Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Utrecht

Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht van 27 september 2011, nr. 8094CA9D houdende verlening van mandaat en machtiging aan nader aan te duiden Bestuur van de Stichting Certificering Natuur- en Landschapsbeheer.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUtrecht
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingBesluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht van 27 september 2011, nr. 8094CA9D houdende verlening van mandaat en machtiging aan nader aan te duiden Bestuur van de Stichting Certificering Natuur- en Landschapsbeheer.
CiteertitelBesluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht van 27 september 2011, nr. 8094CA9D houdende verlening van mandaat en machtiging aan nader aan te duiden Bestuur van de Stichting Certificering Natuur- en Landschapsbeheer
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpnatuur en landschap, mandaten algemeen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Provinciewet, art. 158
 2. Algemene wet bestuursrecht, art. 10.1.1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-09-201101-01-2011Nieuwe regeling

27-09-2011

Provinciaal blad, 2011, 44

8094CA9D

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht van 27 september 2011, nr. 8094CA9D houdende verlening van mandaat en machtiging aan nader aan te duiden Bestuur van de Stichting Certificering Natuur- en Landschapsbeheer.

Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht van 27 september 2011, nr. 8094CA9D houdende verlening van mandaat en machtiging aan nader aan te duiden Bestuur van de Stichting Certificering Natuur- en Landschapsbeheer.

Gedeputeerde Staten van Provincie Utrecht, hierna te noemen: Gedeputeerde Staten;

Overwegende dat Hoofdstuk 8 van de subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer provincie Utrecht wordt uitgevoerd door de Stichting Certificering Natuur- en Landschapsbeheer (hierna te noemen: de Stichting Certificering SNL);Gelet op artikel 158 van de Provinciewet en het bepaalde in afdeling 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluiten:

Paragraaf 1. Algemeen

Artikel 1

 • 1

  De Stichting Certificering SNL is gemachtigd om namens Gedeputeerde Staten te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende de beantwoording van aan Gedeputeerde Staten gerichte individuele brieven en mondelinge verzoeken, die betrekking hebben op de in artikel 2 genoemde onderdelen van de subsidieverordening Natuur en Landschapsbeheer voor zover het antwoord zich beperkt tot een beschrijving van de geldende wet- en regelgeving c.q. van het vigerende beleid, althans niet van zodanige beleidsmatige, politieke of financiële betekenis is, of anderszins vanwege zijn aard of inhoud zodanig is, dat deze door Gedeputeerde Staten dienen te worden afgedaan.

 • 2

  De Stichting Certificering SNL is gemachtigd om namens Gedeputeerde Staten te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende:

  • a.

   besluiten op grond van de Wet openbaarheid van bestuur, voor zover die betrekking hebben op de in artikel 2 genoemde onderdelen van de subsidieverordening Natuuren Landschapsbeheer provincie Utrecht;

  • b.

   besluiten op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens als bedoeld in de artikelen 30, derde lid, 35, 36 en 38, tweede lid, 40 of 41 van die Wet, voor zover die betrekking hebben op de in artikel 2 genoemde onderdelen van de subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer provincie Utrecht.

Paragraaf 2. Primaire besluiten

Artikel 2

Het bestuur van de Stichting Certificering SNL is gemachtigd om namens Gedeputeerde Staten te beslissen betreffende:

 • a.

  het afgeven van certificaten conform Hoofdstuk 8 van de Subsidieverordening Natuur en Landschapsbeheer provincie Utrecht;

 • b.

  het schorsen van certificaten conform Hoofdstuk 8 van de Subsidieverordening Natuur en Landschapsbeheer provincie Utrecht;

 • c.

  het intrekken van certificaten conform Hoofdstuk 8 van de Subsidieverordening Natuur en Landschapsbeheer provincie Utrecht;

Artikel 3

Het bestuur en de secretaris van de Stichting Certificering SNL, alsmede de onder hen ressorterende pool van deskundigen zijn gemachtigd om ter voorbereiding van de in artikel 2 bedoelde besluiten en handelingen alle nodige werkzaamheden te verrichten.

Paragraaf 3. Instructies

Artikel 4

De gemandateerde oefent zijn bevoegdheid niet uit indien hij bij de te nemen beslissing een persoonlijk belang heeft als bedoeld in artikel 2:4, tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 5

De gemandateerde stelt de provincie in kennis van krachtens mandaat te nemen of reeds genomen besluiten waarvan zij moeten aannemen dat kennisneming door het college van Gedeputeerde Staten gewenst is. Hier is in ieder geval sprake van indien:

 • a.

  de maatschappelijke, beleidsmatige, politieke, juridische of financiële omstandigheden daartoe aanleiding geven

 • b.

  advies nodig is van anderen dan de gemandateerde of onder hem ressorterende medewerkers en het advies niet aansluit op het eigen standpunt van de gemandateerde dan wel niet tot dezelfde uitkomsten leidt.

Artikel 6

De uitoefening van de gemandateerde bevoegdheden, verleende (onder)volmachten of machtigingen geschiedt binnen de grenzen en met inachtneming van het ter zake geldende recht, specifiek met inachtneming van artikel 10:3 Algemene wet bestuursrecht, alsmede de geldende beleids- en uitvoeringsregels.

Paragraaf 4. Overige bepalingen

Artikel 7

Gedeputeerde Staten kunnen aan de Stichting Certificering SNL, naar aanleiding van door Stichting Certificering SNL verstrekte inlichtingen in een specifiek geval of de door de Stichting Certificering SNL uitgebrachte rapportages, in aanvulling op hetgeen is vermeld in paragraaf 5 van dit besluit, nadere instructies geven omtrent de uitoefening van de gemandateerde bevoegdheden. .

Artikel 8

De ondertekening van beslissingen in mandaat, bedoeld in de artikelen 1 en 2, luidt: ‘HET COLLEGE VAN GEDEPUTEERDE STATEN, voor deze:’ gevolgd door ‘DE VOORZITTER VAN DE STICHTING CERTIFICERING SNL,’ DE SECRETARIS VAN DE STICHTING CERTIFICERING SNL

Artikel 9

Dit besluit treedt in werking de dag na publicatie in het Provinciaal Blad en werkt terug tot en met 1 januari 2011.

Aldus vastgesteld in de vergadering van gedeputeerde staten van Utrecht van 27 september 2011 R.C. ROBBERTSEN, voorzitter. H. GOEDHART, secretaris a.i. Uitgegeven 28 september 2011 Gedeputeerde Staten van Utrecht, namens hen H. GOEDHART, secretaris a.i.