Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veldhoven

Lokale regeling individueel keuzebudget gemeente Veldhoven 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeldhoven
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingLokale regeling individueel keuzebudget gemeente Veldhoven 2017
CiteertitelLokale regeling individueel keuzebudget gemeente Veldhoven 2017
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Car-Uwo, art. 3:28 lid 6
 2. Car-Uwo, art. 3:29 lid 2
 3. Car-Uwo, art. 12:2 lid 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-02-201701-01-201701-01-2020Nieuwe regeling

31-01-2017

Gemeenteblad, 09-02-2017

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Lokale regeling individueel keuzebudget gemeente Veldhoven 2017

 

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  medewerker: de ambtenaar in de zin van de CollectieveArbeidsvoorwaardenregeling (CAR);

Artikel 2 Lokale bronnen
 • 1.

  Aan het individueel keuzebudget worden de onderstaande lokale bronnen toegevoegd:

  • a.

   14,4 lokale bovenwettelijke verlofuren;

  • b.

   de individueel van toepassing zijnde lokale leeftijdsverlofdagen, met een maximum van 5, te rekenen met 7,2 uur per dag, het PGB.

 • 2.

  De geldelijke waarde van de bronnen in het eerste lid wordt bepaald op:

  • a.

   0,8% van het bruto-salaris voor de bron genoemd in het vorige lid onder a.;

  • b.

   0,4% van het bruto-salaris per toepasselijke leeftijdsverlofdag zoals bedoeld onder b.;

  • c.

   € 550,= bij een fulltimer en bij een parttimer daarmee overeenstemmende deel naar rato van de werktijd, te rekenen met 36 uur per week.

Artikel 3 Lokale doelen
 • 1.

  Vanuit het individueel keuzebudget kunnen, aanvullend aan opname in geld en verlof, de onderstaande lokale bestedingsdoelen worden vergoed:

  • a.

   levensloopregeling (overgangsrecht)

  • b.

   parkeervergunning

  • c.

   uitruil vakbondscontributie

  • d.

   uitruil contributie personeelsvereniging

  • e.

   uitruil woon-werkverkeer

  • f.

   aanvullende opleiding

  • g.

   stoelmassage

  • h.

   cursus stoppen met roken

 • 2.

  De vergoeding van genoemde bestedingsdoelen geschiedt onder de desbetreffende voorwaarden, zoals die zijn vastgelegd in de Faciliteitenregeling Veldhoven 2009.

Artikel 4 Acceptatie gevolgen

De medewerker wordt geacht ermee bekend te zijn dat het individueel keuzebudget gevolgen kan hebben voor loonheffingen, pensioen en sociale verzekeringen. Het bepaalde in artikel 3:33 van de Car-Uwo is van overeenkomstige toepassing op deze Lokale regeling individueel keuzebudget.

Artikel 5 Slotbepalingen

In die gevallen, waarin dit reglement niet of niet in redelijkheid voorziet, kan het college, met inachtneming van de gebruikelijke procedure, andere regelen stellen.

Artikel 6 Citeertitel en inwerkingtreding
 • 1.

  Deze regeling kan worden aangehaald als Lokale regeling individueel keuzebudgetGemeente Veldhoven 2017.

 • 2.

  Zij treedt in werking met ingang van de dag na de publicatie van de regeling en werkt terug tot 1 januari 2017.