Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Utrecht

Regeling Toepassen Wielklem gemeente Utrecht 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUtrecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling Toepassen Wielklem gemeente Utrecht 2019
CiteertitelRegeling toepassen wielklem gemeente Utrecht 2019
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 235, vijfde lid, van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-09-2019Regeling voor het gebruik van de wielklem

10-09-2019

gmb-2019-226243

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling Toepassen Wielklem gemeente Utrecht 2019

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht;

• Gelet op artikel 4 Besluit gemeentelijke parkeerbelastingen en de Verordening op de heffing en invordering van Parkeerbelastingen 2019 gemeente Utrecht

 

• Overwegende dat het college van Burgemeester en Wethouders regels vaststelt voor de wijze waarop het aanbrengen en verwijderen van een wielklem ingevolge artikel 235, eerste lid, van de Gemeentewet en de overbrenging en bewaring van voertuigen ingevolge artikel 235, vijfde lid, van de Gemeentewet in de gemeente geschiedt alsmede hetgeen verder voor de uitvoering van dat artikel noodzakelijk is.

 

BESLUIT:

Vast te stellen de Regeling Toepassen Wielklem gemeente Utrecht 2019

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Definities

 

BghU:

Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht

 

Ernstige recidivist:

Een belastingschuldige met drie of meer openstaande naheffingen zonder dat er betaling heeft plaatsgevonden of een betalingsafspraak is gemaakt met de BghU of bezwaar is aangetekend tegen de naheffingsaanslag volgens de BghU beschreven procedure.

 

Verordening:

De vigerende Verordening op de heffing en invordering van Parkeerbelastingen

 

Naheffingsaanslagen:

De naheffingsaanslagen opgelegd vanwege niet betaalde parkeerbelasting.

 

Wegsleper:

Medewerker, die het feitelijk handelen verricht voor het wegslepen van het voertuig.

 

Wielklem:

het in artikel 235, eerste lid, van de wet bedoelde mechanisch hulpmiddel waardoor wordt verhinderd dat het voertuig wordt weggereden.

 

Wielklemmedewerker:

Medewerker die het feitelijk handelen verricht van het plaatsen en verwijderen van de wielklem.

 

Artikel 2 Doel

De wielklem heeft tot doel het verzekeren van betaling van één of meerdere openstaande naheffingsaanslagen parkeerbelasting conform de geldende wetgeving.

Hoofdstuk 2 Regelgeving

 

 

Artikel 3 Gebruik wielklem

1. Het gebruik van de wielklem vindt plaats op de krachtens de Verordening aangewezen locaties.

2. De wielklem wordt enkel en alleen gebruikt op het voertuig van een ernstige recidivist.

3. Iedereen krijgt vooraf een waarschuwing, deze wordt gecommuniceerd in de naheffingsaanslag dan wel een sticker op het voertuig dan wel andere wijze.

Artikel 4 aanbrengen wielklem en wegsleep

1. De wielklem wordt aangebracht door de wielklemmedewerker, nadat is vastgesteld dat er tenminste drie openstaande naheffingsaanslagen voor het kenteken niet zijn voldaan, zoals onder artikel 3 lid 2 bedoeld, en wederom niet is voldaan aan de vereiste parkeerbelasting.

2. De wielklemmedewerker brengt de wielklem op een zodanige wijze aan dat het motorvoertuig niet wordt beschadigd.

3. Op het motorvoertuig wordt een sticker aangebracht om personen die gebruik wensen te maken van het motorvoertuig er op te wijzen dat een wielklem is aangebracht.

4. Schade veroorzaakt doordat met de wielklem aan het voertuig wordt gereden komt nimmer voor rekening en risico van de Gemeente.

5. Na tenminste 24 uur geklemd gestaan te hebben, wordt het voertuig weggesleept door de wegsleper.

6. Het voertuig wordt voor de duur van maximaal 13 weken bewaard, afhankelijk van de waarde van het gesleepte voertuig.

7. Plaats van bewaring van wegsleepte voertuigen is het depot van Logicx Berging B.V. te Ravenswade 134, 3439 LD Nieuwegein.

8. De wegsleper houdt register bij van het bewaren van de voertuigen.

Artikel 5 Verwijderen wielklem en teruggave voertuig

1. De wielklem wordt alleen verwijderd indien de houder of eigenaar volgende kosten heeft betaald:

a. De openstaande naheffingen

b. De kosten voor het aanbrengen en verwijderen van de wielklem zoals opgenomen in de verordening.

2. Het weggesleepte voertuig wordt pas teruggegeven als de volgende kosten zijn voldaan:

a. De openstaande naheffingen

b. De kosten voor het aanbrengen en verwijderen van de wielklem zoals opgenomen in de verordening

c. De kosten voor wegsleep van het voertuig zoals opgenomen in de vigerende wegsleepverordening.

d. De kosten voor het bewaren van het voertuig zoals opgenomen in de vigerende wegsleepverordening.

3. De kosten, beschreven in lid 1 en 2 van artikel 5, moeten worden voldaan bij de BghU.

4. Bij ontklemmen of teruggave van het voertuig moet bewijs betaling van de openstaande schuld en bewijs van eigenaarschap of houderschap worden getoond bij de wielklem medewerker. Het bewijs kan bestaan uit een passende autosleutel of kentekenbewijs en geldig identiteitsbewijs.

Artikel 6 Aanrijtijd

1. De aanrijtijd voor het verwijderen van een wielklem bedraagt conform geldende jurisprudentie maximaal één uur.

2. De aanrijtijd vangt aan na betaling van in artikel 5 lid 1 genoemde kosten.

 

Hoofdstuk 3 Slotbepalingen

 

 

Artikel 7 Inwerkingtreding

Deze Regeling treedt bij bekendmaking in werking.

Artikel 8 Citeertitel

Deze Regeling wordt aangehaald als Regeling toepassen Wielklem gemeente Utrecht 2019

 

 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van Utrecht, gehouden op 10 september 2019.

De secretaris, De burgemeester,