Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veldhoven

Verordening voorzieningen raadsleden, commissieleden en steunfractieleden 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeldhoven
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening voorzieningen raadsleden, commissieleden en steunfractieleden 2014
CiteertitelVerordening voorzieningen raadsleden, commissieleden en steunfractieleden 2014
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 44, 95 t/m 99
 2. 1.0:v:BWBR0005416
 3. Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-04-201420-11-2019Nieuwe regeling

27-03-2014

Gemeenteblad 2014, 19711

14.030

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening voorzieningen raadsleden, commissieleden en steunfractieleden 2014

 

 

HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  commissie: een commissie als bedoeld in hoofdstuk V van de Gemeentewet;

 • b.

  Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden: het Koninklijk Besluit van 22 maart 1994, Stb. 244;

 • c.

  Reisbesluit binnenland: het Koninklijk Besluit van 1 maart 1993, Stb. 144;

 • d.

  Reisregeling binnenland: het besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken van 16 maart 1993, nr. AB93/U280, Stcrt. 56;

 • e.

  raadslid: lid van gemeenteraad, niet zijnde wethouder;

 • f.

  steunfractielid: een persoon, niet zijnde een raadslid, die op voordracht van zijn of haar fractie is benoemd door de raad om een fractie bij te staan bij het verrichten van haar werk ten behoeve van de raad;

 • g.

  griffier: de griffier, bedoeld in artikel 107 van de Gemeentewet.

HOOFDSTUK 2. VOORZIENINGEN VOOR RAADSLEDEN

Artikel 2. Vergoeding voor de werkzaamheden

 • 1.

  Aan het raadslid wordt een vergoeding voor de werkzaamheden toegekend, die gelijk is aan het bedrag vermeld in tabel I van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden.

 • 2.

  Indien een lid van de raad een uitkering ontvangt in verband met gehele of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid kan hij een verzoek indienen tot verlaging van de vergoeding bedoeld in het eerste lid. Dit verzoek moet worden ingediend binnen vier weken na aanvang van het raadslidmaatschap danwel de datum van toekenning c.q. wijziging van een in de vorige zin bedoelde uitkering.

 • 3.

  Indien een lid van de raad een uitkering ontvangt op grond van de Werkloosheidswet en de na toepassing van artikel 20 van die wet ontstane korting op deze uitkering ten gevolge van het uitoefenen van het raadslidmaatschap meer bedraagt dan de vergoeding voor de werkzaamheden die dit lid van de raad ontvangt, wordt deze vergoeding ten laste van de gemeente verhoogd tot het bedrag van bedoelde korting.

 • 4.

  Indien een lid van de raad een uitkering ontvangt op grond van het Besluit werkloosheid onderwijs- en onderzoekspersoneel en de na toepassing van artikel 6, vierde lid van dat besluit ontstane korting op deze uitkering ten gevolge van het uitoefenen van het raadslidmaatschap meer bedraagt dan de vergoeding voor de werkzaamheden die dit lid van de raad ontvangt, wordt deze vergoeding ten laste van de gemeente verhoogd tot het bedrag van bedoelde korting.

Artikel 3. Onkostenvergoeding

 • 1.

  Aan het raadslid wordt een onkostenvergoeding voor aan de uitoefening van het raadslidmaatschap verbonden kosten toegekend, die gelijk is aan het bedrag vermeld in tabel II van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden.

 • 2.

  Aan een raadslid van wie de arbeidsverhouding ingevolge artikel 4, aanhef en onderdeel f, van de Wet op de loonbelasting 1964 voor de toepassing van die wet als dienstbetrekking wordt aangemerkt, wordt in afwijking van het eerste lid een onkostenvergoeding toegekend, die gelijk is aan het bedrag vermeld in tabel III van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden.

Artikel 4. Berekening en betaling vaste vergoedingen

 • 1.

  Onverminderd het bepaalde in artikel 8 van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden vangen de vergoedingen bedoeld in de artikelen 2 en 3 aan op de dag van het afleggen van de eed of belofte bedoeld in artikel 14 van de Gemeentewet.

 • 2.

  Onverminderd het bepaalde in de artikelen 1, eerste lid en onder e, en 8 van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden eindigen de vergoedingen bedoeld in de artikelen 2 en 3 op de dag bedoeld in artikel C4, tweede lid, van de Kieswet, dan wel het tijdstip bedoeld in de artikelen X1, eerste en derde lid, X6 en X8, tweede, derde en vijfde van de Kieswet.

 • 3.

  De vergoedingen bedoeld in de artikelen 2 en 3 worden maandelijks uitbetaald.

Artikel 5. Reiskosten

 • 1.

  De ten behoeve van de gemeente gemaakte kosten in verband met reizen buiten het grondgebied van de gemeente ter uitvoering van een beslissing van het gemeentebestuur worden aan het raadslid vergoed.

 • 2.

  De in het eerste lid bedoelde vergoeding betreft:

  • a.

   bij gebruik van openbare middelen van vervoer en van een (trein)taxi een volledige vergoeding van de in redelijkheid noodzakelijk gemaakte reiskosten;

  • b.

   bij gebruik van een eigen motorvoertuig of bromfiets een vergoeding van de in redelijkheid noodzakelijk gemaakte reiskosten overeenkomstig de bedragen in artikel 2 van de Reisregeling binnenland.

Artikel 6. Verblijfkosten

De in redelijkheid noodzakelijk gemaakte verblijfkosten ter zake van reizen buiten het grondgebied van de gemeente worden aan het raadslid vergoed tot ten hoogste de bedragen vastgesteld bij of krachtens het Reisbesluit binnenland.

Artikel 7. Cursus, congres, seminar of symposium

 • 1.

  De kosten van deelname van een raadslid aan cursussen, congressen, seminars en symposia, die in het gemeentebelang door of namens de gemeente worden aangeboden of verzorgd, komen voor rekening van de gemeente.

 • 2.

  Het raadslid dat wil deelnemen aan een cursus, congres, seminar of symposium dat niet door of namens de gemeente wordt aangeboden of verzorgd, dient daartoe bij de griffier een gemotiveerde aanvraag in. De aanvraag gaat vergezeld van inhoudelijke informatie en een kostenspecificatie. De kosten komen voor rekening van de gemeente als deelname van belang is in verband met de vervulling van het raadslidmaatschap.

Artikel 8. Computerapparatuur

 • 1.

  Op aanvraag stelt het college het raadslid gedurende de raadsperiode voor de uitoefening van het raadslidmaatschap een bedrag van 530 euro ter beschikking voor de aanschaf van een notebook, tablet, bijbehorende apparatuur en software. Dit bedrag wordt niet geïndexeerd en in 48 gelijke maandelijkse termijnen (van 11,05 euro) uitgekeerd. Bij beëindiging van het raadslidmaatschap vervalt de aanspraak op de vergoeding of het restant daarvan.

 • 2.

  Binnen vier weken na de benoeming kan het raadslid een verzoek tot voorfinanciering doen. Het bedrag van 530 euro (of een deel naar rato) wordt dan eenmalig in het geheel aan het raadslid overgemaakt. Bij beëindiging van het raadslidmaatschap moet het raadslid een bedrag naar rato terugstorten, waarbij van een afschrijvingstermijn van 48 maanden wordt uitgegaan.

Artikel 9. Internetaansluiting

Dit artikel is vervallen.

Artikel 10. Spaarloonregeling

Dit artikel is vervallen.

Artikel 10a Fietsregeling

 • 1.

  Het raadslid van wie de arbeidsverhouding ingevolge artikel 4, aanhef en onderdeel f, van de Wet op de loonbelasting 1964 voor de toepassing van die wet als dienstbetrekking wordt aangemerkt kan deelnemen aan de fietsregeling als bedoeld in artikel 37 van de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2001. Naar keuze van het raadslid wordt de raadsvergoeding dan wel vaste onkostenvergoeding verminderd met de vergoeding voor de fiets als bedoeld in de Uitvoeringsregeling.

 • 2.

  Gelet op het bepaalde in artikel 99 van de Gemeentewet bestaat geen aanspraak op enige vergoeding van de gemeente.

HOOFDSTUK 3. VOORZIENINGEN VOOR COMMISSIELEDEN EN STEUNFRACTIELEDEN

Artikel 11. Vergoeding voor het bijwonen van vergaderingen

 • 1.

  Het lid van een commissie ontvangt voor het bijwonen van de vergaderingen van een commissie een vergoeding, die gelijk is aan het bedrag vermeld in tabel IV van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden.

 • 2.

  Het bepaalde in het eerste lid is niet van toepassing op degene, die als lid van een commissie een vaste vergoeding voor de werkzaamheden als bedoeld in artikel 96, tweede lid, van de Gemeentewet ontvangt.

 • 3.

  Geen vergoeding ontvangt degene, die zitting heeft in een commissie:

  • a.

   als raadslid of wethouder;

  • b.

   uit hoofde van dan wel als rechtstreeks uitvloeisel van een ambtelijke of bestuurlijke hoedanigheid dan wel van een functie bij een instelling die grotendeels van overheidswege wordt gesubsidieerd;

  • c.

   als vertegenwoordiger van een belanghebbende instelling, organisatie of groepering, tenzij zijn lidmaatschap van de commissie tevens in belangrijke mate het gemeentelijk belang dient.

 • 4.

  Het orgaan, dat de commissie instelt, kan in afwijking van het bepaalde in het eerste lid een hogere vergoeding vaststellen ten aanzien van:

  • a.

   een lid van een commissie die op grond van zijn bijzondere beroepsmatige deskundigheid op het taakgebied van de commissie voor deelname aan haar werkzaamheden is aangetrokken;

  • b.

   een lid van een commissie ten aanzien waarvan de vergoeding niet geacht kan worden in een redelijke verhouding te staan tot de zwaarte van zijn taak en de omvang van de door hem te verrichten arbeid.

 • 5.

  De vergoedingen bedoeld in dit artikel worden per kwartaal uitbetaald.

Artikel 11a. Vergoeding voor steunfractieleden

 • 1.

  Een steunfractielid ontvangt een vergoeding voor zijn werkzaamheden van 125 euro per maand.

 • 2.

  Artikel 12 is van overeenkomstige toepassing voor steunfractieleden.

Artikel 12. Reis- en verblijfkosten

 • 1.

  Aan het lid van een commissie, dat geen raadslid of wethouder is en niet in zijn hoedanigheid van ambtenaar tot lid van de commissie is benoemd, worden de reiskosten voor het bijwonen van de vergaderingen van de commissie en voor reizen buiten het grondgebied van de gemeente ter uitvoering van een beslissing van het gemeentebestuur vergoed.

 • 2.

  De in het eerste lid bedoelde vergoeding betreft:

  • a.

   bij gebruik van openbare middelen van vervoer en van een (trein)taxi een volledige vergoeding van de in redelijkheid noodzakelijk gemaakte reiskosten;

  • b.

   bij gebruik van een eigen motorvoertuig of bromfiets een vergoeding van de in redelijkheid noodzakelijk gemaakte reiskosten overeenkomstig de bedragen in artikel 2 van de Reisregeling binnenland.

 • 3.

  Aan het in het eerste lid bedoelde lid van de commissie worden vergoed de in redelijkheid noodzakelijk gemaakte verblijfkosten voor het bijwonen van de vergaderingen van de commissie en ter zake van reizen buiten het grondgebied van de gemeente tot ten hoogste de bedragen vastgesteld bij of krachtens het Reisbesluit binnenland.

Artikel 13. Computerapparatuur

 • 1.

  Op aanvraag stelt het college een steunfractielid gedurende de raadsperiode voor de uitoefening van het steunfractielid zijn een bedrag van 530 euro ter beschikking voor de aanschaf van een notebook, tablet, bijbehorende apparatuur en software. Dit bedrag wordt niet geïndexeerd en in 48 gelijke maandelijkse termijnen (van 11,05 euro) uitgekeerd. Bij beëindiging van het steunfractielid zijn vervalt de aanspraak op de vergoeding of het restant daarvan.

 • 2.

  Binnen vier weken na de benoeming kan het steunfractielid een verzoek tot voorfinanciering doen. Het bedrag van 530 euro (of een deel naar rato) wordt dan eenmalig in het geheel aan het steunfractielid overgemaakt. Bij beëindiging van het steunfractielid zijn moet het steunfractielid een bedrag naar rato terugstorten, waarbij van een afschrijvingstermijn van 48 maanden wordt uitgegaan.

Artikel 14. Internetaansluiting

Dit artikel is vervallen.

HOOFDSTUK 4. DECLARATIEPROCEDURE

Artikel 15. Betaling van kosten

Betaling van kosten op grond van deze verordening vindt plaats door:

 • a.

  betaling uit eigen middelen of;

 • b.

  rechtstreekse toezending van de factuur aan de gemeente.

Artikel 16. Declaratie van vooruit betaalde kosten

 • 1.

  Voor de vergoeding van de kosten bedoeld in de artikelen 5, 6, 7 en 12 wordt gebruik gemaakt van een declaratieformulier, indien deze kosten uit eigen middelen vooruit zijn betaald.

 • 2.

  Het declaratieformulier wordt volledig ingevuld en ondertekend binnen twee maanden ingediend bij de griffier of een door hem aangewezen ambtenaar onder bijvoeging van de originele bewijsstukken.

Artikel 17. Rechtstreekse facturering bij de gemeente

 • 1.

  De vergoeding van kosten bedoeld in de artikel 7 kan plaatsvinden door rechtstreekse toezending van de door het raadslid respectievelijk het steunfractielid voor akkoord ondertekende factuur aan de gemeente.

 • 2.

  Verantwoording van deze wijze van vergoeding vindt plaats door het begeleidingsformulier volledig in te vullen en te ondertekenen. Het begeleidingsformulier en de factuur worden binnen één maand ingediend bij de griffier of een door hem aangewezen ambtenaar.

HOOFDSTUK 5. SLOTBEPALINGEN

Artikel 18. Uitleg verordening

In de gevallen, waarin deze verordening niet voorziet of bij twijfel omtrent de toepassing van de verordening, beslist het presidium op voorstel van de voorzitter.

Artikel 19. Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking van de verordening in het plaatselijk weekblad.

 • 2.

  Op de in lid 1 genoemde datum vervalt de Verordening voorzieningen raads- en commissieleden 2011, vastgesteld bij raadsbesluit nr. 11.047 van 29 maart 2011.

Artikel 20. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening voorzieningen raadsleden, commissieleden en steunfractieleden 2014.