Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Utrecht (Utr)

Reglement Commissie voor Advies Wijk- en warenmarkten

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUtrecht (Utr)
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReglement Commissie voor Advies Wijk- en warenmarkten
CiteertitelReglement Commissie voor Advies Wijk- en warenmarkten
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpbestuur

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

-

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-06-2009nieuwe regeling

26-05-2009

Gemeenteblad van Utrecht 2009, nr. 36

Besluit college van B&W van 26 mei 2009

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement Commissie voor Advies Wijk- en warenmarkten

 

 

 

Reglement Commissie voor Advies Wijk- en warenmarkten(besluit van b. en w. 26 mei 2009)

Het college van burgemeester en wethouders van Utrecht;

BESLUIT:

vast te stellen het navolgende:

REGLEMENT Commissie voor Advies Wijk- en warenmarkten

Artikel 1

De Commissie dient het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd van advies, ter zake van vraagstukken die voor de Utrechtse wijk- en warenmarkten van belang kunnen zijn, dan wel deze markten rechtstreeks betreffen.

Artikel 2
 • 1.

  De Commissie kan voor het bestuderen van de onder artikel 1 genoemde aangelegenheden subcommissies uit haar leden vormen. Zij kan zich daarbij terzijde laten staan door andere marktondernemers en door medewerkers van Stadswerken.

 • 2.

  De subcommissie rapporteert schriftelijk de bevindingen aan de Commissie.

Artikel 3
 • 1.

  De adviezen van de Commissie liggen voor een ieder ter inzage bij Stadswerken, afdeling Inzamelen, Markten en Havens.

 • 2.

  De notulen van de vergaderingen van de Commissie liggen voor een ieder ter inzage bij Stadswerken, afdeling Inzamelen, Markten en Havens.

Artikel 4
 • 1.

  De Commissie voor Advies Wijk- en Warenmarkten is samengesteld uit tenminste vier leden.

 • 2.

  De benoeming van de leden geschiedt door burgemeester en wethouders op voordracht van de organisaties die betrokken zijn bij de wijk- en warenmarkten.

 • 3.

  De leden worden geacht de marktondernemers in het algemeen te vertegenwoordigen.

 • 4.

  De door burgemeester en wethouders in gevolge van het tweede lid van dit artikel benoemde leden hebben zitting voor een periode van vier jaren.

 • 5.

  De aftredende is op hernieuwde voordracht herbenoembaar voor één volgende periode van vier jaren.

 • 6.

  Een vacature dient binnen zes weken nadat ze is ontstaan te worden vervuld.

Artikel 5
 • 1.

  In de Commissie wordt de rol van voorzitter verzorgd door een medewerker van de gemeente. Ook de secretariële ondersteuning wordt door of namens de gemeente verzorgd.

 • 2.

  De Commissie wordt door de voorzitter bijeen geroepen indien deze dit nodig acht, of wanneer ten minste twee leden schriftelijk, onder opgave van de te behandelen onderwerpen, hierom vragen.

 • 3.

  De Commissie komt minstens tweemaal per jaar bijeen.

Artikel 6

Dit reglement treedt in werking de dag nadat dit bekend gemaakt is.

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht op 26 mei 2009.

De secretaris, De burgemeester,

Drs. J. Schuilenburg Mr. A. Wolfsen

Bekendmaking is geschied op 10 juni 2009.

Deze beleidsregel treedt in werking op 11 juni 2009.