Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Utrecht (Utr)

Verordening Kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht gemeente Utrecht

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUtrecht (Utr)
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht gemeente Utrecht
CiteertitelVerordening Kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht gemeente Utrecht
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlagenToelichting Infographic

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201701-01-2017Onbekend

06-04-2017

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht gemeente Utrecht

 

 

VERORDENING KWALITEIT VERGUNNINGVERLENING, TOEZICHT EN HANDHAVING OMGEVINGSRECHT GEMEENTE UTRECHT

De raad van de gemeente Utrecht;

 • -

  overwegende dat gemeenten, provincies en de in hun opdracht werkende regionale uitvoeringsdiensten, bij de zorg voor een gezonde en veilige fysieke leefomgeving - waar die zorg gestalte krijgt in vergunningverlening, toezicht en handhaving van omgevingsrecht - zich voor de gezamenlijke opgave gesteld zien om in landelijk verband de kwaliteit van vergunningverlening, toezicht en handhaving verder te bevorderen, te borgen en te beoordelen en dat met het oog daarop het wenselijk is dat deelnemende gemeenten en de provincie Utrecht in onderlinge afstemming regels vaststellen op het niveau van de omgevingsdienst Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht;

 • -

  overwegende dat het uitgangspunt voor de kwaliteitsbevordering, met inachtneming van het daaromtrent bepaalde in het Besluit omgevingsrecht, in ieder geval is vastgelegd in de in landelijke samenwerking opgestelde kwaliteitscriteria 2.1, die zo nodig in landelijke afstemming met betrokken partijen zullen worden aangepast indien technische en maatschappelijke ontwikkelingen hierom vragen;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 14 februari 2017;

gelet op artikel 5.4, eerste lid, en artikel 5.5 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna de wet) en artikel 149 van de Gemeentewet;

besluit: vast te stellen de Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Gemeente Utrecht

Paragraaf 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening en daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • -

  betrokken wetten: de wet en de wetten, bedoeld in artikel 5.1 van de wet, voor zover bij of krachtens de genoemde wetten is bepaald dat hoofdstuk 5 van de wet van toepassing is;

 • -

  kwaliteitscriteria: de in landelijke samenwerking tussen de bevoegde gezagen van provincies en gemeenten ontwikkelde en beschikbaar gestelde kwaliteitscriteria vergunningverlening, toezicht en handhaving inzake de beschikbaarheid en de deskundigheid van organisaties die met de uitvoering en handhaving van de betrokken wetten zijn belast;

 • -

  wet: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Artikel 2. Reikwijdte

Deze verordening is van toepassing op de uitvoering en handhaving van de betrokken wetten door of in opdracht van burgemeester en wethouders:

 • a.

  voor wat betreft de taken door een omgevingsdienst worden uitgevoerd, en

 • b.

  voor wat betreft de taken door een omgevingsdienst worden uitgevoerd voor zover door burgemeester en wethouders nader bepaald.

Paragraaf 2. Kwaliteit

Artikel 3. Betrokkenheid van de raad

De gemeenteraad ziet toe op de hoofdlijnen van het beleid voor de kwaliteit van de uitvoering en handhaving van de betrokken wetten in het licht van de voor de gemeente vastgestelde beleidskaders voor de fysieke leefomgeving.

Artikel 4. Kwaliteitsdoelen

 • 1.

  Burgemeester en wethouders beoordelen de kwaliteit van de uitvoering en handhaving van de betrokken wetten in het licht van daarvoor door hen, krachtens artikel 7.2, eerste lid, van het Besluit omgevingsrecht, gestelde doelen.

 • 2.

  De doelen, waar deze gestalte krijgen in de uitvoering en handhaving van de betrokken wetten, bedoeld in artikel 2, hebben in ieder geval betrekking op:

  • a.

   de dienstverlening;

  • b.

   de uitvoeringskwaliteit van diensten en producten;

  • c.

   de financi�n.

Artikel 5. Kwaliteitsborging

 • 1.

  Op de uitvoering en handhaving van de betrokken wetten door of in opdracht van burgemeester en wethouders zijn de kwaliteitscriteria van toepassing.

 • 2.

  Over de naleving van de kwaliteitscriteria doen burgemeester en wethouders jaarlijks mededeling aan de gemeenteraad.

 • 3.

  Voor zover de kwaliteitscriteria niet zijn of niet konden worden nageleefd, doen burgemeester en wethouders daarvan gemotiveerd opgave.

Paragraaf 3. Slotbepalingen

Artikel 6. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2017.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht gemeente Utrecht.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad van de gemeente Utrecht; 6 april 2017,

De Burgemeester,

De Griffier,

 

 

Toelichting

Infographic