Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veldhoven

Beleidsregels leerlingenvervoer Veldhoven

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeldhoven
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels leerlingenvervoer Veldhoven
CiteertitelBeleidsregels leerlingenvervoer Veldhoven
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Verordening leerlingenvervoer Veldhoven
 2. Wet op het primair onderwijs, art. 4
 3. Wet op het voortgezet onderwijs, art. 4
 4. Wet op de Expertisecentra, art. 4

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-05-2016Nieuwe regeling

03-05-2016

Gemeenteblad, 11-05-2016

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels leerlingenvervoer Veldhoven

 

 

Artikel 1 Berekening afstand woning-school

De afstand als bedoeld in artikel 3 lid 1 van de verordening wordt berekend met toepassing van de ANWB-routeplanner met als uitgangspunt ‘kortste route’.

Artikel 2 Leerlingen die verblijven in een instelling
 • 2.1.

  Indien een leerling verblijft in een in Veldhoven gevestigde instelling, wordt onder ouders als bedoeld in artikel 5 lid 1 van de verordening de betreffende instelling verstaan.

 • 2.2.

  Indien een leerling tijdelijk bij een in Veldhoven gevestigde instelling komt te verblijven, wordt onder dichtstbijzijnde toegankelijke school, als bedoeld in artikel 3 lid 1 van de verordening, verstaan de school waarop de leerling was ingeschreven voor de verhuizing naar de in Veldhoven gevestigde instelling.

Artikel 3 Maximale reistijd begeleider openbaar vervoer of fiets
 • 3.1.

  De maximale, totale reistijd van een begeleider van een (of meer) leerling(en) bij openbaar vervoer of vervoer per fiets bedraagt 3 uur per dag.

 • 3.2.

  De onder 3.1. bedoelde reistijd wordt gemeten over de route tussen de woning en de school.

 • 3.3.

  In de onder 3.1. bedoelde reistijd wordt zowel de reistijd gezamenlijk met de leerling(en) als de reistijd zonder de leerling(en) meegenomen.

 • 3.4.

  Indien een begeleider een totale reistijd heeft van meer dan 3 uur per dag, wordt aangenomen dat de begeleiding van de leerling leidt tot een ernstige benadeling van het gezin als bedoeld in artikel 12 lid 1 onder c dan wel artikel 16 lid 1 onder c van de verordening.

Artikel 4 Ernstige benadeling gezin

 • 4.1.

  In gevallen, anders dan bedoeld onder 3.4., worden de volgende factoren gewogen om te beoordelen of sprake is van ernstige benadeling van het gezin als bedoeld in artikel 12 lid 1 onder c dan wel artikel 16 lid 1 onder c van de verordening:

  • a.

   de samenstelling van het gezin, en

  • b.

   het aantal (zorg)kinderen binnen het gezin, en

  • c.

   de werksituatie van de ouders, en

  • d.

   de aanwezigheid en beschikbaarheid van het sociaal netwerk en de betrouwbaarheid van dit netwerk, en

  • e.

   de mogelijkheid van personen om zich verstaanbaar te maken in het openbaar vervoer, en

  • f.

   overige plichten van ouders in de vorm van het volgen van een inburgeringscursus of taalcursus.

 • 4.2.

  Slechts indien meerdere van de in onder 4.1. genoemde factoren een beperking opleveren om op eigen kracht te kunnen voorzien in de begeleiding van het schoolvervoer van de leerling, zal aangenomen worden dat sprake is van een ernstige benadeling van het gezin als bedoeld in artikel 12 lid 1 onder c dan wel artikel 16 lid 1 onder c van de verordening.

 • 4.3.

  Indien een aanvrager voor een tweede of volgende keer een aanvraag om aangepast vervoer indient op basis van artikel 12 lid 1 onder c dan wel artikel 16 lid 1 onder c, wordt naast de onder 4.1. genoemde factoren ook gewogen in hoeverre in de voorliggende periode is getracht om voor de periode waarop de aanvraag betrekking heeft wel op eigen kracht in de begeleiding van de leerling te kunnen voorzien.

Artikel 5 Slotbepalingen

 • 5.1.

  Deze beleidsregels zijn van toepassing op na de datum van inwerkingtreding ontvangen aanvragen.

 • 5.2.

  Deze beleidsregels treden in werking op de dag na publicatie.

 • 5.3.

  Deze beleidsregels kunnen worden aangehaald als: Beleidsregels leerlingenvervoer Veldhoven.