Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Stede Broec

Reglement gegevensverstrekking Basisregistratie personen gemeente Stede Broec

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieStede Broec
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReglement gegevensverstrekking Basisregistratie personen gemeente Stede Broec
CiteertitelReglement gegevensverstrekking Basisregistratie personen gemeente Stede Broec
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet basisregistratie personen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-10-201506-01-201410-04-2019Onbekend

13-10-2015

Gemeenteblad, nr. 96482

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement gegevensverstrekking Basisregistratie personen gemeente Stede Broec

Dit reglement regelt de gegevensverstrekking aan de afdelingen van de SED organisatie (gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland) en instanties met een maatschappelijk belang voor de gemeente Stede Broec.

Onderstaand de volledige tekst van het reglement:

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stede Broec

 

Gelet op

 • 1.

  De artikelen 3.8 en 3.9 van de Wet Basisregistratie personen (BRP)

 • 2.

  Wet bescherming persoonsgegevens

 • 3.

  Artikel 156 Gemeentewet

 • 4.

  Verordening gegevensverstrekking Basisregistratie personen Stede Broec (BRP Stede Broec)

 

BESLUITEN:

vast te stellen het volgende reglement:

Reglement gegevensverstrekking Basisregistratie personen Stede Broec (BRP Stede Broec)

Artikel 1 Verstrekkingen aan een orgaan van de gemeente

 • 1.

  Met inachtneming van het besluit als bedoeld in artikel 3.2 van de Wet Basisregistratie personen, kunnen gegevens uit de Basisregistratie personen aan organen van de gemeente Stede Broec worden verstrekt, voor zover deze organen deze nodig hebben voor de uitvoering van de aan hen opgedragen wettelijke taken;

 • 2.

  De verstrekkingen als bedoeld in lid 1, kunnen plaatsvinden door middel van rechtstreekse raadpleging van de Basisregistratie personen, ad hoc verstrekkingen, spontane verstrekkingen en selectieverstrekkingen;

 • 3.

  De organen van de gemeente aan wie gegevens worden verstrekt, de categorie van personen die het betreft, de gegevensset en de wijze van verstrekken zijn vermeld in de bijlagen 1 en 2;

 • 4.

  Via het Data distributiesysteem (DDS) worden gegevens vanuit de BRP rechtstreeks verstrekt aan de aangesloten applicaties (bijlage 3).

Artikel 2 Verstrekkingen aan derden

 • 1.

  Met inachtneming van het bepaalde in artikel 3, kunnen over een ingeschrevene die ingezetene is van de gemeente Stede Broec en over een overledene die op het moment van overlijden ingezetene van de gemeente Stede Broec was, gegevens uit de Basisregistratie worden verstrekt aan derden die werkzaamheden uitvoeren met een gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente;

 • 2.

  Over een ingezetene van de gemeente Stede Broec kunnen gegevens uit de Basisregistratie worden verstrekt aan een derde, die voorafgaande schriftelijke toestemming heeft van de ingezetene wiens gegevens worden verstrekt;

 • 3.

  De verstrekking als bedoeld in lid 1 van dit artikel vindt slechts plaats voor zover deze noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de derde en het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de ingeschrevene niet aan de verstrekking in de weg staan;

 • 4.

  De verstrekking als bedoeld in dit artikel kan uitsluitend betrekking hebben op algemene gegevens over de naam, het geslacht, de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het gebruik door de ingeschrevene van de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het adres, de bijhoudingsgemeente, de geboortedatum en de datum van overlijden.

Artikel 3 Aanwijzing gewichtige maatschappelijke belangen voor de gemeente Stede Broecen categorieën van derden

 • 1.

  Als werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijke belang voor de gemeente Stede Broec worden aangewezen de werkzaamheden die zijn genoemd in bijlage 4;

 • 2.

  Als categorieën van derden die de in lid 1 genoemde werkzaamheden uitvoeren, worden aangewezen de categorieën die zijn genoemd in bijlage 4.

Artikel 4 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Dit reglement treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking en werkt terug tot en met 6 januari 2014;

 • 2.

  Bijlage 1 van het reglement heeft terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2015;

 • 3.

  Dit reglement kan worden aangehaald als: Reglement gegevensverstrekking Basisregistratie personen Stede Broec (BRP Stede Broec).

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stede Broec in de vergadering van 13 oktober 2015.

De secretaris, De burgemeester,

A.HuismanM. Goldschmeding-Vlaar

Bijlage 1

Lijst van organenvan de SED organisatie (binnengemeentelijke afdelingen van de gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland) met een raadpleegmogelijkheid in de Basisregistratie personen (BRP) van de drie gemeenten

De medewerkers van de volgende afdelingen/organisatieonderdelen van de SED organisatie hebben rechtstreeks toegang tot de BRP voor de uitvoering van de aan hen opgedragen wettelijke taken. Men heeft slechts inzage in de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van deze wettelijke taken.

 

Afdeling/

Organisatieonderdeel

Wettelijk kader

Gegevensset

BRP

Afdeling Dienstverlening

•Burgerzaken

•Klant Contact Centrum (KCC)

Afdeling Ruimte

•Ruimtelijke ontwikkeling

•Economische zaken

•Vergunningen en handhaving

•Ondersteuning

Afdeling Leefomgeving

•Realisatie

•Beheer openbare ruimte

•Ondersteuning

•Uitvoering

Afdeling Samenleving

•Jeugd & onderwijs

•Sport & cultuur

•Maatschappelijke ondersteuning

•Ondersteuning

Afd eling Facilitair & vastgoed

•Servicedesk

•Inkoop

•Informatie

•Vastgoedbeheer

Wet BRP, Kieswet, Besluit Burgerlijke Stand, Burgerlijk wetboek, Nationaliteitswetgeving, Wet op de lijkbezorging, Wet justitiële documentatie, Vreemdelingenwet, Paspoortwet en regelgeving rijbewijzen.

Toekennen van onderscheidingen en huwelijksjubilarissen. Wet 29/09/1815

Instelling van de Orde van de Nederlandse Leeuw

Wet 29/9/1815 instelling van de Orde van Oranje-Nassau en het Besluit van 10 mei 1995, nadere regels Orde van de Nederlandse Leeuw.

•Bestemmingsplannen

•Gebiedsvisies

•Bouw- en woningtoezicht

•Afgifte omgevingsvergunningen

•Monumentenbeleid

•Grondexploitatie

•Beleid weekmarkt/marktveror-dening

•Detailhandel/horeca

•Economische zaken

•Toerisme en recreatie

•Bedrijventerreinen

•Controle evenementen

•Handhaving WABO

•Afvalbeleid

•Energiesubsidies

•Welstandsbeleid

•Gladheidbestrijding

•Omgevingsvergunningen (inritten- en kapvergunning)

•Instemmingsbesluiten voor kabels en leidingen

(algemene verordening ondergrondse infrastructuur)

•Verkeersbesluiten

•Minimabeleid

•Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)

•Gezondheidsbeleid

•Sport en cultuur

•Jeugd en onderwijs

•Applicatiebeheer

•BAG beheer

•Beheer zaaksysteem Green Valley

•Registratie post- en archiefstukken

•Faciliterende taken voor de organisatie, zoals het boekingssysteem van ruimten etc.

•Informatiebeheer

•Inkoop

•Vastgoedbeheer

•Havendienst

Alle persoonsgegevens die zij ter uitvoering van hun wettelijke en overige taken nodig hebben

Alle persoonsgegevens die zij ter uitvoering van hun wettelijke en overige taken nodig hebben

Alle persoonsgegevens die zij ter uitvoering van hun wettelijke en overige taken nodig hebben

Alle persoonsgegevens die zij ter uitvoering van hun wettelijke en overige taken nodig hebben

Alle persoonsgegevens die zij ter uitvoering van hun wettelijke en overige taken nodig hebben

Afdeling Financiën & belastingen

•Financieel beleid

•Financieel beheer

•Heffingen

Afdeling Bestuursondersteuning

•Secretariaat

•Juridische zaken

•OOV

•Personeel & organisatie

•Communicatie

Afdeling Strategie & Innovatie

Griffiers van de drie gemeenten

•WOZ

•Afhandeling van facturen (crediteuren)

•Kwijtschelding belastingen

•Debiteuren (nota’s maken en verzenden, inkomsten boeken)

•Financieel beleid

•Financieel advies

•Begroting, voorjaars- en najaarsnota, jaarrekening en rapportages (planning en control cyclus)

•Kadernota

•Invordering (grafrechten, toeristenbelasting, leges)

•Kadastrale mutaties

•Agendabeheer colleges en MT

•Kabinetswerkzaamheden

•Personeel/salarisadmini-stratie

•Openbare orde en veiligheid

•Handhavingsbeleid

•BIBOB beleid

•Juridische zaken

•Communicatieve taken

•Projectmatige taken

•Griffie taken

Alle persoonsgegevens die zij ter uitvoering van hun wettelijke en overige taken nodig hebben

Alle persoonsgegevens die zij ter uitvoering van hun wettelijke en overige taken nodig hebben

Alle persoonsgegevens die zij ter uitvoering van hun wettelijke en overige taken nodig hebben

Alle persoonsgegevens die zij ter uitvoering van hun wettelijke en overige taken nodig hebben

De verantwoordelijke (= het College van B&W) kan, indien noodzakelijk nadere aanwijzingen geven met betrekking tot beveiliging en ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Alle organen van de SED organisatie beschikken hooguit over een beperkt gedeeltelijk inzagerecht.

Bijlage 2

Lijst van organenvan de gemeente Stede Broecwaar systematisch gegevens aan worden verstrekt uit de Basisregistratie personen

 

Afdeling/

Organisatieonderdeel

Waarvoor

Gegevensset

Bestuursondersteuning

• Bestuurssecretariaat

Het verzenden/overbrengen van gelukwensen voor jubilea (40, 50, 60, 65, 70 en 75-jarige huwelijken en personen die in het lopende jaar 100 jaar worden.

Selectiegegevens (40, 50, 60, 65, 70 en 75-jarige huwelijken en personen van 100 jaar en ouder):

persoonsgegevens, verblijfplaatsgegevens, huwelijksgegevens, overlijdensgegevens

Afdeling Welzijn van de gemeente

Hoorn

De uitvoering van de regionale leerplichtadministratie en actualisatie van het bestand.

Mutatiegegevens (personen in de leeftijd van 0 t/m 23 jaar):

naamswijzigingen, wijzigingen in oudergegevens, vestigingen, binnenverhuizingen, vertrekken, emigraties en overlijden (aanlevering op alternatief medium)

Bijlage 3

Lijst van organen van de gemeente Stede Broec waaraan, met het oog op het met elkaar in verband brengen van verwerkingen van persoonsgegevens, gegevens worden verstrekt.

 

Registratie

Waarvoor

Gegevensset

GWS4all/Suite4WIZ

Uitvoering Sociale wetten.

Via DDS gekoppeld aan Key2Burgerzaken:

•persoonsgegevens

•huwelijksgegevens

•verblijfplaatsgegevens

•overlijdensgegevens verblijfstitelgegevens

•verwijsgegevens.

Key2Financiën

Debiteuren, crediteuren.

Rechtstreeks koppeling met PIV4all:

•persoonsgegevens

•verblijfplaatsgegevens

•overlijdensgegevens

•verwijsgegevens

GISVG

Belastingplichtigen en vergunning aanvragers

Via DDS gekoppeld aan Key2Burgerzaken

•persoonsgegevens

•huwelijksgegevens

•verblijfplaatsgegevens

•overlijdensgegevens

•verwijsgegevens

PIMS4All

Uitvoering van de personeelsadministratie

Via DDS gekoppeld aan Key2Burgerzaken.

•persoonsgegevens

•verblijfplaatsgegevens

•overlijdensgegevens

•verwijsgegevens

Key2Begraven

Rechthebbenden graven, overledenen etc.

Via DDS gekoppeld aan Key2Burgerzaken

•persoonsgegevens

•verblijfplaatsgegevens

•overlijdensgegevens

•verwijsgegevens

Zaaksysteem Green Valley

Het archiveren van poststukken en aanmaken van zaken in het kader van zaakgericht werken

Gekoppeld aan Key2Burgerzaken

•persoonsgegevens

•verblijfplaatsgegevens

•overlijdensgegevens

•verwijsgegevens

Bijlage 4

Specificatie van artikel 3 van het BRP Reglement gemeente Stede Broec.

Verstrekking blijft achterwege indien de betrokkene op grond van en met inachtneming van artikel 3.21 Wet BRP verzocht heeft om geheimhouding.

 

Gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente Stede Broec

Categorie derde BRP

Bevorderen van culturele en maatschappelijke vaardigheden inwoners. Tegengaan analfabetisme

Bibliotheken

Terugvinden van nabestaanden i.v.m. begraven en cremeren van inwoners van de gemeente

Niet gemeentelijke crematoria en begraafplaatsen

Bevorderen cultuur en behoud van cultureel erfgoed

Cultuurorganisaties die een subsidie van de gemeente ontvangen

Maatschappelijke dienstverlening

Instellingen die genoemde werkzaamheden verrichten op het terrein van

Algemene en geestelijke gezondheidszorg

Instellingen die werkzaamheden verrichten op het terrein van

Kinderopvangwerk

Instellingen die werkzaamheden verrichten op het terrein van

Jeugdwelzijnswerk

Instellingen die werkzaamheden verrichten op het terrein van

Ouderenzorg

Instellingen die werkzaamheden verrichten op het terrein van

Gehandicaptenzorg

Instellingen die werkzaamheden verrichten op het terrein van

Sociale werkvoorziening

Instellingen die werkzaamheden verrichten op het terrein van

Sociaal Juridische zorgverlening

Instellingen die werkzaamheden verrichten op het terrein van

Schuldhulpverlening

Schuldhulpverleningsinstanties

Bevorderen inburgering

Niet-gemeentelijke inburgeringbureaus

Migrantenhulp

Migrantenorganisaties in de gemeente

Ouderenondersteuning

Ouderenorganisaties

Onderlinge hulp patiënten

Patiëntenverenigingen

Bevorderen van sportgezondheid

Sportverenigingen en organisaties

Bevorderen van de zelfredzaamheid

Thuiszorgorganisaties

Maatschappelijke of filantropische doelen

Instellingen, verenigingen en stichtingen op het gebied van maatschappelijke of filantropische doelen

Bevordering vrouwenwelzijn

Vrouwenorganisaties

Eerlijke verdeling van sociale woonruimte en tegengaan woonfraude

Woningcorporaties

Patiëntenzorg, het verlenen van medische zorg en innen van rekeningen i.v.m. de verleende zorg

Ziekenhuizen

Toelichting algemeen

Sinds 1 januari 2010 zijn alle overheidsorganen, waaronder de gemeenten en haar organisatieonderdelen, verplicht om bij de verwerking van persoonsgegevens, de basisgegevens uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) te betrekken. Burgers hoeven sindsdien ook niet meer de bij de basisregistratie bekende gegevens opnieuw te verstrekken bij contact met de overheid.

De wetgever heeft met ingang van 6 januari 2014 het wettelijk kader voor de GBA vervangen door dat van de Wet Basisregistratie personen (BRP). Dit heeft tot gevolg, dat het bestaande gemeentelijk kader voor de GBA-systemen aangepast moet worden aan de nieuwe wet en dat landelijk gegevens beschikbaar komen van personen die een relatie hebben met de Nederlandse overheid en/of niet in Nederland woonachtig zijn (RNI= Registratie van niet Ingezetenen).

Onder de GBA diende het gemeentebestuur bij of krachtens verordening kaders te stellen voor het gebruik van GBA-gegevens binnen de eigen organisatie en de verstrekking van gegevens aan bepaalde derden. Op grond van de Wet BRP is het verplicht kaders te stellen voor het verstrekken van gegevens aan derden.

De wetgever laat het aan het inzicht van het gemeentebestuur over, om dit al dan niet voor het

intern gebruik van gegevens uit de Basisregistratie personen te doen. Informatievoorziening, waaronder persoonsinformatie, heeft zich ontwikkeld tot een volwaardig bedrijfsmiddel, waarvan de gemeentelijke dienstverlening en bedrijfsvoering volledig afhankelijk zijn geworden. Vanuit dat belang, is het noodzakelijk dat de het gemeentebestuur meer in het algemeen kaders stelt voor beleid, organisatie en beheer van de informatievoorziening, waarvan de persoonsinformatievoorziening deel uitmaakt. Het onderhavige Reglement voorziet in een nadere invulling aan de verstrekking van gegevens uit de Basisregistratie personen aan de organen van de gemeente Stede Broec.

Dit reglement voorziet daarnaast in de aanwijzing van door derden verrichte werkzaamheden

met een gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente Stede Broec en van de

categorieën van derden die dergelijke werkzaamheden verrichten ten behoeve waarvan

gegevens uit de basisregistratie kunnen worden verstrekt. Daarmee voldoet de gemeente Stede Broec aan de vereisten zoals gesteld in de Wet BRP

De gemeenteraad heeft besloten de regeling van verstrekkingen aan derden en aan organen

van de gemeente Stede Broec over te laten aan het college van burgemeester en

wethouders. De regeling van de verstrekkingen aan derden heeft de raad gedelegeerd aan

burgemeester en wethouders op grond van zijn bevoegdheid genoemd in artikel 156

Gemeentewet.

Vanaf 1 januari 2015 zijn de gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland ambtelijk gefuseerd. Deze ambtelijke fusie is bekend onder de naam SED organisatie. Dit betekent dat de medewerkers van de SED organisatie toegang hebben tot de drie gemeentelijke systemen van de BRP.

Begripsbepalingen

De begrippen uit de Wet BRP die relevant zijn voor de inhoud van dit reglement, zijn integraal

overgenomen van artikel 1.1 Wet BRP. Het betreft de begrippen Basisregistratie, ingeschrevene,

ingezetene en derde.

Basisregistratie

Juridisch gezien is sprake van één Basisregistratie personen, die vooralsnog bestaat uit centrale

door het rijk beheerde en lokale door de gemeente Stede Broec beheerde voorzieningen. In

de loop van de komende jaren zullen de lokale voorzieningen opgaan in één centrale

voorziening.

Ingeschrevene en ingezetene

De ingeschrevene is een persoon van wie een persoonslijst is opgenomen in de basisregistratie.

Dat kunnen personen zijn die niet in Nederland woonachtig zijn, maar wel een relatie hebben

met de Nederlandse overheid. De ingezetene is de ingeschrevene die zijn woonplaats heeft in

de gemeente Stede Broec.

Derde

Een derde is elke natuurlijke persoon niet zijnde een overheidsorgaan of een ingeschrevene en

elke rechtspersoon die niet krachtens publiekrecht is ingesteld, noch met enig openbaar gezag

is bekleed.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1. Verstrekking aan een orgaan van de gemeente

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) verstrekt de gemeente voor de uitvoering van haar taken, gegevens van personen die wel in de BRP zijn ingeschreven, maar niet in de gemeente Stede Broec

woonachtig zijn. Deze systematische verstrekking van gegevens aan de gemeente is gebaseerd

op een autorisatiebesluit van de minister van BZK voor de gemeente Stede Broec op grond

van artikel 3.2 Wet BRP.

Zolang de Wet BRP door de gemeente Stede Broec wordt uitgevoerd met behulp van de systemen die zij al gebruikte onder het regime van de wet GBA, is er met betrekking tot de eigen inwoners nog geen sprake van systematische verstrekking van persoonsgegevens door de minister van BZK. De gemeente Stede Broec beschikt immers nog over de persoonsgegevens van haar eigen inwoners.

Voor het gebruik van gegevens van personen die in de BRP zijn ingeschreven, maar niet in de gemeente Stede Broec woonachtig zijn, moet de gemeente Stede Broec het autorisatiebesluit van de minister van BZK in acht nemen.

Artikel 2 en 3. Gegevensverstrekking aan derden

Derden die werkzaamheden verrichten met een gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente Stede Broec. De wetgever heeft de verstrekking van gegevens uit de BRP aan een groot aantal derden al voorzien in de wet BRP. Desondanks kunnen er lokale maatschappelijke belangen zijn, waarin de wetgever niet heeft voorzien. In die gevallen is het gemeentebestuur bevoegd om werkzaamheden met een maatschappelijk belang dat samenvalt met een gemeentebelang aan te wijzen als werkzaamheden waarvoor gegevens mogen worden verstrekt over inwoners van de gemeente Stede Broec. Die gegevens mogen worden verstrekt aan nader te bepalen categorieën derden die betreffende werkzaamheden uitvoeren.

Derden met schriftelijke toestemming

Naast de mogelijkheid tot het verstrekken van gegevens aan derden die werkzaamheden uitvoeren met een maatschappelijk belang, is het ook mogelijk gegevens te verstrekken aan een derde, wanneer deze voorafgaande schriftelijke toestemming heeft verkregen van degene over wie gegevens worden gevraagd.

Beperkte set aan gegevens

Op grond van artikel 3.9, lid 4 van de wet kan de verstrekking uitsluitend betrekking hebben op algemene gegevens over de naam, het geslacht, de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het gebruik door de ingeschrevene van de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het adres, de bijhoudingsgemeente, de geboortedatum en de datum van overlijden.

Artikel 4 Inwerkingtreding en citeertitel

Het Reglement BRP gemeente Stede Broec, waarmee dit reglement kan worden geciteerd, treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

Aan het reglement wordt terugwerkende kracht toegekend tot en met 6 januari 2014, te weten de datum waarop de wet BRP in werking trad en de wet GBA en de verordening GBA van de gemeente Stede Broec vervielen. Hiermee wordt aan de verstrekkingen gedaan in de periode vanaf 6 januari 2014 tot de inwerkingtreding van dit reglement alsnog een adequate grondslag geboden. Terugwerkende kracht ligt hier in voor de hand, omdat enkel daarmee de voortdurende goede uitvoering van bepaalde gemeentelijke taken gewaarborgd is. Bovendien gaat het om een korte periode en zijn de verstrekkingen een voortzetting van de bestaande praktijk (zoals deze voorheen onder de Wet GBA plaatsvond).

Aan de bijlage 1 van het reglement wordt terugwerkende kracht toegekend tot en met 1 januari 2015, te weten de datum waarop de SED organisatie tot stand is gekomen.