Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Stichtse Vecht

Declaratieregeling Huisraad 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieStichtse Vecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingDeclaratieregeling Huisraad 2017
CiteertitelDeclaratieregeling Huisraad 2017
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Participatiewet, art. 35

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-09-2017Nieuwe regeling

05-09-2017

website gemeente

Beleid

Tekst van de regeling

Intitulé

Declaratieregeling Huisraad 2017

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stichtse Vecht ;

 

gelet op:

 

·Artikel 35 van de Participatiewet

 

b e s l u i t

 

vast te stellen de volgende:

 

Declaratieregeling Huisraad 2017

 

Artikel 1 Doelgroep

 • 1.

  De declaratieregeling is bestemd voor diegenen die aan alle van de volgende voorwaarden

  voldoen:

  • a.

   Inwoner zijn van de gemeente Stichtse Vecht;

  • b.

   Op het moment van aanvraag een inkomen ontvangen tot maximaal 110% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm. Indien er sprake is van wisselende inkomsten wordt uitgegaan van het gemiddelde inkomen over de drie maanden voorafgaande aan de aanvraag ;

  • c.

   De leeftijd hebben bereikt van 21 jaar of ouder.

 • 2.

  Personen jonger dan 27 jaar die recht hebben op studiefinanciering behoren niet tot de

  doelgroep van deze regeling.

 • 3.

  Ten aanzien van het vermogen zijn de vermogensbepalingen van de Participatiewet van toepassing.

Artikel 2 Kosten

 • 1.

  Het betreft kosten van noodzakelijke huisraad en duurzame gebruiksgoederen.

 • 2.

  Onder noodzakelijke kosten binnen deze regeling worden verstaan:

  • ·

   Wasmachine, koelkast, fornuis, bed incl. matras, computer, fiets

 • 3.

  Voor alle in lid 2 genoemde goederen geldt dat deze slechts eenmaal in de vijf jaar gedeclareerd kunnen worden.

 • 4.

  Kosten voor reparatie van de goederen genoemd in het tweede lid komen niet voor een vergoeding in aanmerking.

Artikel 3 Hoogte maximaal te declareren kosten

 • 1.

  De hoogte van de te declareren kosten is voor alleenstaanden € 300 per jaar en voor (eenouder)gezinnen € 400 per jaar.

 • 2.

  De bijdrage in de kosten wordt om niet verstrekt.

Artikel 4. Voorliggende voorziening

Indien aan de belanghebbende binnen 3 jaar voorafgaande aan de aanvraag inrichtingskosten zijn verstrekt komt de belanghebbende niet voor een vergoeding in aanmerking op grond van deze regeling, tenzij het een vergoeding voor de aanschaf van een fiets betreft.

Artikel 5 Aanvraag

 • 1.

  Eenmaal per kalenderjaar kan een klant een aanvraag doen voor de declaratieregeling huisraad op het daarvoor bestemde aanvraagformulier.

 • 2.

  Bij toekenning, kan de klant het gehele jaar kosten declareren die behoren tot de onder artikel 2 genoemde kosten. De aanschaf moet met een nota worden aangetoond, deze stuurt de klant zelf op naar Sociale Zaken. Indien geen nota kan worden ingediend, dient een bewijs van aanschaf middels een bankafschrift en een verklaring van de verkoper te worden aangetoond.

 • 3.

  Bij een pro forma nota dient binnen 30 dagen na uitbetaling van de vergoeding ook de definitieve nota ingediend te worden.

 • 4.

  De declaraties kunnen tot uiterlijk 31 december van het betreffende jaar worden ingediend

Artikel 6 Intrekken oude beleidsregel

Met de inwerkingtreding van de Declaratieregeling Huisraad 2017 vervalt de

declaratieregeling Huisraad 2015.

Artikel 7 Citeertitel; inwerkingtreding

 • a.

  Deze regeling kan worden aangehaald als ‘Declaratieregeling Huisraad 2017’

 • b.

  Deze regeling treedt in werking met ingang van datum publicatie.

 

Aldus vastgesteld in de collegevergadering 5 september 2017.

De secretaris, De burgemeester,

Toelichting

Artikel 1

De vergoedingen op grond van deze regeling zijn een vorm van bijzondere bijstand, reden waarom aangesloten wordt bij de bepalingen uit de Participatiewet. Bij de bepaling van het inkomen wordt rekening gehouden met de kostendelersnorm.

Artikel 2

De klant mag zelf bepalen of hij van het te declareren bedrag een nieuwe of tweedehands aanschaf doet. Hierbij wordt ook verwezen naar de mogelijkheden van kringloopwinkels.

Artikel 3

De aanschaf moet met een nota worden aangetoond. Deze nota stuurt de klant zelf op naar Sociale Zaken. Indien geen nota aanwezig is (bijvoorbeeld bij de aanschaf van tweedehands goederen) kan worden volstaan met een verklaring van de verkoper en het bankafschrift waarop de gemaakte kosten zichtbaar zijn.