Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Utrecht

Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht van 5 juli 2016, nr. 818307AD, tot vaststelling van een Privacyreglement Centraal Systeem Basismeetnet (CSB) (Privacyreglement CSB Verkeersmanagement provincie Utrecht)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUtrecht
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingBesluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht van 5 juli 2016, nr. 818307AD, tot vaststelling van een Privacyreglement Centraal Systeem Basismeetnet (CSB) (Privacyreglement CSB Verkeersmanagement provincie Utrecht)
CiteertitelPrivacyreglement CSB Verkeersmanagement provincie Utrecht
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

art. 6 Wbp

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-09-2016Nieuwe regeling

05-07-2016

prb-2016-5036

818307AD

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht van 5 juli 2016, nr. 818307AD, tot vaststelling van een Privacyreglement Centraal Systeem Basismeetnet (CSB) (Privacyreglement CSB Verkeersmanagement provincie Utrecht)

 

Gedeputeerde staten van Utrecht;

 

Gelet op artikel 6 van de Wet bescherming persoonsgegevens;

 

Overwegende:

 • dat door het gebruik van het CSB sprake is van het verwerken van geolocatiegegevens waarop de Wet bescherming persoonsgegevens in specifieke gevallen van toepassing kan zijn;

 • dat het wenselijk is vast te stellen welk beleid geldt voor de verwerking van persoonsgegevens middels het CSB, zodat op uniforme wijze en conform de Wet bescherming persoonsgegevens met deze gegevens wordt omgegaan;

 • dat het derhalve aanbeveling verdient beleidsregels vast te stellen;

 • dat deze regels worden vastgesteld in de vorm van een privacyreglement;

 • dat dit privacyreglement uitsluitend de geolocatiegegevens betreft die middels het CSB zijn verwerkt met de in dit privacyreglement aangeduide bluetooth techniek;

 • dat in verband met de maatschappelijke zorgvuldigheid en vanuit de Wet bescherming persoonsgegevens een informatieplicht bestaat;

 • dat het door het aantal en de plaats waarop bluetooth apparaten staan opgesteld, niet doelmatig of mogelijk is en vanuit oogpunt van verkeersveiligheid ongewenst is om ter plekke aan te geven dat geolocatiegegevens voor verkeerstechnische doeleinden worden ingewonnen;

 • dat publicatie van dit reglement in de plaats komt van een dergelijke plaatselijke kennisgeving;

Besluiten:

Artikel 1 Begrippen

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a.

  de verantwoordelijke: Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht;

 • b.

  CSB: het Centraal Systeem Basismeetnet, zijnde de centrale applicatie die geolocatiegegevens kan inwinnen, verwerken en presenteren ten behoeve van de doelen;

 • c.

  bluetooth apparaat: het apparaat langs de kant van de weg dat (geolocatie)gegevens registreert en levert aan CSB;

 • d.

  geolocatiegegevens: de gegevens van passerende voertuigen – zijnde MAC-adres van bijvoorbeeld mobiele telefoons of carkits, locatiegegevens en tijdstip – die door middel van Bluetooth Apparaten worden verkregen ten behoeve van het CSB, op grond waarvan natuurlijke personen mogelijk indirect geïdentificeerd kunnen worden (persoonsgegevens);

 • e.

  bewerker: een (extern) (onderzoeks-)deskundige, die ten behoeve van de verantwoordelijke, geolocatiegegevens voor verkeerskundige doelen verwerkt.

Artikel 2 Reikwijdte

Dit besluit regelt de taken en bevoegdheden van de verantwoordelijke met betrekking tot de verwerking van geolocatiegegevens, verkregen door het gebruik van het CSB, die in gebruik zijn bij de provincie Utrecht.

Artikel 3 Verkeerskundige doelen

De inwinning van geolocatiegegevens is nodig ter realisatie van de juiste en betrouwbare informatievoorziening vanuit het CSB waardoor gebruikers:

 • a)

  een actueel verkeersbeeld van de status van het beschikbare wegennet voor verkeersmanagement kunnen vormen (actueel doel);

 • b)

  ‘triggers’ in systemen voor het sturen, geleiden en informeren van het verkeer kunnen inrichten/aanpassen op basis van verkeersgegevens (trigger doel);

 • c)

  verkeerskundige regelscenario’s kunnen ontwikkelen en onderhouden op basis van verkeersgegevens (regelscenario doel);

 • d)

  beleid kunnen initiëren, uitvoeren en effecten daarvan verifiëren en evalueren op basis van historische verkeersgegevens (historische analyse doel);

 • e)

  het verder onderzoeken, ontwikkelen welke verkeersgegevens op welke locaties met welke kwaliteitseisen ingewonnen dienen te worden om invulling te kunnen geven aan voornoemde vier doelen, alsmede welke aanpassingen daarvoor benodigd zijn in de functionaliteit van het CSB (innovatie doel).

Artikel 4 Locaties van de bluetooth apparaten

Door derden wordt bluetooth techniek gebruikt om gewenste geolocatiegegevens op locaties te leveren. Bluetooth apparaten worden uitsluitend geplaatst op locaties op, boven of nabij wegen, die door de wegbeheerder aangemerkt zijn als verkeersveilig en verkeerskundig van belang.

Artikel 5 Beheer en beveiliging

 • 1.

  De verantwoordelijke zorgt in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens voor het beheer van de geolocatiegegevens en voor passende technische en organisatorische maatregelen om de geolocatiegegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatig gebruik.

 • 2.

  De geolocatiegegevens worden op een nader door de verantwoordelijke aan te wijzen plaats opgeslagen en beheerd door één of meer door hen met die taak belaste ambtenaren of bewerker(s).

 • 3.

  Slechts de door de verantwoordelijke aangewezen ambtenaren of bewerker(s) hebben rechtstreeks toegang tot de geolocatiegegevens.

 • 4.

  De verantwoordelijke wijst niet meer ambtenaren of bewerker(s) aan dan noodzakelijk is voor de uitvoering van bedoelde werkzaamheden.

Artikel 6 Bewerker

Met de bewerker wordt contractueel vastgelegd hoe deze omgaat met de geolocatiegegevens die met het CSB zijn verkregen. De overeenkomst heeft onder meer betrekking op de veiligheidsmaatregelen die ter bescherming van de gegevens nodig zijn.

Artikel 7 Inzage en correctie betrokkenen

Het geven van inzage in geolocatiegegevens en het afschermen of verwijderen ervan vinden plaats op verzoek van betrokkenen conform het gestelde in de Wet bescherming persoonsgegevens.

Artikel 8 Inzage en verstrekking derden

 • 1.

  Toegang tot geolocatiegegevens hebben de in artikel 5 bedoelde ambtenaren en bewerker(s).

 • 2.

  Onverminderd het eerste lid weigert de verantwoordelijke inzage in geolocatiegegevens of verstrekking ervan aan derden, tenzij daarvoor een wettelijke verplichting bestaat. Incidenteel kan een afweging gemaakt worden om de gegevens langer te bewaren, in verband met een wettelijke plicht. Bijvoorbeeld wanneer sprake is van een ernstig verkeersincident of er binnen het verstrijken van de reguliere bewaartermijn een verzoek door de Officier van justitie is gedaan.

Artikel 9 Geheimhouding

Er geldt ten aanzien van persoonsgegevens een geheimhoudingsplicht conform het gestelde in de Wet bescherming persoonsgegevens.

Artikel 10 Bewaartermijnen

 • 1.

  Geolocatiegegevens in de bluetooth apparaten worden na maximaal drie dagen (72 uur) automatisch overschreven.

 • 2.

  Geolocatiegegevens worden in het CSB verwerkt tot verkeersgegevens op grond waarvan natuurlijke personen onmogelijk geïdentificeerd kunnen worden en worden onmiddellijk vernietigd wanneer deze gegevens niet meer noodzakelijk zijn om te voldoen aan de leveringsafspraken (Service Level Agreement) over reistijden tussen de verantwoordelijke en bewerker.

 • 3.

  Als er sprake is van bijzondere omstandigheden, kunnen de persoonsgegevens in geolocatiegegevens, voor zover dat wettelijk is toegestaan onder die omstandigheden, langer dan de termijn, bedoeld in het eerste lid of tweede lid, worden bewaard, echter niet langer dan noodzakelijk voor het beoogde doel van gebruik van de gegevens.

Artikel 11 Verbod koppeling

De geolocatiegegevens worden niet gekoppeld aan andere privacygevoelige gegevensverwerkingen.

Artikel 12 Evaluatie bereiken doel

Periodiek moet door middel van een evaluatie worden beoordeeld of de doelen, genoemd in artikel 3 zijn bereikt en of het verwerken van geolocatiegegevens noodzakelijk blijft. De termijn waarbinnen een evaluatie plaatsvindt wordt op maximaal vier jaar gesteld.

Artikel 13 Inwerkingtreding

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad.

 • 2.

  Dit besluit wordt aangehaald als: Privacyreglement CSB Verkeersmanagement provincie Utrecht.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 5 juli 2016.

Gedeputeerde Staten,

Voorzitter

Secretaris

Bijlage 1:  

 

Geografisch overzicht van de Bluetooth meetsystemen die Geolocatiegegevens registreren