Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Utrecht

Limiet voor aantal exploitatievergunningen voor passagiersschepen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUtrecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingLimiet voor aantal exploitatievergunningen voor passagiersschepen
CiteertitelLimiet voor aantal exploitatievergunningen voor passagiersschepen
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-07-201514-07-2015nieuwe regeling

22-09-2018

gmb-2018-210415

Tekst van de regeling

Intitulé

Limiet voor aantal exploitatievergunningen voor passagiersschepen

Burgmeester en wethouders van Utrecht;

 

Overwegende dat:

- hun college op 9 januari 2007 besloot tot het instellen van een limiet voor het aantal uit te geven exploitatievergunningen voor passagiersschepen;

- onduidelijkheid bestaat of haar besluit van 9 januari 2007 nog geldt nadat de Havenverordening Utrecht is aangepast;

 

gelet op artikel 2.4.1. van de Havenverordening Utrecht;

 

besluit, voor zoveel nodig:

 

 

1.

een limiet van negen vast te stellen voor het aantal passagiersschepen met een lengte vanaf tien meter (type A).

2.

een limiet van tien vast te stellen voor het aantal passagiersschepen met een maximale lengte van 10 meter, een maximale breedte van 3 meter en een maximale hoogte van 1,50 (type B).

3.

Dit besluit werkt terug tot 14 juli 2015.

 

 

 

Utrecht, 22 september 2018.

Burgemeester en wethouders de gemeente Utrecht

Namens hen,

De directeur Stadsbedrijven

Y. Kokx

Dit besluit genomen in mandaat krachtens

Mandaatregister Gemeente Utrecht 2018, onderdeel 6.5.2.6

Toelichting

 

Op 16 februari 2006 stelde de gemeenteraad de Havenverordening 2006 vast. Deze verordening trad in werking op 9 maart 2006.

 

In de Havenverordening 2006 was opgenomen in artikel 2.4.1. dat het college bij afzonderlijk besluit het maximale aantal passagiersschepen, bedrijfsvaartuigen en verhuurboten, waarvan de exploitatie zich richt tot de openbare wateren binnen de gemeente Utrecht, dat in het openbaar water mag worden geëxploiteerd, kan vaststellen.

Op grond van dat artikel is door het college op 9 januari 2007 besloten om:

- een limiet van negen vast te stellen voor het aantal passagiersschepen met een lengte vanaf tien meter (type A).

- een limiet van tien vast te stellen voor het aantal passagiersschepen met een maximale lengte van 10 meter, een maximale breedte van 3 meter en een maximale hoogte van 1,50 (type B).

 

Op 25 juni 2015 stelde de gemeenteraad vast de Verordening tot wijziging van de Havenverordening 2006.

Deze wijzigingsverordening richtte zich op opstapplaatsen voor alle vaartuigen, een vergunningplicht voor exploitatie van vaartuigen met bemanning en maximaal 12 passagiers, luchtkwaliteit en veiligheid, verbetering van definities.

 

Op 6 juli 2015 is de geconsolideerde tekst van de Havenverordening gepubliceerd zoals die luidde na vaststellen van de wijzigingsverordening van 25 juni 2015 (Gemeenteblad, Jaargang 2015, Nr. 60200).

In artikel 6.1.3 van die geconsolideerde tekst staat dat de oude verordening wordt ingetrokken.

In de geconsolideerde tekst staat dat de verordening in werking treedt op 14 juli 2015, acht dagen na publicatie.

 

In de Havenverordening van 2015 staat in artikel 2.4.1 dat het college van Burgemeester en Wethouders het maximale aantal passagiersschepen, rondvaartboten (type 1 en 2), bedrijfsvaartuigen en verhuurboten (type 1 en 2), waarvan de exploitatie zich richt tot de openbare wateren binnen de gemeente Utrecht, dat in het openbaar water mag worden geëxploiteerd, kan vaststellen.

Op grond van dit artikel is door het college besloten op 1 maart 2016 een limiet te verbinden aan het aantal verhuurboten en rondvaartboten, de onderverdeling in typen 1 en 2 daarin begrepen. Dit besluit is gepubliceerd in Gemeenteblad 2016 nr. 121677 op 5 september 2016.

 

Onduidelijk lijkt daarmee te bestaan of de ingestelde limiet voor passagiersschepen, vastgesteld op 9 januari 2007, nog van kracht is. De grondslag voor dit besluit ligt in de Havenverordening 2006, welke Verordening volgens de geconsolideerde tekst van de Havenverordening (2015) is vervallen.

Uit het besluit van de raad van 25 juni 2015 blijkt echter niet dat hij besloot tot intrekking van die Havenverordening maar tot wijziging er van.

 

Het college neemt hierbij in overweging dat:

- het bestendig beleid van de gemeente is om limieten vast te stellen en dat de betrokken exploitanten zich hier ook aan gebonden hebben gevoeld.

- in haar brief van 11 maart 2016 aan de gemeenteraad, over “invoering van limieten voor verhuurboten en rondvaartboten”, staat dat de limiteringsregeling niet geldt voor passagiersschepen omdat die limitering voor dergelijke schepen al geldt.

- in haar brief aan de gemeenteraad van 3 juli 2016 over ”exploitatie Utrechtse wateren” ook wordt gewezen op de al sinds 2007 beslaande limiet van 19 open en gesloten passagiersschepen

- artikel 2.4.1. van de Havenverordening 2006 en van de Havenverordening 2015 qua bevoegdheden niet van elkaar verschillen

- de redenen voor het instellen van limieten op 9 januari 2007 (die zich vooral richten op veiligheid en het gebruik van de beperkte ruimte op het water) nog steeds gelden, welke redenen zijn versterkt omdat het ook voor verhuurboten en rondvaartboten noodzakelijk bleek om limieten in te stellen per 1 maart 2016