Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veldhoven

Vaststellen categorieën van gevallen waarin geen verklaring van bedenkingen vereist is (Wabo)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeldhoven
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVaststellen categorieën van gevallen waarin geen verklaring van bedenkingen vereist is (Wabo)
CiteertitelVaststellen categorieën van gevallen waarin geen verklaring van bedenkingen vereist is (Wabo)
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet op de ruimtelijke ordening
 2. Wet algemene bepalingen omgevingrecht
 3. Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-10-2012Nieuwe regeling

25-09-2012

De Ahrenberger, 10-10-2012

12.110

Tekst van de regeling

Intitulé

Vaststellen categorieën van gevallen waarin geen verklaring van bedenkingen vereist is (Wabo)

 

 

Artikel 0 Dit artikel moet nog worden gesplitst

De raad van de gemeente Veldhoven;

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 07-08-2012, nr. 12.110;

 

gelet op de Wet ruimtelijke ordening, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de Algemene wet bestuursrecht;

 

b e s l u i t :

 • 1.

  dat overeenkomstig artikel 6.5, derde lid van het Besluit omgevingsrecht een verklaring van geen bedenkingen zoals bedoeld in artikel 2.27 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht niet vereist is in de volgende gevallen:

  • a)

   Bij het weigeren van een aanvraag om toepassing artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3°, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

  • b)

   Bij het beslissen op een aanvraag om toepassing artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3°, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, mits de aanvraag voldoet aan alle van de volgende kenmerken:

   • ·

    de aangevraagde activiteiten zijn niet strijdig met een door de gemeenteraad vastgestelde vigerende structuurvisie;

   • ·

    de aangevraagde activiteiten zijn niet strijdig met de provinciale structuurvisie ruimtelijke ordening;

   • ·

    de aangevraagde activiteiten zijn niet strijdig met de provinciale verordening ruimte;

   • ·

    eventueel in de aanvraag opgenomen woningbouw past binnen het gemeentelijke woningbouwprogramma;

   • ·

    de aangevraagde activiteiten kunnen geen ingrijpende gevolgen hebben voor de gemeente.

   • ·

    de aangevraagde activiteiten hebben betrekking op niet meer dan 50 grondgebonden woningen;

   • ·

    de aangevraagde activiteiten hebben betrekking op niet meer dan 7 bouwlagen.

 

En indien voor betreffende locatie een nieuw bestemmingsplan in voorbereiding is:

 • ·

  de aanvraag voldoet aan het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan;

 • c)

  In afwijking van het bepaalde onder 1b is een verklaring van geen bedenkingen ook niet vereist voor projecten indien de raad ten behoeve van het project reeds een stedenbouwkundige visie, stedenbouwkundige randvoorwaarden, masterplan, gebiedsvisie, projectplan of daarmee te vergelijken ruimtelijk kader heeft vastgesteld

 • 2.

  De bevoegdheid tot het nemen van besluiten ex 6.12, eerste en tweede lid van de Wet ruimtelijke ordening, overeenkomstig de in artikel 6.12, derde lid Wet ruimtelijke ordening genoemde gevallen te delegeren aan het college van burgemeester en wethouders.

 • 3.

  Het besluit van 30 september 2010 (volgnummer 10.131) inzake ‘Vaststellen categorieën van gevallen waarin geen verklaring van bedenkingen vereist is (Wabo)’ in te trekken op de dag na openbare bekendmaking.

 • 4.

  Te bepalen dat dit besluit inwerking treedt op de dag na openbare bekendmaking.