Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Utrecht

Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 5 juli 2016, nummer 81868870, tot overdracht van het nautisch beheer van de Kromme Mijdrecht en vier sluizen aan het dagelijks bestuur van het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (Delegatiebesluit nautisch beheer Kromme Mijdrecht en vier sluizen 2016).

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUtrecht
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingBesluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 5 juli 2016, nummer 81868870, tot overdracht van het nautisch beheer van de Kromme Mijdrecht en vier sluizen aan het dagelijks bestuur van het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (Delegatiebesluit nautisch beheer Kromme Mijdrecht en vier sluizen 2016).
CiteertitelDelegatiebesluit nautisch beheer Kromme Mijdrecht en vier sluizen 2016
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpwaterwegen, bestuurlijke organisatie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Provinciewet, art. 107

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-07-201601-01-2016nieuwe regeling

05-07-2016

Provinciaal blad, 2016, 3995

81868870

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 5 juli 2016, nummer 81868870, tot overdracht van het nautisch beheer van de Kromme Mijdrecht en vier sluizen aan het dagelijks bestuur van het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (Delegatiebesluit nautisch beheer Kromme Mijdrecht en vier sluizen 2016).

Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 5 juli 2016, nummer 81868870, tot overdracht van het nautisch beheer van de Kromme Mijdrecht en vier sluizenaan het dagelijks bestuur van het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (Delegatiebesluit nautisch beheer Kromme Mijdrecht en vier sluizen 2016).

Gedeputeerde staten van Utrecht;

Gelet op artikel 107 van de Provinciewet;

Besluiten:

Artikel 1

  • 1

    Regeling en bestuur, bij of krachtens de Scheepvaartverkeerswet van hun college gevorderd, met betrekking tot het gedeelte van de Kromme Mijdrecht dat is gelegen in de provincie Utrecht en met betrekking tot de Oudhuizersluis, de Pondskoekersluis, de Demmerikse sluis en de Proostdijersluis worden overgedragen aan het dagelijks bestuur van het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht.

  • 2

    De in het eerste lid genoemde Kromme Mijdrecht en sluizen zijn aangegeven op kaartbijlage 4 van de Waterverordening provincie Utrecht 2009.

  • 3

    Indien de overdracht, bedoeld in het eerste lid, wordt ingetrokken, blijven de krachtens dat lid genomen beslissingen van kracht voor zover het daarna bevoegde orgaan niet anders beslist. Het dan bevoegde bestuursorgaan neemt de zorg voor de handhaving van die beslissingen over.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin het wordt bekendgemaakt en werkt terug tot en met 1 januari 2016.

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als: Delegatiebesluit nautisch beheer Kromme Mijdrecht en vier sluizen 2016.

Voorzitter,

Secretaris,

Gedeputeerde Staten van Utrecht

namens hen

Secretaris

 

Nota van toelichting

Eind 2014 is bij wijziging van de Waterverordening provincie Utrecht 2009 bepaald dat de provincie Utrecht is belast met het vaarwegbeheer van de Kromme Mijdrecht en van een viertal sluizen, de Oudhuizersluis, de Pondskoekersluis, de Demmerikse sluis en de Proostdijersluis, en dat het dagelijks bestuur van het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht is belast met de uitvoering van die taak. Wanneer de provincie formeel vaarwegbeheerder is zijn gedeputeerde staten op grond van artikel 2, eerste lid, van de Scheepvaartverkeerswet nautisch beheerder. Het is echter gewenst dat het overheidsorgaan dat het vaarwegbeheer uitvoert ook beschikt over de nautische bevoegdheden op grond van de Scheepvaartverkeerswet. Het verkrijgt daarmee de bevoegdheden tot regulering van het gebruik van een vaarweg door de scheepvaart. Om dat te bereiken voor de Kromme Mijdrecht en de vier sluizen moeten gedeputeerde staten hun bevoegdheden betreffende het nautisch beheer op die wateren op grond van artikel 107 van de Provinciewet delegeren aan het dagelijks bestuur van het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht. Dit besluit voorziet daarin. Daarmee wordt de situatie die tot 1 januari 2015 bestond, vaarwegbeheer en nautisch beheer in één hand, hersteld.

Op grond van het derde lid van genoemd artikel 107 is voor een delegatiebesluit als dit de instemming vereist van zowel provinciale staten als van het algemeen bestuur van het waterschap. De benodigde instemming is door provinciale staten gegeven bij besluit van 21 maart 2016 en door genoemd algemeen bestuur bij besluit van 29 juni 2016.

Het besluit werkt op grond van artikel 2 terug tot en met 1 januari 2016. Dit tijdstip is overeengekomen met het waterschap.