Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Utrecht

Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 28 augustus 2012, nr. 80B5BE58, tot vaststelling van de Uitvoeringsverordening subsidie Agenda Vitaal Platteland provincie Utrecht

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUtrecht
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingBesluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 28 augustus 2012, nr. 80B5BE58, tot vaststelling van de Uitvoeringsverordening subsidie Agenda Vitaal Platteland provincie Utrecht
CiteertitelUitvoeringsverordening subsidie Agenda Vitaal Platteland provincie Utrecht
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpsubsidies, natuur en landschap, agrarische zaken, ruimtelijke ordening

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Provinciale bladen: 38 van 2012, 29 van 2013, 30 van 2013, 53 van 2013, 117 van 2015

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet inrichting landelijk gebied, art. 4, lid 4
 2. Wet inrichting landelijk gebied, art. 11, lid 3
 3. Algemene wet bestuursrecht, art. 4:25
 4. Algemene subsidieverordening provincie Utrecht, art. 4
 5. Algemene subsidieverordening provincie Utrecht, art. 6
 6. Algemene subsidieverordening provincie Utrecht, art. 28
 7. Algemene subsidieverordening provincie Utrecht, art. 29

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Algemene subsidieverordening provincie Utrecht, art. 4

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-09-201613-09-2016Intrekking

23-08-2016

Provinciaal blad, 2015, 7833

8186F3B0

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 28 augustus 2012, nr. 80B5BE58, tot vaststelling van de Uitvoeringsverordening subsidie Agenda Vitaal Platteland provincie Utrecht

Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 28 augustus 2012, nr. 80B5BE58, tot vaststelling van de Uitvoeringsverordening subsidie Agenda Vitaal Platteland provincie Utrecht

Gedeputeerde staten van Utrecht;

Gelet op de artikelen 4, vierde lid en 11, derde lid van de Wet inrichting landelijk gebied

Gelet op artikel 4:25 van de Algemene wet bestuursrecht en de artikelen 4, 6, 28 en 29 van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht;

Overwegende dat het wenselijk is de Uitvoeringsverordening subsidie Inrichting Landelijk Gebied provincie Utrecht te wijzigen in verband met de herijking van het meerjarenprogramma voor het landelijk gebied, Agenda Vitaal Platteland;

Besluiten de volgende uitvoeringsverordening vast te stellen:

Uitvoeringsverordening subsidie Agenda Vitaal Platteland provincie Utrecht

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1.1 Begripsbepalingen

In deze uitvoeringsverordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Asv: Algemene subsidieverordening provincie Utrecht;

 • ab.

  Index natuur en landschap: gemeenschappelijke natuurtaal die de typen natuur, agrarische natuur en landschap in Nederland beschrijft. De index is de basis voor de bepaling van de beheervergoedingen en -voorschriften.

 • b.

  Plattelandsontwikkelingsprogramma 2007-2013 (POP): het Plattelandontwikkelingsprogramma 2007-2013 (afgekort POP2) is de invulling van de mogelijkheden die het Europese Plattelandsbeleid voor Nederland biedt. Het programma is gericht op:

  • -

   het versterken van de landbouwsector;

  • -

   het verbeteren van de natuur en het milieu;

  • -

   de leefbaarheid op het platteland en de diversificatie van de plattelandseconomie;

  • -

   LEADER;

 • c.

  Landbouwonderneming: kleine en middelgrote landbouwbedrijven die actief zijn in de primaire productie van landbouwproducten;

 • d.

  Micro-onderneming: een onderneming waar minder dan 10 personen werkzaam zijn en waarvan de jaaromzet of het jaarlijkse balanstotaal 2 miljoen Euro niet overschrijdt;

 • e.

  Gebiedscommissie: adviescommissie in het kader van Agenda Vitaal Platteland ingesteld op basis van artikel 82 van de provinciewet;

 • f.

  Programmabureau: ondersteunend bureau werkzaam in het kader van Agenda Vitaal Platteland. Het programmabureau is het eerste aanspreekpunt voor subsidieaanvragers;

 • g.

  Gebiedsprogramma: meerjarig programma van de 2 gebieden in het kader van Agenda Vitaal Platteland. Het gebiedsprogramma geeft voor elk gebied zowel invulling aan de inhoudelijke doelen voor het gebied als de noodzakelijke middelen voor het realiseren daarvan;

 • h.

  Voorbereidingskosten: kosten die gemaakt worden voorafgaand aan de datum van ontvangst van de subsidieaanvraag door Gedeputeerde Staten. Het gaat om kosten die noodzakelijk zijn voor het uitvoeringsgereed maken van het project;

 • i.

  Kosten onvoorzien: het deel van de begroting dat gereserveerd wordt voor onvoorziene uitgaven;

 • j.

  Loonkosten eigen personeel: de loonkosten van het direct met het project belaste personeel bestaat uit de volgende 2 componenten:

  • -

   een uurtarief berekend op basis van de verzamelloonstaat van de betrokken projectmedewerker(s), exclusief volledig winstafhankelijke uitkeringen, verhoogd met de wettelijke of op grond van een collectieve arbeidsovereenkomst verschuldigde opslagen voor sociale lasten, gedeeld door het aantal productieve uren;

  • -

   een opslag voor algemene kosten met inbegrip van indirecte loonkosten en kosten van toezicht en van leidinggevend personeel ten bedrage van maximaal 20 % van het onder 1 bedoelde uurtarief.  De werkzaamheden moeten rechtstreeks betrekking hebben op de uitvoering van het ondersteunde project en mogen niet voortvloeien uit reguliere taken of wettelijke verantwoordelijkheden;

 • k.

  Kosten voor kavelaanvaardingswerkzaamheden: werkzaamheden die een causaal verband hebben met de toedeling in het ruilschema van een kavelruil om de betrokken ondernemers tot een vergelijkbaar agrarisch productieniveau te brengen ten opzichte van de situatie voorafgaand aan de kavelruil;

 • l.

  Nb-wetterreinen: natuurbeschermingswetterreinen; dit zijn gebieden met een bijzondere natuurkwaliteit;

 • m.

  Niet-productieve investeringen: in navolging van artikel 29 van EU verordening 1974/2006 wordt onder niet-productieve investeringen verstaan ’investeringen die geen aanmerkelijke stijging van de waarde of rentabiliteit van het landbouw- of bosbouwbedrijf tot gevolg hebben’;

 • n.

  Ecologische Hoofdstructuur (EHS): gebieden die in de geldende provinciale structuurvisie zijn aangeduid als Ecologische Hoofdstructuur;

 • o.

  Stapsteen: een (klein) natuurterrein langs een ecologische verbindingszone waar soorten zich wat langer kunnen ophouden;

 • p.

  Natuurbeheerplan: het geldende provinciale natuurbeheerplan;

 • q.

  Soortbeschermingsplannen: door het Rijk of de provincie Utrecht opgesteld plan waarin een strategie is beschreven om de kans op duurzaam voortbestaan voor een of enkele soorten te vergroten;

 • r.

  Leefgebiedenbenadering: nieuwe vorm van soortbescherming gericht op de leefgebieden van (groepen van) soorten;

 • s.

  Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer: Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer provincie Utrecht en Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap provincie Utrecht;

 • t.

  (Sub)Top-gebieden: de door de provincie en het Rijk aangewezen natuurgebieden waar de bestrijding van verdroging wordt aangepakt;

 • u.

  Groenblauwe diensten: activiteiten op het gebied van natuur, water, landschap (inclusief cultuurhistorie) en toegankelijkheid die de kwaliteit van het landelijk gebied verhogen. De diensten gaan verder dan waartoe de beheerder wettelijk is verplicht en worden vrijwillig, meestal tegen een vergoeding, uitgevoerd;

 • v.

  Kleine kern: een woonkern met een inwonertal tussen de 400 en 4000 inwoners;

 • w.

  Poort: een toeristisch-recreatief attractiepunt dat als bestemming functioneert, een knooppunt van wandel-, fiets- en vaarroutes treft én waar men het achterliggende toeristisch-recreatieve gebied ervaart;

 • x.

  Toeristisch overstappunt (TOP): een plek waar de lokale of regionale bezoeker kan starten met een recreatieve activiteit in het gebied dat vanuit het TOP wordt ontsloten. Een TOP is geen attractie en hoeft een bezoek niet vast te kunnen houden. Idealiter is het wel een pleisterplaats waar de recreant op een comfortabele wijze zijn wandeling, fiets- of vaartocht begint of eindigt met bijvoorbeeld kleinschalige horeca en diensten.

 • y.

  Onderwaterdrainage: een drainagesysteem dat ingezet wordt om water in de bodem te infiltreren;

 • z.

  Probleemgebieden: gebieden die door de lidstaten als zodanig zijn aangewezen op grond van artikel 17 van Verordening (EG) nr. 1257/1999;

 • aa.

  collectief voor agrarisch natuurbeheer: een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid bestaande uit landbouwers en andere grondgebruikers van landbouwgrond, die beschikt over een certificaat collectief agrarisch natuurbeheer, overeenkomstig de artikelen 3.1 en 3.4, lid 1, sub a, van deSubsidieverordening natuur- en landschapsbeheer provincie Utrecht 2016;

 • bb.

  Natuurbeheerplan 2016: door Gedeputeerde Staten van Utrecht op 14 april 2015 vastgesteld Natuurbeheerplan 2016 voor de provincie Utrecht;

 • cc.

  positief beschikte gebiedsaanvraag ANLb 2016: een in 2015 verleende subsidie aan een collectief voor agrarisch natuurbeheer op basis van de artikelen 3.1 tot en met 3.15 van de Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer provincie Utrecht 2016.

Artikel 1.2 Hoogte subsidie

In aanvulling op artikel 12 van de Asv en de bijzondere bepalingen in de hoofdstukken 2 tot en met 5 behoren tot de subsidiabele kosten in ieder geval niet:

 • a.

  kosten die uit anderen hoofde zijn of worden gesubsidieerd;

 • b.

  verrekenbare of compensabele belastingen, heffingen of lasten;

 • c.

  kosten van bodemsanering voor zover verhaal op de vervuiler of een beroep op fondsen mogelijk is;

 • d.

  kosten van rente, bankdiensten, financieringen, gerechtelijke procedures, boetes of sancties;

 • e.

  kosten van activiteiten die redelijkerwijs kunnen worden gedekt uit de inkomsten die met deze activiteiten verband houden;

 • f.

  kosten om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of aan gangbare minimumkwaliteitseisen.

Artikel 1.3 Gegevens aanvraag

In aanvulling op art. 7 van de Asv overlegt de aanvrager in het geval van een aanvraag in het kader van POP2 de volgende gegevens:

 • a.

  de financiële planning in perioden van drie maanden;

 • b.

  als subsidie ten behoeve van een samenwerkingsverband wordt aangevraagd, verstrekt de aanvrager een overzicht van alle andere subsidies die betrokken ondernemingen in de drie jaren die aan de aanvraag zijn vooraf gegaan, heeft verkregen of aangevraagd voor iedere deelnemer in het samenwerkingsverband en tevens een exemplaar van de samenwerkingsovereenkomst.

Artikel 1.4 Subsidieplafond

De subsidieplafonds voor het tijdvak 2013 tot en met 2015 bedragen:

Tabel subsidieplafonds

MIDDELEN

BEDRAG SUBSIDIEPLAFOND AVP

Gebiedsprogramma Oost

€ 4.200.000

Gebiedsprogramma West (Excl. regeling voor de onderwaterdrainage)

€ 12.300.000

Programma Nieuwe hollandse Waterlinie

€ 3.400.000

Recreatie om de stad Utrecht  Beheer recreatieterreinen van Staatsbosbeheer

€ 541.081

Bethunepolder

€ 970.000

Overgangsregeling Agrarisch Natuurbeheer 2015

€ 200.000

Regeling niet productieve investeringen agrarisch natuurbeheer 2015

€ 550.000

Voorfinanciering organisatiekosten collectieven agrarisch natuurbeheer

€ 700.000

Totaal

€22.861.081

 

Hoofdstuk 2 Thema Natuur

Artikel 2.1 Ontpachting op landgoederen

 • 1

  Subsidiabele activiteiten

   

  Subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten als bedoeld in artikel 28 van de Asv die gericht zijn op het pachtvrij maken van landbouwgrond op landgoederen in samenhang met het verplaatsen van een agrarisch bedrijf naar elders.

 • 2

  Nadere criteria

   

  De activiteiten, genoemd in het eerste lid, komen uitsluitend in aanmerking voor subsidie indien zij leiden tot:

  • a.

   het ontwikkelen van tenminste 10 ha natuur in de Ecologische Hoofdstructuur;

  • b.

   het verbeteren van de landbouwstructuur; en

  • c.

   het verbeteren van de bedrijfssituatie van het te verplaatsen bedrijf.

 • 3

  Hoogte van de subsidie

  • a.

   De subsidie bedraagt maximaal € 10.000 per ha.

  • b.

   Tot de subsidiabele kosten behoren uitsluitend:

   • i.

    kosten voor het afkopen van pachtrecht;

   • ii.

    daaraan gerelateerde notariskosten.

 • 4

  Subsidieontvangers

   

  Subsidie kan worden verstrekt aan particuliere landgoedeigenaren, behoudens landbouwondernemingen.

 • 5

  Aanvraag

  • a.

   De subsidieaanvraag kan gedurende het gehele jaar worden ingediend;

  • b.

   De aanvraag dient voorzien te zijn van een advies van het programmabureau van het gebied (zie bijlage 3) waarin de activiteiten plaatsvinden.

 • 6

  Verplichtingen subsidieontvanger

   

  In aanvulling op de Asv geldt dat binnen twee jaar na de subsidieverlening een kwalitatieve verplichting natuur op de vrijgemaakte gronden wordt gevestigd.

 • 7

  Europese regelgeving

   

  Indien subsidie wordt verstrekt aan een onderneming geschiedt dit met inachtneming van de verordening (EU) Nr. 1407/2013, betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun.

Artikel 2.2 Kwaliteitsverbetering Natuur

 • 1

  Subsidiabele activiteiten

   

  Subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten als bedoeld in artikel 28 van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht voor de volgende activiteiten:

  • a.

   het uitvoeren van onderzoek, voor zover noodzakelijk ter voorbereiding of evaluatie van de uitvoering van één of meer van de overige te subsidiëren activiteiten;

  • b.

   het uitvoeren van specifieke maatregelen voor de verbetering van de kwaliteit van het leefgebied van soort(groep)en;

  • c.

   het afgraven en afvoeren van grond, humus of bagger;

  • d.

   het verwijderen of omvormen van ongewenste begroeiing waarbij voor de bestrijding van exoten in bos geldt dat de bedekking van de exoten gezamenlijk tenminste 50% moet zijn;

  • e.

   het aanleggen of herstellen van beplanting;

  • f.

   het plaatsen of verwijderen van stuwen, dammen, duikers en het uitvoeren van andere maatregelen die nodig zijn voor het wijzigen van de waterhuishouding;

  • g.

   het plaatsen of verwijderen van oeverbescherming;

  • h.

   het plaatsen of verwijderen van rasters;

  • i.

   het verwijderen van opstallen;

  • j.

   het herstellen of aanleggen van wegen en paden indien dit voor het natuurbeheer noodzakelijk is;

  • k.

   het aanleggen, herstellen of zichtbaar maken van kleinschalige natuurelementen en groene cultuurelementen in bos en natuurterrein voor zover dit projectmatig, dus niet op incidentele basis, wordt uitgevoerd;

  • l.

   het aanleggen van faunapassages, ecoducten en voorzieningen voor vismigratie;

  • m.

   het uitvoeren van beheermaatregelen in particuliere natuurbeschermingswetgebieden;

  • n.

   het uitvoeren van beheerexperimenten gedurende een periode van maximaal drie jaar.

 • 2

  Nadere criteria

  • a.

   De activiteiten, genoemd in het eerste lid, komen uitsluitend in aanmerking voor subsidie indien ze leiden tot:

   • i.

    het verbeteren van de natuurkwaliteit in de Ecologische Hoofdstructuur;

   • ii.

    het verbeteren van de natuurkwaliteit buiten de Ecologische Hoofdstructuur, voor zover dit bijdraagt aan het duurzaam in stand houden van populaties van bedreigde inheemse soorten van een vastgestelde Rode Lijst of Oranje Lijst en opgenomen in het Uitwerkingsplan Leefgebiedenbenadering Provincie Utrecht (2009); of

   • iii.

    het verbeteren van migratiemogelijkheden van soorten.

  • b.

   De subsidiabele activiteiten, genoemd in het eerste lid, voldoen in ieder geval aan de volgende criteria:

   • i.

    de activiteiten, genoemd in het eerste lid, onder a zijn noodzakelijk als voorbereiding voor de uitvoering van één of meer van de overige activiteiten;

   • ii.

    het moet gaan om eenmalige activiteiten; beheermaatregelen komen niet voor subsidie in aanmerking, met uitzondering van de activiteiten, genoemd in het eerste lid, onder sub m en n;

   • iii.

    aan de activiteiten, genoemd in het eerste lid, onder a, zijn concreet uitvoerbare maatregelen of projecten gekoppeld die minimaal 50% van de subsidie omvatten;

  • c.

   De subsidiabele activiteiten, genoemd in het eerste lid, maken zoveel mogelijk gebruik van c.q. dragen zoveel mogelijk bij aan onderstaande criteria:

   • i.

    duurzame en natuurlijke materialen gebruikt;

   • ii.

    inheems en autochtoon plant- en zaaigoed en vastgestelde rassenlijsten;

   • iii.

    cofinanciering vanuit het gebied;

   • iv.

    gebiedsgericht werken;

   • v.

    integrale beleidsuitvoering op het gebied van natuur, bodem, water, landschap en ruimte;

   • vi.

    de samenwerking tussen verschillende partijen en de gezamenlijke verantwoordelijkheid in het gebied;

   • vii.

    het verbeteren van het leefgebied van een groep van soorten in plaats van één of enkele soorten.

 • 3

  Weigeringsgrond

   

  Subsidie kan worden geweigerd indien voor de activiteiten reeds subsidie is verkregen op grond van het Subsidiestelsel Natuur en Landschap provincie Utrecht.

 • 4

  Hoogte subsidie

  • a.

   De subsidie bedraagt:

   • i.

    maximaal 95% van de subsidiabele kosten.

   • ii.

    GS kunnen afwijken van het maximum percentage op grond van bestaande afspraken tussen partijen of als de aard of de doelstelling van zowel de werkzaamheden als de aanvrager een hogere eigen bijdrage van de aanvrager rechtvaardigt;

  • b.

   Tot de subsidiabele kosten behoren in ieder geval:

   • i.

    loonkosten eigen personeel of aan derden betaalde kosten voor voorbereiding (bijvoorbeeld voor opstellen projectplan, advies, vergunningen, bestek) tot een maximum van 15% van de projectkosten;

   • ii.

    loonkosten eigen personeel of aan derden betaalde kosten voor directievoering en begeleiding ten behoeve van de gesubsidieerde activiteiten;

  • c.

   Naast de niet-subsidiabele kosten, zoals opgenomen in artikel 12 van de Asv, wordt in ieder geval geen subsidie verstrekt voor de volgende kosten:

   • i.

    kosten voor de aanleg van parkeergelegenheid;

   • ii.

    de kosten voor de uitvoering van maatregelen in tuinen of (landgoed)parken, waaronder het baggeren van vijvers en waterpartijen daarin.

 • 5

  Subsidieontvangers

   

  Subsidie kan worden verstrekt aan:

  • a.

   eigenaren en beheerders van landbouwgrond;

  • b.

   eigenaren en beheerders van natuurterrein, waaronder particuliere natuurbeheerders;

  • c.

   agrarische natuurverenigingen;

  • d.

   overheden;

  • e.

   stichtingen of verenigingen die blijkens de statuten actief zijn op het gebied van soortenbescherming of (agrarisch) natuurbeheer;

  • f.

   particulieren.

 • 6

  Aanvraag

  • a.

   De subsidieaanvraag kan gedurende het gehele jaar worden ingediend;

  • b.

   De aanvraag dient voorzien te zijn van een advies van het programmabureau van het gebied (zie bijlage 3) waarin de activiteiten plaatsvinden.

 • 7

  Verplichtingen subsidieontvanger

   

  In aanvulling op de Asv geldt het volgende:

  • a.

   de gesubsidieerde activiteiten worden gedurende tenminste vijf jaar in stand gehouden;

  • b.

   afhankelijk van de grootte en complexiteit van het project neemt een medewerker van de subsidieverstrekker zitting in een begeleidingsgroep van het project.

 • 8

  Europese regelgeving en POP2 2007-2013

   

  Aanvragen van landbouwondernemingen voor het uitvoeren van activiteiten genoemd in het eerste lid worden getoetst overeenkomstig de voorwaarden van de Catalogus Groene Blauwe Diensten.

Artikel 2.3 Verdrogingsbestrijding

 • 1

  Subsidiabele activiteiten

   

  Subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten als bedoeld in de artikelen 28 en 29, onder b en c, van de Asv die de aanpak van verdroging van natuur in TOP- en SUBTOP-gebieden tot doel hebben. De subsidiabele activiteiten betreffen:

  • a.

   uitvoering van inrichtingsmaatregelen;

  • b.

   het plaatsen of verwijderen van stuwen, dammen, duikers en het uitvoeren van andere maatregelen die nodig zijn voor het wijzigen van de waterhuishouding;

  • c.

   vergoeding van voorzienbare schade of compenserende maatregelen aan derden in relatie tot activiteiten, genoemd onder a of b.

 • 2

  Nadere criteria

   

  De activiteiten, genoemd in het eerste lid, komen uitsluitend in aanmerking voor subsidie indien de maatregelen plaats vinden in en rondom gebieden die zijn opgenomen in de TOP lijst (TOP en Sub-TOP) van de provincie Utrecht.

 • 3

  Hoogte subsidie

  • a.

   De subsidie bedraagt maximaal 95% van de subsidiabele kosten;

  • b.

   Tot de subsidiabele kosten behoren in ieder geval:

   • i.

    kosten voor de vergoeding van voorzienbare schade of compenserende inrichtingsmaatregelen;

   • ii.

    loonkosten eigen personeel of aan derden betaalde kosten voor voorbereiding (bijvoorbeeld voor opstellen projectplan, advies, vergunningen, bestek) tot een maximum van 15% van de projectkosten;

   • iii.

    loonkosten eigen personeel of aan derden betaalde kosten voor directievoering, advies, en begeleiding ten behoeve van de gesubsidieerde activiteiten.

 • 4

  Subsidieontvangers

   

  Subsidie kan worden verstrekt aan:

  • a.

   eigenaren en beheerders van natuurterrein, waaronder particuliere natuurbeheerders;

  • b.

   eigenaren en beheerders van landbouwgrond;

  • c.

   agrarische natuurverenigingen;

  • d.

   rechtspersonen;

  • e.

   particulieren.

 • 5

  Aanvraag

  • a.

   De subsidieaanvraag kan gedurende het gehele jaar worden ingediend;

  • b.

   De aanvraag dient voorzien te zijn van een advies van het programmabureau van het gebied (zie bijlage 3) waarin de activiteiten plaatsvinden;

  • c.

   Indien de aanvraag voorziet in activiteiten als bedoeld in het eerste lid, onder c, dient de aanvraag voorzien te zijn van een plan waarin deze (mitigerende) activiteiten nader zijn omschreven.

 • 6

  Europese regelgeving en POP2 2007-2013

   

  De activiteiten ten behoeve van verdrogingsbestrijding, genoemd in het eerste lid zijn nietproductieve investeringen.

Artikel 2.4 Verbeteren waterkwaliteit

 • 1

  Subsidiabele activiteiten

   

  Subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten als bedoeld in artikel 28 van de Asv die bijdragen aan de verbetering van de waterkwaliteit door middel van:

  • a.

   het opstellen (door derden) van een waterkwaliteitsverbeterings- / inrichtingsplan;

  • b.

   maatregelen voor herstel of aanleg van landschappelijke elementen;

  • c.

   grondverzet;

  • d.

   het plaatsen van een raster;

  • e.

   afvoer van grond, of overige maatregelen voor zover noodzakelijk in verband met de desbetreffende inrichting;

  • f.

   de inrichting van natuurvriendelijke oevers;

  • g.

   bestrijding van eutrofiëring in natuurgebieden door:

   • i.

    de aanleg van dammen en stuwen;

   • ii.

    het verleggen van waterstromen;

   • iii.

    het scheiden van waterstromen;

   • iv.

    het aanleggen van helofytenfilters daar waar de problemen zijn ontstaan door diffuse lozingen en derden daarvoor niet aansprakelijk gesteld kunnen worden;

   • v.

    de aanleg van slibbezinkbassins;

   • vi.

    het toevoegen van ijzer aan de waterbodem;

   • vii.

    baggeren, verdiepen en vergroten van watergangen;

   • viii.

    aanleggen van defosfateringsinstallaties;

   • ix.

    uitbreiding van het areaal open water.

  • h.

   herstel oorspronkelijke uiterlijke verschijningsvormen van watersystemen;

  • i.

   vasthouden gebiedseigen water door:

   • i.

    aanleggen van bekkens;

   • ii.

    plaatsen van stuwen of cascades;

   • iii.

    werken uit te voeren gericht op het laten meanderen van beken, verondiepen en verbreden van de watergangen;

  • j.

   verbeteren waterkwaliteit buiten natuurgebieden door:

   • i.

    realiseren van nulbemesting langs waterkanten;

   • ii.

    sanering riooloverstorten, voor zover bovenwettelijk;

   • iii.

    het scheiden van waterstromen;

   • iv.

    het verleggen van waterstromen.

  • k.

   de uitvoering van projecten passend binnen maatregel 216 “Niet productieve investeringen” van het POP2 programma gericht op activiteiten als bedoeld onder a tot en met j.

 • 2

  Nadere criteria

  • a.

   De activiteiten, genoemd in het eerste lid, onder k, komen uitsluitend in aanmerking voor subsidie indien aan alle volgende criteria is voldaan:

   • i.

    de maatregelen zijn éénmalige maatregelen die ten goede komen aan de nutriëntenproblematiek; en

   • ii.

    de inrichtingsmaatregelen vinden plaats op landbouwgrond dan wel aan landbouwgrond grenzende gronden voor zover er sprake is van beïnvloeding van de waterhuishouding door de landbouw;

  • b.

   De subsidiabele activiteiten, genoemd in het eerste lid, dragen zoveel mogelijk bij aan onderstaande criteria:

   • i.

    de uitvoering van het SGBP Rijndelta;

   • ii.

    het bereiken van KRW doelstellingen;

   • iii.

    de verhoging van de biodiversiteit;

   • iv.

    vergroting van het waterbergend vermogen; of

   • v.

    verbeteren van landschappelijke kwaliteit.

 • 3

  Hoogte van de subsidie

  • a.

   De subsidie bedraagt maximaal 95% van de subsidiabele kosten voor activiteiten als bedoeld in het eerste lid, onder a tot en met j;

  • b.

   De subsidie bedraagt maximaal 75% van de subsidiabele kosten voor activiteiten als bedoeld in het eerste lid, onder k, tot een maximum van € 250.000.

  • c.

   Tot de subsidiabele kosten behoren in ieder geval:

   • i.

    loonkosten eigen personeel of aan derden betaalde kosten voor voorbereiding (bijvoorbeeld voor opstellen projectplan, advies, vergunningen, bestek) tot een maximum van 15% van de projectkosten;

   • ii.

    loonkosten eigen personeel of aan derden betaalde kosten voor directievoering, advies, en begeleiding ten behoeve van de gesubsidieerde activiteiten;

   • iii.

    de kosten van overige maatregelen voor zover noodzakelijk in verband met de desbetreffende inrichting.

  • d.

   Naast de niet-subsidiabele kosten, zoals opgenomen in artikel 12 van de Asv, wordt in ieder geval geen subsidie verstrekt voor de volgende kosten:

   • i.

    de verwijdering van bodemverontreiniging of afval;

   • ii.

    kosten voor de bouw, verwerving of verbetering van onroerende goederen;

   • iii.

    achterstallig onderhoud aan landschappelijke elementen;

   • iv.

    kosten voor koop of huurkoop van installaties, machines en materialen, anders dan ten behoeve van het treffen van maatregelen als bedoeld in de categorie subsidiabele kosten;

   • v.

    grondaankoop buiten de EHS ten behoeve van uitbreiding natuurgebieden voor het realiseren van KRW-maatregelen.

 • 4

  Subsidieontvanger

  • a.

   Subsidie voor activiteiten als bedoeld in het eerste lid, onder a tot en met j, kan worden verstrekt aan:

   • i.

    eigenaren en beheerders van natuurterrein, waaronder particuliere natuurbeheerders;

   • ii.

    eigenaren en beheerders van landbouwgrond;

   • iii.

    agrarische natuurverenigingen;

   • iv.

    rechtspersonen;

   • v.

    particulieren.

  • b.

   Subsidie voor activiteiten als bedoeld in het eerste lid, onder k, kan worden verstrekt aan:

   • i.

    Waterschappen;

   • ii.

    Landbouwondernemingen.

 • 5

  Aanvraag

  • a.

   De subsidieaanvraag kan gedurende het gehele jaar worden ingediend;

  • b.

   De aanvraag dient voorzien te zijn van een advies van het programmabureau van het gebied (zie bijlage 3) waarin de activiteiten plaatsvinden.

 • 6

  Europese regelgeving en POP2 2007-2013

   

  Voor subsidiëring vanuit de Agenda Vitaal Platteland zal voor dit onderdeel primair gebruik worden gemaakt van de middelen uit het Europees plattelandsontwikkelingsprogramma 2007-2013 (POP2), EG-verordening nr. 1698/2005 en bijbehorende uitvoeringsverordeningen. Voor dit onderdeel is de maatregelen 216 ”Niet productieve investeringen” en de daarin vermelde voorwaarden voor subsidieverstrekking van toepassing. POP2-middelen en aanvullende nationale financiering worden alleen ingezet, als aan de in de maatregel opgenomen voorwaarden is voldaan.

Artikel 2.5 Communicatie, educatie en onderzoek ten behoeve van natuur en landschap

 • 1

  Subsidiabele activiteiten

   

  Subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten als bedoeld in artikel 28 van de Asv die gericht zijn op:

  • a.

   het ontwikkelen en aanbieden van communicatieuitingen;

  • b.

   het ontwikkelen en uitvoeren van educatieve projecten;

  • c.

   het ontwikkelen en uitvoeren van activiteiten die bijdragen aan de versterking van draagvlak voor natuurbeleid;

  • d.

   het uitvoeren van natuur- en landschapsgericht onderzoek.

 • 2

  Nadere criteria

  • a.

   De activiteiten, genoemd in het eerste lid, komen uitsluitend in aanmerking voor subsidie indien aan alle volgende criteria is voldaan:

   • i.

    de activiteiten hebben bovenlokaal niveau door zich te richten op ten minste drie kernen;

   • ii.

    de deelnemers aan de activiteiten of de anderen die van de activiteiten profijt hebben, leveren een bijdrage in de kosten; en

   • iii.

    de activiteiten leveren een bijdrage aan versterking van het draagvlak voor het natuur- en landschapsbeleid.

  • b.

   Bij de beoordeling van de aanvraag wordt aan de hand van het projectvoorstel de mate van integraliteit en de vorm van samenwerking beoordeeld. Projecten die gericht zijn op samenwerking of functies in het landelijk gebied integreren, hebben voorrang boven op zichzelf staande projecten.

 • 3

  Hoogte van de subsidie

  • a.

   De subsidie bedraagt maximaal 90% van de subsidiabele kosten.

  • b.

   In afwijking van het gestelde onder a kan de subsidie ten behoeve van projecten in het kader van een uitvoeringsprogramma Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug in bijzondere gevallen worden verhoogd tot maximaal 100% van de subsidiabele kosten;

  • c.

   Tot de subsidiabele kosten behoren in ieder geval:

   • i.

    loonkosten eigen personeel of aan derden betaalde kosten voor voorbereiding (bijvoorbeeld voor opstellen projectplan, advies, vergunningen, bestek) tot een maximum van 15% van de projectkosten;

   • ii.

    loonkosten eigen personeel of aan derden betaalde kosten voor directievoering, advies, en begeleiding ten behoeve van de gesubsidieerde activiteiten;

   • iii.

    kosten voor koop of huurkoop van installaties, machines en materieel;

   • iv.

    loonkosten eigen personeel of aan derden betaalde kosten voor publicaties, websites en andere vormen van communicatie;

   • v.

    kosten voor de inzet van vrijwilligers;

   • vi.

    kosten voor de catering en zaalhuur in verband met de organisatie van bijeenkomsten;

   • vii.

    reiskosten;

   • viii.

    accountantskosten, voor zover van toepassing;

   • ix.

    kosten onvoorzien tot een maximum van 7% van de projectkosten.

  • d.

   Naast de niet-subsidiabele kosten, zoals opgenomen in artikel 12 van de Asv, wordt in ieder geval geen subsidie verstrekt voor structurele ondersteuning van activiteiten en organisaties.

 • 4

  Subsidieontvangers

   

  Subsidie kan worden verstrekt aan:

  • a.

   overheden;

  • b.

   stichtingen en verenigingen op het gebied van natuur en landschap.

  • c.

   coöperatie

 • 5

  Aanvraag

  • a.

   De subsidieaanvraag kan gedurende het gehele jaar worden ingediend;

  • b.

   De aanvraag dient voorzien te zijn van een advies van het programmabureau van het gebied (zie bijlage 3) waarin de activiteiten plaatsvinden.

 • 6

  Europese regelgeving en POP2 2007-2013

  • a.

   Indien subsidie wordt verstrekt aan een onderneming geschiedt dit met inachtneming van de verordening (EU) Nr. 1407/2013, betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun.

  • b.

   Voor subsidiëring vanuit de Agenda Vitaal Platteland kan voor dit onderdeel gebruik worden gemaakt van de middelen uit het Europees plattelandsontwikkelingsprogramma 2007-2013 (POP2), EG-verordening nr. 1698/2005 en bijbehorende uitvoeringsverordeningen. Voor dit onderdeel zijn de maatregelen 323 “Instandhouding en opwaardering van het landelijk erfgoed” en 413 “Leader; De leefkwaliteit op het platteland en diversificatie van de plattelandseconomie” en de daarin vermelde voorwaarden voor subsidieverstrekking van toepassing. POP2-middelen worden alleen ingezet, als aan de in de maatregel opgenomen voorwaarden is voldaan.

Artikel 2.6 Programmasubsidie waterschappen

 • 1

  Subsidiabele activiteiten

   

  Subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten als bedoeld in artikel 28 en artikel 29, onder b en c, van de Asv die gericht zijn op één of meer van de volgende doelen:

  • a.

   aanpak verdroging van natuur in N2000- TOP- en Sub-TOP-gebieden;

  • b.

   realisatie (proceskosten, grondverwerving en inrichting) van herstel van natuurlijke watersystemen ten behoeve van Europese verplichtingen vanuit de Kaderrichtlijn Water (KRW);

  • c.

   waterhuishoudkundige aanpassingen voor realisatie van de ecologische hoofdstructuur.

 • 2

  Nadere criteria

   

  De activiteiten, genoemd in het eerste lid, onder a, komen uitsluitend in aanmerking voor subsidie indien aan alle volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • a.

   de maatregelen hebben een significant positief effect op de hydrologische omstandigheden in de TOPlijst-gebieden (TOP en Sub-TOP), in relatie tot de te bereiken natuurdoelen; en

  • b.

   de maatregel is realiseerbaar in afweging met andere door de provincie nagestreefde doelen.

 • 3

  Hoogte van de subsidie

   

  De subsidie bedraagt minimaal € 125.000.

 • 4

  Subsidieontvanger 

   

  Subsidie kan worden verstrekt aan de volgende waterschappen:

  • a.

   Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden;

  • b.

   Vallei & Veluwe;

  • c.

   Amstel, Gooi en Vecht.

 • 5

  Aanvraag

  • a.

   De subsidieaanvraag kan gedurende het gehele jaar worden ingediend;

  • b.

   De aanvraag kan meerdere TOP- en Sub-TOPgebieden omvatten.

  • c.

   De aanvraag dient voorzien te zijn van een advies van het programmabureau van het gebied (zie bijlage 3) waarin de activiteiten plaatsvinden;

  • d.

   In aanvulling op artikel 7, tweede lid, van de Asv bevat de aanvraag:

   • i.

    de bijdrage die de aanvrager zal leveren bij de aanpak van de doelen, genoemd in het eerste lid, in concrete, meetbare termen, voor het tijdvak waarop de aanvraag betrekking heeft;

   • ii.

    een begroting van de kosten van de uitvoering, bestaande uit voor de uitvoering benodigde middelen van de provincie en van de beschikbare middelen van de aanvrager zelf, alsmede van de middelen die door andere overheden of private partijen ter beschikking worden gesteld;

   • iii.

    een planning van de activiteiten en uitgaven voor de periode van de eerstvolgende twaalf maanden;

   • iv.

    de wijze waarop de voortgang van de uitvoering wordt bewaakt.

 • 6

  Verplichtingen

   

  In aanvulling op de ASV gelden gedurende de uitvoering van het project de volgende verplichtingen ten aanzien van de rapportage over de voortgang van het project:

  • a.

   Er wordt jaarlijks een inhoudelijk verslag ingediend van de uitgevoerde werkzaamheden;

  • b.

   Er wordt jaarlijks een planning ingediend van de activiteiten en uitgaven voor de periode van de eerstvolgende twaalf maanden

Artikel 2.7 Overgangsregeling Agrarisch Natuurbeheer 2015

 • 1

  Subsidiabele activiteiten

   

  Subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten als bedoeld in artikel 28 van de Asv die gericht zijn op het uitvoeren van beheermaatregelen voor de in bijlage 7 lijst van beheerpakketten.

 • 2

  Nadere criteria

   

  De beheermaatregelen, genoemd in het eerste lid, komen uitsluitend voor subsidie in aanmerking indien de beheermaatregelen worden uitgevoerd binnen een terrein aangewezen in het Natuurbeheerplan. In aanvulling hierop gelden de volgende criteria:

  • a.

   de beheermaatregelen voldoen aan het natuurbeheerplan;

  • b.

   de beheermaatregelen worden uitgevoerd op landbouwgrond of ten behoeve van landschapselementen of watergangen direct grenzend aan landbouwgrond;

  • c.

   de beheermaatregelen voldoen aan de instapeisen zoals omschreven in de index natuur en landschap.

 • 3

  De hoogte van de subsidie

  • a.

   De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 100% van de subsidiabele kosten.

  • b.

   Tot de subsidiabele kosten behoren in ieder geval:

   • i.

    kosten van arbeid voor het uitvoeren van de beheerpakketten;

   • ii.

    gederfde inkomsten als gevolg van het uitvoeren van de beheerpakketten;

 • 4

  Subsidieontvangers

   

  Subsidie kan worden verstrekt aan:

  • a.

   Stichting Subsidiestelsel Natuur en Landschap Benschop

  • b.

   Agrarische Natuurvereniging Lopikerwaard

  • c.

   Agrarische Natuur - en Landschapsvereniging de Utrechtse Venen

  • d.

   Agrarische Natuur- en Milieuvereniging Vallei Horstee

 • 5

  Verplichtingen subsidieontvanger

   

  De aanvrager ziet er op toe dat de beheervoorschriften van de beheerpakketten uit de index natuur en landschap worden nageleefd.

 • 6

  Aanvraag

  • a.

   De subsidieaanvraag kan tot en met 27 februari 2015 worden ingediend;

  • b.

   De aanvraag dient voorzien te zijn van een topografische kaart met de ligging van de percelen en het op dat perceel aanwezige beheertype en een tabel met de totale oppervlakte per beheertype.

 • 7

  Europese regelgeving en POP2 2007-2013 De activiteiten, genoemd in het eerste lid, komen uitsluitend voor subsidie in aanmerking indien de subsidie voldoet aan de Catalogus Groenblauwe diensten zoals goedgekeurd door de Europese Commissie (Besluit N323/2010, JOCE C/210/2011)

Artikel 2.8 Niet-productieve investeringen agrarisch natuurbeheer 2015

 • 1

  Subsidiabele activiteiten 

   

  Subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten als bedoeld in artikel 28 van de Asv, die gericht zijn op:

  • a.

   niet-productieve investeringen voor het realiseren van plas/dras en hoog waterpeil ten behoeve van het leefgebied open grasland en de aanleg van natuurvriendelijke oevers ten behoeve van de purperreiger, zoals opgenomen in een positief beschikte gebiedsaanvraag AN-Lb 2016;

  • b.

   de aanleg van natuurvriendelijke oevers die het mogelijk maakt de positief beschikte gebiedsaanvraag ANLb 2016 vanaf 2017 uit te breiden voor wat betreft het beheer van natuurvriendelijke oevers ten behoeve van de purperreiger door het indienen van een uitbreidingsaanvraag in 2016 en die bijdraagt aan het in Natuurbeheerplan 2016 van de provincie Utrecht geambieerde beheer voor de purperreiger.

 • 2

  Weigeringsgrond

  • a.

   Conform artikel 1, lid 5, sub (a) van Verordening (EU) nummer 702/2014, PbEU 2014, L193/1, wordt betaling uitgesloten van steun aan een onderneming ten aanzien waarvan er een bevel tot terugvordering uitstaat ingevolge een eerder besluit van de Commissie waarbij steun onrechtmatig en onverenigbaar met de interne markt is verklaard;

  • b.

   Conform artikel 1 lid 6 van Verordening (EU) nummer 702/2014, PbEU 2014, L193/1, wordt geen steun toegekend aan ondernemingen in moeilijkheden.

 • 3

  Hoogte subsidie

  • a.

   De hoogte van de subsidie bedraagt mininaal € 3000,--;

  • b.

   De subsidie bedraagt maximaal 100% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 300.000.

 • 4

  Subsidieontvangers

   

  Subsidie kan worden aangevraagd door een collectief voor agrarisch natuurbeheer werkzaam in de provincie Utrecht.

 • 5

  Aanvraag

  • a.

   De subsidieaanvraag kan tot en met 7 december 2015 worden ingediend;

  • b.

   De aanvraag dient, voor zover het investeringen betreft voor het realiseren van plas/dras en hoog waterpeil, voorzien te zijn van een advies van het waterschap van het gebied waarin de activiteiten plaatsvinden.

 • 6

  Verplichtingen subsidieontvanger

   

  De gesubsidieerde activiteiten worden tenminste tot en met 2021 in stand gehouden.

 • 7

  Europese regelgeving

   

  Subsidie kan worden verleend overeenkomstig de hiervoor genoemde voorwaarden waarbij hoofdstuk 1 en artikel 14 van Verordening (EU), nummer 702/2014, PbEU 2014, L193/1, betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen die landbouwproducten produceren van toepassing is.

Artikel 2.9 Onderzoek, experimentele ontwikkeling en pilots veenweidenproblematiek (watersysteem, bebouwing en infrastructuur)

 • 1

  Subsidiabele activiteiten

   

  Subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten als bedoeld in artikel 28 van de Asv, die gericht zijn op het beperken van bodemdaling, het beperken van de nadelige effecten van bodemdaling of het realiseren van een duurzaam watersysteem in het Utrechtse veenweidegebied door middel van onderzoek, experimentele ontwikkeling of pilotprojecten:

  • a.

   innovaties in het watersysteem;

  • b.

   innovaties in het gebruik, het beheer en de realisatie van infrastructuur in het buitengebied;

  • c.

   innovaties in de realisatie en het beheer van bebouwing in het buitengebied.

 • 2

  Nadere criteria

  • a.

   De activiteiten, genoemd in het eerste lid, onder a, richten zich zoveel mogelijk op het volgende:

   • i.

    het verbeteren van de waterkwaliteit;

   • ii.

    het vergroten van biodiversiteit;

   • iii.

    het voorkomen van wateroverlast en/of watertekorten;

   • iv.

    het vergroten van de efficiëntie in het waterbeheer;

   • v.

    het aanpassen van het watersysteem aan innovatieve vormen van grondgebruik.

  • b.

   De activiteiten, genoemd in het eerste lid, onder b en c, richten zich zoveel mogelijk op het volgende:

   • vi.

    het beperken van de belasting en beheerskosten van infrastructuur;

   • vii.

    het beperken van de effecten van bodemdaling op bebouwing.

 • 3

  Weigeringsgrond

  • a.

   Conform artikel 1, lid 4, sub (a) van Verordening (EU) nummer 651/2014, pbEU 2014, L187/1, wordt betaling uitgesloten van steun aan een onderneming ten aanzien waarvan er een bevel tot terugvordering uitstaat ingevolge een eerder besluit van de Commissie waarbij steun onrechtmatig en onverenigbaar met de interne markt is verklaard.

  • b.

   Conform artikel 1 lid 4 sub (c) van Verordening (EU) Nr. 651/2014, pbEU 2014, L187/1, wordt geen steun toegekend aan ondernemingen in moeilijkheden.

 • 4

  Hoogte van de subsidie

  • a.

   Voor activiteiten zoals bedoeld in dit artikel bedraagt de totale bijdrage maximaal 50% van de subsidiabele kosten met inachtneming van artikel 25, lid 5 en 6 van Verordening (EU),nummer 651/2014, pbEU 2014, L187/1;

  • b.

   Tot de subsidiabele kosten behoren uitsluitend:

   • i.

    personeelskosten voor onderzoekers, technici en ander ondersteunend personeel voorzover zij zich met het onderzoeksproject bezighouden;

   • ii.

    kosten van apparatuur en uitrusting voor zover en zolang deze wordt gebruikt voor het project. Wanneer deze apparatuur en uitrusting niet tijdens hun volledige levensduur voor het project worden gebruikt, worden alleen de afschrijvingskosten overeenstemmend met de looptijd van het project, berekend volgens algemeen erkende boekhoudkundige beginselen, als in aanmerking komende kosten beschouwd;

   • iii.

    kosten van gebouwen en gronden voor zover en zolang zij worden gebruikt voor het project. Wat gebouwen betreft, worden alleen de afschrijvingskosten overeenstemmend met de looptijd van het project, berekend volgens algemeen erkende boekhoudkundige beginselen, als in aanmerking komende kosten beschouwd. Wat gronden betreft, komende kosten voor de commerciële overdracht of de daadwerkelijk gemaakte kapitaalkosten in aanmerking;

   • iv.

    kosten van contractonderzoek, kennis en octrooien die op arm's length-voorwaarden worden gekocht bij of waarvoor een licentie wordt verleend door externe bronnen, alsmede kosten voor consultancy en gelijkwaardige diensten die uitsluitend voor het project worden gebruikt;

   • v.

    extra algemene kosten en andere operationele uitgaven, waaronder die voor materiaal, leveranties en dergelijke producten, die rechtstreeks uit het project voortvloeien.

 • 5

  Subsidieontvangers

   

  Subsidie kan worden verstrekt aan:

  • a.

   publiekrechtelijke rechtspersonen;

  • b.

   maatschappelijke organisaties;

  • c.

   organisaties op het gebied van onderzoek en kennisverspreiding;

  • d.

   adviesbureaus;

  • e.

   coöperaties.

 • 6

  Aanvraag

  • a.

   De subsidieaanvraag kan gedurende het gehele jaar worden ingediend;

  • b.

   De aanvraag dient voorzien te zijn van een advies van het programmabureau van het gebied(zie bijlage 3) waarin de activiteiten plaatsvinden;

  • c.

   De aanvraag dient voorzien te zijn van een communicatieplan.

 • 7

  Verplichtingen subsidieontvanger

   

  De eindrapportage bevat een advies voor de verdere implementatie van de innovatie bij dedoelgroep waarvoor de innovatie van belang is.

 • 8

  Europese regelgeving

   

  Subsidie kan worden verleend overeenkomstig de hiervoor genoemde voorwaarden. In aanvullingop die voorwaarden is van toepassing dat indien aan ondernemingen subsidie wordt verstrektin de vorm van steun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie, dit geschiedt met inachtnemingvan hoofdstuk 1 en artikel 25 van Verordening (EU), nummer 651/2014, pbEU 2014, L187/1 betref-fende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van deEuropese Unie op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen.

Hoofdstuk 3 Landschap en Cultuurhistorie

Artikel 3.1 Behoud en ontwikkeling van landschappelijke structuren en elementen

 • 1

  Subsidiabele activiteiten

   

  Subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten als bedoeld in artikel 28 van de Asv die gericht zijn op:

  • a.

   versterken van landschappelijke structuren (door bijvoorbeeld inpassing van bebouwing en wegen, beplantingsstructuren versterken en landschapselementen aanleggen);

  • b.

   verwijderen van niet passende elementen in een landschap;

  • c.

   herstel van landschappelijke waardevolle elementen;

  • d.

   inpassen van nieuwe ontwikkelingen in de landschappelijke structuren (door bijvoorbeeld plaatsing van bebouwing in landschapsstructuur of het aanleggen van erfbeplantingen);

  • e.

   opstellen van beeldkwaliteitsplannen.

 • 2

  Nadere criteria

   

  De activiteiten, genoemd in het eerste lid, komen uitsluitend in aanmerking voor subsidie indien zij plaatsvinden in één van de volgende zes landschappen die zijn beschreven in de Kwaliteitsgids Utrechtse Landschappen: Groene Hart, Linies, Rivierengebied, Eemland, Gelderse Vallei en Utrechtse Heuvelrug.

 • 3

  Hoogte van de subsidie

  • a.

   De hoogte bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten;

  • b.

   In afwijking van het gestelde onder a kan de subsidie voor stichtingen en overheden in bijzondere gevallen worden verhoogd tot maximaal 75% van de subsidiabele kosten;

  • c.

   Tot de subsidiabele kosten behoren uitsluitend:

   • i.

    loonkosten eigen personeel of aan derden betaalde kosten voor voorbereiding (bijvoorbeeld voor opstellen projectplan, advies, vergunningen, bestek) tot een maximum van 15% van de projectkosten;

   • ii.

    loonkosten eigen personeel of aan derden betaalde kosten voor directievoering, advies, en begeleiding ten behoeve van de gesubsidieerde activiteiten;

   • iii.

    loonkosten eigen personeel of aan derden betaalde kosten voor publicaties, websites en andere vormen van communicatie;

  • d.

   Naast de niet-subsidiabele kosten, zoals opgenomen in artikel 12 van de Asv, wordt in ieder geval geen subsidie verstrekt voor de volgende kosten:

   • i.

    kosten voor de bouw, verwerving of verbetering van onroerende goederen;

   • ii.

    kosten voor de inzet van vrijwilligers;

   • iii.

    kosten voor structurele ondersteuning van activiteiten en organisaties.

 • 4

  Subsidieontvangers

   

  Subsidie kan worden verstrekt aan:

  • a.

   particulieren;

  • b.

   landbouwondernemingen;

  • c.

   terreinbeherende organisaties;

  • d.

   gemeenten en waterschappen;

  • e.

   stichtingen en verenigingen.

 • 5

  Aanvraag

  • a.

   De subsidieaanvraag kan gedurende het gehele jaar worden ingediend;

  • b.

   De aanvraag dient voorzien te zijn van een advies van het programmabureau van het gebied (zie bijlage 3) waarin de activiteiten plaatsvinden.

 • 6

  Europese regelgeving en POP2 2007-2013

  • a.

   De activiteiten, genoemd in het eerste lid, komen uitsluitend voor subsidie in aanmerking indien zij voldoen aan de volgende communautaire toetsingskaders:

   • i.

    Indien subsidie wordt verstrekt aan landbouwondernemingen die niet valt onder onderdeel b wordt de subsidie verstrekt met inachtneming van de verordening (EG), nummer 1408/2013, betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun in de landbouwproductiesector;

   • ii.

    Indien de subsidie uitsluitend wordt verstrekt aan ondernemers niet zijnde landbouwerondernemingen voor de instandhouding of de renovatie van een monument dan geschiedt dit met inachtneming van de Nationale monumenten regeling (Steunmaatregel N 606/2009).

   • iii.

    Indien subsidie wordt versterkt aan ondernemers niet zijnde landbouwondernemingen voor andere dan onder d bedoelde activiteiten, geschiedt dit met inachtneming van de verordening (EG), nummer 1407/2013, betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimis-steun.

  • b.

   Voor subsidiëring vanuit de Agenda Vitaal Platteland zal voor dit onderdeel gebruik worden gemaakt van de middelen uit het Europees plattelandsontwikkelingsprogramma 2007-2013 (POP2), EG-verordening nr. 1698/2005 en bijbehorende uitvoeringsverordeningen. Voor dit onderdeel zijn de maatregelen 323 “Instandhouding en opwaardering van het landelijk erfgoed”, 412 “Leader; Verbetering van het milieu en het platteland” en 413 “Leader; De leefkwaliteit op het platteland en diversificatie van de plattelandseconomie” en de daarin vermelde voorwaarden voor subsidieverstrekking van toepassing. POP2-middelen worden alleen ingezet, als aan de in de maatregel opgenomen voorwaarden is voldaan.

Artikel 3.2 Behoud en ontwikkeling van erfgoed en aardkundige elementen

 • 1

  Subsidiabele activiteiten

   

  Subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten als bedoeld in artikel 28 van de Asv die gericht zijn op:

  • a.

   restaureren, in oude staat terugbrengen;

  • b.

   consolideren of de bestaande situatie veilig stellen;

  • c.

   renoveren en ontwikkelen of met nieuwe middelen de oude situatie beleefbaar en zichtbaar maken;

  • d.

   renoveren met als doel het erfgoed geschikt te maken voor toekomstige (commerciële) exploitatie;

  • e.

   openstellen en ontsluiten van erfgoed voor publiek;

  • f.

   creëren van publieksvoorzieningen;

  • g.

   onder de aandacht brengen bij het publiek, bijvoorbeeld via internet, via musea of via publicaties en evenementen;

  • h.

   exploitatie gericht op het beleefbaar maken van erfgoed met de intentie op structurele voortzetting van de activiteiten;

  • i.

   het beleefbaar maken van erfgoed;

  • j.

   onderzoek ten behoeve van bovenstaande activiteiten;

  • k.

   systematisch ordenen, beschrijven of registreren van gegevens en kennis.

 • 2

  Nadere criteria

  • a.

   De activiteiten, genoemd in het eerste lid, komen uitsluitend voor subsidie in aanmerking indien zij voldoen aan een of meer van de volgende criteria:

   • i.

    projecten dragen bij aan de versterking van de Cultuurhistorische Hoofdstructuur;

   • ii.

    projecten vallen binnen de Nieuwe Hollandse Waterlinie en die zijn opgenomen in een van de uitvoeringsprogramma’s van één van de vier enveloppencommissies;

   • iii.

    projecten vallen binnen de Grebbelinie en passen binnen de Gebiedsvisie voor de Grebbelinie;

   • iv.

    projecten vallen binnen het Groene Hart en passen binnen de Gebiedsvisie voor het Groene Hart;

   • v.

    projecten in de provincie die passen binnen de gebiedsvisies die zijn opgesteld door de overige gebiedscommissies.

  • b.

   In aanvulling op het gestelde onder a gelden bij exploitatiesubsidies de volgende criteria:

   • i.

    een maximum termijn van 2 jaar;

   • ii.

    de subsidie draagt bij aan de exploitatie van een publieksvoorziening; en

   • iii.

    het gaat om een nieuwe activiteit.

 • 3

  Hoogte van de subsidie

  • a.

   De hoogte van de subsidie bedraagt:

   • i.

    maximaal 50% van de subsidiabele kosten voor overheden en stichtingen met een publieke taak;

   • ii.

    maximaal 50% van de subsidiabele kosten voor particulieren;

   • iii.

    maximaal 40% van de subsidiabele kosten voor landbouwondernemingen indien het erfgoed onderdeel uitmaakt van de productieve activa van de onderneming;

   • iv.

    maximaal € 200.000 over 3 belastingjaren voor overige ondernemingen indien de subsidie bijdraagt aan een economische activiteit van de aanvrager.

  • b.

   In afwijking van het gestelde onder a kan de subsidie voor stichtingen en overheden in bijzondere gevallen worden verhoogd tot maximaal 100% van de subsidiabele kosten;

  • c.

   bij renovaties die tot doel hebben om het erfgoed geschikt te maken voor toekomstig (commerciële) exploitaties waarbij inkomsten gegenereerd worden, wordt slechts bijgedragen aan de “onrendabele top”, waarbij wordt verstaan dat deel van de investering dat uit de exploitatie niet kan worden terugverdiend;

  • d.

   tot de subsidiabele kosten behoren in ieder geval:

   • i.

    loonkosten eigen personeel of aan derden betaalde kosten voor voorbereiding (bijvoorbeeld voor opstellen projectplan, advies, vergunningen, bestek) tot een maximum van 15% van de projectkosten;

   • ii.

    loonkosten eigen personeel of aan derden betaalde kosten voor directievoering, advies, en begeleiding ten behoeve van de gesubsidieerde activiteiten;

   • iii.

    kosten voor de bouw, verwerving of verbetering van onroerende goederen;

   • iv.

    loonkosten eigen personeel of aan derden betaalde kosten voor publicaties, websites en andere vormen van communicatie;

   • v.

    exploitatiekosten, voor zover wordt voldaan aan de criteria, genoemd in het tweede lid, onder b;

  • e.

   Naast de niet-subsidiabele kosten, zoals opgenomen in artikel 12 van de Asv, wordt in ieder geval geen subsidie verstrekt voor de kosten voor structurele ondersteuning van activiteiten en organisaties.

 • 4

  Subsidieontvangers

   

  Subsidie kan worden verstrekt aan:

  • a.

   overheden;

  • b.

   landbouwondernemingen;

  • c.

   natuurlijke- en rechtspersonen.

 • 5

  Aanvraag

  • a.

   De subsidieaanvraag kan gedurende het gehele jaar worden ingediend;

  • b.

   De aanvraag dient voorzien te zijn van een advies van het programmabureau van het gebied (zie bijlage 3) waarin de activiteiten plaatsvinden.

 • 6

  Europese regelgeving en POP2 2007-2013

  • a.

   De activiteiten, genoemd in het eerste lid, komen uitsluitend voor subsidie in aanmerking indien zij voldoen aan de volgende communautaire toetsingskaders:

   • i.

    Indien subsidie wordt verstrekt aan landbouwondernemingen die niet valt onder onderdeel b wordt de subsidie verstrekt met inachtneming van de verordening (EG), nummer 1408/2013, betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun in de landbouwproductiesector;

   • ii.

    Indien de subsidie uitsluitend wordt verstrekt aan ondernemers niet zijnde landbouwondernemingen voor de instandhouding of de renovatie van een monument dan geschiedt dit met inachtneming van de Nationale monumenten regeling (Steunmaatregel N 606/2009);

   • iii.

    Indien subsidie wordt versterkt aan ondernemers niet zijnde landbouwondernemingen voor andere dan onder d bedoelde activiteiten, geschiedt dit met inachtneming van de verordening (EG), nummer 1407/2013, betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimis-steun.

  • b.

   Voor subsidiëring vanuit de Agenda Vitaal Platteland zal voor dit onderdeel gebruik worden gemaakt van de middelen uit het Europees plattelandsontwikkelingsprogramma 2007-2013 (POP2), EG-verordening nr. 1698/2005 en bijbehorende uitvoeringsverordeningen. Voor dit onderdeel zijn de maatregelen 323 Instandhouding en opwaardering van het landelijk erfgoed, 412 “Leader; Verbetering van het milieu en het platteland” en 413 “Leader; De leefkwaliteit op het platteland en diversificatie van de plattelandseconomie” en de daarin vermelde voorwaarden voor subsidieverstrekking van toepassing. POP2-middelen worden alleen ingezet, als aan de in de maatregel opgenomen voorwaarden is voldaan.

Artikel 3.3 Onderwaterdrainage tot behoud van traditionele landschappen

Ingetrokken

Hoofdstuk 4 Sociaal-economische vitaliteit

Afdeling 4.1 Landbouwstructuurverbetering

Artikel 4.1.1 Kavelruil en landbouwstructuurverbetering

 • 1

  Subsidiabele activiteiten

   

  Subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten als bedoeld in artikel 28 van de Asv die gericht zijn op het uitvoeren van een vrijwillige kavelruil dan wel een planmatige kavelruil of andere integrale gebiedsplannen voor een omschreven begrensd gebied, zoals:

  • a.

   het (planmatig) voorbereiden en begeleiden van een ruilproces;

  • b.

   het juridische vastleggen van nieuwe eigendommen op basis van een ruilproces;

  • c.

   de volgende kavelinrichtingswerken en verbeteringen in de landbouwkundige infrastructuur op basis van activiteiten zoals beschreven onder a en b:

   • i.

    werkzaamheden om de nieuw gevormde kavels na ruiling bewerkbaar te maken, zoals het dempen van bestaande en het graven van nieuwe grenssloten, lichte egalisaties om kavels en percelen op elkaar aan te laten sluiten, het aanpassen van de drainage op het nieuwe slotenstelsel (na ruiling), het met elkaar verbinden van oude percelen binnen een nieuw kavel;

   • ii.

    het ontsluiten van kavels naar een openbare weg en kosten van aanleg/aanpassing van andere infrastructuur;

   • iii.

    het uitvoeren van energie- en waterhuishoudingsmaatregelen die de duurzaamheid van de landbouw vergroten;

   • iv.

    het uitvoeren van inpassingsmaatregelen: technische maatregelen in het gebied of in de omgeving gericht op het voorkomen van negatieve gevolgen voor

   • v.

    de omgeving als gevolg van de verbetering van de functie landbouw. Zoals: aanbrengen van compenserende beplantingen, aanpassing van wegen- en padenstructuur, dammen en bruggen. Zowel de aanleg als de verwijdering is subsidiabel;

  • d.

   verplaatsen van gehele en volwaardige agrarische bedrijven.

  • e.

   aanleg van kavelpaden in het plangebied van Groot Wilnis Vinkeveen (bijlage 5 kaart 2).

 • 2

  Nadere criteria

   

  De activiteiten, genoemd in het eerste lid, komen uitsluitend voor subsidie in aanmerking indien de activiteiten aansluiten bij de doelen en uitgangspunten uit de landbouwvisie en het kaderdocument Agenda Vitaal Platteland waarin onder meer wordt aangeven dat de provincie inzet op agrarische structuurversterking in samenhang met andere prioritaire opgaven. Projecten die enkel gericht zijn op agrarische structuurversterking, kunnen alleen gesubsidieerd worden indien er geen mogelijkheden zijn voor integratie met andere gebiedsopgaven. In dat geval zijn alleen de activiteiten, bedoeld in het eerste lid, onder a, b en e, subsidiabel.

  • a.

   voor het juridische vastleggen van nieuwe eigendommen zoals beschreven in he, eerste lid, onder b, geldt dat:

   • i.

    bij het ruilproject minimaal drie grondeigenaren onroerende zaken inbrengen en na de ruil minimaal twee eigenaren weer grond terug krijgen;

   • ii.

    de geruilde gronden waarvoor subsidie wordt gevraagd voor meer dan 50% in de provincie Utrecht liggen;

  • b.

   in het geval er sprake is van een vrijwillige kavelruil de (minimaal drie) inbrengende partijen hun beoogde eigendomswijziging uitwerken in een door de betrokken partijen te ondertekenen, concreet ruilplan.

  • c.

   voor de inrichtingswerkzaamheden zoals beschreven in het eerste lid, onder c, gelden de volgende criteria:

   • i.

    het ruilproject dat aan de inrichtingswerken ten grondslag ligt draag bij aan de realisatie van de EHS of andere maatschappelijke doelen;

   • ii.

    de percelen zijn gelegen in de provincie Utrecht;

   • iii.

    als sprake is van een vrijwillige kavelruil, gelden ook de criteria, genoemd onder a;

   • iv.

    het perceel waarvoor subsidie wordt aangevraagd, is betrokken geweest in een kavelruil waarvan de datum van aktepassering is gelegen binnen 1 jaar voor de datum van indiening van de aanvraag;

   • v.

    de technische maatregelen dienen in verhouding te staan tot de (verwachte) prestatie;

  • d.

   Voor bedrijfsverplaatsing als bedoeld in het eerste lid, onder d, gelden de nadere criteria, weigeringsgronden en verplichtingen, genoemd in het tweede, derde en zevende lid van artikel 4.1.4 Verplaatsing grondgebonden bedrijven.

 • 3

  Hoogte van de subsidie

  • a.

   De hoogte van de subsidie bedraagt:

  • b.

   maximaal 100% van de subsidiabele kosten voor overheden en organisaties met een publieke activiteit;

  • c.

   maximaal 90% van de subsidiabele kosten voor privaatrechtelijke rechtspersonen voor het (planmatig) voorbereiden en begeleiden van een ruilproces;

  • d.

   maximaal 90% van de subsidiabele kosten voor de kosten die gepaard gaan met het juridisch vastleggen van de nieuwe eigendomssituatie;

  • e.

   maximaal 40% (50% in probleemgebieden) van de subsidiabele kosten voor kavelaanvaardingsverkzaamheden, kavelverbeteringswerkzaamheden en bedrijfsverplaatsingen tot een maximum van € 400.000 (€ 500.000 in probleemgebieden) over 3 belastingjaren per ondernemer;

  • f.

   Tot de subsidiabele kosten behoren in ieder geval:

   • i.

    loonkosten eigen personeel of aan derden betaalde kosten voor voorbereiding (bijvoorbeeld voor uitvoeren van onderzoeken, inventarisaties, verkenningen, consultaties en haalbaarheidstudies) tot een maximum van 15% van de projectkosten;

   • ii.

    loonkosten eigen personeel of aan derden betaalde kosten voor directievoering, advies, en begeleiding ten behoeve van de gesubsidieerde activiteiten;

   • iii.

    kosten voor de bouw, verwerving of verbetering van onroerende goederen;

   • iv.

    notaris- en kadastrale kosten ten behoeve van de juridische vastlegging van nieuwe eigendommen;

   • v.

    kosten voor het functioneren van een lokale kavelruilcommissie;

   • vi.

    kosten van een kavelruilcoördinator.

 • 4

  Subsidieontvangers

   

  Subsidie kan worden verstrekt aan:

  • a.

   landbouwondernemingen;

  • b.

   samenwerkingsverbanden van landbouwondernemingen;

  • c.

   stichtingen voor kavelruil;

  • d.

   landbouworganisaties;

  • e.

   bestuurscommissies (op grond van de Provinciewet en de Wet inrichting landelijk gebied);

  • f.

   waterschappen;

  • g.

   gemeenten;

  • h.

   natuur- en landschapsorganisaties;

  • i.

   Coöperatie.

 • 5

  Verplichtingen subsidieontvanger

   

  Voor het (planmatig) voorbereiden en begeleiden van een ruilproces zoals beschreven in het eerste lid, onder a, geldt dat de gesubsidieerde activiteiten worden uitgevoerd binnen twee jaar na de subsidieverstrekking, met de mogelijkheid van een verlenging door gedeputeerde staten met nogmaals twee jaar.

 • 6

  Aanvraag

  • a.

   De subsidieaanvraag kan gedurende het gehele jaar worden ingediend;

  • b.

   De aanvraag dient voorzien te zijn van een advies van het programmabureau van het gebied (zie bijlage 3) waarin de activiteiten plaatsvinden.

  • c.

   Voor het (planmatig) voorbereiden en begeleiden van een ruilproces zoals beschreven in het eerste lid, onder a, geldt dat de volgende gegevens worden opgenomen in de aanvraag:

   • i.

    de exacte begrenzing van het gebied waarvoor de subsidie wordt gevraagd;

   • ii.

    cijfers van het aantal grondgebonden bedrijven en de bijbehorende verkavelingstructuur;

   • iii.

    een redelijke onderbouwing van het aanwezig draagvlak vanuit het betrokken gebied;

   • iv.

    te verwachten aantal hectaren dat geruild zal worden;

   • v.

    gedifferentieerde raming van de kosten.

  • d.

   Voor het juridische vastleggen van nieuwe eigendommen op basis van een ruilproces zoals beschreven in het eerste lid, onder b, geldt dat een door de betrokken partijen ondertekende versie van het ruilplan bij de aanvraag wordt bijgeleverd - bij pacht dient zowel de verpachter als pachter te ondertekenen.

  • e.

   Voor inrichtingswekzaamheden zoals beschreven in het eerste lid onder c dient de aktepassering van de notaris bijgevoegd te worden.

 • 7

  Weigeringsgrond

  • a.

   Conform artikel 1, lid 5, sub (a) van Verordening (EU) nummer 702/2014, PbEU 2014, L193/1,wordt betaling uitgesloten van steun aan een onderneming ten aanzien waarvan er een bevel tot terugvordering uitstaat ingevolge een eerder besluit van de Commissie waarbij steun onrechtmatig en onverenigbaar met de interne markt is verklaard;

  • b.

   Conform artikel 1 lid 6 van Verordening (EU) nummer 702/2014, PbEU 2014, L193/1, wordt geen steun toegekend aan ondernemingen in moeilijkheden.

 • 8

  Europese regelgeving en POP2 2007-2013

   

  De activiteiten, genoemd in het eerste lid, komen uitsluitend voor subsidie in aanmerking indien de subsidie wordt verstrekt met inachtneming van hoofdstuk 1 en artikelen 14 en 15 van Verordening (EU), nummer 702/2014, PbEU 2014, L193/1,betreffende de toepassing van de artikelen 107en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie voor kleine en middelgrote ondernemingen die landbouwproducten produceren.

Artikel 4.1.4 Verplaatsing grondgebonden bedrijven

 • 1

  Subsidiabele activiteiten 

   

  Subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten als bedoeld in artikel 28 van de Asv die gericht zijn op het verplaatsen van gehele en volwaardige agrarische bedrijven.

 • 2

  Nadere criteria

  • a.

   De activiteiten, genoemd in het eerste lid, komen uitsluitend voor subsidie in aanmerking indien aan één of meer van de volgende criteria wordt voldaan:

   • i.

    indien de aanvraag afkomstig is van de eigenaar van het te verplaatsen bedrijf, wordt de daarbij behorende grond in eigendom:

    • -.

     vrij van enig gebruiksrecht, aan het Bureau Beheer Landbouwgronden of de provincie verkocht; of

    • -.

     ingebracht bij de toedeling van gronden vooruitlopend op het plan van toedeling als bedoeld in artikel 51 van de Wet inrichting landelijk gebied;

    • -.

     met instemming van de provincie aangewend voor te realiseren provinciale doelen;

   • ii.

    indien de aanvraag afkomstig is van een natuurlijk persoon of rechtspersoon die beschikt over een duurzaam gebruiksrecht op het te verplaatsen bedrijf, verklaart de eigenaar van de daarbij behorende grond akkoord te gaan met het gestelde onder i.

  • b.

   In aanvulling op het eerste lid vindt subsidieverstrekking ten behoeve van natuurdoelen slechts plaats, als na verwerving van de grond de agrarische bestemming van de bedrijfskavel met de zich daarop bevindende bedrijfswoning, bedrijfsgebouwen en installaties vervalt.

  • c.

   In bijzondere gevallen kunnen gedeputeerde staten afwijken van de onder b omschreven criterium.

 • 3

  Weigeringsgrond

   

  Onverminderd artikel 10 van de Asv wordt subsidie geweigerd indien:

  • a.

   op de bedrijfskavel of daarbij behorende grond woningbouw is toegestaan volgens een geldend bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening, of volgens een geldend projectbesluit als bedoeld in artikel 3.10 van deze wet;

  • b.

   indien aan de aanvrager voor de betreffende bedrijfsgebouwen en gronden een volledige schadeloosstelling is betaald op grond van de hoofdstukken I, IV of VI van de Onteigeningswet;

  • c.

   indien aan de aanvrager voor de betreffende bedrijfsgebouwen en gronden een volledige schadeloosstelling op vrijwillige basis is betaald.

 • 4

  Hoogte subsidie

  • a.

   De subsidie bedraagt:

   • i.

    100 % van de subsidiabele kosten, genoemd onder e, sub i, waarbij voor de verhuiskosten een maximum geldt van € 10.000,- . De kosten moeten redelijk zijn.

     

    Richtsnoer bij de beoordeling van de kosten (redelijkheidstoets) zijn de tarieven hiervoor bij een aankoop met volledige schadeloosstelling;

   • ii.

    maximaal 40% van de subsidiabele kosten, genoemd onder e, sub ii;

   • iii.

    de totale vergoeding van het gestelde onder a, sub i en ii, mag niet meer bedragen dan € 400.000;

   • iv.

    GS kunnen afwijken van de maximale subsidie van € 400.000 indien het oppervlak van de aan het Bureau Beheer Landbouwgronden of de provincie verkochte grond niet in verhouding staat tot de waarde van de bedrijfswoning, bedrijfsgebouwen en installaties.

  • b.

   in afwijking van het gestelde onder a, sub ii, kan bij (erf)pacht voor de vervangende bedrijfskavel in plaats van de koopsom de taxatie van de agrarische gebruikswaarde in het economisch verkeer van toepassing zijn.

  • c.

   als op grond van de subsidiecriteria, genoemd in het tweede lid, niet alle bij het bedrijf behorende grond wordt overgedragen aan het Bureau Beheer Landbouwgronden of de provincie, wordt de hoogte van de subsidie naar evenredigheid van de over te dragen oppervlakte grond berekend.

  • d.

   er wordt minder subsidie verstrekt naar de mate dat andere overheden een vergoeding verstrekken bij de verplaatsing van het grondgebonden agrarisch bedrijf of de sloop van de zich op de bedrijfskavel bevindende bedrijfswoning, bedrijfsgebouwen of installaties. De totale steun bedraagt niet meer dan het bedrag dat voortvloeit uit het gestelde onder a, b en c.

  • e.

   Tot de subsidiabele kosten behoren in ieder geval:

   • i.

    de kosten die daadwerkelijk gemaakt zijn ten behoeve van de hervestiging, zoals notariskosten, kadastrale kosten, advieskosten, verhuiskosten, overdrachtsbelasting en kosten van eigen arbeid van de aanvrager;

   • ii.

    de kosten die het verschil uitmaken tussen enerzijds de koopsom en eventueel (aanvullende) investeringskosten van bedrijfsgebouwen en installaties op de hervestigingslocatie en anderzijds de getaxeerde waarde van gebouwen en installaties op de te verlaten locatie. Uitgangspunt hierbij is gelijke bedrijfsomvang. Wanneer er sprake is van bedrijfsuitbreiding, worden de kosten verbonden aan de uitbreiding buiten de subsidie gehouden.

 • 5

  Subsidieontvangers

   

  Subsidie kan worden verstrekt aan landbouwondernemingen.

 • 6

  Aanvraag

  • a.

   De subsidieaanvraag kan gedurende het gehele jaar worden ingediend;

  • b.

   De aanvraag dient voorzien te zijn van een advies van het programmabureau van het gebied (zie bijlage 3) waarin de activiteiten plaatsvinden.

 • 7

  Verplichtingen subsidieontvanger

   

  De subsidieontvanger realiseert de hervestiging van een volwaardig bedrijf op een andere plaats binnen vierentwintig maanden na het sluiten van de overeenkomst, bedoeld in het tweede lid, onder a.

 • 8

  Weigeringsgrond

  • a.

   Conform artikel 1, lid 5, sub (a) van Verordening (EU) nummer 702/2014, PbEU 2014, L193/1,wordt betaling uitgesloten van steun aan een onderneming ten aanzien waarvan er een bevel tot terugvordering uitstaat ingevolge een eerder besluit van de Commissie waarbij steun onrechtmatig en onverenigbaar met de interne markt is verklaard;

  • b.

   Conform artikel 1 lid 6 van Verordening (EU) nummer 702/2014, PbEU 2014, L193/1, wordt geen steun toegekend aan ondernemingen in moeilijkheden.

 • 9

  Europese regelgeving en POP2 2007-2013

   

  De activiteiten, genoemd in het eerste lid, komen uitsluitend voor subsidie in aanmerking indiende subsidie wordt verstrekt met inachtneming van hoofdstuk 1 en artikelen 14 en 16 van Verordening (EU), nummer 702/2014, PbEU 2014, L193/1,betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie voor kleine en middelgrote ondernemingen die landbouwproducten produceren.

Artikel 4.1.5 Verplaatsing Intensieve veehouderij

Vervallen

Afdeling 4.2 Duurzame landbouw

Artikel 4.2.1 Pilots duurzaam ondernemen

 • 1

  Subsidiabele activiteiten

   

  Subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten als bedoeld in artikel 28 van de Asv die gericht zijn op:

  • a.

   het uitvoeren van demonstratieprojecten;

  • b.

   kennisvergaring en adviezen;

  • c.

   stimuleren van praktijknetwerken.

 • 2

  Nadere criteria

  • a.

   De activiteiten, genoemd in het eerste lid, komen uitsluitend voor subsidie in aanmerking indien zij voldoen aan de volgende criteria:

   • i.

    het project voldoet aan de voorwaarden die zijn opgenomen in maatregel 111 “Beroepsopleiding en voorlichting” van het Plattelandsontwikkelingsprogramma;

   • ii.

    het project past in de landbouwvisie en de bijbehorende agenda landbouw,

   • iii.

    het project leidt tot aantoonbare milieuwinst op de deelnemende agrarische bedrijven;

   • iv.

    de gedemonstreerde maatregelen gaan verder dan de wettelijke normen op het gebied van milieu;

   • v.

    het project draagt bij aan de bevordering van de toepassing van nieuwe kennis of technologieën; en

   • vi.

    het project heeft draagvlak bij de landbouw (bottom-up).

  • b.

   De subsidiabele activiteiten, genoemd in het eerste lid, dragen zoveel mogelijk bij aan het welzijn van dieren.

 • 3

  Hoogte van de subsidie

  • a.

   De subsidie bedraagt

   • i.

    Maximaal 35% van de subsidiabele kosten voor niet-landbouwers;

   • ii.

    maximaal 50% van de subsidiabele kosten voor landbouwers;

   • iii.

    maximaal 70% van de subsidiabele kosten indien het project wordt uitgevoerd door een samenwerkingsverband (alleen van toepassing voor zover begunstigden landbouwers/primaire landbouwondernemingen zijn);

   • iv.

    Indien voor de subsidiabele kosten of een gedeelte daarvan reeds uit anderen hoofde een subsidie is of zal worden verstrekt, wordt slechts een zodanig bedrag aan subsidie verstrekt dat het totaal van alle subsidiebedragen niet meer bedraagt dan 90% van de subsidiabele kosten (alleen van toepassing voor zover begunstigden landbouwers/primaire landbouwondernemingen zijn);

   • v.

    Maximaal 100% van de subsidiabele kosten in het geval van nieuwe uitdagingen.

  • b.

   Tot de subsidiabele kosten behoren in ieder geval:

   • i.

    loonkosten eigen personeel of aan derden betaalde kosten voor voorbereiding (bijvoorbeeld voor opstellen projectplan, advies, vergunningen, bestek) tot een maximum van 15% van de projectkosten;

   • ii.

    loonkosten eigen personeel of aan derden betaalde kosten voor directievoering, advies, en begeleiding ten behoeve van de gesubsidieerde activiteiten;

   • iii.

    loonkosten eigen personeel of aan derden betaalde kosten voor monitoring en analyse;

   • iv.

    loonkosten eigen personeel of aan derden betaalde kosten voor publicaties, websites en andere vormen van communicatie;

   • v.

    kosten voor koop of huurkoop van installaties, machines en materieel ten behoeve van de gesubsidieerde activiteiten;

   • vi.

    kosten voor de catering en zaalhuur i.v.m. de organisatie van bijeenkomsten;

   • vii.

    reiskosten;

  • c.

   Naast de niet-subsidiabele kosten, zoals opgenomen in artikel 12 van de Asv, wordt in ieder geval geen subsidie verstrekt voor de volgende kosten behorende bij de lopende bedrijfsvoering (zoals zaaizaad, grondbewerking etc.).

 • 4

  Subsidieontvangers

   

  Subsidie kan worden verstrekt aan:

  • a.

   In het geval van demonstratieprojecten:

    

   organisatoren van demonstratieprojecten, zijnde MKB-ondernemers die activiteiten verrichten op het gebied van de productie, verwerking en afzet van landbouwproducten, particulieren, stichtingen, publiekrechtelijke rechtspersonen, verenigingen van agrariërs, (producenten)verenigingen, maatschappelijke organisaties, adviesbureaus, onderwijs- en opleidingsinstellingen.

  • b.

   In het geval van het stimuleren van praktijknetwerken:

    

   MKB-ondernemers in de landbouw, voedselindustrie of in de onderneming werkzame personen. particulieren, stichtingen, publiekrechtelijke rechtspersonen, (producenten) verenigingen, maatschappelijke organisaties, adviesbureaus en onderwijs- en opleidingsinstellingen.

  • c.

   In het geval van het stimuleren van praktijknetwerken:

    

   (Deelnemers aan het) samenwerkingsverband van landbouwondernemingen, agro- MKBondernemingen,verenigingen van agrariërs, opleidings- of kennisinstellingen gerichto p de onderlingeuitwisseling van kennis en ervaring met betrekking tot uitoefening van het landbouwbedrijf.

 • 5

  Aanvraag

  • a.

   De subsidieaanvraag kan gedurende het gehele jaar worden ingediend;

  • b.

   De aanvraag dient voorzien te zijn van een advies van het programmabureau van het gebied (zie bijlage 3) waarin de activiteiten plaatsvinden.

 • 6

  Verplichtingen subsidieontvanger

   

  Gedurende de uitvoering van het project gelden de volgende verplichtingen ten aanzien van de rapportage over de voortgang van het project:

  • a.

   de monitoring wordt op een duidelijke manier gerapporteerd. Daaruit blijkt hoeveel bedrijven zijn bereikt, welke maatregelen zijn toegepast, en wat het gemeten of berekende effect is van deze maatregelen en van het project als geheel, zowel wat betreft milieu, als praktisch en sociaal-ecomomisch;

  • b.

   de rapportage bevat ook een advies voor de verdere implementatie van de maatregel bij de doelgroep.

 • 7

  Europese regelgeving en POP2 2007-2013

   

  Voor subsidiëring vanuit de Agenda vitaal platteland zal voor dit onderdeel gebruik worden gemaakt van de middelen uit het Europees plattelandsontwikkelingsprogramma 2007-2013 (POP2), EG-verordening nr. 1698/2005 en bijbehorende uitvoeringsverordeningen. Voor dit onderdeel is de maatregel 111 “Beroepsopleiding en voorlichting” en de daarin vermelde voorwaarden voor subsidieverstrekking van toepassing. POP2-middelen en aanvullende nationale financiering worden alleen ingezet, als aan de in de maatregel opgenomen voorwaarden is voldaan.

Artikel 4.2.2 Integrale duurzame landbouw (opleiding, kennisuitwisseling, demonstratie en voorlichting)

 • 1

  Subsidiabele activiteiten

   

  Subsidie kan worden verstrekt voor de volgende activiteiten als bedoeld in artikel 28 van de Asv:

  • a.

   Acties op het gebied van beroepsopleiding en de verwerving van vaardigheden, waaronder opleidingscursussen, workshops, studiegroepen, coaching, demonstratieactiviteiten en voorlichting gericht op integrale implementatie van milieumaatregelen en het opzetten van certificering;

  • b.

   Acties op het gebied van beroepsopleiding en de verwerving van vaardigheden, waaronder opleidingscursussen, workshops, studiegroepen, coaching, demonstratieactiviteiten en voorlichting gericht op implementatie van energiebesparingsmaatregelen door middel van de volgende activiteiten:

   • i.

    het uitvoeren van energiescans gericht op het inzichtelijk maken van maatregelen waarmee het meeste energie bespaard kan worden tegen de laagste kosten;

   • ii.

    het uitvoeren van haalbaarheidsstudies naar energiebesparing van duurzame energie;

   • iii.

    monitoring en onderzoek naar mogelijkheden voor optimalisatie voor installaties waarmee energie bespaard kan worden;

 • 2

  Nadere criteria

  • a.

   De activiteiten, genoemd in het eerste lid, komen uitsluitend voor subsidie in aanmerking indien:

   • i.

    het project past in de landbouwvisie en de bijbehorende agenda landbouw en draagt bij aan de milieudoelen daarvan;

   • ii.

    het project aan de bevordering van de toepassing van nieuwe kennis of technologieën bijdraagt;

   • iii.

    er draagvlak is bij de landbouw (bottom-up);

   • iv.

    het in samenwerking met andere partijen wordt uitgevoerd; en

   • v.

    de organisaties die acties inzake kennisoverdracht en voorlichting aanbieden, beschikken over hiertoe gekwalificeerd en geregeld opgeleid personeel.

  • b.

   De activiteiten, genoemd in het eerste lid, onder b sub i, komen uitsluitend in aanmerking voor subsidie indien aan alle volgende voorwaarden wordt voldaan:

   • i.

    de energiescans zijn gericht op het realiseren van een besparing van minimaal 30% (doelstelling Schoon en Zuinig Agrosectoren); en

   • ii.

    de energiescans worden aangevraagd door een samenwerkingsverband van ondernemers.

  • c.

   De activiteiten, genoemd in het eerste lid, onder b sub ii, komen uitsluitend in aanmerking voor subsidie indien aan alle volgende voorwaarden wordt voldaan:

   • i.

    er is sprake van samenwerking met andere energieproducenten, kennisinstellingen of afnemers; en

   • ii.

    de provincie wordt betrokken bij het onderzoek.

  • d.

   De activiteiten, genoemd in het eerste lid, onder b sub iii, komen uitsluitend in aanmerking voor subsidie indien aangetoond kan worden dat door monitoring een initiatief gecontinueerd dan wel opgeschaald kan worden. Aangetoond moet worden dat energiebesparing of energieproductie achterblijft ten opzichte van de geprognotiseerde waarden.

  • e.

   In aanvulling op het gestelde onder a worden bij de beoordeling van de aanvraag de volgende aspecten betrokken:

   • i.

    welke spin-off te verwachten is;

   • ii.

    op hoeveel en welk type bedrijven de activiteiten moetenkunnen worden toegepast;

   • iii.

    hoe groot het deel is van de doelgroep dat bereikt wordt in het project;

   • iv.

    hoe de doelgroep als geheel bereikt wordt;

   • v.

    de subsidiabele activiteiten, genoemd in het eerste lid, dragen zoveel mogelijk bij aan het welzijn van dieren.

 • 3

  Weigeringsgrond

   

  Conform artikel 1 lid 5 sub (a) MKB Landbouwvrijstellingsverordening EU Nr. 702/2014 wordt betaling uitgesloten van steun aan een onderneming ten aanzien waarvan er een bevel tot terugvordering uitstaat ingevolge een eerder besluit van de Commissie waarbij steun onrechtmatig en onverenigbaar met de interne markt is verklaard.

 • 4

  Hoogte van de subsidie

  • a.

   Voor activiteiten zoals bedoeld in het eerste lid, onder a bedraagt de totale overheidsbijdrage maximaal 90% van de subsidiabele kosten waarbij voor de in het eerste lid onder a bedoelde demonstratieproject het steunbedrag beperkt is tot € 100.000 over een periode van drie belastingjaren;

  • b.

   Voor activiteiten zoals bedoeld in het eerste lid, onder b bedraagt de totale overheidsbijdrage maximaal 75% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 100.000. In het geval van een onder b bedoelde demonstratieproject is het steunbedrag beperkt tot € 100.000 over een periode van drie belastingjaren;

 • 5

  In aanmerking komende kosten:

  • a. de kosten van de organisatie van beroepsopleiding en de acties voor de verwerving van vaardigheden, waaronder: opleidingscursussen, workshops, studiegroepen en coaching, demonstratieactiviteiten en voorlichtingsacties. Deze kosten bestaan uit:

   • i.

    loonkosten eigen personeel of aan derden betaalde kosten voor voorbereiding (bijvoorbeeld voor opstellen projectplan, advies, vergunningen, bestek en ondernemersplan) tot een maximum van 15% van de projectkosten;

   • ii.

    loonkosten eigen personeel of aan derden betaalde kosten voor directievoering, advies, en begeleiding ten behoeve van de gesubsidieerde activiteiten;

   • iii.

    loonkosten eigen personeel of aan derden betaalde kosten voor monitoring en analyse;

   • iv.

    loonkosten eigen personeel of aan derden betaalde kosten voor publicaties, websites en andere vormen van communicatie;

  • b.

   de kosten in verband met de reis-, verblijfs- en dagvergoedingen van de deelnemers;

  • c.

   de kosten van vervangende diensten tijdens de afwezigheid van deelnemers;

  • d.

   als het gaat om demonstratieprojecten in verband met investeringen:

   • i.

    de kosten van de bouw, verwerving, inclusief leasing, of verbetering van onroerende goederen, waarbij grond alleen in aanmerking komt voor zover de kosten daarvan niet hoger zijn dan 10 % van de totale in aanmerking komende kosten van de betrokken concrete actie;

   • ii.

    de kosten van de koop of huurkoop van machines en uitrusting, tot maximaal de marktwaarde van de activa;

   • iii.

    algemene kosten in verband met de onder i en ii bedoelde uitgaven, zoals voor het inschakelen van architecten, ingenieurs en adviseurs en voor advies over ecologische en economische duurzaamheid, met inbegrip van haalbaarheidsstudies; haalbaarheidsstudies blijven in aanmerking komen, zelfs wanneer op basis van de resultaten daarvan geen uitgaven uit hoofde van het bepaalde onder i en ii worden gedaan;

   • iv.

    de aankoop of ontwikkeling van computersoftware en de verwerving van octrooien, licenties, auteursrechten en handelsmerken.

  • e.

   De onder d, bedoelde kosten komen slechts in aanmerking voor zover en zolang zij voor het demonstratieproject worden gemaakt. Alleen de afschrijvingskosten die met de looptijd van het demonstratieproject overeenstemmen, als berekend volgens algemeen erkende boekhoudkundige beginselen, worden als in aanmerking komende kosten beschouwd.

  • f.

   De onder a en c bedoelde steun wordt niet toegekend in de vorm van rechtstreekse betalingen aan de begunstigden. De onder a en c bedoelde steun wordt betaald aan de aanbieder van de acties inzake kennisoverdracht en voorlichting.

  • g.

   Naast de niet-subsidiabele kosten, zoals opgenomen in artikel 12 van de Asv wordt in ieder geval geen subsidie verstrekt voor kosten die tot de gewone bedrijfsuitgaven van de onderneming behoren, zoals routinematig belastingadvies, regelmatige dienstverlening op juridisch gebied of reclame.

 • 6

  Subsidieontvangers

   

  Subsidie kan worden verstrekt aan:

  • a.

   samenwerkingsverband van landbouwondernemingen;

  • b.

   stichtingen;

  • c.

   publiekrechtelijke rechtspersonen;

  • d.

   verenigingen van agrariërs;

  • e.

   (producenten)verenigingen;

  • f.

   maatschappelijke organisaties;

  • g.

   adviesbureaus;

  • h.

   onderwijs- en opleidingsinstellingen;

  • i.

   coöperaties.

 • 7

  Aanvraag

  • a.

   De subsidieaanvraag kan gedurende het gehele jaar worden ingediend;

  • b.

   De aanvraag dient voorzien te zijn van een advies van het programmabureau van het gebied (zie bijlage 3) waarin de activiteiten plaatsvinden;

 • 8

  Verplichtingen subsidieontvanger

   

  Gedurende de uitvoering van het project gelden de volgende verplichtingen ten aanzien van de rapportage over de voortgang van het project:

  • a.

   de monitoring wordt op een duidelijke manier gerapporteerd waaruit blijkt hoeveel bedrijven zijn bereikt, welke activiteiten zijn uitgevoerd, en wat het gemeten of berekende effecten zijn van deze activiteiten in brede zin (te denken valt aan milieu, de feitelijke toepassing en de sociaaleconomische aspecten);

  • b.

   de rapportage bevat ook een advies voor de verdere implementatie van de maatregel bij de doelgroep.

 • 9

  Europese regelgeving

   

  Subsidie kan worden verleend overeenkomstig de hiervoor genoemde voorwaarden waarbij artikel 21 van de verordening (EG), nummer 702/2014, betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen die landbouwproducten produceren van toepassing is.

Artikel 4.2.3 Projecten duurzame energie

 • 1

  Subsidiabele activiteite

   

  Subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten als bedoeld in artikel 28 van de Asv die gericht zijn op energieproductie door middel van de volgende activiteiten:

  • a.

   het uitvoeren van energiescans gericht op het inzichtelijk maken van maatregelen waarmee het meeste energie geproduceerd kan worden tegen de laagste kosten;

  • b.

   het uitvoeren van haalbaarheidsstudies naar energieproductie van duurzame energie;

  • c.

   het aanleggen van basisvoorzieningen voor hernieuwbare energie met als doel het verbeteren en oprichten van basisvoorzieningen rond hernieuwbare energie.

  • d.

   monitoring en onderzoek naar mogelijkheden voor optimalisatie voor installaties waarmee energie geproduceerd kan worden.

 • 2

  Nadere criteria

  • a.

   De activiteiten, genoemd in het eerste lid onder a, komen uitsluitend in aanmerking voor subsidie indien aan alle volgende voorwaarden wordt voldaan:

   • i.

    de energiescans zijn gericht op het realiseren van een besparing van minimaal 30% (doelstelling Schoon en Zuinig Agrosectoren); en

   • ii.

    de energiescans worden aangevraagd door een samenwerkingsverband van ondernemers.

  • b.

   De activiteiten, genoemd in het eerste lid onder b, komen uitsluitend in aanmerking voor subsidie indien aan alle volgende voorwaarden wordt voldaan:

   • i.

    er is sprake van samenwerking met andere energieproducenten, kennisinstellingen of afnemers; en

   • ii.

    de provincie wordt betrokken bij het onderzoek.

  • c.

   De activiteiten, genoemd in het eerste lid onder c, komen uitsluitend in aanmerking voor subsidie indien;

   • i.

    de aanvragen passen binnen de provinciale landbouwvisie en aantoonbaar bijdragen aan decentrale energieopwekking

   • ii.

    subsidie wordt aangevraagd door een samenwerkingsverband van ondernemer

  • d.

   De activiteiten, genoemd in het eerste lid onder d, komen uitsluitend in aanmerking voor subsidie indien aangetoond kan worden dat door monitoring een initiatief gecontinueerd dan wel opgeschaald kan worden. Aangetoond moet worden dat energiebesparing of energieproductie achterblijft ten opzichte van de geprognotiseerde waarden.

 • 3

  Hoogte subsidie

  • a.

   De subsidie bedraagt maximaal 75% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 100.000 over 3 belastingjaren.

  • b.

   Tot de subsidiabele kosten behoren in ieder geval:

   • i.

    loonkosten eigen personeel of aan derden betaalde kosten voor voorbereiding (bijvoorbeeld voor opstellen projectplan, advies, vergunningen, bestek en ondernemersplan) tot een maximum van 15% van de projectkosten;

   • ii.

    loonkosten eigen personeel of aan derden betaalde kosten voor directievoering, advies, en begeleiding ten behoeve van de gesubsidieerde activiteiten;

   • iii.

    loonkosten eigen personeel of aan derden betaalde kosten voor monitoring en analyse;

   • iv.

    loonkosten eigen personeel of aan derden betaalde kosten voor publicaties, websites en andere vormen van communicatie;

   • v.

    reiskosten;

   • vi.

    kosten van vervangende diensten tijdens de afwezigheid van de landbouwer of een bedrijfsmedewerker.

  • c.

   Naast de niet-subsidiabele kosten, zoals opgenomen in artikel 12 van de Asv wordt onder dit artikel in ieder geval geen subsidie verstrekt voor de volgende kosten:

   • i.

    kosten voor beheer en onderhoud;

   • ii.

    kosten voor structurele ondersteuning van activiteiten en organisaties;

   • iii.

    kosten voor de bouw, verwerving of verbetering van onroerende goederen.

 • 4

  Subsidieontvangers

   

  Subsidie kan worden verstrekt aan:

  • a.

   Landbouwondernemingen en samenwerkingsverbanden van landbouwondernemingen;

  • b.

   Rechtspersonen.

 • 5

  Aanvraag

  • a.

   De subsidieaanvraag kan gedurende het gehele jaar worden ingediend;

  • b.

   De aanvraag dient voorzien te zijn van een advies van het programmabureau van het gebied (zie bijlage 3) waarin de activiteiten plaatsvinden.

 • 6

  Europese regelgeving en POP2 2007-2013

  • a.

   Indien subsidie wordt verstrekt aan een onderneming geschiedt dit met inachtneming van de verordening (EU) Nr. 1407/2013, betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun

  • b.

   Voor subsidiëring vanuit de Agenda Vitaal Platteland kan voor dit onderdeel gebruik worden gemaakt van de middelen uit het Europees plattelandsontwikkelingsprogramma 2007-2013 (POP2), EG-verordening nr. 1698/2005 en bijbehorende uitvoeringsverordeningen. Voor dit onderdeel zijn de maatregelen 411 “Leader” ; het versterken van de landbouwsector en 413 “Leader; De leefkwaliteit op het platteland en diversificatie van de plattelandseconomie” en de daarin vermelde voorwaarden voor subsidieverstrekking van toepassing. POP2-middelen worden alleen ingezet, als aan de in de maatregel opgenomen voorwaarden is voldaan.

Artikel 4.2.4 Onderzoek, experimentele ontwikkeling en pilots veenweideproblematiek (Agrarisch)

 • 1

  Subsidiabele activiteiten

   

  Subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten als bedoeld in artikel 28 van de Asv, die gericht zijn op het beperken van bodemdaling, het beperken van de nadelige effecten van bodemdaling,of het realiseren van een duurzaam watersysteem in het Utrechtse veenweidegebied door middel van onderzoek, experimentele ontwikkeling of pilotprojecten:

  • a.

   innovaties ten behoeve van de melkveehouderij;

  • b.

   nieuwe verdienmodellen of nieuwe teelten.

 • 2

  Nadere criteria

  • a.

   De activiteiten, genoemd in het eerste lid, onder a richten zich zoveel mogelijk op het volgende:

   • i.

    het stimuleren van draagvlak voor het toepassen van maatregelen door met de boeren bestaande kennis te delen (onbekendheid verminderen en kennis te vergroten), of gerichte onderzoeken te doen naar effecten (onzekerheid beperken);

   • ii.

    het samen met boeren zichtbaar maken van de voordelen voor de bedrijfsvoering van maatregelen in de bedrijfsvoering die tegelijkertijd een voordeel opleveren voor milieudoelen als afremmen bodemdaling en beperken van emissies naar lucht- en water;

   • iii.

    het vertalen van generieke maatregelen om milieuprestaties (bijvoorbeeld beperken bodemdaling en emissies, zorgvuldig gebruik van water en andere grondstoffen etcetera) te verbeteren naar de specifieke omstandigheden van het veenweidegebied;

   • iv.

    het met boeren ontwikkelen van nieuwe maatregelen of instrumenten om de milieuprestaties (bijvoorbeeld beperken bodemdaling en emissies, zorgvuldig gebruik vanwater en andere grondstoffen et cetera) van veenweidebedrijven te vergroten.

  • b.

   De activiteiten, genoemd in het eerste lid, onder b richten zich zoveel mogelijk op het ontwikkelen en testen van innovaties die passen bij de specifieke omstandigheden van het veenweidegebied en breder in het gebied toepasbaar zijn.

 • 3

  Weigeringsgrond

  • a.

   Conform artikel 1 lid 4 sub (a) van Verordening (EU) nummer 651/2014, pbEU 2014, L187/1, wordt betaling uitgesloten van steun aan een onderneming ten aanzien waarvan er een bevel tot terugvordering uitstaat ingevolge een eerder besluit van de Commissie waarbij steun onrechtmatig en onverenigbaar met de interne markt is verklaard.

  • b.

   Conform artikel 1 lid 4 sub (c) van Verordening (EU) Nr. 651/2014, pbEU 2014, L187/1, wordt geen steun toegekend aan ondernemingen in moeilijkheden.

 • 4

  Hoogte van de subsidie

  • a.

   Voor activiteiten zoals bedoeld in dit artikel bedraagt de totale bijdrage maximaal 50% van de subsidiabele kosten met inachtneming van artikel 25, lid 5 en 6 van Verordening (EU),nummer 651/2014, pbEU 2014, L187/1;

  • b.

   Tot de subsidiabele kosten behoren uitsluitend:

   • i.

    personeelskosten voor onderzoekers, technici en ander ondersteunend personeel voorzover zij zich met het onderzoeksproject bezighouden;

   • ii.

    kosten van apparatuur en uitrusting voor zover en zolang deze worden gebruikt voor het project. Wanneer deze apparatuur en uitrusting niet tijdens hun volledige levensduurvoor het project worden gebruikt, worden alleen de afschrijvingskosten overeenstemmend met de looptijd van het project, berekend volgens algemeen erkende boekhoud-kundige beginselen, als in aanmerking komende kosten beschouwd;

   • iii.

    kosten van gebouwen en gronden voor zover en zolang zij worden gebruikt voor het project. Wat gebouwen betreft, worden alleen de afschrijvingskosten overeenstemmend met de looptijd van het project, berekend volgens algemeen erkende boekhoudkundige beginselen, als in aanmerking komende kosten beschouwd. Wat gronden betreft, komende kosten voor de commerciële overdracht of de daadwerkelijk gemaakte kapitaalkosten in aanmerking;

   • iv.

    kosten van contractonderzoek, kennis en octrooien die op arm's length-voorwaarden worden gekocht bij of waarvoor een licentie wordt verleend door externe bronnen, alsmede kosten voor consultancy en gelijkwaardige diensten die uitsluitend voor het project worden gebruikt;

   • v.

    extra algemene kosten en andere operationele uitgaven, waaronder die voor materiaal, leveranties en dergelijke producten, die rechtstreeks uit het project voortvloeien.

 • 5

  Subsidieontvangers

   

  Subsidie kan worden verstrekt aan:

  • a.

   publiekrechtelijke rechtspersonen;

  • b.

   maatschappelijke organisaties;

  • c.

   organisaties op het gebied van onderzoek en kennisverspreiding;

  • d.

   adviesbureaus;

  • e.

   coöperaties.

 • 6

  Aanvraag

  • a.

   De subsidieaanvraag kan gedurende het gehele jaar worden ingediend;

  • b.

   De aanvraag dient voorzien te zijn van een advies van het programmabureau van het gebied (zie bijlage 3) waarin de activiteiten plaatsvinden;

  • c.

   De aanvraag dient voorzien te zijn van een communicatieplan.

 • 7

  Verplichtingen subsidieontvanger

  • a.

   Gedurende de uitvoering van het project gelden de volgende verplichtingen ten aanzien van de rapportage over de voortgang van het project:

   • i.

    de monitoring wordt op een duidelijke manier gerapporteerd waaruit blijkt hoeveel bedrijven zijn bereikt, welke activiteiten zijn uitgevoerd, en wat het gemeten of berekende effecten zijn van deze activiteiten in brede zin (te denken valt aan milieu, de feitelijke toepassing en de sociaaleconomische aspecten);

   • ii.

    de rapportage bevat ook een advies voor de verdere implementatie van de maatregel bij de doelgroep.

  • b.

   Vóór de begindatum van het gesteunde project wordt op het internet de volgende informatie bekendgemaakt:

   • iii.

    dat het gesteunde project wordt uitgevoerd;

   • iv.

    de doelstellingen van het gesteunde project;

   • v.

    de vermoedelijke datum van de publicatie van de resultaten die van het gesteunde project worden verwacht;

   • vi.

    de plaats waar de van het gesteunde project verwachte resultaten op het internet zullen worden bekendgemaakt;

   • vii.

    de vermelding dat de resultaten van het gesteunde project gratis beschikbaar zijn voor alle ondernemingen die in de betrokken specifieke landbouw- of bosbouwsector of -subsector actief zijn.

  • c.

   De resultaten van het gesteunde project worden op internet beschikbaar gesteld vanaf de einddatum van het gesteunde project of vanaf de datum waarop informatie over die resultaten wordt gegeven aan leden van specifieke organisaties, afhankelijk van wat als eerste plaatsvindt. De resultaten blijven op internet beschikbaar gedurende ten minste vijf jaar vanaf de einddatum van het gesteunde project.

 • 8

  Europese regelgeving

   

  Subsidie kan worden verleend overeenkomstig de hiervoor genoemde voorwaarden. In aanvulling op die voorwaarden is van toepassing dat indien aan ondernemingen subsidie wordt verstrektin de vorm van steun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie, dit geschiedt met inachtnemingvan hoofdstuk 1 en artikel 25 van Verordening (EU), nummer 651/2014, pbEU 2014, L187/1 betref-fende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van deEuropese Unie op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen.

Afdeling 4.3 Plattelandsontwikkeling en Leefbaarheid

Artikel 4.3.1 Professionalisering Multifunctionele landbouw

 • 1

  Subsidiabele activiteiten

   

  Subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten als bedoeld in artikel 28 van de Asv die gericht zijn op:

  • a.

   vraaggericht en klantgericht ondernemen;

  • b.

   het versterken van de plattelandseconomie door het inspelen op (recreatieve) marktkansen;

  • c.

   de uitvoering van projecten passend binnen de doelstellingen van de ontwikkelingsplannen van de plaatselijke groepen van Leader voor activiteiten als bedoeld onder a en b;

  • d.

   de uitvoering van samenwerkingsprojecten passend binnen de doelstellingen van de ontwikkelingsplannen van de plaatselijke groepen van Leader.

 • 2

  Nadere criteria

  • a.

   De activiteiten, genoemd in het eerste lid, komen uitsluitend voor subsidie in aanmerking indien:

   • i.

    er sprake is van inhoudelijke en financiële betrokkenheid (het draagvlak) van agrarische ondernemers samen met andere betrokkenen;

   • ii.

    uit het ondernemingsplan de noodzaak van de subsidie is aangetoond.

  • b.

   De subsidiabele activiteiten, genoemd onder a, dragen zoveel mogelijk bij aan onderstaande criteria:

   • i.

    de mate waarin projecten inspelen op (recreatieve) marktkansen;

   • ii.

    de mate waarin projecten integrale arrangementen opleveren;

   • iii.

    de mate waarin projecten resulteren in (versterking van) solide samenwerkingsvormen;

   • iv.

    de mate van perspectief die het project biedt op spin-off in de regio;

   • v.

    de mate waarin projecten aansluiten op poorten en toeristische overstappunten.

 • 3

  Hoogte van de subsidie

  • a.

   De subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 25.000,- per project.

  • b.

   In afwijking van het gestelde onder a kan de subsidie in bijzondere gevallen worden verhoogd tot maximaal 100% van de subsidiabele kosten en tot een door GS nader te bepalen bedrag ten behoeve van onder het eerste lid sub c omschreven samenwerkingsprojecten.

  • c.

   Tot de subsidiabele kosten behoren in ieder geval:

   • i.

    loonkosten eigen personeel of aan derden betaalde kosten voor voorbereiding (bijvoorbeeld voor opstellen projectplan, advies, vergunningen, bestek) tot een maximum van 15% van de projectkosten;

   • ii.

    loonkosten eigen personeel of aan derden betaalde kosten voor directievoering, advies, en begeleiding ten behoeve van de gesubsidieerde activiteiten;

   • iii.

    loonkosten eigen personeel of aan derden betaalde kosten voor werving en ondersteuning deelnemers tot een maximum van 40% van de projectkosten;

   • iv.

    kosten voor opleiding verbonden aan professionalisering tot een maximum van 40% van de projectkosten;

   • v.

    kosten voor de catering en zaalhuur in verband met de organisatie van bijeenkomsten;

  • d.

   Naast de niet-subsidiabele kosten, zoals opgenomen in artikel 12 van de Asv wordt onder dit artikel in ieder geval geen subsidie verstrekt voor de volgende kosten:

   • i.

    kosten voor beheer en onderhoud;

   • ii.

    kosten voor structurele ondersteuning van activiteiten en organisaties;

   • iii.

    kosten verbonden aan het realiseren en het uitbrengen van boeken of andere publicaties;

   • iv.

    kosten voor de bouw, verwerving of verbetering van onroerende goederen;

  • e.

   In afwijking van het gestelde onder d sub iv kan voor Leaderprojecten, zoals bedoeld onder lid 1 sub c en d, GS een maximale EU-bijdrage van € 25.000 verlenen voor de kosten van de bouw, verwerving of verbetering van onroerende goederen.

 • 4

  Subsidieontvangers

   

  Subsidie kan worden verstrekt aan:

  • a.

   overheden;

  • b.

   natuurlijke en rechtspersonen;

  • c.

   samenwerkingsverbanden van landbouwondernemingen.

 • 5

  Aanvraag

  • a.

   De subsidieaanvraag kan gedurende het gehele jaar worden ingediend;

  • b.

   De aanvraag dient voorzien te zijn van een advies van het programmabureau van het gebied (zie bijlage 3) waarin de activiteiten plaatsvinden;

  • c.

   In aanvulling op artikel 7 van de Asv blijkt uit de aanvraag de inhoudelijke en financiële betrokkenheid (het draagvlak) van agrarische ondernemers en eventueel andere betrokkenen.

 • 6

  Europese regelgeving en POP2 2007-2013

  • a.

   Indien subsidie wordt verstrekt aan een onderneming geschiedt dit met inachtneming van de verordening (EU) Nr. 1407/2013, betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun.

  • b.

   Voor subsidiëring vanuit de Agenda Vitaal Platteland kan voor dit onderdeel gebruik worden gemaakt van de middelen uit het Europees plattelandsontwikkelingsprogramma 2007-2013 (POP2), EG-verordening nr. 1698/2005 en bijbehorende uitvoeringsverordeningen. Voor dit onderdeel zijn de maatregelen 312 “Steun voor de oprichting en ontwikkeling voor micro-ondernemingen”, 313 “Bevordering van toeristische activiteiten” en 413 “Leader; De leefkwaliteit op het platteland en diversificatie van de plattelandseconomie” en de daarin vermelde voorwaarden voor subsidieverstrekking van toepassing. POP2-middelen worden alleen ingezet, als aan de in de maatregel opgenomen voorwaarden is voldaan.

Artikel 4.3.2 Stadslandbouw

 • 1

  Subsidiabele activiteiten

   

  Subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten als bedoeld in artikel 28 van de Asv die gericht zijn op investeringen in niet-agrarische activiteiten op agrarische bedrijven die diversificatie tot doel hebben.

 • 2

  Nadere criteria

  • a.

   De activiteiten, genoemd in het eerste lid, komen uitsluitend voor subsidie in aanmerking indien:

   • i.

    de verbredingsactiviteiten in een vraag vanuit de stad voorzien en tenminste  voedselproductie (korte ketens) in zich hebben; daarnaast kunnen de activiteiten ook betrekking hebben op de thema’s: zorg, dagrecreatie, onderhoud van het groen en educatie;

   • ii.

    de activiteiten zich bevinden binnen de kernrandzones van gemeeenten met meer dan 30.000 inwoners;

   • iii.

    de activiteiten voldoende economisch perspectief hebben;

   • iv.

    in het ondernemingsplan de noodzaak van de subsidie is aangetoond.

  • b.

   De subsidiabele activiteiten, genoemd onder a, dragen zoveel mogelijk bij aan onderstaande criteria:

   • i.

    het tot stand brengen van samenwerking tussen particuliere initiatieven vanuit de stad en agrarische ondernemer(s) of het versterken van de relatie stad/platteland door de agrarische ondernemer(s);

   • ii.

    de subsidiabele activiteiten, genoemd in het eerste lid, dragen zoveel mogelijk bij aan het welzijn van dieren.

 • 3

  Hoogte van de subsidie

  • a.

   De subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 50.000,- per project.

  • b.

   Tot de subsidiabele kosten behoren in ieder geval:

   • i.

    loonkosten eigen personeel of aan derden betaalde kosten voor voorbereiding (bijvoorbeeld voor opstellen projectplan, advies, vergunningen, bestek en ondernemersplan) tot een maximum van 15% van de projectkosten;

   • ii.

    loonkosten eigen personeel of aan derden betaalde kosten voor directievoering, advies, en begeleiding ten behoeve van de gesubsidieerde activiteiten;

   • iii.

    kosten voor de bouw, verwerving of verbetering van onroerende goederen;

   • iv.

    loonkosten eigen personeel of aan derden betaalde kosten voor publicaties, websites en andere vormen van communicatie;

   • v.

    kosten voor koop of huurkoop van installaties, machines en materieel ten behoeve van de gesubsidieerde activiteiten;

   • vi.

    legeskosten;

   • vii.

    kosten voor het maken van een omgevingsplan

   • viii.

    kosten planschade

  • c.

   Naast de niet-subsidiabele kosten, zoals opgenomen in artikel 12 van de Asv, wordt in ieder geval geen subsidie verstrekt voor de volgende kosten:

   • i.

    vervangingsinvesteringen;

   • ii.

    kosten voor beheer en onderhoud.

 • 4

  Subsidieontvangers

   

  Subsidie kan worden verstrekt aan landbouwondernemingen- en samenwerkingsverbanden van landbouwondernemingen.

 • 5

  Aanvraag

  • a.

   De subsidieaanvraag kan gedurende het gehele jaar worden ingediend;

  • b.

   De aanvraag dient voorzien te zijn van een advies van het programmabureau van het gebied (zie bijlage 3) waarin de activiteiten plaatsvinden;

  • c.

   In aanvulling op artikel 7 van de Asv is de aanvraag voorzien van een ondernemersplan, inclusief exploitatiebegroting, waaruit voldoende economisch perspectief blijkt.

 • 6

  Europese regelgeving en POP2 2007-2013

  • a.

   Indien subsidie wordt verstrekt aan een onderneming geschiedt dit met inachtneming van de verordening (EU) Nr. 1407/2013, betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun

  • b.

   Voor subsidiëring vanuit de Agenda Vitaal Platteland kan voor dit onderdeel gebruik worden gemaakt van de middelen uit het Europees plattelandsontwikkelingsprogramma 2007-2013 (POP2), EG-verordening nr. 1698/2005 en bijbehorende uitvoeringsverordeningen. Voor dit onderdeel zijn de maatregelen 311 “Diversificatie naar niet-agrarische activiteiten” en 413 “Leader; De leefkwaliteit op het platteland en diversificatie van de plattelandseconomie” en de daarin vermelde voorwaarden voor subsidieverstrekking van toepassing. POP2-middelen worden alleen ingezet, als aan de in de maatregel opgenomen voorwaarden is voldaan.

Artikel 4.3.3 Leefbaarheid

 • 1

  Subsidiabele activiteiten

   

  Subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten als bedoeld in artikel 28 van de Asv die gericht zijn op het versterken van de leefbaarheid:

  • a.

   door het investeren in fysieke voorzieningen;

  • b.

   door bij te dragen aan de totstandkoming of versterking van daartoe dienende organisatievormen door:

   • i.

    het opstellen van dorpsvisies;

   • ii.

    het oprichten van dorpsraden of een overkoepelend dorpenoverleg;

   • iii.

    het opleiden/trainen van bestuurders van dorpshuizen;

  • c.

   door het organiseren van evenementen.

 • 2

  Nadere criteria

  • a.

   De activiteiten, genoemd in het eerste lid, komen uitsluitend voor subsidie in aanmerking indien zij voldoen aan de volgende voorwaarden:

   • i.

    de activiteiten moeten aansluiten op gemeentelijk beleid of dorpsvisies maar gaan verder dan reguliere gemeentelijke taken;

   • ii.

    er is sprake van voldoende lokaal draagvlak:

   • iii.

    de voorziening waarvoor een investering wordt gevraagd, is levensvatbaar op de lange termijn;

   • iv.

    de evenementen, bedoeld in het eerste lid, onder c, zijn regionaal van aard, zonder winstoogmerk en eenmalig.

  • b.

   De subsidiabele activiteiten, genoemd onder a, geven bij voorkeur invulling aan de relatie stad/platteland.

 • 3

  Hoogte subsidie

  • a.

   De subsidie bedraagt maximaal:

  • b.

   50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 100.000,- voor investeringen in publieke voorzieningen;

   • i.

    50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 10.000,- voor de activiteiten gericht op de totstandkoming of versterking van op leefbaarheid gerichte organisatievormen;

   • ii.

    50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 5.000,- voor het organiseren van evenementen.

  • c.

   Tot de subsidiabele kosten behoren in ieder geval:

   • i.

    loonkosten eigen personeel of aan derden betaalde kosten voor voorbereiding (bijvoorbeeld voor opstellen projectplan, advies, vergunningen, bestek) tot een maximum van 15% van de projectkosten;

   • ii.

    loonkosten eigen personeel of aan derden betaalde kosten voor directievoering, advies, en begeleiding ten behoeve van de gesubsidieerde activiteiten;

   • iii.

    kosten voor de bouw, verwerving of verbetering van onroerende goederen;

   • iv.

    aan derden betaalde kosten voor opleiding en training;

   • v.

    loonkosten eigen personeel of aan derden betaalde kosten voor publicaties, websites en andere vormen van communicatie;

   • vi.

    kosten voor de catering en zaalhuur in verband met de organisatie van bijeenkomsten;

   • vii.

    reiskosten.

  • d.

   Naast de niet-subsidiabele kosten, zoals opgenomen in artikel 12 van de Asv, wordt in ieder geval geen subsidie verstrekt voor de volgende kosten:

   • i.

    ervangingsinvesteringen;

   • ii.

    kosten voor beheer en onderhoud;

   • iii.

    kosten voor structurele ondersteuning van activiteiten en organisaties;

   • iv.

    kosten verbonden aan het realiseren en het uitbrengen van boeken of andere publicaties;

   • v.

    kosten verbonden aan grondverplaatsingen, bomenrooiingen en landophogingen.

 • 4

  Subsidieontvangers

   

  Subsidie kan worden verstrekt aan:

  • a.

   gemeenten;

  • b.

   natuurlijke en rechtspersonen.

 • 5

  Aanvraag

  • a.

   De subsidieaanvraag kan gedurende het gehele jaar worden ingediend;

  • b.

   De aanvraag dient voorzien te zijn van een advies van het programmabureau van het gebied (zie bijlage 3) waarin de activiteiten plaatsvinden;

  • c.

   In aanvulling op artikel 7 van de Asv:

   • i.

    geeft de aanvraag blijk geven van de aanwezigheid van voldoende lokaal draagvlak;

   • ii.

    gaat een aanvraag voor investering in een voorziening gepaard met een dekkend exploitatieoverzicht waarmee de levensvatbaarheid van de voorziening op de lange termijn wordt aangetoond.

 • 6

  Europese regelgeving en POP2 2007-2013

  • a.

   Indien subsidie wordt verstrekt aan een onderneming geschiedt dit met inachtneming van de verordening (EU) Nr. 1407/2013, betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun

  • b.

   Voor subsidiëring vanuit de Agenda Vitaal Platteland kan voor dit onderdeel gebruik worden gemaakt van de middelen uit het Europees plattelandsontwikkelingsprogramma 2007-2013 (POP2), EG-verordening nr. 1698/2005 en bijbehorende uitvoeringsverordeningen. Voor dit onderdeel zijn de maatregelen 321 “Basisvoorzieningen voor de economie en de plattelandsbevolking”, 322 “Dorpsvernieuwing en -ontwikkeling” en 413 Leader; De leefkwaliteit op het platteland en diversificatie van de plattelandseconomie en de daarin vermelde voorwaarden voor subsidieverstrekking van toepassing. POP2-middelen worden alleen ingezet, als aan de in de maatregel opgenomen voorwaarden is voldaan.

Artikel 4.3.4. Boerderijeducatie

 • 1

  Subsidiabele activiteiten

   

  Subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten als bedoeld in artikel 28 van de Asv die gericht zijn op:

  • a.

   het versterken van de relatie tussen platteland en stad via boerderijeducatie;

  • b.

   het bekend maken van kinderen met de voedselproductie op het agrarisch bedrijf.

 • 2

  Nadere criteria

   

  De activiteiten, genoemd in het eerste lid, komen uitsluitend in aanmerking voor subsidie indien:

  • a.

   de educatie wordt gegeven op het agrarisch bedrijf;

  • b.

   er voor de lessen gebruik wordt gemaakt van op kwaliteit gecontroleerde lespakketten of erkende lespakketten;

  • c.

   de educatieboeren zijn aangesloten bij een organisatie die erop toeziet dat de agrariërs en het agrarisch bedrijf aan de juiste veiligheids- en kwaliteitsvereisten voldoen voor het ontvangen van schoolgroepen.

 • 3

  Subsidieontvangers

   

  Subsidie kan worden verstrekt aan:

  • a.

   rechtspersonen;

  • b.

   samenwerkingsverbanden van landbouwondernemingen.

 • 4

  Hoogte subsidie

  • a.

   De subsidie bedraagt maximaal 50 % van de subsidiabele kosten;

  • b.

   Tot de subsidiabele kosten behoren in ieder geval:

   • i.

    de vergoeding voor de agrarische ondernemer (kosten per ontvangst);

   • ii.

    loonkosten eigen personeel of aan derden betaalde kosten voor het ontwikkelen van lesmateriaal en training van de betrokken agrarische ondernemers (kosten professionalisering);

   • iii.

    loonkosten eigen personeel of aan derden betaalde kosten voor ledenwerving, netwerkbijeenkomsten, publicaties, websites en andere vormen van communicatie (kosten promotie).

 • 5

  Aanvraag

  • a.

   De subsidieaanvraag kan gedurende het gehele jaar worden ingediend;

  • b.

   De aanvraag dient voorzien te zijn van een advies van het programmabureau van het gebied (zie bijlage 3) waarin de activiteiten plaatsvinden.

 • 6

  Europese regelgeving

   

  De kosten zoals bedoeld in lid 4 onder b sub i worden getoetst overeenkomstig de voorwaarden van de Catalogus Groene Blauwe Diensten en zoals die is goedgekeurd door de Europese Commissie (Steunnummer N 577/2006).

Afdeling 4.4 Recreatie

Artikel 4.4.1 Ontwikkeling en samenhang poorten en toeristische overstappunten (TOP’s) en inrichtingsmaatregelen t.b.v. recreatie om de stad Utrecht

 • 1

  Subsidiabele activiteiten

   

  Subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten als bedoeld in artikel 28 van de Asv die gericht zijn op:

  • a.

   haalbaarheidsstudies en marktverkenningen ten behoeve van toeristische overstappunten (TOP’s) en recreatieve poorten;

  • b.

   aanleg van nieuwe toeristische overstappunten (TOP’s) en recreatieve poorten door middel van infrastructurele werken;

  • c.

   aanleg van pleisterplaatsen en andere recreatieve infrastructurele werken binnen het programma Recreatie om de Stad Utrecht.

 • 2

  Nadere criteria

   

  De activiteiten, genoemd in het eerste lid, komen uitsluitend voor subsidie in aanmerking indien zij voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • a.

   De activiteiten hebben betrekking op de volgende recreatieve voorzieningen in het landelijk gebied of op de grens tussen stad en land:

   • i.

    Poorten;

   • ii.

    TOP’s;

   • iii.

    Pleisterplaatsen (uitsluitend binnen het programma Recreatie om de Stad Utrecht).

  • b.

   het project levert een bijdrage aan de recreatieve opgave Versterken/bewaken Recreatief hoofdnetwerk (RHN) of Recreatie Accommoderen, zoals verwoord in de Visie Recreatie en Toerisme 2020 (PS-besluit 23 april 2012);

  • c.

   het beheer en onderhoud van deze voorziening is voor minimaal 10 jaar geregeld;

  • d.

   de subsidiabele activiteiten, genoemd onder a, dragen zoveel mogelijk bij aan het genereren van andere, aanvullende geldstromen in investering of exploitatie.

 • 3

  Hoogte subsidie

  • a.

   De subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten.

  • b.

   In afwijking van het gestelde onder a kan de subsidie in bijzondere gevallen worden verhoogd tot maximaal 75% van de subsidiabele kosten.

  • c.

   In afwijking van het gestelde onder a kan de subsidie in bijzondere gevallen voor stichtingen worden verhoogd tot maximaal 100% van de subsidiabele kosten.

  • d.

   Naast de niet-subsidiabele kosten, zoals opgenomen in artikel 12 van de Asv wordt in ieder geval geen subsidie verstrekt voor de volgende kosten:

   • i.

    vervangingsinvesteringen.

   • ii.

    kosten voor structurele ondersteuning van activiteiten en organisaties.

 • 4

  Subsidieontvangers

   

  Subsidie kan worden verstrekt aan:

  • a.

   overheden;

  • b.

   recreatieschappen;

  • c.

   rechtspersonen.

 • 5

  Aanvraag

  • a.

   De subsidieaanvraag kan gedurende het gehele jaar worden ingediend;

  • b.

   De aanvraag dient voorzien te zijn van een advies van het programmabureau van het gebied (zie bijlage 3) waarin de activiteiten plaatsvinden;

  • c.

   In aanvulling op artikel 7 van de Asv is de aanvraag voorzien van een beheer-en onderhoudsplan.

 • 6

  Europese regelgeving en POP2 2007-2013

  • a.

   Indien subsidie wordt verstrekt aan een onderneming geschiedt dit met inachtneming van de verordening (EU) Nr. 1407/2013, betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun.

  • b.

   Voor subsidiëring vanuit de Agenda Vitaal Platteland kan voor dit onderdeel gebruik worden gemaakt van de middelen uit het Europees plattelandsontwikkelingsprogramma 2007-2013 (POP2), EG-verordening nr. 1698/2005 en bijbehorende uitvoeringsverordeningen. Voor dit onderdeel zijn de maatregelen 313 “Bevordering van toeristische activiteiten” en 413 Leader; De leefkwaliteit op het platteland en diversificatie van de plattelandseconomie en de daarin vermelde voorwaarden voor subsidieverstrekking van toepassing. POP2-middelen worden alleen ingezet, als aan de in de maatregel opgenomen voorwaarden is voldaan.

Artikel 4.4.2 Samenhang en publieksbereik regionale routenetwerken

 • 1

  Subsidiabele activiteiten

   

  Subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten als bedoeld in artikel 28 van de Asv die gericht zijn op:

  • a.

   recreatief fietsen;

  • b.

   recreatief wandelen;

  • c.

   recreatief varen en watersport;

  • d.

   In afwijking van het gestelde onder a, b en c kunnen GS besluiten in bijzondere gevallen voor andere vormen van recreatiesport subsidie te verstrekken;

  • e.

   De subsidiabele activiteiten zoals bedoeld onder a tot en met d betreffen:

   • i.

    haalbaarheidsstudies en marktverkenningen;

   • ii.

    aanleg van nieuwe routes

   • iii.

    optimalisatie of kwaliteitsverbetering van bestaande routes;

   • iv.

    reconstructie van bestaande routes;

   • v.

    ontwikkelen, plaatsen en verspreiden van routeinformatie (zoals fysieke bewegwijzering, routepanelen, digitale informatievoorziening, routebrochures);

   • vi.

    aanleg van nieuwe recreatieve regionale routes door middel van infrastructurele werken;

   • vii.

    voorbereiden en uitvoeren van promotionele activiteiten en publieksbereik ten behoeve van bekendheid van regionale recreatieve routestructuren.

 • 2

  Nadere criteria

   

  De activiteiten, genoemd in het eerste lid, onder a tot en met c, komen uitsluitend voor subsidie in aanmerking indien zij voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • a.

   De activiteiten hebben betrekking op de volgende vastgestelde (regionale) routenetwerken in het landelijk gebied of op de grens tussen stad en land:

   • i.

    recreatief fietsen: het hoofdnetwerk van de landelijke LF-routes en de recreatieve fietsroutes van het regionale fietsknooppuntensysteem dat aansluit op de netwerken in de andere provincies;

   • ii.

    recreatief wandelen: het hoofdnetwerk van de landelijke LAW-routes en het regionale netwerk van streekpaden, boerenlandpaden en klompenpaden;

   • iii.

    recreatief varen/watersport: het hoofdnetwerk van de landelijke en regionale BRTN-routes en het regionale kanonetwerk.

  • b.

   Het project levert een bijdrage aan de recreatieve opgaven van de provincie Utrecht (zoals ontbrekende schakels in routenetwerk, opheffen van tekorten in routevormen), zoals verwoord in de Visie Recreatie en Toerisme 2020 (PS-besluit 23 april 2012);

  • c.

   Het beheer en onderhoud van deze voorziening is voor minimaal 10 jaar geregeld.

  • d.

   De subsidiabele activiteiten, genoemd onder a tot en met d, dragen zoveel mogelijk bij aan onderstaande criteria:

   • i.

    de gestelde opgaven in de Visie Recreatie en Toerisme 2020 en bijbehorende Uitvoeringsplan(nen) ;

   • ii.

    aansluiting op bestaande netwerken en bij voorkeur TOP’s/poorten, bovenlokale recreatieterreinen en horecagelegenheden;

   • iii.

    optimalisatie of kwaliteitsverbetering van het netwerk;

   • iv.

    samenwerking tussen partijen om deze recreatieve routenetwerken te realiseren.

 • 3

  Hoogte subsidie

  • a.

   De subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten.

  • b.

   In afwijking van het gestelde onder a kan de subsidie in bijzondere gevallen worden verhoogd tot maximaal 100% van de subsidiabele kosten;

  • c.

   Tot de subsidiabele kosten behoren in ieder geval:

   • i.

    loonkosten eigen personeel of aan derden betaalde kosten voor voorbereiding (bijvoorbeeld voor opstellen projectplan, advies, vergunningen, bestek) tot een maximum van 15% van de projectkosten;

   • ii.

    loonkosten eigen personeel of aan derden betaalde kosten voor directievoering, advies, en begeleiding ten behoeve van de gesubsidieerde activiteiten;

   • iii.

    kosten voor de bouw, verwerving of verbetering van onroerende goederen;

   • iv.

    materiaalkosten;

   • v.

    kosten voor de inrichting van recreatieve infrastructuur.

  • d.

   Naast de niet-subsidiabele kosten, zoals opgenomen in artikel 12 van de Asv wordt in ieder geval geen subsidie verstrekt voor de volgende kosten:

   • i.

    vervangingsinvesteringen.

   • ii.

    kosten voor structurele ondersteuning van activiteiten en organisaties.

 • 4

  Subsidieontvangers

   

  Subsidie kan worden verstrekt aan:

  • a.

   overheden;  

  • b.

   recreatieschappen;   

  • c.

   rechtspersonen.

 • 5

  Aanvraag

  • a.

   De subsidieaanvraag kan gedurende het gehele jaar worden ingediend;

  • b.

   De aanvraag dient voorzien te zijn van een advies van het programmabureau van het gebied (zie bijlage 3) waarin de activiteiten plaatsvinden.

  • c.

   In aanvulling op artikel 7 van de Asv is de aanvraag voorzien van een beheer- en onderhoudsplan.

 • 6

  Europese regelgeving en POP2 2007-2013

  • a.

   Indien subsidie wordt verstrekt aan een onderneming geschiedt dit met inachtneming van de verordening (EU) Nr. 1407/2013, betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun

Artikel 4.4.3 Boerenlandpaden

 • 1

  Subsidiabele activiteite

   

  Subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten als bedoeld in artikel 28 van de Asv die gericht zijn op het ontsluiten van agrarisch gebied voor de wandelaar door middel van openstelling van de grond van de landbouwonderneming.

 • 2

  Nadere criteria

   

  De activiteiten, genoemd in het eerste lid, komen uitsluitend in aanmerking voor subsidie indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • a.

   De landbouwonderneming dient de wandelroute volledig open te stellen voor wandelaars.

  • b.

   De minimale contractduur is 3 jaar; en

  • c.

   Er worden voorzieningen aangebracht om het pad veilig, herkenbaar en toegankelijk te maken.

 • 3

  Subsidieontvangers

   

  Subsidie kan worden verstrekt aan de Stichting Wandelplatform LAW.

 • 4

  Hoogte subsidie

  • a.

   De subsidie bedraagt maximaal 100% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 90.000.

  • b.

   Tot de subsidiabele kosten behoren in ieder geval:

   • i.

    Kosten, uitgekeerd aan landbouwondernemingen, voor het openstellen van grond en onderhoud van de paden tot een maximum van € 0,45 per strekkende meter per jaar per landbouwonderneming en tot een maximum van € 7.500 over 3 belastingjaren.

   • ii.

    Kosten voor ondersteuning en administratie tot een maximum van € 0,12 per strekkende meter per jaar.

 • 5

  Aanvraag

   

  De subsidieaanvraag kan gedurende het gehele jaar worden ingediend.

 • 6

  Europese regelgeving

   

  De kosten zoals bedoeld in lid 4 onder b sub ii worden getoetst overeenkomstig de voorwaarden van de Catalogus Groene Blauwe Diensten en zoals die is goedgekeurd door de Europese Commissie (Steunnummer N 577/2006).

Artikel 4.4.4 Landelijke routenetwerken

 • 1

  Subsidiabele activiteiten

   

  Subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten als bedoeld in artikel 28 van de Asv die gericht zijn op de reconstructie, revisie, kwaliteitsbewaking en promotie van de netwerken van lange afstands fiets- en wandelroutes.

 • 2

  Nadere criteria

   

  De activiteiten, genoemd in het eerste lid, komen uitsluitend in aanmerking voor subsidie indien de routes deel uitmaken van het Meerjarenprogramma Landelijke Routenetwerken wandelen en fietsen 2007-2013.

 • 3

  Subsidieontvangers

   

  Subsidie kan worden verstrekt aan:

  • a.

   de Stichting Wandelplatform LAW;

  • b.

   de stichting Landelijk Fietsplatform.

 • 4

  Hoogte subsidie

  • a.

   De subsidie bedraagt maximaal 100% van de subsidiabele kosten;

  • b.

   Tot de subsidiabele kosten behoren in ieder geval:

   • i.

    € 1.665 per strekkende kilometer voor de reconstructie van fietsroutes;

   • ii.

    € 1.175 per strekkende kilometer voor de reconstructie van wandelroutes.

 • 5

  Aanvraag

   

  De subsidieaanvraag kan gedurende het gehele jaar worden ingediend

Artikel 4.4.5 Beheer recreatieterreinen

 • 1.

  Subsidiabele activiteiten

   

  Subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten als bedoeld in artikel 28 van de Asv die gericht zijn op het  onderhoud en beheer van de reeds ingerichte RodS terreinen van Staatsbosbeheer.

 • 2.

  Nadere criteria

   

  De activiteiten, genoemd in het eerste lid, komen uitsluitend in aanmerking voor subsidie binnen de volgende

   

  recreatieterreinen: Gagelbos, bos Nieuw Wulven en het Ijsselbos.

 • 3.

  Subsidieontvangers

   

  Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt aan Staatsbosbeheer

 • 4.

  Hoogte subsidie

  • a.

   De subsidie bedraagt maximaal 100% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 541.082,-

  • b.

   Tot de subsidiabele kosten behoren in ieder geval:

   • i.

    Kosten voor het groenbeheer;

   • ii.

    Kosten voor het beheer van recreatieve voorzieningen en infrastructuur;

   • iii.

    Kosten voor het waterbeheer;

   • iv.

    Kosten voor het beheer dat verband houdt met het publiek toegankelijk maken van het terrein.

 • c.

  Naast de niet-subsidiabele kosten, zoals opgenomen in artikel 12 van de Asv wordt in ieder geval geen subside verstrekt voor vervangingsinvesteringen.

 • 5.

  Aanvraag

  • a.

   De subsidieaanvraag kan in 2013 worden ingediend;

  • b.

   De aanvraag dient voorzien te zijn van een globale onderbouwing van de te maken kosten en activiteiten.

Hoofdstuk 5

Artikel 5.1 Inzet gebiedsorganisaties

 • 1

  Subsidiabele activiteiten

   

  Subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten als bedoeld in artikel 28 van de Asv die gericht zijn op:

  • a.

   draagvlakontwikkeling voor planvorming en uitvoering: dit zijn activiteiten op het gebied van communicatie, voorlichting, participatie en draagvlakversterking. Hierbij gaat het onder meer om het ontwikkelen en uitgeven van informatiemateriaal en het organiseren van informatiebijeenkomsten;

  • b.

   het opstellen en voorbereiden van een gebiedsplan en het daarbij behorende uitvoeringsprogramma;

  • c.

   monitoring en evaluatie van een gebiedsplan;

  • d.

   de begeleiding en uitvoering van het uitvoeringsprogramma behorend bij een gebiedsplan zoals het adviseren van aanvragers en het voeren van intakegesprekken;

  • e.

   het beheer van de plaatselijke Leadergroep, het verwerven van vakkundigheid van deze groep en dynamisering van het Leadergebied;

  • f.

   het secretarieel ondersteunen van de AVP gebiedscommissie;

  • g.

   het inhuren van adviseurs;

  • h.

   het inrichten en beheren van een (financiële) administratie.

 • 2

  Nadere criteria

   

  De activiteiten, genoemd in het eerste lid, komen uitsluitend voor subsidie in aanmerking indien per AVP-gebied voor proceskosten maximaal 15% van het budget wordt gereserveerd in het (concept) gebiedsprogramma.

 • 3

  Hoogte subsidie

  • a.

   De subsidie bedraagt maximaal 100% van de subsidiabele kosten en wordt bepaald op basis van de opgave, ureninzet en financiële middelen van Dienst Landelijk Gebied, provincie en derden.

  • b.

   Tot de subsidiabele kosten behoren in ieder geval:

   • i.

    loonkosten eigen personeel of aan derden betaalde kosten voor voorbereiding (bijvoorbeeld voor opstellen projectplan, advies, vergunningen, bestek) tot een maximum van 15% van de projectkosten;

   • ii.

    loonkosten eigen personeel of aan derden betaalde kosten voor directievoering, advies, en begeleiding ten behoeve van de gesubsidieerde activiteiten;

   • iii.

    loonkosten eigen personeel of aan derden betaalde kosten voor publicaties, websites en andere vormen van communicatie;

   • iv.

    kosten voor koop of huurkoop van installaties, machines en materieel ten behoeve van de gesubsidieerde activiteiten;

   • v.

    kosten voor de huur van kantoorruimte ten behoeve van de gesubsidieerde activiteiten;

   • vi.

    kosten voor de catering en zaalhuur in verband met de organisatie van bijeenkomsten;

   • vii.

    vacatiegelden;

   • viii.

    reiskosten.

 • 4

  Subsidieontvangers

   

  Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt aan gebiedsorganisaties die een formele rol hebben in het  gebiedsproces.

 • 5

  Aanvraag

  • a.

   De subsidieaanvraag kan gedurende het gehele jaar worden ingediend;

  • b.

   De aanvraag dient voorzien te zijn van een advies van het programmabureau van het gebied (zie bijlage 3) waarin de activiteiten plaatsvinden.

  • c.

   De aanvraag van een Leadergroep, loopt via de gebiedsorganisatie voor het betreffende AVP-gebied.

 • 6

  Verplichtingen subsidieontvanger

   

  De subsidieontvanger dient jaarlijks een activiteitenplan in op basis waarvan de opgave wordt bepaald.

 • 7

  Europese regelgeving en POP2 2007-2013

   

  Voor de subsidiabele kosten genoemd in het derde lid, sub b, onderdeel v, wordt gebruik gemaakt van middelen uit het Europees plattelandsontwikkelingsprogramma 2007-2013 (POP2), EG-verordening nr. 1698/2005 en bijbehorende uitvoeringsverordeningen. Voor dit onderdeel is de maatregelen 431 “Beheer van de plaatselijke groep, verwerving van vakkundigheid en de dynamisering van het gebied” en de daarin vermelde voorwaarden voor subsidieverstrekking van toepassing. Als basis hiervoor dient het door gedeputeerde staten geselecteerde en door de Europese commissie goedgekeurde ontwikkelingsplan van de betreffende plaatselijke groep.

   

  POP2-middelen worden alleen ingezet, als aan de in de maatregel opgenomen voorwaarden is voldaan.

Artikel 5.2 Voorfinancieringorganisatiekosten collectieven agrarisch natuurbeheer

 • 1

  Subsidiabele activiteiten

   

  In afwijking van artikel 1.2 sub d. kan subsidie in de vorm van een renteloze lening worden verstrektvoor activiteiten als bedoeld in artikel 28 van de Asv voor het oplossen van de kasritmeproblemen van collectieven die ontstaan doordat de subsidies op basis van de positief beschikte gebiedsaan-vraag ANLb 2016 voor elk beheerjaar pas worden uitbetaald aan het begin van het jaar daarop.

 • 2

  Hoogte subsidie

   

  De subsidie bedraagt maximaal 25% van de maximaal jaarlijks te ontvangen subsidie op basisvan de positief beschikte gebiedsaanvraag ANLb 2016.

 • 3

  Subsidieontvangers

   

  Subsidie kan worden aangevraagd door een collectief voor agrarisch natuurbeheer werkzaam inde provincie Utrecht.

 • 4

  Aanvraag

   

  De subsidieaanvraag kan tot en met 30 november 2015 worden ingediend.

 • 5

  Europese regelgeving

   

  Voor zover de activiteiten leiden tot voordeel voor een onderneming wordt de subsidie verstrektmet inachtneming van Verordening (EU) 1407/2013, PbEU 2013, L352/1, betreffende de-minimis-steun.

Hoofdstuk 6 Slotbepalingen

Artikel 6.0 Intrekking en overgangsrecht

 • 1

  De uitvoeringsverordening subsidie Inrichting Landelijk Gebied provincie Utrecht wordt ingetrokken.

 • 2

  Subsidies die zijn aangevraagd of verstrekt vóór de datum van inwerkingtreding van de Uitvoeringsverordening subsidie Agenda Vitaal Platteland provincie Utrecht, worden behandeld overeenkomstig de regeling die gold ten tijde van hun aanvraag.

Artikel 6.1 Inwerkingtreding

Deze uitvoeringsverordening treedt in werking op 28 augustus 2012. Als het provinciaal blad wordt uitgegeven na 27 augustus 2012 treedt de uitvoeringsverordening in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad en werkt het terug tot en met 28 augustus 2012.

Artikel 6.2 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Uitvoeringsverordening subsidie Agenda Vitaal Platteland provincie Utrecht.

Aldus vastgesteld in de vergadering van gedeputeerde staten van Utrecht van op 28 augustus 2012.   Gedeputeerde staten,   R.C. Robbertsen , voorzitter.   H. Goedhart , secretaris.   Uitgegeven 7 september 2012 Gedeputeerde Staten van Utrecht, namens hen   H. GOEDHART, secretaris

Toelichting Provinciaal blad 7833 van 2015

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 2.8 Niet-productieve investeringen agrarisch natuurbeheer 2015 Begin oktober 2015 is door de provincie Utrecht aan zeven collectieven voor agrarisch natuurbeheersubsidie verstrekt voor agrarisch natuurbeheer voor de jaren 2016 tot en met 2021. Om het beheerovereenkomstig de subsidiebeschikkingen te kunnen uitvoeren dienen de collectieven in bepaalde ge-bieden plas/dras of een hoog waterpeil te realiseren, of natuurvriendelijke oevers aan te leggen. Ditvraagt in veel gevallen aanzienlijke investeringen van de collectieven, zoals de aanschaf van pompen,de aanleg van dammen/waterkeringen of de aanleg van natuurvriendelijke oevers. De subsidie voorhet agrarisch natuurbeheer heeft alleen betrekking op het beheer en niet of deze investeringen. Artikel2.8 maakt het mogelijk dat de collectieven ook voor deze niet-productieve investeringen subsidie kunnenontvangen. Ook kan subsidie voor de aanleg van natuurvriendelijke oevers worden aangevraagd diehet mogelijk maakt het beheer vanaf 2017 uit te breiden door het indienen van een uitbreidingsaanvraagin 2016.

Artikel 2.9 Onderzoek, experimentele ontwikkeling en pilots veenweidenproblematiek (watersysteem,bebouwing en infrastructuur) Dit artikel richt zich op de subsidiëring van de thema’s “Nieuwe watersystemen” en “Nieuwe oplossingenvoor infrastructuur en bebouwing” uit het programma Aanpak Veenweiden. De uitvoering van de an-dere onderdelen van het programma wordt mogelijk gemaakt via artikel 4.2.4. Het programma Aanpak Veenweiden is opgesteld en wordt uitgevoerd door de gebiedscommissieUtrecht-West in opdracht van GS en richt zich op de opgaven afremmen bodemdaling en realiserenduurzaam watersysteem door het ontwikkelen en testen van innovaties. Onderdeel van de programme-ring is een vervolg op het project Kockengen Waterproof. In totaal heeft de provincie hiervoor ca 3,5mln beschikbaar gesteld. Binnen het programma Aanpak Veenweiden richt het thema “Nieuwe watersystemen” zich op het op-timaliseren van het watersysteem om de effecten van klimaatverandering te beperken en de functiesvan het gebied te bedienen tegen aanvaardbare kosten. Het thema “Nieuwe oplossingen voor infra-structuur en bebouwing” richt zich op beperken van de kosten aan infrastructuur (wegen, kabels enleidingen, aansluitingen) en bebouwing (hoogwatervoorzieningen, verzakking) in het buitengebied alsgevolg van bodemdaling en zetting. Daarbij gelden de volgende doelen:

 • -

  wateroverlast voorkomen

 • -

  watertekorten voorkomen

 • -

  waterkwaliteit verbeteren

 • -

  afremmen bodemdaling

 • -

  ecologische kwaliteit verbeteren

 • -

  kosten besparen

Dit gebeurt door het steunen van ontwikkeling en uittesten van innovaties die zich richten op structurele oplossingen. De regeling is bedoeld voor organisaties die het onderzoek, experiment en pilot uitvoerenof daar de opdracht voor geven. De resultaten hiervan zijn openbaar.

Toelichting artikel 4.2.4 Onderzoek, experimentele ontwikkeling en pilots veenweidenproblematiek Dit artikel richt zich op de subsidiering van de twee thema’s uit het programma Aanpak Veenweidendie aan het grondgebruik gerelateerd zijn: “het nieuwe melkveebedrijf” en “nieuwe verdienmodellen”.De uitvoering van de andere onderdelen van het programma wordt mogelijk gemaakt via artikel 2.9. Het programma Aanpak Veenweiden is opgesteld en wordt uitgevoerd door de gebiedscommissieUtrecht-West in opdracht van GS en richt zich op de opgaven afremmen bodemdaling en realiserenduurzaam watersysteem door het ontwikkelen en testen van innovaties. Onderdeel van de programme-ring is een vervolg op het project Kockengen Waterproof. In totaal heeft de provincie hiervoor ca 3,5mln beschikbaar gesteld. Binnen het programma Aanpak Veenweiden richten de thema’s “Het nieuwe melkveebedrijf” en“Nieuwe verdienmodellen” zich op het zo veel mogelijk wegnemen van de oorzaak van problemendoor op verschillende manieren oxidatie van veen en bodemdaling te beperken met de volgende doelen:

 • -

  minder oxidatie van veen, dus minder bodemdaling,

 • -

  minder emissies van broeikasgassen,

 • -

  minder stikstofdepositie op kwetsbare natuurgebieden,

 • -

  economisch rendabel, met toekomstperspectief en ruimte voor groei,

 • -

  zorgvuldig omgaan met beschikbaar water, kwalitatief en kwantitatief,

 • -

  nieuwe kansen voor natuur en

 • -

  minder belasting infrastructuur.

Bij het nieuwe melkveebedrijf gebeurt dat door het steunen van de ontwikkeling van de melkveehou-derij naar economisch vitale, duurzame bedrijven die in kunnen spelen op nieuwe maatschappelijkeeisen, klimaatverandering en het afremmen van bodemdaling. Bij het thema nieuwe verdienmodellengebeurt dat door het zoeken naar nieuwe vormen van grondgebruik die nieuwe economische perspectieven kunnen bieden voor het gebied en naast, of gecombineerd met, de huidige melkveehouderijkunnen inspelen op nieuwe maatschappelijke eisen, klimaatverandering en het afremmen van bodemdaling. De regeling is bedoeld voor organisaties die het onderzoek, experiment en pilot uitvoeren. De resultatenhiervan zijn openbaar en voor alle ondernemers beschikbaar. Daarom kan de regeling niet wordenbenut door individuele landbouwondernemers. Ondernemers kunnen wel het initiatief nemen voor eenbepaald onderzoeksproject en hiervoor een organisatie inschakelen om het onderzoek uit te voeren.

Artikel 5.2 Voorfinanciering organisatiekosten collectieven agrarisch natuurbeheer Zoals in de toelichting op artikel 2.8 vermeld, is begin oktober 2015 door de provincie Utrecht aan zevencollectieven voor agrarisch natuurbeheer subsidie verstrekt voor agrarisch natuurbeheer voor de jaren2016 tot en met 2021. De subsidies worden voor 50% uit EU-middelen gefinancierd en voor 50% doorde provincie en de waterschappen. Bevoorschotting van subsidies voor beheer die (mede) uit EU-middelen worden gefinancierd is op basis van EU-regels niet mogelijk. De subsidies voor elk beheerjaarworden pas uitbetaald aan het begin van het jaar daarop, dus voor het beheerjaar 2016 pas in het beginvan 2017. Hierdoor hebben de collectieven een kasritmeprobleem; zij hebben voor elk beheerjaar temaken met organisatiekosten (ca. 20% van de subsidie die zij jaarlijks ontvangen) voordat zij inkomstenontvangen. Artikel 5.2 maakt het mogelijk dat de collectieven om dit probleem op te lossen een (vande subsidie voor het beheer losstaande) subsidie van de provincie in de vorm van een renteloze leningontvangen (maximaal 25% van de jaarlijks maximaal te ontvangen subsidie voor het agrarisch natuur-beheer).

 

Toelichting Algemene toelichting Aanleiding Het Utrechts landelijk gebied levert een belangrijke bijdrage aan de aantrekkelijkheid van de provincie. Aantrekkelijk voor mensen om er te wonen en te verblijven en aantrekkelijk voor bedrijven om zich er te vestigen. De provincie Utrecht heeft de ambitie haar landelijk gebied vitaal en toekomstgericht te houden. Centraal in die ambitie staat de Agenda Vitaal platteland (AVP): een breed en integraal programma met opgaven op het gebied van natuur, water, bodem en milieu, landschap, cultuurhistorie, landbouw, recreatie en leefbaarheid. De provincie investeert met dit programma ruim €150 miljoen in de periode 2012-2015. Financiering komt vanuit de provincie (€116 miljoen incidentele en structurele middelen), het Rijk (€28,6 miljoen) en Europa (€5,4 miljoen). Uitvoering van dit programma doet de provincie in nauwe samenwerking met de gebiedspartners. De provincie hecht veel waarde aan deze samenwerking omdat hierdoor synergievoordelen worden behaald door bundeling van budgetten en kennis en het creëren van draagvlak. Dit heeft efficiencyvoordelen met als resultaat een versnelling van de uitvoering. Subsidieregelgeving AVP Voor de uitvoering van het AVP programma maakt de provincie gebruik van het subsidie instrument. Hiervoor is de Uitvoeringsverordening Subsidies Agenda Vitaal Platteland opgesteld als toetsingskader voor aanvragen. Het gaat hierbij om projectsubsidies die aan verschillende partijen in het landelijk gebied worden verstrekt t.b.v. AVP-doelen. Naast de uitvoeringsverordening Subsidies AVP worden nog 3 andere regelingen ingezet waarin andere type activiteiten worden ondersteund maar die ook bijdragen aan het realiseren van AVP-doelen: 1. Het Subsidiestelsel natuur- en landschapsbeheer (SNL) is gericht op het beheer van natuurgebieden en kleine landschapselementen en tevens op het agrarisch natuurbeheer; 2. De Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls natuur en landschap (SKNL) is gericht op het verbeteren of veranderen van natuurgebieden en landschapselementen en het omvormen van landbouwgrond naar natuurgebied; 3. Subsidieverordening particuliere terreinbeherende natuurbeschermingsorganisaties (PNB). Deze verordening is bestemd voor het aankopen van natuurterreinen door organisaties die zich het bezit- en beheer van natuurgebieden tot doel hebben gesteld. Algemene Subsidieverordening provincie Utrecht (ASV) De provincie Utrecht heeft vanaf 1 januari 2011 algemene beleidsregels voor het verlenen van subsidies. Deze regels zijn opgesteld met als doel onnodige administratieve verplichtingen voor de subsidieontvanger en de provincie op te werpen en de regelgeving overzichtelijk te presenteren. De ASV is het uitgangspunt voor deze uitvoeringsverordening. Een van de uitganspunten is om de subsidiecriteria zo uniform- en overzichtelijk mogelijk op te stellen. Daarom zijn in deze uitvoeringsverordening per thema en maatregel de volgende onderdelen opgenomen: a. welke activiteiten subsidiabel zijn; b. welke criteria daarvoor van toepassing zijn; c. waarvoor subsidie geweigerd kan worden; d. wat het maximale subsidiebedrag is of het maximale percentage en welke kosten voor financiering in aanmerking kunnen komen; e. welke partijen kunnen aanvragen; f. hoe de procedure loopt voor de subsidieaanvraag; g. welke verplichtingen in aanvulling op de ASV verordening van toepassing zijn; h. en welke Europese regelgeving en POP2 maatregelen van toepassing zijn. De algemene spelregels over de wijze van verantwoorden, de vastgestelde beslistermijnen en de algemene subsidieverplichtingen treft u in de ASV. Subsidies die worden verstrekt in het kader van AVP moeten daarom ook passen binnen de regels van de ASV. Voor meer informatie over de ASV zie: http://www.provincie-utrecht.nl/loket/regelgeving-0/?IPDR_ methode=regeling.regeling&IPDR_id=715 Plattelands Ontwikkelingsprogramma (POP2) De activiteiten die via de maatregelen 111, 121, 125, 216, 311, 312, 313, 321, 322, 323, 341, 411, 412, 413, 421, 431 (zie ook bijlage 1) van het plattelandsontwikkelingsprogramma (POP2) gesubsidieerd worden, zijn niet uitgewerkt in dit subsidiekader omdat het POP2 een apart subsidieprogramma vormt. Wel is in dit subsidiekader aangegeven voor welke POP2 maatregelen de provincie cofinanciering beschikbaar stelt. Deze cofinanciering wordt uitsluitend verstrekt indien wordt voldaan aan de voorwaarden die zijn opgenomen in het Plattelandsontwikkelingsprogramma. De bovenstaande POP2 voorwaarden staan beschreven in maatregelenfiches die op de volgende site van het regiebureau POP kunnen worden opgevraagd. Zie: http://www.regiebureau-pop.eu/nl/info/4/. Staatssteun Controle op overheidssteun - waaronder steun door decentrale overheden - aan ondernemingen is één van de belangrijkste onderdelen van het mededingingsbeleid binnen de Europese Gemeenschap. Eén van de doelen van de Europese wet- en regelgeving is het scheppen van gelijke concurrentievoorwaarden voor alle ondernemingen op de gemeenschappelijke markt. De maatregelen van de overheid die concurrentievervalsend itpakken door onterecht voordelen te scheppen voor ondernemingen of bepaalde producties daarvan, zijn daarom niet toegestaan. Er zijn echter vrijstellingen voor specifieke activiteiten van bepaalde doelgroepen. In elk artikel wordt hieraan gerefereerd. Het AVP subsidiekader maakt gebruik van de ruimte die Europese wet- en regelgeving biedt. In het geval een landbouw- of MKB onderneming een subsidieaanvraag indient dan wordt hieraan getoetst. Aanvraagprocedure Jaarlijks stellen GS een subsidieplafond vast op basis van beschikbare provinciale, Rijksen EU-middelen. De programmabureaus zorgen voor een actieve werving van projecten. Vervolgens kunnen aanvragers zich richten tot de programmabureaus voor het indienen van een voorstel. De programmabureaus helpen de aanvragers met het compleet maken van de aanvraag en het verkrijgen van een beleidsadvies van de provincie. In het geval van een Leader aanvraag vindt er een beoordeling plaats door een plaatselijke groep. In bijlage 3 staan de contactgegevens van de verschillende programmabureaus. Aanvraagformulieren en andere documenten waar in dit subsidiekader naar wordt verwezen zijn via de programmabureaus te verkrijgen. Na een positief advies van het programmabureau, en een beleidsmatige prétoets van een beleidsadviseur binnen de provincie wordt de aanvraag formeel ingediend bij het subsidieloket van de provincie. Verantwoording Aanvragen worden ingedeeld in één van drie categorieën: subsidie van 1.000-25.000 euro, subsidie tussen 25.000 en 125.000 euro en subsidies van 125.000 euro of meer. Het verschil tussen deze categorieën is de mate van verantwoording over het te besteden budget. Voor de laagste categorie is een lichtere verantwoording nodig dan in de huidige regeling. Daarnaast verandert de manier waarop we samenwerken met de aanvrager van een subsidie. Het traject van behandeling en toekenning of afwijzing wordt transparanter en kan in kortere tijd plaatsvinden. De aanvrager krijgt ook meer hulp bij het indienen van een subsidieaanvraag. De provincie richt het proces klantvriendelijker, efficiënter en effectiever in en dat levert voor de provincie op dat het beschikbare geld effectiever wordt besteed. Per 1 januari 2011 worden de aanvragen behandeld via nieuwe meer eenvoudige regels. Aanvragen worden ingedeeld in één van drie categorieën: subsidie van 1.000-25.000 euro, subsidie tussen 25.000 en 125.000 euro en subsidies van 125.000 euro of meer. Het verschil tussen deze categorieën is de mate van verantwoording over het te besteden budget. Voor de laagste categorie is een lichtere verantwoording nodig dan tot nu toe gebruikelijk was. De provincie richt zich met de nieuwe werkwijze op een klantvriendelijker, efficiënter en effectiever proces. Aanvragen waar ook Europese POP2 subsidie voor wordt aangevraagd worden conform EU regels afgehandeld en verantwoord. Artikelsgewijze toelichtingHoofdstuk 1Artikel 1.1 In dit artikel worden bepaalde begrippen gedefinieerd. De begrippen zijn van invloed op de wijze waarop de subsidiecriteria gehanteerd worden. Van  belang is bijvoorbeeld wat wordt verstaan onder voorbereidingskosten en welke loonkosten subsidiabel zijn. Artikel 1.2 In dit artikel staat beschreven welke kosten in ieder geval niet subsidiabel zijn. In de artikelen onder hoofdstuk 2 tot en met 5 wordt per onderdeel nog verder gespecificeerd wat wel of niet subsidiabel is. Artikel 1.3 Voor aanvragen in het kader van POP is een financiële planning noodzakelijk. Dit betekent dat voor ieder periode van 3 maanden een inschatting gemaakt moet worden van de verwachte uitgaven. Om in het kader van Europese staatssteuneisen te kunnen toetsen of een ondernemer en andere ondernemers die in een samenwerkingsverband zijn opgenomen, staatssteun hebben ontvangen, is een overzicht van alle betrokken ondernemingen noodzakelijk. Artikel 1.4 Jaarlijks stelt GS een subsidieplafond vast. Daarin wordt aangegeven hoeveel financiële middelen per programma beschikbaar worden gesteld. Het gaat voor 2012, in het geval van beide gebiedsprogramma's Oost en West, de programma's Nieuwe Hollandse waterlinie en Recreatie om de Stad, om 1/3e van de door GS beschikbaar te stellen AVP middelen voor de meerjarenprogramma's voor deze deelgebieden. Voor wat betreft de resterende EU middelen, Bethunepolder en lange routenetwerken worden de beschikbare middelen wel volledig opengesteld aangezien het de verwachting is dat de aanvragen dit jaar nog zullen worden ingediend. Op basis van wat jaarlijks verplicht en uitgegeven wordt steld GS het plafond elk jaar bij. Uiteindelijk zullen de plafonds bij elkaar opgeteld gelijk staan aan de voor de verschillende programma's benodigde subsidieaanvragen. Hoofdstuk 2 Natuur Het hoofddoel met betrekking tot natuur is behoud, herstel, ontwikkeling en duurzaam gebruik van natuur ten behoeve van biodiversiteit en de kwaliteit van de leefomgeving voor de mens. Om de hoofddoelstelling van het thema natuur te realiseren, wordt de ecologische hoofdstructuur (EHS) ontwikkeld. Deze bestaat uit bestaande natuurgebieden, nieuwe natuurgebieden en ecologische verbindingszones. Hiermee ontstaat een samenhangend netwerk van bestaande en nieuwe natuurgebieden. De EHS wordt gerealiseerd door de aankoop van landbouwgronden die vervolgens worden omgevormd tot natuurgebied. Een alternatief is dat de huidige eigenaar zelf de natuur ontwikkelt (particulier natuurbeheer). Het beheer van natuurgebieden en landschapselementen en het natuurvriendelijk beheer van landbouwgronden (agrarisch natuurbeheer) wordt gesubsidieerd via het Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer. Ook de aanleg van nieuwe c.q. het herstel van natuurgebieden en landschapselementen wordt via deze regeling gesubsidieerd. Vanuit gebiedsgericht werken zijn in aanvulling op bovenstaande regeling de volgende subsidiemaatregelen inzetbaar: 1. ontpachting op landgoederen 2. kwaliteitsverbetering natuur 3. verdrogingsbestrijding 4. verbetering waterkwaliteit 5. communicatie, educatie en onderzoek ten behoeve van natuur en landschap Artikel 2.1 Ontpachting op landgoederen Landgoederen kunnen een bijdrage leveren aan de realisatie van de EHS via particuliere natuurontwikkeling. De provincie Utrecht wil daarom landgoedeigenaren faciliteren bij het omvormen van landbouwgrond in nieuwe natuur. Langlopende pachtcontracten kunnen echter een belemmering vormen. Om landbouwgrond pachtvrij te krijgen kan de provincie een financiële bijdrage leveren. Uitgangspunt hierbij is, dat de verpachter en pachter in goed overleg proberen te komen tot verplaatsing van het bedrijf en beëindiging van een pachtovereenkomst. Het doel van de subsidie is daarmee tweeledig: de pachter kan elders op een passende (betere) plek zijn bedrijf voortzetten (landbouwstructuurversterking) en de landgoedeigenaar kan (een deel van) de vrijkomende grond inrichten als nieuwe natuur (particulier natuurbeheer). De subsidie is niet bedoeld voor situaties waarin het agrarisch bedrijf zijn activiteiten beëindigt, bijvoorbeeld wegens bedrijfseconomische redenen of het ontbreken van opvolging. Artikel 2.2 Kwaliteitsverbetering Natuur De provincie heeft de kwaliteitsdoelstellingen voor natuur beschreven aan de hand van natuurdoelen en doelsoorten. De natuurdoelen zijn in het provinciale natuurbeheerplan opgenomen in de vorm van beheertypen. Voor soorten zijn er soortenbeschermingsplannen opgesteld. Vanaf 2008 is het soortenbeleid vervangen door de leefgebiedenbenadering. Daarnaast zijn er kwaliteitsdoelstellingen voor natuur vastgelegd in tal van gebiedsvisies en -plannen, in het Programma Ecologische Verbindingszones (2002-2004), in de Notitie Heideherstel (2004) en in beheerplannen voor Natuurbeschermingswetgebieden. De maatregelen die nodig zijn om de doelen te realiseren worden in het algemeen vergoed in het kader van het Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer (SNL). Voor de gevallen waarin de SNL niet voorziet kan een bijdrage gevraagd worden op basis van de Uitvoeringsverordening AVP, onderdeel kwaliteitsverbetering natuur. Het gaat daarbij in het algemeen om kleinschalige activiteiten. Kleinschalige inrichtingsmaatregelen in bos- en natuurterreinen Subsidies kunnen worden aangevraagd voor herstel van heide, de omvorming van uitheems naar inheems bos, bestrijding van exoten (bijvoorbeeld de Amerikaanse vogelkers), verbetering van het leefgebied van zeldzame soorten, herstel van vennen en andere kleinschalige maatregelen in bos- en natuurterrein. Grondeigenaren en gemeenten kunnen subsidie aanvragen voor de aanleg van faunapassages waarmee de barrièrewerking van gemeentelijke wegen wordt opgeheven.Subsidie voor beheermaatregelen kan uitsluitend worden aangevraagd voor het uitvoeren van beheerexperimenten en het beheer van kleine natuurbeschermingswetterreinen (bijvoorbeeld de oeverlanden langs de Gein en de Winkel). Artikel 2.3 Verdrogingsbestrijding In delen van de EHS ligt grondwaterafhankelijke natuur / natuurdoelen. Veel van die natuur is verdroogd: dat wil zeggen dat de grondwaterstanden niet voldoen (bijvoorbeeld te lage grondwaterstanden) en/of dat het water niet de juiste kwaliteit heeft (bijvoorbeeld te voedselrijk). De TOP-lijst gebieden zijn verdroogde gebieden die de komende jaren extra aandacht krijgen. De TOP-lijst bestaat uit TOP-gebieden (12) en SUBTOP-gebieden (19). De TOPgebieden zijn gebieden van internationaal belang (N2000-gebieden) of nationaal belang (NB-wet gebieden). De SUBTOP-gebieden zijn gebieden van regionaal belang. De TOP-lijst is december 2006 vastgesteld. Door herijking van de EHS zijn delen van (SUB) TOP-gebieden buiten de EHS komen te liggen. De TOP-lijst zal hierop aangepast worden. Om tot die tijd te voorkomen dat het anti-verdrogingsbeleid uit de pas gaat lopen met de herijkte EHS, wordt geen subsidie verstrekt voor anti-verdrogingsmaatregelen die gericht zijn op natuur(doelen) buiten de EHS. Naast het subsidiëren van noodzakelijke inrichtingskosten, inclusief daarmee gemoeid onderzoek, voorziet deze verordening in het voorkomen en/of compenseren van schade als gevolg van de inrichtingsmaatregelen. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het aanbrengen van drainage of aanvullende afwateringsmiddelen in gebieden waar grondwateroverlast ontstaat, of het financieel vergoeden van vernattingsschade. In het geval van landbouwgrond kan gebruik worden gemaakt van POP2 subsidie. Artikel 2.4 Verbeteren waterkwaliteit Dit artikel geeft invulling aan de provinciale beleidsdoelen die zijn beschreven in: 1. Provinciale Milieubeleidsplan (PMP) 2. Provinciale Waterplan 3. Programma klimaat, landbouw op orde 4. KRW-doelen voor Grond- en oppervlaktewater realiseren (Waterplan Deelplan KRW 2010-2015) 5. ecologische waterkwaliteit buiten KRW wateren, 6. Robuust duurzaam watersysteem zie Waterplan en Deelplan KRW (2010-2015) en SGBP Rijndelta 2009 De maatregel wordt voornamelijk uitgevoerd door gebruik te maken van middelen uit het POP2, 216: Niet-productieve investeringen en die gericht zijn op landbouwgebieden. Artikel 2.5 Communicatie, educatie en onderzoek ten behoeve van natuur en landschap De provincie Utrecht wordt gekenmerkt door een grote diversiteit aan landschappen. Dit maakt de provincie aantrekkelijk. De natuur vormt een belangrijke basis voor een aantrekkelijk landelijk gebied. Landschappen en natuurgebieden hebben een belangrijke educatieve en recreatieve waarde voor de burgers van de provincie Utrecht. Met name het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug richt zich op het bevorderen van natuurgerichte recreatie, communicatie en educatie in haar activiteiten. Deze maatregel heeft daarom tot doel om bovenlokale initiatieven te ondersteunen voor het versterken van draagvlak, kennis en belevingswaarde ten aanzien van natuur en landschap. Hoofdstuk 3 Landschap en Cultuurhistorie De hoofddoelen met betrekking tot landschap en cultuurhistorie zijn behoud en versterking van de identiteit van verschillende landschapstypen en het vernieuwen van het landschap, met herkenning van het verleden. De provincie Utrecht telt 5 Nationale Landschappen. Dat zijn Nederlandse landschappen die internationaal zeldzaam of uniek zijn. Deze landschappen zijn gebieden met een bijzondere cultuurhistorie: ze vertellen op welke manier het Utrechtse landschap is ontstaan. Onder het thema ‘landschap en cultuurhistorie’ vallen de volgende maatregelen: 1. behoud en ontwikkeling van landschappelijke structuren en elementen; 2. behoud en ontwikkeling van erfgoed en aardkundige elementen. Artikel 3.1 Behoud en ontwikkeling van landschappelijke structuren en elementen Utrecht heeft een grote diversiteit van landschappen, die hoog gewaardeerd zijn. De landschappelijke kwaliteiten staan onder druk. Om de kernkwaliteiten van de 6 Utrechtse landschappen te behouden en verder te ontwikkelen is de “Kwaliteitsgids Utrechtse Landschappen” gemaakt. Deze is mede gebaseerd op de Provinciale Structuurvisie Nationale landschappen (partiële herziening, vastgesteld medio 2010). Subsidies worden verstrekt voor activiteiten die bijdragen aan: 1. landschappelijke identiteit; 2. landschappelijke structuren; 3. tegengaan van verrommeling; 4. landschappelijke inpassing; en 5. kenmerkende landschapselementen. Het gaat hierbij uitsluitend om het opstellen van beeldkwaliteitsplannen, onderzoek of advisering ten behoeve van het bovenstaande. Artikel 3.2 Behoud en ontwikkeling van erfgoed en aardkundige elementen De provincie Utrecht zet in op het behouden en het zichtbaar en beleefbaar maken van cultuurhistorische en aardkundige waarden, door middel van consolidatie, restauratie, inrichtingsmaatregelen en publieksactiviteiten. De ambities om dit doel te bereiken, staan verwoord in de Cultuurnota 2012 – 2015, ‘Cultuur van U’ en in de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie. De erfgoedthema’s van provinciaal belang zijn historische buitenplaatszones, militair erfgoed, agrarisch cultuurlandschap en archeologie. Meer informatie over de cultuurhistorische hoofdstructuur van de provincie Utrecht is te vinden in ‘Tastbare Tijd, Cultuurhistorische atlas van de provincie Utrecht’ en de bijbehorende digitale kaart (via de website www.provincie-utrecht.nl.) Hoofdstuk 4 Sociaal economische vitaliteit Onder het thema sociaal economische vitaliteit zijn de economische activiteiten in het landelijk gebied gebundeld, zoals landbouw, recreatie en toerisme. De maatregelen richten zich op de bewoners en ondernemers in het landelijk gebied waarbij het samenspel met de omgeving centraal staat. Het stimuleren van stadslandbouw en multifunctionele landbouw speelt in op marktkansen vanuit de steden. Een economisch levensvatbare landbouw met aandacht voor het toepassen van duurzamere productiesystemen wordt gestimuleerd door middel van maatregelen die gericht zijn op een betere verkaveling, toegankelijkheid van kavels en door het toepassen van milieu-innovaties. Onder het thema ‘sociaaleconomische vitaliteit’ vallen de volgende subthema’s: 1. landbouwstructuurverbetering; 2. duurzame landbouw; 3. plattelandsontwikkeling en leefbaarheid; 4. recreatie. Een groot deel van de maatregelen wordt uitgevoerd door het inzetten van EU middelen in het kader van POP2. Het POP2 is behalve een financieringsbron ook een kader voor het verlenen van toegestane staatssteun. Afdeling 4.1 Landbouwstructuurverbetering In grote delen van Utrecht zijn in de afgelopen decennia landinrichtingsprojecten uitgevoerd. Uit een in 2011 uitgevoerd onderzoek is gebleken dat de landbouwstructuur en verkaveling in Utrecht overwegend goed zijn. Lokaal kan nog verbetering van de verkaveling wenselijk zijn. Verder wordt de komende jaren ingezet op verbetering van de landbouwverkaveling in samenhang met andere prioritaire opgaven (bijvoorbeeld het Akkoord van Utrecht en het convenant Groot Wilnis Vinkeveen). De provincie ondersteunt vrijwillige onderlinge kavelruil tussen boeren door de inzet van een kavelruilbegeleider en subsidiëring van notariskosten en kadasterkosten. In gebieden waar maatschappelijke doelen worden beoogd op het gebied van natuur, landschap en recreatie kan er de mogelijkheid worden geboden aan agrariërs voor bedrijfsverplaatsing naar gebieden met meer perspectief voor het bedrijf. De volgende maatregelen zijn in het kader van landbouwstructuurversterking inzetbaar: 1. Kavelruil en landbouwstructuurverbetering; 2. Verplaatsing grondgebonden bedrijven; 3. Verplaatsing intensieve veehouderij. Artikel 4.1.1 Kavelruil en landbouwstructuurverbetering De provincie heeft als doel duurzame landbouw met een optimale (fysieke) landbouwstructuur. Door het stimuleren van vrijwillige- en planmatige kavelruil wordt naast het verbeteren van de landbouwstructuur ook beoogd andere maatschappelijke doelen te realiseren op het vlak van natuur, landschap en recreatie. Concreet richt de subsidie zich op aanvragen ten behoeve van individuele kavelruilovereenkomsten waarbij minimaal 3 partijen betrokken zijn, het inhuren van een kavelruilcoördinator in een bepaald gebied en kavelaanvaardingswerken. Daarnaast biedt het huidige kader de mogelijkheid om koepelaanvragen in te dienen. Dit zijn aanvragen waar de verschillende aspecten van landbouwstructuurverbetering zoals bijvoorbeeld de proceskosten voor kavelruil en kavelaanvaardingswerken binnen een bepaald gebied voor meerdere jaren kunnen worden aangevraagd. Alle aanvragen worden getoetst aan de POP2 maatregel 125: Verbetering en ontwikkeling infrastructuur. Deze toets is van belang omdat het POP2 programma de grondslag biedt om geoorloofde staatssteun te verstrekken aan landbouwondernemers. Artikel 4.1.2 Verplaatsing grondgebonden bedrijven De provincie bevordert met deze maatregel de grondverwerving voor het realiseren van provinciale doelen in het landelijk gebied voor natuur (realiseren EHS), recreatie, landschap, water en het verbeteren van de ruimtelijke structuur van de landbouw. Het verplaatsen van een grondgebonden bedrijf houdt in dat de aanvragende partij de activiteit op de oude locatie beëindigd en elders weer opnieuw begint. De grond op de oude locatie komt daarmee beschikbaar voor bovenstaande doelen. De subsidie voorziet in de kosten voor de hervestiging van het bedrijf en voor een deel in de investeringen op de nieuwe locatie. Belangrijk bij deze maatregel is dat de subsidie wordt verstrekt conform EU staatssteunregels. Artikel 4.1.3 Verplaatsing intensieve veehouderij Gedeputeerde Staten kunnen subsidie verstrekken voor de verplaatsing van intensieve veehouderij vanuit een extensiveringsgebied naar een landbouw ontwikkelingsgebied. De subsidie voorziet in de kosten voor de hervestiging van het bedrijf, sloopkosten en vervangingswaarde van de bedrijfsgebouwen. Belangrijk bij deze maatregel is dat de subsidie wordt verstrekt conform EU staatssteunregels. Afdeling 4.2 Duurzame landbouw Voor de verduurzaming van landbouwproductiemethoden zien wij kansen in innovaties die zowel de milieuprestatie als het economisch rendement verbeteren. De provincie en de landbouw hebben hiermee ervaring opgedaan binnen de projecten duurzaam bodembeheer, innovatieve veestallen en dergelijke. Daarom willen we inzetten op het ondersteunen van de ondernemers bij het oppakken van duurzame maatregelen op een integrale manier. Ook het uitdragen van biologische productiemethoden binnen de gangbare landbouw valt onder dit thema. De volgende maatregelen zijn in het kader van duurzame landbouw inzetbaar: - Pilots duurzaam ondernemen; - Integrale duurzaamheid en innovatie; - Projecten duurzame energie. Artikel 4.2.1 Pilots duurzaam ondernemen Pilots duurzaam ondernemen zijn kennis-, advies-, demonstratieprojecten en praktijknetwerken gericht op het verbeteren van de milieuprestatie van landbouwondernemingen door: - het bevorderen van duurzaam bodembeheer; - het bevorderen van een duurzame productie door het benutten van agrobiodiversiteit; Pilots duurzaam ondernemen dragen op deze manier bij aan onder meer - vermindering van emissies van en milieubelasting door ammoniak; - het beperken van de uitspoeling van nutriënten; - het beperken van de uitstoot van broeikasgassen; - het beperken van het gebruik van gewasbeschermings- en bestrijdingsmiddelen - vermindering van bodemdaling; - verbeteren waterbeheer ten behoeve van vergroten bergingscapaciteit en verdrogingsbestrijding. Kenmerkend voor een demonstratieproject is het in de praktijk brengen van kennis en innovatie en het overbrengen daarvan aan een bredere groep landbouwondernemers. De pilots zijn een onderdeel van het POP2-programma. Alle aanvragen worden getoetst aan de POP2 maatregel 111: Beroepsopleiding en voorlichting. Deze toets is van belang omdat het POP2 programma de grondslag biedt om geoorloofde staatssteun te verstrekken aan landbouwondernemers. Artikel 4.2.2 Integrale duurzaamheid en innovatie Projecten voor dit onderwerp zijn gericht op het aanbieden van cursussen, studiegroepen en collectieve adviezen in de vorm van gesubsidieerde diensten, kennisnetwerken en onderzoek naar echte innovaties, die tot doel hebben het verbeteren van de milieuprestatie van agrarische bedrijven. De projecten moeten leiden tot aantoonbare milieuwinst. Accent ligt hierbij op schoon water, broeikasgassen en volksgezondheid. Te denken valt ook aan certificering van integraal duurzame bedrijven waarbij o.a. energiebesparing, diervriendelijkheid, sluiten van kringlopen etc. wordt meegenomen. Artikel 4.2.3 Projecten duurzame energie De provincie wil vooral inzetten op energiebesparing en duurzame energie gekoppeld aan het primaire productieproces binnen de landbouw. De voorkeur gaat uit naar innovatieve maatregelen en maatregelen die bijdragen aan de verduurzaming van het landbouwbedrijf als geheel (geen afwenteling, sluiten van kringlopen, verbreding inkomen, maatschappelijk verantwoord ondernemen). Hierbij gaat onze aandacht uit naar mestvergisting en benutting van biomassa. Bij energiebesparing nemen we verminderen van lichtvervuiling mee als aandachtspunt. Afdeling 4.3 Plattelandsontwikkeling en leefbaarheid In een verstedelijkt gebied zoals die van de provincie Utrecht bestaat een groeiende vraag naar rust, ruimte en beleving. Deze vraag biedt mogelijkheden voor het versterken van de relatie tussen platteland en stad. Een aantal ondernemers blijken een goed rendement te halen uit het verbreden van hun ondernemingen. In tegenstelling tot de afgelopen jaren richt de provincie zich niet meer op subsidiëren van individuele agrariërs maar vooral op stimuleren door bijvoorbeeld procesondersteuning. Via de programmabureaus is er voor samenwerkingsverbanden van agrariërs nog in beperkte mate subsidie beschikbaar voor professionalisering, bijvoorbeeld voor het organiseren van arrangementen die inspringen op marktkansen (agrotoerisme) en aansluiten op portals en Top’s. Verder zetten wij beperkt aantal middelen in voor het verbeteren van de leefbaarheid. De volgende maatregelen zijn in het kader van plattelandsontwikkeling en leefbaarheid inzetbaar: - Professionalisering multifunctionele landbouw; - Stadslandbouw; - Leefbaarheid. Artikel 4.3.1 Professionalisering Multifunctionele landbouw Veel ondernemers kiezen voor verbreding van hun landbouwbedrijf. Verbreding, of multifunctionele landbouw, is het uitoefenen van activiteiten gekoppeld aan primaire landbouwbedrijven. Onder deze activiteiten wordt verstaan: zorglandbouw, recreatie, agrarische kinderopvang, boerderijeducatie, agrarisch natuur- en landschapsbeheer en/of de productie en verkoop van streekproducten. Vanuit de provincie verbinden we agrariërs aan marktkansen. Dit doen we zoveel als mogelijk zowel vanuit de invalshoek toerisme als vanuit de invalshoek landbouw, de beide beleidsterreinen versterken elkaar. Nieuwe initiatieven op het gebied van streekproducten brengen we in eerste instantie in contact met bestaande initiatieven. Artikel 4.3.2 Stadslandbouw Stadslandbouw is een bijzondere vorm van multifunctionele landbouw, namelijk in de nabijheid van de stad. De agrarische ondernemer kan inspelen op de directe vraag vanuit de stad en extra inkomsten genereren door het verkorten van de keten en/of het starten van nevenactiviteiten. De stad benut de stadslandbouw voor lokale voedselvoorziening, maar ook voor recreatie, ontspanning, educatie, zorg en onderhoud van het groen. Wij richten ons op gebieden agrariërs in gebieden ten westen van Utrecht en van het gebied Groen-Blauwe Structuur Amersfoort die bezig zijn met de ontwikkeling van stadslandbouw of zich daarop aan het oriënteren zijn. De provincie wil waar mogelijk maatwerk (subsidie, partijen bij elkaar brengen, RO-knelpunten signaleren en uitzetten) leveren om deze ontwikkelingen verder te helpen. De provincie ziet namelijk een rol voor de agrariër bij de realisatie van recreatie om de stad. Artikel 4.3.3 Leefbaarheid Voor leefbaarheid gaat het primair om de uitvoering van de 2 Leader-programma’s in het Kromme Rijngebied en de Weidse Veenweiden. Het accent ligt hierbij op sociale voorzieningen en activiteiten door een impuls te geven aan basisvoorzieningen in dorpen en door ondernemerschap te bevorderen die gericht is op het ontwikkelen van de streekidentiteit. Afdeling 4.4 Recreatie De provincie Utrecht kiest in haar recreatiebeleid, vastgelegd in de Visie Recreatie en Toerisme 2020, voor een duidelijke focus in activiteiten en verantwoordelijkheden. De komende jaren zetten we ons voor: - de regionale en bovenregionale recreatieve functies op het vlak van dag- en verblijfsrecreatie, recreatieve routes en zakelijk toerisme; - beheer en ontwikkeling van toeristisch-recreatieve activiteiten voor een breed publiek zoals wandelen, fietsen, zwemmen, plaatsgebonden recreatie en varen. Hiertoe werken wij samen met vele partners aan de volgende strategische opgaven: - Versterken en bewaken van een recreatief hoofdnetwerk (RHN) met regionale routes wandelen/fietsen/varen en met als toegangspunten recreatieve poorten en toeristische overstappunten (TOP’s). - Accommoderen van de recreatiedruk om de steden Utrecht en Amersfoort. - Vernieuwing van recreatiebedrijvigheid in natuurgebieden (EHS. - Beter beleefbaar maken van het landschap vanaf water en land. - Ondersteunen van ondernemerschap door het stimuleren van innovatie en kennisbevordering. In het algemeen gaat dat we inzetten op kwalitatieve verbetering van en meer samenhang tussen de gedane investeringen in de afgelopen jaren. Artikel 4.4.1 Ontwikkeling en samenhang poorten en toeristische overstappunten (TOP’s) De provincie Utrecht stimuleert de ontwikkeling van poorten en TOP’s samen met ondernemers en lokale gebiedspartners. Er zijn al diverse poorten en TOP’s (groene entrees) gereed of in voorbereiding. De gebiedscommissies West en Oost nemen de uitvoering van de poorten TOP’s de komende jaren mede namens de provincie ter hand. We streven hierbij naar een samenhangend en herkenbaar netwerk, waarbij digitale en fysieke investeringen elkaar versterken. Ook een duidelijke koppeling met de recreatieve of toeristische gebiedsidentiteit vormt hierbij het uitgangspunt. Informatievoorzieningen en bewegwijzering maken hiervan deel uit.Artikel 4.4.2 Samenhang en publieksbereik regionale routenetwerken De provincie Utrecht zet in op optimalisatie van de regionale fiets/wandel- en vaarinfrastructuur. De evaluatie van het provinciale fietsknooppuntensysteem is leidend voor de uit te voeren fietsrouteprojecten. Aandachtspunten zijn hier verder het beheer en aantrekkelijke digitale ontsluiting (routeportals) van de routes. Voor de wandelnetwerken geldt dat behalve optimalisatie, de inzet is een betere koppeling met de TOP’s en poorten. Ook met name meer digitale samenhang en herkenbaarheid van de wandelroutes is een belangrijk focuspunt. Artikel 4.4.3 Boerenlandpaden De toegankelijkheid van het agrarisch gebied kan worden vergroot met de aanleg van boerenlandpaden en klompenpaden. Meer samenhang tussen de fysieke ontwikkeling en digitale ontsluiting is wenselijk. Bij voorkeur komen er koppelingen tussen boerenlandpaden en het recreatief hoofdnetwerk. Artikel 4.4.4 Landelijke routenetwerken Het borgen van onderhoud en beheer van de LFG-routes en de LAW-routes vormt het belangrijkste aandachtpunt. Hiernaast zijn thema’s als optimalisatie, kwaliteitsverbetering en publieksbereik van belang. Hoofdstuk 5 Inzet gebiedsorganisaties Artikel 5.1 Inzet gebiedsorganisaties De gebiedsorganisaties kunnen subsidie krijgen voor procesvoering: de kosten die gepaard gaan met de ondersteuning om tot projecten te komen. Verder kunnen gebiedsorganisaties subsidie krijgen om de uitvoeringskosten te dekken. Dit zijn de kosten die gebiedsorganisaties maken om de taak die ze van de provincie gekregen hebben, uit te voeren. Ook de kosten van de plaatselijke Leadergroepen vallen hieronder.

Bijlage 1: overzicht van POP2-maatregelen

Maatregel AS 1 Concurrentie vergroting Landbouw 111 Beroepsopleiding en voorlichting 121 Modernisering landbouwbedrijven 125 Verbetering en ontwikkeling infrastructuur AS 2 Verbetering kwaliteit van natuur en landschap door steun voor beheer van platteland 216 Niet-productieve investeringen AS 3 Diversificatie, recreatie, dorpsvernieuwing & leefbaarheid 311 Diversificatie naar niet-agrarische activiteiten 311b 311 Diversificatie naar niet-agrarische activiteiten b. Hernieuwbare energie 312 Steun voor oprichting micro-ondernemingen 313 Bevordering van toeristische activiteiten 321 Basisvoorzieningen voor de economie 321b 321 Basisvoorzieningen voor de economie en de plattelandsbevolking b. Hernieuwbare energie 322 Dorpsvernieuwing en -ontwikkeling 323 Instandhouding en opwaardering van het landelijk erfgoed 341 Verwerving van vakkundigheid tbv ontwikkelingsstrategie AS 4 LEADER 411 Uitvoering van plaatselijke ontwikkelingsstrategieën AS1 412 Uitvoering van plaatselijke ontwikkelingsstrategieën AS2 413 Uitvoering van plaatselijke ontwikkelingsstrategieën AS3 421 Uitvoering van samenwerkingsprojecten 431 Beheer van de plaatselijke groep

Bijlage 2: Lijst van gebruikte afkortingen en begrippen

Afkortingen: AVP: Agenda Vitaal Platteland EHS: Ecologische hoofdstructuur EVZ: Ecologische verbindingszone GS: Gedeputeerde staten HUL: Het Utrechts Landschap KRW: Kader Richtlijn Water LAMI: Landbouw en Milieu LAW: Lange afstand wandelpad LF: Lange afstand fietspad NPUH: Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug POP2: Plattelandsontwikkelingsprogramma 2007-2013 PS: Provinciale staten RodS: Recreatie om de Stad WILG: Wet inrichting landelijk gebied TOP: Toeristisch overstappunt

Bijlage 3: overzicht van programmabureau’s

Bij de meeste aanvragen voor subsidie is een advies van een programmabureau noodzakelijk. Dit is opgenomen onder het kopje aanvraag in het subsidiekader. Deze eis geldt niet als het gaat om een project dat de gehele provincie bestrijkt of meer dan twee AVP-gebieden. De programmabureaus van de 2 gebieden waar u zich op dit moment tot kunt wenden voor ondersteuning zijn: Programma Utrecht West (030) 2583871 Website: www.utrecht-west.com Programma Oost (033) 2776390 Website: www.svgv.nl Voor de provinciale projecten en programma’s: Nieuwe Hollandse Waterlinie (06) 52769773 Website: www.hollandsewaterlinie.nl Recreatie om de stad (06) 21124694 goenblauwe structuur Amersfoort Gemeente Amersfoort) 033- 4694428 Website: www.amersfoort.nl Groot Mijdrecht Noord 06) 18300505 Website: www.grootmijdrechtnoord.nl

Bijlage 4: Toetsingscriteria bij prioritering verplaatsing intensieve veehouderij

Criterium

Categorie

Score (punten)

1. Depositiereductie Ammoniak

 

score a maal score  b/2830

a.: Depositie op randnatuurgebied volgens afstandtabel uit de  interim Wet

mol ammoniak/ha/jr

 

b.: Oppervlakte natuur binnen 3 km vanaf het  bedrijf. (100% is 2830 ha) score volgens a maal b/2830

oppervlakte in ha/2830

 

2. Natuurbeschermingsstatus (prioriteiten volgens GMP).    

Habitat richtlijn, NB-wet, parel

score op criterium 1 maal 3

prioritaire natuur

score op criterium 1 maal2

overige verzuringsgevoelige natuur

score op criterium 1 maal 1

3 .Ontwikkeling andere functies         

grond voor EHS per ha 50 punten

50 * ha

grond voor waterberging per ha 25 punten

25* ha 

grond voor structuurversterking landbouw / extensivering per ha 25 punten

25* ha

grond voor recreatie per ha 25 punten

25* ha

opheffen stankbelasting van een of meer overbelaste objecten

25

4. Kosteneffectiviteit  verplaatsing

totale kosten gedeeld door score op doelbereik 

score op 2 + score  op 3 gedeeld door de kosten van de verplaatsing

Bijlage 5 Geschikte percelen voor de regeling "Onderwaterdrainage"

1. Zegveld Noord: Kaartje ONDERWATERDRAINAGE ZEGVELD NOORD kunt u raadplegen op de provinciesite, kies loket en ga dan naar publicaties en klik daar op provinciale bladen 2013, 29

2. Groot Wilnis Vinkeveen Peilvak 9 DONKEREIND, BOSDIJK, TER AASE ZUWE Kaartje kunt u raadplegen op de provinciesite, kies loket en ga dan naar publicaties en klik daar op provinciale bladen 2013, 29

Bijlage 7

Beheerspakket

Beheerpakket

eenheid

Tarief

 

 

 

akker met waardevolle flora (A02.02.01

ha

€ 521,60

 

 

 

laan gemiddeld (L01.07.00)

100 meter

€ 152,89

bomenrij gemiddelde stamdiameter

100 meter

€ 27,37

bomenrij gemiddelde stamdiameter 20-60 cm (L01.13.01.b)

100 meter

€ 37,26

bomenrij gemiddeld stamdiameter > 60 cm (L01.13.01c)

100 meter

€ 56,38

 

 

 

elzensingel bedekking gemiddeld (L01.03.00

100 meter

€ 90,20

 

 

 

bouwland met broedende akkervogels (A01.02.01a2, A01.02.01b2, A01.02.01c2, A01.02.01a2, A01.02.01b2, A01.02.01c2)

ha

€ 1.652,31

 

 

 

hakhoutbosje met dominantie van langzaamgroeiende soorten (L01.11.01a)

are

€ 6,62

 

 

 

hoogstamboomgaard (L01.09.01)

ha

€ 1.618,31

 

 

 

houtwal en houtsingel gemiddeld (L01.02.00)

are

€ 27,57

 

 

 

Botanisch hooiland (A02.01.02)

ha

€ 1.164,83

 

 

 

knip en scheerheg gemiddeld (L01.05.00)

100 meter

€ 261,90

 

 

 

knotboom gemiddeld (L01.08.00)

per boom

€ 7,35

 

 

 

Botanische hooilandrand (A02.01.03b)

ha

€ 1.350,02

 

 

 

Botanisch hooiland (A02.01.02)

ha

€ 1.164,83

 

 

 

poel

poel

€ 65,39

poel >175m2 (L01.01.01b)

poel

€ 105,89

 

 

 

weidevogelgrasland met rustperiode 1 april tot 1 juni (A01.01.01a)

ha

€ 274,95

weidevogelgrasland met rustperiode 1 april tot 15 juni (A01.01.01c)

ha

€ 531,75