Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Utrecht

Aanwijzingsbesluit en Beleidsregels Koningsdag

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUtrecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit en Beleidsregels Koningsdag
CiteertitelAanwijzingsbesluit en Beleidsregels Koningsdag
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Externe bijlageKoningsdag vaarrichting

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-03-201709-02-2018Onbekend

13-03-2017

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit en Beleidsregels Koningsdag

 

 

 

Beleidsregels voor de viering van Koningsdag in de binnenstad van de gemeente Utrecht krachtens artikel 4:81 van de Algemene wet Bestuursrecht  en artikel 5:13a tweede lid van de Algemene plaatselijke verordening Utrecht 2010 alsmede

Aanwijzingsbesluit krachtens artikel 5:13a eerste lid van de Algemene plaatselijke verordening Utrecht 2010,

 (besluit van ... oktober 2016)

 

Burgemeester van Utrecht,

Gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet Bestuursrecht

Gelet op artikel 5:13a eerste en tweede lid van de Algemene plaatselijke verordening Utrecht 2010 (hierna te noemen APV)

BESLUIT :

1. aan te wijzen als locaties en tijden waar niet-commerciële verkoop van goederen door particulieren zonder vergunning is toegestaan:

 • ·

  1.

het gebied, bekend onder de naam Vrijmarkt, begrensd door de Wittevrouwenstraat, Voorstraat, Potterstraat (zelf niet inbegrepen), Lange Viestraat (zelf niet inbegrepen), Vredenburg, Stadsbuitengracht, Oudenoord, Kaatstraat, Adelaarstraat, Lijsterstraat, Nieuwe Koekoekstraat en Koekoekstraat (deze laatste 6 straten zelf niet inbegrepen) en Stadsbuitengracht; dit gebied wordt aangeduid middels borden met de tekst 'begin Vrijmarkt' en 'einde Vrijmarkt';  

·2.

specifiek voor een Kindervrijmarkt voor en door kinderen de locaties Nijntjepleintje en Van Asch van Wijckskade / hoek Noorderstraat;

·1.

in de gebieden Vrijmarkt en Kindervrijmarkt mag de rijbaan niet gebruikt worden om koopwaar uit te stallen; de rijbaan moet vrij gehouden worden voor hulpdiensten. 

·2.

de aanwijzing van de gebieden ‘Vrijmarkt' en 'Kindervrijmarkt' geldt van 26 april 18:00 uur tot 27 april 18:00 uur; particuliere verkopers mogen een plek innemen vanaf en niet eerder dan de aanvang van de Vrijmarkt, zijnde 26 april om 18.00 uur. 

2.vast te stellen de volgende Beleidsregels voor de viering van Koningsdag in de binnenstad van Utrecht.

Het aanwijzingsbesluit en de Beleidsregels voor de viering van Koningsdag in de binnenstad van Utrecht treden in werking op 14 maart 2017.

Het aanwijzingsbesluit en de Beleidsregels voor de viering van Koningsdag, gepubliceerd in het gemeenteblad van 29 maart 2016, nr. 38144, komen op 14 maart 2017 te vervallen.

Aldus vastgesteld door de Burgemeester van Utrecht op 13 maart 2017.

Burgemeester,

mr. J.H.C. van Zanen

 

 

Beleidsregels voor de viering van Koningsdag in de binnenstad

1. Definities

 • 1.

  1 Koningsdag: nationale feestdag op 27 april ter gelegenheid van de verjaardag van koning Willem Alexander.

 • 1.

  2 Binnenstad: het gebied dat begrensd wordt door de Stadsbuitengracht.

 • 1.

  3 Vrijmarkt: markt op Koningsdag waar particulieren hun door de jaren heen verzamelde goed verkopen, (oorspronkelijk) uitgestald op kleedjes (kleedjesmarkt).

 • 1.

  4 Kindervrijmarkt: vrijmarkt voor en door kinderen.

 • 1.

  5 Vrijmarktgebied: het gebied begrensd door de Wittevrouwenstraat, Voorstraat, Potterstraat (zelf niet inbegrepen), Lange Viestraat (zelf niet inbegrepen), Vredenburg, Stadsbuitengracht, Oudenoord, Kaatstraat, Adelaarstraat, Lijsterstraat, Nieuwe Koekoekstraat en Koekoekstraat (deze laatste 6 straten zelf niet inbegrepen) en Stadsbuitengracht; dit gebied wordt aangeduid middels borden met de tekst 'begin Vrijmarkt' en 'einde Vrijmarkt'.

 • 1.

  6 Evenementenlocaties: aangewezen locaties in de binnenstad waar een evenement kan worden georganiseerd.

 • 1.

  7 Commerciële standplaats: het op een openbare en in de openlucht gelegen plaats commercieel verkopen van non-food artikelen, gebruik makend van fysieke middelen, zoals een kraam, een wagen of een tafel.

 • 1.

  8 Mobiel verkooppunt: verkooppunt van een in de directe nabijheid en binnen het vrijmarktgebied gelegen horecabedrijf, voor de commerciële verkoop van tot de reguliere bedrijfsvoering behorende  etenswaren.

2. Tijden Koningsdag: vrijmarkt en evenementen  

Regel 2.1: De vrijmarkt en de evenementenpleinen vangen aan op 26 april om 18:00 uur en eindigen op 27 april om 18:00 uur.

Regel 2.2: Evenementenpleinen die alleen op 27 april een activiteit hebben, vangen aan om 11.00 uur en eindigen om 18.00 uur.

Regel 2.3: Op 27 april geldt van 01.00 uur ‘s nachts tot 11.00 uur ‘s morgens een stille periode (de 'stille nacht'). Er mag dan op de vrijmarkt en de evenementenpleinen geen onnodige geluidhinder of versterkt geluid geproduceerd worden.

Regel 2.4: In de jaren dat 27 april op een zondag valt wordt Koningsdag verplaatst naar de zaterdag voorafgaand (26 april). De vrijmarkt en de evenementenpleinen vangen dan aan op vrijdag (25 april) om 18:00 uur en eindigen op 26 april om 18.00 uur. Evenementenpleinen die alleen op 26 april een activiteit hebben, vangen aan om 11.00 uur en eindigen om 18.00 uur. De ‘stille nacht’ vindt plaats van 25 op 26 april.

3. Evenementen

Regel 3.1: De locaties die voor verlening van een evenementenvergunning in aanmerking komen zijn:

. De Neude

· Vredenburg

· Domplein

· Stadhuisbrug

· K. Minrebroederstraat

· Jacobskerkhof

· Lucasbolwerk

. Asch van Wijckpleintje

· Mariaplaats

· Rozenstraat

· Breedstraat

· Ledig Erf / Tolsteegbrug

 . 't Wed

· Janskerkhof (1): noord- en oostzijde kerk

· Janskerkhof (2): westzijde kerk

· Oudkerkhof

· Jansdam

· Waterstraat

· HOV-baan: Lange Viestraat - Lange Jansstraat – Janskerkhof - Nobelstraat

(uitsluitend voor een foodstreet / -evenement)

-Lepelenburg (uitsluitend voor een kindervrijmarkt)

-Twijnstraat / Nicolaaskerkhof (uitsluitend voor een kindervrijmarkt)

Regel 3.2: De evenementenvergunning wordt door de aan het plein grenzende horecabedrijven gezamenlijk aangevraagd. Per locatie kan maximaal één evenement gehouden worden.

Regel 3.3: Voor de locaties Neude, Vredenburg, Janskerkhof (1 en 2), Domplein en Ledig Erf/Tolsteegbrug kan, indien de horeca aan het plein geen aanvraag indient, de gemeente andere partijen de mogelijkheid bieden een evenement te organiseren en daartoe een vergunning aan te vragen.

Regel 3.4: Op de locatie ’t Wed gelden strikte voorschriften, vastgelegd in een locatieprofiel (bijlage 1).

Regel 3.5: Op de locatie HOV-baan, aan de zuidrand van het Vrijmarktgebied, van de Lange Viestraat - Lange Jansstraat – Janskerkhof, Korte Jansstraat, tot en met de Nobelstraat, wordt als pilot een foodstreet georganiseerd, ingevuld door in Utrecht gevestigde (horeca)ondernemers. Bij onvoldoende invulling is er ruimte voor een evenementenvergunning voor een (aanvullend) foodevenement, bij voorrang te verlenen aan een of meerdere plaatselijke organisator(en), die bij voorkeur gebruik maakt (maken) van Utrechtse ondernemers en/of producten. 

Regel 3.6: Op de locatie Lepelenburg en de locatie Twijnstraat / Nicolaaskerkhof wordt alleen een evenementenvergunning verleend voor een kindervrijmarkt.

4. Vrijmarkt

Regels kleedjesmarkt

Regel 4.1: Particuliere verkopers mogen geen alcoholhoudende dranken verkopen en niet-alcoholhoudende  dranken alleen uit gesloten blikverpakking.

Regel 4.2: Particuliere verkopers mogen geen etenswaren verkopen (ook niet in voorverpakte vorm).

Regel 4.3: Kramen en andere stellages voor de particuliere verkoop mogen alleen worden ingericht op de daarvoor met borden aangegeven plaatsen.

Regel 4.4: Particuliere verkopers zorgen voor de deugdelijke afvoer van niet-verkochte goederen en afval.

Regel 4.5: Een ieder volgt aanwijzingen van hulpdiensten, handhaving en gemeenteambtenaren terstond op.

Regels commerciële standplaatsen

Regel 4.6: Er worden binnen het Vrijmarktgebied maximaal 10 standplaatsvergunningen verleend voor de commerciële verkoop van non-food artikelen (niet zijnde ballonnen).

Regel 4.7: De locaties waar met een standplaatsvergunning commerciële handel in non-food artikelen plaats mag vinden worden aangeduid met de borden: 'Begin commerciële handel' en 'Einde commerciële handel'.

Regel 4.8: Binnen het Vrijmarktgebied worden geen standplaatsvergunningen verleend voor commerciële handel in etenswaren.

Regel 4.9: (Horeca)Bedrijven gevestigd binnen het Vrijmarktgebied (ook indien alleen met de achterzijde van hun pand) kunnen een vergunning voor een mobiel verkooppunt aanvragen, van waaruit zij etenswaren kunnen aanbieden, behorende bij hun reguliere bedrijfsuitoefening. De etenswaren worden in het (horeca)bedrijf en niet ter plaatse van het verkooppunt bereid.

5. Tapontheffing

Regel 5.1: Horecabedrijven gevestigd binnen het Vrijmarktgebied (ook indien met de achterzijde van hun pand) of gevestigd aan een aangewezen evenementenplein kunnen een tapontheffing aanvragen.

Regel 5.2: Op locaties waar de aanrijdroutes voor nood- en hulpdiensten, de doorloop voor het publiek en/of de loopstromen belemmerd worden, wordt geen tapontheffing verleend.

Regel 5.3: Op locaties buiten het aangewezen Vrijmarktgebied of de evenementenpleinen kan een horecabedrijf een tapontheffing aanvragen, mits het horecabedrijf beschikt over een terrasvergunning en de tap op het terras wordt plaatst. Het onder regel 5.2 bepaalde is ook hier onverkort van toepassing.

Regel 5.4: Op de werven worden geen tapontheffingen verleend.

6. Bijzondere regelingen met het oog op de veiligheid

Straatartiesten

Regel 6.1: Er worden voor de binnenstad maximaal vijf (5) ontheffingen verleend voor straatartiesten in gezelschappen vanaf vier (4) personen. Hieronder vallen bijvoorbeeld muziekgezelschappen als brass- en sambabands.

De aanvraag voor de ontheffing dient minimaal vier (4) weken voor Koningsdag te zijn ingediend en dient vergezeld te zijn van een draaiboek.

Aan de ontheffing worden voorschriften en beperkingen verbonden ter bescherming van het belang of de belangen in verband waarmee de ontheffing is vereist.

Verkeer en parkeren

Regel 6.2: De binnenstad, inclusief een gedeelte in Pijlsweerd en Vogelenbuurt begrensd door de Oudenoord, Kaatstraat, Adelaarstraat, Lijsterstraat, Nieuwe Koekoekstraat en Koekoekstraat, zal van 26 april 16.00 uur tot 27 april 23.00 uur afgesloten worden voor auto's, fietsers en andere voertuigen.

Regel 6.3: In het Vrijmarktgebied wordt een parkeerverbod uitgevaardigd dat ingaat op 26 april 15.00 uur en eindigt op 27 april 23.00 uur.

Markten

Regel 6.4: De markten op de Breedstraat en omgeving, op het Janskerkhof, op de Oudegracht en op het Jacobskerkhof gaan niet door als de viering van Koningsdag op zaterdag valt.

Regel 6.5: De markt op het Vredenburg vindt in aangepaste vorm en met een bezetting van circa 50%

doorgang, als de viering van Koningsdag op woensdag, vrijdag of zaterdag valt.

Scheepvaart

Regel 6.6: Op 26 april van 19:00 uur tot 27 april 02:00 uur en op 27 april van 13:00 uur tot 18:00 uur geldt op de Oudegracht en op de singels eenrichtingverkeer voor alle boten, met uitzondering van de hulpdiensten. Een plattegrond met de vaarrichting is bijgevoegd (bijlage 2).

Regel 6.7: Op 27 april is er om 13.00 uur en 16.00 uur de mogelijkheid om vanaf de Zuiderbrug onder begeleiding in 'konvooi' tegen de richting in te varen.

Bijlage 1: Locatieprofiel ’t Wed

Voorwaarden:

• Het evenemententerrein wordt afgehekt bij de aanloopstraten (Lichtegaard bij de Servetstraat,

’t Wed bij Korte Nieuwestraat, Oudegracht bij Gaardbrug), waarvan die aan het begin van ’t

Wed een volledige afsluiting is, die alleen bij ontruiming opengaat (zie plattegrond);

• Bij de hekken staan beveiligers;

• Er mogen maximaal 750 personen aanwezig zijn;

• Klein podium, zodat er voldoende ruimte is voor de hulpdiensten om erlangs te gaan;

• Als het podium dicht bij een gevel wordt geplaatst, dat moet óf de gevel, óf het podium

voorzieningen hebben om brandoverslag te voorkomen:

• In samenwerking met/ met toestemming van alle horecaondernemers in het afgehekte gebied;

• aandacht voor onderlinge communicatie tussen de afsluitingen.

Bijlage 2: vaarrichting Koningsdag

Koningsdag vaarrichting