Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Stichtse Vecht

Vergoedingsregeling bijzondere kosten pleegzorg ter ondersteuning van pleegouders

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieStichtse Vecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVergoedingsregeling bijzondere kosten pleegzorg ter ondersteuning van pleegouders
CiteertitelVergoedingsregeling bijzondere kosten pleegzorg ter ondersteuning van pleegouders
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Jeugdwet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-04-201701-01-2017Nieuwe regeling

07-03-2017

Website gemeente

Beleid

Tekst van de regeling

Intitulé

Vergoedingsregeling bijzondere kosten pleegzorg ter ondersteuning van pleegouders

Op 7 maart 2017 stelde het college de ‘Regeling vergoeding bijzondere kosten pleegzorg’ vast. Met deze regeling ondersteunen we pleegouders door financiële en praktische drempels zoveel mogelijk weg te nemen. Zo kunnen pleegouders hun belangrijke werk voor kwetsbare kinderen voortzetten. De regeling omvat bijvoorbeeld een vergoeding voor schoolspullen, medisch onderzoek, een fiets of een bril of contactlenzen.

 

Regeling vergoeding bijzondere kosten pleegzorg

 

Vaststelling kosten

De VNG heeft een inventarisatie gemaakt van de bijzondere kosten die naast de noodzakelijke bijzondere kosten vóór 2015 door pleegzorgaanbieders en de Bureaus Jeugdzorg zijn vergoed aan pleegouders. De pleegzorgaanbieders actief in de regio Utrecht West, De Rading, William Schrikker Groep, Youké, Leger des Heils en Timon hebben op basis van deze inventarisatie een voorstel gedaan voor de declaratie van de bijzondere kosten. Uitgaande van de expertise van de pleegzorgaanbieders, nemen we dit voorstel zo veel mogelijk over.

 

Doelgroep

De in de ministeriele regeling beschreven vergoedingen worden verstrekt aan pleegouders met wie pleegzorgaanbieders een pleegzorgcontract hebben afgesloten. Deze regeling geldt voor pleegzorg in het vrijwillig kader. In het geval van justitiële plaatsingen worden bijzondere kosten op dit moment al betaald uit de contracten met SAVE. In het vrijwillig kader bestaat een financieel risico voor pleegouders, aangezien wettelijke ouders vaak moeite hebben met betalen. Dit kan de drempel voor pleegouderschap in het vrijwillig kader, zeker voor pleegkinderen met een handicap (lees: hoge noodzakelijke bijzondere kosten), verhogen. Ook willen we pleegouders die verlengde jeugdhulp bieden aan kinderen/jongeren tot 23 jaar, de mogelijkheid bieden een aanvraag te doen.

 

Categorieën

Onderstaande gebeurtenissen komen in aanmerking voor declaratie. Hierbij wordt, indien geen maximumbedrag is opgenomen, een maximumbedrag gehanteerd van € 200,- per gebeurtenis per jaar. Er is ook een categorie ‘overig’ opgesteld. Kosten die naar mening van de pleegouders voor vergoeding in aanmerking komen, kunnen ter beoordeling aan de pleegzorgaanbieder worden voorgelegd. De pleegzorgaanbieder beslist of de kosten voor vergoeding in aanmerking komen. Deze bijzondere kosten zijn naar het oordeel van de pleegzorgaanbieder redelijkerwijs noodzakelijk in verband met het realiseren van een normale opvoedingssituatie om het pleegkind als andere kinderen te kunnen laten participeren. Daarbij gelden de volgende voorwaarden:

a) de kosten worden niet betaald door de gezaghebbende ouder(s);

b) de kosten kunnen niet worden voldaan uit het basisbedrag;

c) er wordt geen vergoeding op grond van een andere regeling verstrekt.

 

Gezondheid en welzijn

 

 • *

  Kosten voor een aanvullende ziektekostenverzekering; 

 • *

  Lichamelijke, psychologische en psychiatrische onderzoeken, therapieën en medicijnen die in overleg met de pleegzorgaanbieder worden ingezet en in het geheel niet door de zorgverzekeraar worden vergoed of die niet meer worden vergoed omdat de kosten boven de maximale vergoeding uitkomen;

 

 • *

  Dagvergoeding bij bedplassen (doktersverklaring nodig), indien geen (volledige) vergoeding door zorgverzekeraar. Lijdt uw pleegkind van vijf jaar of ouder aan bedplassen (enuresis nocturna), dan komt u in aanmerking voor een toelage op het basisbedrag van € 0,50 per dag. De toelage vervalt zodra het ongemak ophoudt;

 

 • *

  Brillen en contactlenzen, indien geen (volledige) vergoeding door zorgverzekeraar. Per twee jaar kan een tegemoetkoming in de kosten van bril/contactlenzen toegekend worden van maximaal € 140,-.

 

Onderwijs en vrije tijd

 • *

  Ouderbijdrage / schoolreis basisonderwijs. Voor pleegkinderen die naar de basisschool gaan,

worden de kosten van de ouderbijdrage en/of schoolreizen vergoed tot een maximum van € 80,- per schooljaar;

 

 • *

  De kosten van het reizen naar school per openbaar vervoer kunnen maandelijks voor vergoeding in aanmerking komen, maar daarvoor geldt een eigen bijdrage van € 16,- per maand. Bij aanschaf van een jaarkaart wordt tienmaal de eigen bijdrage verrekend;

 

 • *

  School- en beroepskeuzetest. De kosten voor een school- of beroepskeuzeonderzoek van uw pleegkind kunt u slechts eenmaal per minderjarige declareren, tot een maximum van € 200,-;

 

 • *

  Schoolreizen en werkweken voor middelbare scholieren tot een bedrag van maximaal € 175,- per schooljaar;

 

 • *

  Aanschaf laptop. Voor pleegkinderen vanaf 12 jaar kan er één keer in de drie jaar een vergoeding verstrekt worden voor de aankoop van een computer/laptop;

 

 • *

  Bijlessen en huiswerkinstituut;

 

 • *

  Aanschaf verplichte schoolboeken;

 

 • *

  Speciale kleding/schoeisel die moet worden aangeschaft in het kader van een beroepsopleiding;

 

 • *

  Software die moet worden aangeschaft in het kader van een beroepsopleiding, dus geen hardware zijnde een laptop of computer;

 

 • *

  Gereedschap of andere materialen die moeten worden aangeschaft in het kader van een beroepsopleiding;

 

 • *

  Overige onderwijsbenodigdheden zoals  

 • *

  Zwemles (voor kinderen als zij geplaatst zijn na de leeftijd van 7 jaar en niet in het bezit van een zwemdiploma), muziekles en sporten.  Reiskosten en mobiliteit

 • *

  Kosten voor fietsen en fietsaccessoires: 4 t/m 7 jaar maximaal € 60,-, 8 t/m 11 jaar maximaal € 90,-, 12 t/m 15 jaar maximaal € 125,- 16 t/m 18 jaar maximaal € 175,-; 

 • *

  Reiskosten in verband met de omgangsregeling en familiecontacten, waarvoor het basisbedrag niet toereikend is;

 

 • *

  Reiskosten in verband met veelvuldig dokter-, ziekenhuis-, tandarts-, en therapiebezoek etc.

 

Overig

 • *

  Paspoort of Europese identiteitskaart incl. pasfoto.

 

 • *

  Uittreksel persoonsregister/geboorteregister. De kosten voor het verkrijgen van een uittreksel uit het persoonsregister en/of geboorteregister ten behoeve van het voldoen aan wettelijke verplichtingen komen voor vergoeding in aanmerking;

 

 • *

  Schade aan bezittingen van pleegouders of derden die niet door de aansprakelijkheidsverzekering worden vergoed;

 

 • *

  Verbouwings- en inrichtingskosten huis pleegouders; 

 • *

  Begrafenis en crematie. Kosten bij overlijden van het pleegkind, die niet of gedeeltelijk door de uitvaartverzekering worden vergoed; 

 • *

  DNA-onderzoek. Indien de behoefte bestaat eventuele onduidelijkheden over de biologische ouders weg te nemen, kan worden bijgedragen in het onderzoek hiertoe;

 

 • *

  Overige kosten die direct in het belang zijn van de geplaatste kinderen of ten diensten staan van het kunnen continueren van de plaatsing. Hierbij kan gedacht worden aan kosten voor (tijdelijke) kinderopvang en bijdrage in de kosten voor een noodzakelijk geachte naamswijziging.