Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Utrecht

Besluit van de Directeur Bij12 van 1 februari 2016, nr. Bij12.2016.0096.FF, tot het verlenen van Ondermandaat Vergoedingsregeling ganzenrustgebieden provincie Urecht – Bij12 (Ondermandaatbesluit Vergoedingsregeling ganzenrustgebieden provincie Utrecht 2015 – BIJ12)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUtrecht
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingBesluit van de Directeur Bij12 van 1 februari 2016, nr. Bij12.2016.0096.FF, tot het verlenen van Ondermandaat Vergoedingsregeling ganzenrustgebieden provincie Urecht – Bij12 (Ondermandaatbesluit Vergoedingsregeling ganzenrustgebieden provincie Utrecht 2015 – BIJ12)
CiteertitelOndermandaatbesluit Vergoedingsregeling ganzenrustgebieden provincie Utrecht 2015 – BIJ12
Vastgesteld doorgeattribueerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpsubsidies, natuur en landschap, agrarische zaken, mandaten algemeen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht, art. 10.1.1
 2. Mandaatbesluit Vergoedingsregeling ganzenrustgebieden provincie Utrecht 2015

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-02-201601-11-2014nieuwe regeling

01-02-2016

Provinciaal blad, 2016, 914

Bij12.2016.0096.FF

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van de Directeur Bij12 van 1 februari 2016, nr. Bij12.2016.0096.FF, tot het verlenen van Ondermandaat Vergoedingsregeling ganzenrustgebieden provincie Urecht – Bij12 (Ondermandaatbesluit Vergoedingsregeling ganzenrustgebieden provincie Utrecht 2015 – BIJ12)

Besluit van de Directeur Bij12 van 1 februari 2016, nr. Bij12.2016.0096.FF, tot het verlenen van Ondermandaat Vergoedingsregeling ganzenrustgebieden provincie Urecht – Bij12 (Ondermandaatbesluit Vergoedingsregeling ganzenrustgebieden provincie Utrecht 2015 – BIJ12)

De directeur BIJ12,

Gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht en het Mandaatbesluit Vergoedingsregeling ganzenrustgebieden provincie Utrecht 2015;

Besluit:

Artikel 1: Begrippenlijst:

 • BIJ12:

  uitvoeringsorganisatie van de gezamenlijke provincies zijnde onderdeel van de Vereniging het Interprovinciaal Overleg;

 • Directeur:

  Directeur van BIJ12;

 • Manager:

  Manager van BIJ12/unit Faunafonds;

 • Coördinator:

  Coördinator faunazaken van BIJ12/unit Faunafonds;

 • Juristen:

  Juristen van BIJ12;

 • Vergoeding:

  vergoeding op grond van de Vergoedingsregeling ganzenrustgebieden provincie Utrecht 2015;

 • Vergoedingsaanvraag:

  aanvraag van een vergoeding op grond van de Vergoedingsregeling ganzenrustgebieden provincie Utrecht 2015.

Artikel 2: Manager

 • 1

  Ondermandaat wordt verleend aan de manager voor het besluiten op vergoedingsaanvragen en de betaling van toegekende vergoedingen.

 • 2

  De manager is gemachtigd om aan de indiener van een vergoedingsaanvraag nadere gegevens te vragen die naar zijn oordeel nodig zijn voor het vaststellen van de hoogte van de vergoeding of om te beoordelen of wordt voldaan aan de eisen ter voorkoming van ongeoorloofde staatssteun.

Artikel 3: Coördinator

 • 1

  Ondermandaat wordt verleend aan de coördinator voor het besluiten op vergoedingsaanvragen en de betaling van toegekende vergoedingen.

 • 2

  De coördinator is gemachtigd om aan de indiener van een vergoedingsaanvraag nadere gegevens te vragen die naar zijn oordeel nodig zijn voor het vaststellen van de hoogte van de vergoeding of om te beoordelen of wordt voldaan aan de eisen ter voorkoming van ongeoorloofde staatssteun.

Artikel 4: Instructies

 • 1

  De ondergemandateerde neemt bij de uitoefening van de bevoegdheden, bedoeld in artikel 2 en 3, de voorschriften van de Vergoedingsregeling ganzenrustgebieden provincie Utrecht 2015 in acht en handelt in overeenstemming met de Algemene wet bestuursrecht en andere van toepassing zijnde regelgeving.

 • 2

  De ondergemandateerde vermeldt onder de besluiten op vergoedingsaanvragen dat binnen 6 weken na verzending bij Gedeputeerde Staten een bezwaarschrift kan worden ingediend, conform de aanwijzingen van de provincie.

 • 3

  De ondergemandateerde oefent zijn bevoegdheid niet uit als hij bij het te nemen besluit een persoonlijk belang heeft als bedoeld in artikel 2:4 van de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 5: Ondertekening

 • 1

  De bevoegdheid om op grond van dit besluit besluiten te nemen, impliceert de bevoegdheid tot ondertekening namens Gedeputeerde Staten.

 • 2

  De ondertekening luidt als volgt:

   

  Namens Gedeputeerde Staten van Utrecht,

   

  gevolgd door de naam en functie van de ondergemandateerde.

Artikel 6: Procesvertegenwoordiging

De juristen zijn ten aanzien van de besluiten en betalingen, bedoeld in artikel 2 en 3, gemachtigd om gedeputeerde staten en de provincie te vertegenwoordigen tijdens (hoor)zittingen in het kader van bezwaar- en gerechtelijke procedures. Daartoe behoort de bevoegdheid om namens Gedeputeerde Staten verweerschriften, pleitnota’s of andere schriftelijke stukken over te leggen voor zover dit past binnen de vertegenwoordiging als hiervoor genoemd.

Artikel 7: Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie in het Provinciaal blad en werkt terug tot en met 1 november 2014.

Artikel 8: Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als: Ondermandaatbesluit Vergoedingsregeling ganzenrustgebieden provincie Utrecht 2015 – BIJ12.

Dit besluit wordt in het Provinciaal blad geplaatst.

Utrecht, 1 februari 2016

De directeur BIJ12