteit van het openbaar bestuur centraal.

Integriteit van het openbaar bestuur is daarvoor een belangrijke voorwaarde.

De belangen van de gemeente Sittard-Geleen, en in het verlengde daarvan die van haar burgers, zijn het primaire richtsnoer.

De verantwoordelijkheid ten aanzien van bestuurlijke integriteit die met de functie samenhangt wordt aanvaard en er is bereidheid om daarover verantwoording af te leggen. Verantwoording vindt primair plaats in het college. Jaarlijks wordt hierover via het jaarverslag gerapporteerd aan de raad.

Een aantal kernbegrippen is daarbij leidend en plaatst bestuurlijke integriteit in een breder perspectief:

Dienstbaarheid

Het handelen van de burgemeester is altijd en volledig gericht op het belang van de gemeente Sittard-Geleen en op de organisaties en burgers die daar onderdeel van uit maken.

Functionaliteit

Het handelen van de burgemeester heeft een herkenbaar verband met de functie die hij vervult.

Onafhankelijkheid

Het handelen van de burgemeester wordt gekenmerkt door het niet vermengen met oneigenlijke belangen en dat ook iedere schijn van een dergelijke vermenging wordt vermeden.

Verbindende kracht

De rol van de burgemeester kenmerkt zich door het zijn van verbinder. Verbinder binnen het bestuur, tussen het bestuur en organisatie en tussen opvattingen over hoe bestuurders en ambtenaren hebben te handelen en in de praktijk handelen.

Geweten

De rol van de burgemeester is te kenschetsen als het geweten met betrekking tot integriteit, proceskwaliteit, transparantie, consistente toepassing van rolopvattingen en collegiale besluitvorming.

Openheid

Het handelen van de burgemeester is transparant, opdat optimale verantwoording mogelijk is en controlerende organen volledig inzicht hebben in het handelen van de burgemeester en zijn beweegredenen daarbij.

Betrouwbaarheid

Op de burgemeester moet men kunnen rekenen. Die houdt zich aan zijn afspraken.

Kennis en informatie waarover de burgemeester uit hoofde van zijn functie beschikt, wendt hij aan voor het doel waarvoor die zijn gegeven.

Respect

Het handelen van de burgemeester is beleefd en achtenswaardig.

Zorgvuldigheid

Het handelen van de burgemeester is zodanig dat alle organisaties en burgers in gelijke gevallen op gelijke wijze en met respect worden bejegend en dat belangen van partijen op correcte wijze worden afgewogen.

Deze kernbegrippen zijn de toetssteen voor de nu volgende gedragsafspraken. Gedragingen moeten daaraan getoetst kunnen worden.

II. Gedragscode

1 Algemeen

 • 1.1

  Onder burgemeester wordt verstaan: de burgemeester van Sittard-Geleen.

 • 1.2

  Onder college wordt verstaan: burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen.

 • 1.3

  Deze gedragscode geldt voor de burgemeester van de gemeente Sittard-Geleen.

 • 1.4

  In gevallen waarin de code niet voorziet of waarbij de toepassing niet eenduidig is, vindt bespreking plaats in het college, dan wel het raadspresidium.

 • 1.5

  De code is openbaar en door derden te raadplegen.

 • 1.6

  De burgemeester ontvangt bij zijn aantreden een exemplaar van de code.

2 Verbindende kracht en geweten

 • 2.1

  De rol van de burgemeester kenmerkt zich door het zijn van verbinder; verbinder binnen het bestuur, tussen het bestuur en organisatie en tussen opvattingen over hoe bestuurders en ambtenaren hebben te handelen en in de praktijk handelen.

 • 2.2

  De rol van de burgemeester is te kenschetsen als het geweten met betrekking tot integriteit, proceskwaliteit, transparantie, consistente toepassing van rolopvattingen en collegiale besluitvorming.

3 Belangenverstrengeling en aanbesteding

 • 3.1

  De burgemeester doet opgave van zijn financiële belangen in ondernemingen en organisaties waarmee de gemeente Sittard-Geleen zakelijke betrekkingen onderhoudt. De opgave is openbaar en door derden te raadplegen.

 • 3.2

  Bij publiekprivate samenwerkingsrelaties voorkomt de burgemeester (de schijn van) bevoordeling in strijd met eerlijke concurrentieverhoudingen.

 • 3.3

  De burgemeester neemt van de aanbieder van diensten of producten aan de gemeenten geen faciliteiten of diensten aan die zijn onafhankelijke positie kan beïnvloeden.

4 Nevenfuncties

 • 4.1

  De burgemeester vervult geen nevenfuncties waarbij strijdigheid is of kan zijn met het belang van de gemeente Sittard-Geleen.

 • 4.2

  De burgemeester maakt melding van al zijn nevenfuncties waarbij tevens wordt aangegeven of de functie wel of niet bezoldigd is. Deze gegevens worden openbaar gemaakt.

 • 4.3

  De kosten die de burgemeester maakt in verband met een nevenfunctie uit hoofde van het burgemeesterschap, worden niet vergoed door de gemeente Sittard-Geleen maar door de instantie waar de nevenfunctie wordt uitgeoefend, tenzij hierover, na afweging van de betrokken belangen, andere afspraken worden gemaakt.

5 Informatie

 • 5.1

  De burgemeester gaat zorgvuldig en correct om met informatie waarover hij uit hoofde van zijn ambt beschikt. Hij verstrekt geen geheime informatie.

 • 5.2

  De burgemeester houdt geen informatie achter, tenzij deze geheim of vertrouwelijk is en het niet geven van informatie mogelijk is op grond van artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur.

 • 5.3

  De burgemeester maakt niet ten eigen bate of van zijn persoonlijke betrekkingen gebruik van i n de uitoefening van het ambt verkregen informatie.

6 Aannemen van geschenken

 • 6.1

  Geschenken en giften die de burgemeester uit hoofde van zijn functie ontvangt, worden gemeld en geregistreerd en zijn eigendom van de gemeente Sittard-Geleen. Er wordt een gemeentelijke bestemming voor gezocht.

 • 6.2

  Indien de burgemeester geschenken of giften ontvangt die een waarde van minder dan € 50,- vertegenwoordigen, kunnen deze in afwijking van het bovenstaande worden behouden en behoeven ze niet te worden gemeld en geregistreerd.

7 Bestuurlijke uitgaven

 • 7.1

  Uitgaven worden uitsluitend vergoed als de hoogte en de functionaliteit ervan kunnen worden aangetoond.

 • 7.2

  Ter bepaling van de functionaliteit van bestuurlijke uitgaven worden de volgende criteria gehanteerd: - met de uitgave is het belang van de gemeente Sittard-Geleen gediend en - de uitgave vloeit voort uit de functie.

8 Declaraties

 • 8.1

  De burgemeester declareert geen kosten die reeds op andere wijze worden vergoed.

 • 8.2

  Declaraties worden afgewikkeld volgens een daartoe vastgestelde administratieve procedure.

 • 8.3

  Een declaratie wordt ingediend door middel van een daartoe vastgesteld formulier. Bij het formulier wordt een betalingsbewijs gevoegd en op het formulier wordt de functionaliteit van de uitgave vermeld.

 • 8.4

  Gemaakte kosten worden bij voorkeur binnen een maand gedeclareerd. Eventuele voorschotten worden voor zover mogelijk binnen een maand afgerekend.

 • 8.5

  De gemeentesecretaris is verantwoordelijk voor een deugdelijke administratieve afhandeling en registratie van declaraties. Declaraties worden administratief afgehandeld door een daartoe aangewezen ambtenaar.

9 Gebruik van gemeentelijke voorzieningen

 • 9.1

  Gebruik van gemeentelijke eigendommen of voorzieningen voor privé-doeleinden zijn niet toegestaan.

10 Reizen buitenland

 • 10.1

  De burgemeester die het voornemen heeft op kosten van de gemeente een zakelijke buitenlandse reis buiten de Euregio te maken, heeft toestemming nodig van het college.

 • 10.2

  Een burgemeester die het voornemen van een reis meldt, verschaft informatie over het doel van de reis, de bijbehorende beleidsoverwegingen, de samenstelling van het gezelschap en de geraamde kosten.

 • 10.3

  Uitnodigingen voor reizen, werkbezoeken en dergelijke op kosten van derden worden altijd besproken in het presidium en onder meer getoetst op het risico van belangenverstrengeling. Het gemeentelijk belang van de reis is doorslaggevend voor de besluitvorming.

 • 10.4

  1Van de gemeentereis wordt een verslag opgesteld. Buitenlandse reizen ten behoeve van gemeente worden vermeld in het jaarverslag.

 • 10.5

  Het ten laste van de gemeente Sittard-Geleen meereizen van de partner van de burgemeester is uitsluitend toegestaan wanneer dit gebeurt op uitnodiging van de ontvangende partij en het belang van de gemeente Sittard-Geleen daarmee gediend is. Het meereizen van de partner wordt bij de besluitvorming van het presidium betrokken.

 • 10.6

  Het anderszins meereizen van derden op kosten van de gemeente Sittard-Geleen is niet toegestaan. Het meereizen van derden op eigen kosten is toegestaan en wordt in dat geval bij de besluitvorming van het college betrokken.

 • 10.7

  Het verlengen van een buitenlandse dienstreis voor privé-doeleinden is toegestaan, mits dit is betrokken bij de besluitvorming van het presidium. De extra reis- en verblijfkosten komen volledig voor rekening van de burgemeester.

 • 10.8

  De in verband met de buitenlandse dienstreis gedane functionele uitgaven worden vergoed conform de geldende regelingen. Uitgaven worden vergoed voor zover zij redelijk en verantwoord worden geacht.

Deze gedragscode voor de burgemeester van de gemeente Sittard-Geleen is vastgesteld bij raadsbesluit van 13 december 2006

De griffier

Drs. F.T.H.A. Coenen

De voorzitter

Drs. G.J.M. Cox