Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Terneuzen

Besluit jeugdhulp Terneuzen 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTerneuzen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit jeugdhulp Terneuzen 2017
CiteertitelBesluit jeugdhulp Terneuzen 2017
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Jeugdwet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2017nieuwe regeling

20-12-2016

Gemeenteblad

168604

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit jeugdhulp Terneuzen 2017

Burgemeester en wethouders van de gemeente Terneuzen;

overwegende dat de raad van de gemeente Terneuzen op 15 december 2016 de Verordening jeugdhulp Terneuzen 2017 heeft vastgesteld;

dat de raad in artikel 2, lid 3, van voornoemde verordening heeft bepaald dat het college ter uitwerking van die verordening nadere regels dient te stellen in een Besluit jeugdhulp;

gelet op de Jeugdwet van 1 maart 2014, Staatsblad 2014, nummer 105, het Beleidsplan 100% jeugd Zeeuws-Vlaanderen vastgesteld door de gemeenteraad op 25 september 2014 en de Verordening jeugdhulp Terneuzen 2017;

besluiten:

op 20 december 2016 vast te stellen het navolgende

 

Besluit jeugdhulp Terneuzen2017

 

Inleiding

In de Verordening jeugdhulp Terneuzen 2017 wordt bij enkele artikelen verwezen naar de nadere regels. In dit besluit zijn deze regels nader uitgewerkt.

Artikel 1 Regels voor een persoonsgebonden budget (pgb)

 • 1.

  Onverminderd artikel 2.3.6, tweede en vijfde lid, van de Jeugdwet verstrekt het college geen pgb voor zover de aanvraag betrekking heeft op kosten die de belanghebbende voorafgaand aan de indiening van de aanvraag heeft gemaakt en niet meer is na te gaan of de ingekochte voorziening noodzakelijk was.

 • 2.

  De hoogte van een pgb wordt bepaald aan de hand van en tot het maximum van de kostprijs van de in de betreffende situatie goedkoopst adequate voorziening in natura (Zorg in natura: Zin)

 • 3.

  De hoogte van een pgb is vastgesteld op 75% van de kostprijs van de zorg in natura.

 • 4.

  Het sociale netwerk kan alleen ingezet worden voor het uitvoeren van de jeugdhulp:

  • a.

   bij persoonlijke verzorging, individuele begeleiding en tijdelijk verblijf;

  • b.

   als dit aantoonbaar tot betere en effectievere ondersteuning leidt en aantoonbaar doelmatiger is;

  • c.

   als volgens landelijk geldende kwaliteitscriteria een minimale opleiding vereist is moet de persoon uit het sociale netwerk die kwalificatie hebben;

  • d.

   als deze persoon heeft aangegeven dat de zorg voor hem niet tot overbelasting leidt;

  • e.

   als deze persoon een Verklaring omtrent gedrag (VOG) kan overleggen die niet ouder is dan drie maanden.

 • 5.

  Het pgb is bedoeld voor betaling van feitelijke zorg en mag niet worden aangewend voor zaken als een eenmalige uitkering, een feestdagenuitkering, reiskosten van de zorgverlener, bemiddelingskosten of administratiekosten.

 • 6.

  Budgethouders zorgen voor uitbetaling van de hulpverlener op basis van declaratie met een factuur.

 • 7.

  De gemeente maakt het pgb-budget over aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De SVB voert (arbeidsrechtelijke) controles uit en betaalt facturen van de hulpverleners. De gemeente voert inhoudelijke controles uit op het gebied van zorgovereenkomsten en bestedingen van het budget.

 • 8.

  Voor goedkeuring en toetsing van de zorgovereenkomsten wordt ten behoeve van de administratieve processen bij de Sociale Verzekeringsbank voor Terneuzen een maximaal uurtarief van € 65,00 toegepast.

Artikel 2 Vormen van jeugdhulp

 • 1.

  Algemene voorziening als bedoeld in artikel 2, lid 1, van de Verordening jeugdhulp Terneuzen 2017: aanbod van diensten of activiteiten, dat zonder voorafgaand onderzoek naar de behoeften, persoonskenmerken en mogelijkheden van de gebruikers, toegankelijk is. Dat wil zeggen dat algemene voorzieningen voor iedereen vrij beschikbaar of verkrijgbaar zijn zonder toets of beschikking. Daaronder wordt gerangschikt: preventie, jeugdgezondheidszorg, welzijnsactiviteiten, informatie en advies over opgroeien en opvoeden, kindertelefoon en Veilig Thuis.

 • 2.

  Vrij toegankelijke voorziening als bedoeld in artikel 2, lid 1, van de Verordening jeugdhulp Terneuzen 2017: aanbod van diensten of activiteiten dat bedoeld is voor een groep mensen met specifieke kenmerken en hiervoor makkelijk toegankelijk is en dat is gericht op jeugdhulp. Daaronder wordt gerangschikt: jeugd- en maatschappelijk werk en ondersteuning bij het opstellen van een familiegroepsplan.

  • a.

   Vrij toegankelijke voorzieningen worden verzorgd door het jeugd en gezinsteam. Er wordt altijd samen met het gezin een gezinsplan opgesteld waarin beschreven wordt welke ondersteuning en/of hulp ingezet wordt en wat de te behalen doelen zijn.

  • b.

   Voor deze voorzieningen wordt geen beschikking afgegeven.

  • c.

   Er is altijd overeenstemming over het gezinsplan. Zo niet, dan kunnen ouders met een alternatief komen wat getoetst wordt door het jeugd en gezinsteam waarna een beschikking wordt afgegeven.

 • 3.

  Individuele voorzieningen als bedoeld in artikel 2 lid 2 van de Verordening jeugdhulp Terneuzen 2017: aanbod van diensten of activiteiten dat, alleen na zorgvuldig onderzoek naar de behoeften, persoonskenmerken en mogelijkheden van de gebruikers, middels een beschikking toegankelijk is en dat is gericht op jeugdhulp.

  Daaronder wordt gerangschikt: kortdurende gezinsondersteuning, ambulante jeugdhulp (geestelijke gezondheidszorg (ggz), (licht) verstandelijk beperkt (lvb) en jeugdzorg), begeleid zelfstandig wonen, intensieve gezinsondersteuning thuis, inzet gespecialiseerd casemanagement, crisisdienst, kortdurend verblijf, jeugdbescherming, jeugdreclassering, pleegzorg, semi-residentiële zorg (behandelcentra en dagbesteding), residentiële zorg voor alle jeugdigen (24 uurs opvang), crisisopvang verblijf en jeugdzorgplus.

  • a.

   Individuele voorzieningen zijn alleen beschikbaar na doorverwijzing door het jeugd en gezinsteam of het multidisciplinair team.

  • b.

   Er wordt altijd samen met het gezin een gezinsplan opgesteld, waarin beschreven wordt welke ondersteuning en/of hulp ingezet wordt en wat de te behalen doelen zijn. Voor de individuele voorzieningen geeft de gemeente een beschikking af. Een ondertekend gezinsplan kan gezien worden als aanvraag voor een individuele voorziening.

  • c.

   Voor een individuele voorziening na verwijzing door een huisarts, medisch specialist of jeugdarts wordt geen beschikking afgegeven, tenzij de jeugdige of ouders hier naar vragen.

  • d.

   Alle maatregelen in het gedwongen kader, zoals gesloten jeugdzorg, jeugdbescherming en jeugdreclassering worden door de rechtbank opgelegd. De gemeente stuurt een beschikking aan de zorgaanbieder en de Gecertificeerde Instelling

 • 4.

  In geval van spoed, crisis en dwang treft het college onmiddellijk een tijdelijke voorziening. Het college beschikt achteraf.

 • 5.

  Voor de samenwerking met de Raad voor de Kinderbescherming, de Gecertificeerde Instelling en de rol van de burgemeester verwijzen wij naar het samenwerkingsprotocol Jeugdhulp en het gedwongen kader 'Terughoudend waar het kan, doorpakken waar nodig'.

 • 6.

  Een overzicht van alle jeugd(hulp)voorzieningen staat beschreven in onderstaande tabel.

Soort voorziening

Zelfredzame gezinnen

Zelfredzame gezinnen met regelmatig een opvoedvraag

Kwetsbare gezinnen met intensieve begeleiding, ondersteuning en zorg

Zeer kwetsbare gezinnen (met mogelijk een onveilige opvoedomgeving)

Algemene voorzieningen

Preventie

Preventie

Preventie

Preventie

 

Jeugdgezondheidszorg

Jeugdgezondheidszorg

Jeugdgezondheidszorg

Jeugdgezondheidszorg

 

Welzijnsactiviteiten

Welzijnsactiviteiten

Welzijnsactiviteiten

Welzijnsactiviteiten

 

Informatie en advies over opgroeien en opvoeden

Informatie en advies over opgroeien en opvoeden

Informatie en advies over opgroeien en opvoeden

Informatie en advies over opgroeien en opvoeden

 

Veilig Thuis

Veilig Thuis

Veilig Thuis

Veilig Thuis

 

Kindertelefoon

Kindertelefoon

Kindertelefoon

Kindertelefoon

Vrij toegankelijke voorzieningen

Jeugd- en schoolmaatschappelijk werk

Jeugd- en schoolmaatschappelijk werk

Jeugd- en schoolmaatschappelijk werk

Jeugd- en schoolmaatschappelijk werk

 

 

Familiegroepsplan

Familiegroepsplan

Familiegroepsplan

Individuele voorzieningen

 

Kortdurende gezins-ondersteuning

Kortdurende gezins-ondersteuning

Kortdurende gezins-ondersteuning

 

 

Ambulante jeugdhulp (ggz, lvb en jeugdzorg), groepsgericht en individueel, zowel kort als langdurend

Ambulante jeugdhulp (ggz, lvb en jeugdzorg), groepsgericht en individueel, zowel kort als langdurend

Ambulante jeugdhulp (ggz, lvb en jeugdzorg), groepsgericht en individueel, zowel kort als langdurend

 

 

Intensieve gezinsondersteuning thuis (jeugdzorg, ggz en lvb)

Intensieve gezinsondersteuning thuis (jeugdzorg, ggz en lvb)

Intensieve gezinsondersteuning thuis (jeugdzorg, ggz en lvb)

 

 

Begeleid zelfstandig wonen

Begeleid zelfstandig wonen

Begeleid zelfstandig wonen

 

 

 

Inzet gespecialiseerd casemanagement GGW (drang)

Inzet gespecialiseerd casemanagement GGW (drang)

 

 

 

Kortdurend verblijf

Kortdurend verblijf

 

 

 

Jeugdbescherming

Jeugdbescherming

 

 

 

Jeugdreclassering

Jeugdreclassering

 

 

 

Pleegzorg

Pleegzorg

 

 

 

Semi-residentiële zorg (behandelcentra en dagbesteding)

Semi-residentiële zorg (behandelcentra en dagbesteding)

 

 

 

 

Residentiële zorg voor alle jeugdigen (24 uurs opvang)

 

 

 

 

Crisisopvang verblijf

 

 

 

 

Jeugdzorg plus (niet-justitiële gesloten jeugdzorg)

Artikel 3 De toegang tot de jeugdhulp

 • 1.

  Het jeugd en gezinsteam werkt preventief op het gebied van informatie en advies of inzet van lichte interventies. Zij behandelen alle lichte, alledaagse vragen en normale zorgen van inwoners.

 • 2.

  Het jeugd en gezinsteam verleent de toegang tot de jeugdhulp. Het jeugd en gezinsteam stelt met ouders een gezinsplan op, waarbij de procesregisseur eindverantwoordelijk is voor de kwaliteitstoetsing van de probleem-krachtenanalyse en advies voor passende ondersteuning of hulp.

 • 3.

  Het multidisciplinair team of de jeugdbeschermingstafel wordt ingezet bij keten overstijgende multiprobleem situaties.

 • 4.

  Het jeugd en gezinsteam, het multidisciplinair team en de jeugdbeschermingstafel werken volgens de richtlijn beslissen over passende hulp.

Artikel 4 Beslissingsbevoegdheden namens burgemeester en wethouders

 • 1.

  De medewerkers van het jeugd en gezinsteam zijn zelfstandig bevoegd tot het nemen van besluiten inzake het verlenen van toegang tot de jeugdhulp, het verlenen van een vervoersvoorziening en het vaststellen en verlenen van pgb’s.

 • 2.

  Voor de uitvoering van de werkzaamheden als bedoeld in lid 1, verkrijgen de consulenten jeugd en gezin, toegang tot de noodzakelijke gegevens uit de gemeentelijke database.

Artikel 5 Inspraak en medezeggenschap

 • 1.

  Cliënten en cliëntvertegenwoordigers kunnen zich wenden tot de Adviesraad Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Terneuzen voor inspraak en medezeggenschap voor beleidsontwikkeling.

 • 2.

  Afhankelijk van specifieke onderwerpen gaat het college de dialoog aan met andere groeperingen die specifieke en waardevolle kennis kunnen delen. Naast groeperingen kunnen ook individuele burgers of belangenbehartigers van individuen gevraagd worden mee te denken over te vormen beleidskaders.

Artikel 6 Publiciteitsgevoelige zaken

Elke organisatie is verplicht direct melding te doen bij de gemeente in geval van publiciteitsgevoelige zaken, calamiteiten en geweld bij de verlening van hulp.

Artikel 7 Slotbepalingen

 • 1.

  In gevallen waarin dit besluit niet voorziet, beslist het college.

 • 2.

  Dit besluit kan worden aangehaald als: Besluit jeugdhulp Terneuzen 2017.

 • 3.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2017.

Burgemeester en Wethouders van Terneuzen,

secretaris, F.M.L. Lauret RA

burgemeester, J.A.H. Lonink