Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Utrecht

Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht d.d. 21 maart 2017, nr. 81AA7D8C tot hernieuwde vaststelling van de bedieningstijden voor bruggen en andere kunstwerken – geen spoorbruggen zijnde – in de vaarwegen die onder toezicht staan van de provincie Utrecht.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUtrecht
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingBesluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht d.d. 21 maart 2017, nr. 81AA7D8C tot hernieuwde vaststelling van de bedieningstijden voor bruggen en andere kunstwerken – geen spoorbruggen zijnde – in de vaarwegen die onder toezicht staan van de provincie Utrecht.
CiteertitelBesluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht d.d. 21 maart 2017, nr. 81AA7D8C tot hernieuwde vaststelling van de bedieningstijden voor bruggen en andere kunstwerken-geen spoorbruggen zijnde- in de vaarwegen die onder toezicht staan van de provincie Utrecht
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Dit besluit niet behandelen als een wijziging. Het is een zelfstandig besluit.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Utrecht/CVDR75849/CVDR75849_3.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-03-2017Nieuwe regeling

21-03-2017

prb-2017-1373

81AA7D8C

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht d.d. 21 maart 2017, nr. 81AA7D8C tot hernieuwde vaststelling van de bedieningstijden voor bruggen en andere kunstwerken – geen spoorbruggen zijnde – in de vaarwegen die onder toezicht staan van de provincie Utrecht.

Gedeputeerde Staten van Utrecht,

 

Gelet op artikel 2.6 van de Waterverordening provincie Utrecht 2009;

Besluiten:

 

Artikel I

Het besluit van 24 maart 19871, tot hernieuwde vaststelling van de bedieningstijden voor bruggen en andere kunstwerken – geen spoorbruggen zijnde – in de vaarwegen die onder toezicht staan van de provincie Utrecht wordt gewijzigd als volgt:

 • a.

  de met volgnummers 9.1 en 17b tot en met 19 toe te voegen onderdelen komen te luiden als is aangegeven op de bij dit besluit behorende bijlage 1;

Artikel II

Dit besluit treedt in werking op 1 april 2017.

 

Gedeputeerde Staten van Utrecht,

namens hen,

Mevr. drs. S van Gool,

Afdeling Fysieke leefomgeving,

Teamleider Water

Rechtsbescherming

Dit besluit is voorbereid met toepassing van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. Het ontwerpbesluit heeft van 27 januari 2017 tot en met 9 maart 2017 ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen tegen het ontwerpbesluit ingebracht.

Belanghebbenden aan wie niet kan worden tegengeworpen geen zienswijze te hebben ingediend, kunnen binnen zes weken ingaand op de dag na de datum van digitale publicatie in het Provinciaal Blad https://www.provincie-utrecht.nl/loket/publicaties-0/provinciaal-blad/ een beroepschrift indienen bij de Rechtbank Utrecht, sector Bestuursrecht, Postbus 13023, 3507 LA Utrecht.

Het beroepschrift dient te worden ondertekend en bevat tenminste:

 • a.

  de naam en het adres van de indiener;

 • b.

  de dagtekening;

 • c.

  een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;

 • d.

  de gronden van het beroep.

Het indienen van een beroepschrift heeft niet tot gevolg dat de werking van dit besluit wordt stopgezet.

Indien onverwijlde spoed dit vereist, kan een belanghebbende naast het instellen van beroep een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Voor de behandeling van een beroepschrift en het indienen van een verzoek tot voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Verdere informatie hierover is te vinden op www.rechtspraak.nl/procedures/tarieven-griffierecht/

TOELICHTING

Bij PS besluit van 8 december 2014, in werking getreden op 1 januari 2015, zijn ’t Gein, de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel (GHIJ), de Dubbele Wiericke, de Oude gracht en Stadsbuitengracht/Singel inclusief de Verbinding Vecht en Stadswateren van Utrecht toegevoegd aan lijst B van de Waterverordening provincie Utrecht 2009.

Dit betekent dat Gedeputeerde Staten op grond van artikel 2.6 van deze verordening bevoegd zijn geworden de bedieningstijden vast te stellen van bruggen en andere kunstwerken van genoemde vaarwegen, uitgezonderd (spoor)bruggen in beheer bij het Rijk.

Voor de GHIJ zijn de bedieningstijden zoveel mogelijk gelijkluidend aan het besluit van 16 maart 2007 van de toenmalige Minister van Verkeer en Waterstaat voor wat betreft de bruggen gelegen in de provincie Utrecht. Een uitzondering hierop vormen de bedieningstijden van de Doorslagbrug en Geinbrug in de gemeente Nieuwegein. In verband met fileproblemen op de weg heeft de gemeente Nieuwegein een onderzoek laten uitvoeren naar te nemen maatregelen op de droge- en natte infrastructuur om de filedruk rond de avondsper te verminderen. Naar aanleiding van dit onderzoek is een aantal maatregelen geformuleerd. Een van de maatregelen is een verruiming van de sper in de avonduren met een half uur uitgezonderd in de maanden juli en augustus. Tevens is bij de Doorslagbrug na een brugopening een brugbedieningsinterval van 10 minuten aangehouden.

Voor ’t Gein, de Verbinding Vecht en Stadswateren van Utrecht en de Dubbele Wiericke sluit dit besluit aan bij de huidige praktijk van bedienen.

 

Dit besluit is voorbereid met toepassing van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.

Er is ten behoeve van dit onderdeel van het besluit overleg gevoerd met de beheerders van de bruggen en de vaarwegbeheerders alsmede met de besturen van belanghebbende instellingen en organisaties. Tegelijk met dit besluit is door RWS besluitvorming met afgestemde bedieningstijden in gang gezet voor het Merwedekanaal benoorden de Lek (tussen de Koninginnensluis en de Zuidersluis). Hiermee zijn de bedieningstijden op de GHIJ en het Merwedekanaal zoveel mogelijk op elkaar afgestemd.

Bijlage 1 als bedoeld in artikel I onder a.

9 ’t Gein, ‘t Nauwe Gein

9.1 Dorpsbrug (ophaalbrug) te Abcoude

16–4 t/m 31–5

 

dagelijks

09.00–12.30

13.30–16.30

17.30–19.00

 

1–6 t/m 31–8

 

dagelijks

09.00–12.30

13.30–16.30

17.30–20.00

 

1–9 t/m15–10

 

dagelijks

09.00–12.30

13.30–16.30

17.30–19.00

 

16–10 t/m15–4

 

ma t/m vr

09.00–16.302

za/zon/fstd

geen bediening

17b Verbinding Vecht en Stadswateren van Utrecht (Stadsbuitengracht/Singel/Oude gracht)

17b.1 Weerdsluis en bijbehorende brug

1–4 t/m 15–4

 

dagelijks

09.00–16.30

 

16–4 t/m 15–10

 

ma t/m vr

09.00–16.30

17.30–20.00

za/zo/fstd

09.00–20.00

 

16–10 t/m 31–10

 

dagelijks

09.00–16.30

 

1–11 t/m 31/3

 

ma t/m vr

09.00–16.303

za

09.00–12.003

zo/fstd

geen bediening

18 Gekanaliseerde Hollandsche IJssel (GHIJ)

18.1 Wilhelmina van Pruissenbrug te Hekendorp, 18.2 Hoenkoopsebrug te Oudewater, 18.3 Oranjebrug en 18.4 IJsselbrug te IJsselstein

1–4 t/m 31–10

 

ma t/m vr

06.00–07.004

09.00–16.30

 

18.00–20.00

 

Za

07.00–09.004

09.00–19.00

zo/fstd

10.00–19.00

 

1–11 t/m 31–3

 

ma t/m vr

06.00–07.004

09.00–16.304

18.00–20.004

za

08.00–16.004

zo/fstd

geen bediening

18.5 Geinbrug en 18.6 Doorslagbrug te Nieuwegein

1–4 t/m 30–06

 

ma t/m vr

06.00–07.005

09.00–16.00

18.00–21.00

za/zo/fstd

09.00–21.00

 

1–7 t/m 31–8

 

ma/t/m vr

06.00–07.005

09.00–16.30

18.00–21.00

za/zo/fstd

09.00–21.00

 

1–9 t/m 31–10

 

ma t/m vr

06.00–07.005

09.00–16.00

18.00–21.00

za/zo/fstd

09.00–21.00

 

1–11 t/m 31 mrt

 

ma t/m vr

09.00–18.006

za

10.00–17.006

zo/fstd

geen bediening

19 Dubbele Wiericke

19.1 Goejanverwellesluis te Hekendorp

1–4 t/m 31 okt

 

dagelijks

11.00–18.00

 

1–11 t/m 31 mrt

 

ma t/m vr

11.00–18.007

za/zo/fstd

geen bediening


1

Provinciaal blad nr. 13/ 1987 en laatstelijk gewijzigd bij besluit van 13 mei 2014, provinciaal blad nr. 641/ 5 juni /2014.

2

Op tel. verzoek: 0294–291616 van ma t/m vr (uitgezonderd feestdagen):

melden minimaal 1 dag tevoren voor 10.00 uur.

Voor reguliere bediening drukken op de rode knoppen, wachttijd kan oplopen tot een half uur.

3

Op tel. verzoek op voorafgaande werkdag tijdens kantooruren 030–2866800.

4

Op tel. verzoek bediening voor de beroepsvaart. Aanvraag op voorafgaande werkdag tussen 9.00 uur en 16.00 uur. Tel. nr. Wilhelmina van Pruissenbrug en Hoenkoopsebrug: 06–22766026 (of 06–20094902). De Wilhelmina van Pruissenbrug is een automatische fietsbrug, die normaliter in het zomerseizoen open staat voor de scheepvaart en in het winterseizoen en de vroege ochtend op afroep bediend wordt.

Tel.nr. Oranjebrug en IJsselbrug: 06–54395937, aanvraag op voorafgaande werkdag tussen 9.00 uur en 16.00 uur.

5

Op tel. verzoek bediening voor de beroepsvaart, aanmelden op voorafgaande werkdag: 030–6006339

Gedurende het vaarseizoen van 1 april tot en met 31 oktober wordt na opening van de Doorslagbrug in verband met filevorming op de weg met een bedieningsinterval van 10 minuten bediend voor zowel recreatievaart als beroepsvaart. Aftelborden geven de resterende wachttijd aan.

6

Op tel. verzoek bediening voor beroepsvaart, aanmelden 4–24 uur van te voren: 030–6006339.

7

Op tel. verzoek 24 uur van te voren: 030–6345700.