Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veldhoven

Regeling Verklaring omtrent gedrag en Verklaring geen bezwaar

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeldhoven
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling Verklaring omtrent gedrag en Verklaring geen bezwaar
CiteertitelRegeling Verklaring omtrent gedrag (Vog) en Verklaring van geen bezwaar (Vgb)
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-09-201701-01-2020nieuwe regeling

05-09-2017

gmb-2017-165492

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling Verklaring omtrent gedrag en Verklaring geen bezwaar

Het college van burgemeester en wethouders;

 

gelet op artikel 125quater Ambtenarenwet 1929 en het integriteitsbeleid van Gemeente Veldhoven;

 

gelet op de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Archiefwet;

 

gelet op de Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG) 2016 en de uitgevoerde GAP-analyse ter inventarisatie van het aanwezige beveiligingsniveau;

 

gelet op gesignaleerde tekortkomingen ten aanzien van het gebruik van de ‘verklaring omtrent het gedrag’ (VOG) en de ‘verklaring geen bezwaar’ (VGB);

 

gelet op artikel 27, lid 1 onder e en k, van de Wet op de ondernemingsraden;

 

gelet op de hierover verkregen instemming van de ondernemingsraad d.d. 14 juli 2017;

 

 

b e s l u i t:

 

 

vast te stellen de navolgende:

Regeling VOG en VGB

 

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  medewerker: de ambtenaar in de zin van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling (CAR);

 • b.

  andere arbeids- of opleidingsrelatie: iedere andere arbeidsrelatie dan de vaste of tijdelijke aanstelling, zoals op grond van arbeidsovereenkomst, extern adviseurschap, inhuur, uitzending of detachering, payroll, traineeship, stagenemerschap, zzp;

 • c.

  VOG: Verklaring Omtrent het Gedrag zoals bedoeld in de Wet justitiële en strafvorderlijke gegeven;

 • d.

  VGB: Verklaring van Geen Bezwaar zoals bedoeld in de Wet veiligheidsonderzoeken;

 • e.

  recent: niet ouder dan drie maanden.

 

 

Artikel 2 Overleggen VOG eerste aanstelling bij Gemeente Veldhoven.

 • 1.

  Het college stelt een beoogde medewerker niet als ambtenaar aan, dan nadat deze medewerker een recente geldige ‘verklaring omtrent het gedrag’ (VOG) heeft overgelegd.

 • 2.

  Het college bepaalt op welke profiel of aanvullend functieaspect de VOG screening plaatsvindt.

 • 3.

  Het niet verkrijgen van de VOG door de beoogde ambtenaar houdt automatisch in dat het college de aanstelling niet verleent.

 • 4.

  Weigering van de beoogde ambtenaar een VOG aan te vragen, houdt automatisch in dat het college de aanstelling niet verleent.

 • 5.

  Met het aanvaarden van zijn aanstelling verklaart de nieuwe ambtenaar zich akkoord met de verplichting tot het periodiek overleggen van een VOG aan het college zoals bedoeld in artikel 3.

De kosten die aan de aanvraag en verkrijgen van de VOG verbonden zijn, komen ten laste van de beoogde medewerker.

 

Artikel 3 Periodiek overleggen VOG

 • 1.

  Het college stelt het verplicht dat elke zittende medewerker om elke vijf jaar een recente geldige VOG overlegt.

 • 2.

  Hiertoe deelt het college medewerkers in op basis van zijn diensttijd bij de gemeente Veldhoven in vijf jaarlijkse tranches.

 • 3.

  Het college bepaalt in welke tranche een medewerker aan zijn verplichting moet voldoen en initieert de actie.

 • 4.

  Het college bepaalt op welke profiel of aanvullend functieaspect de VOG screening plaatsvindt.

 • 5.

  Indien de medewerker een VOG niet verkrijgt dan wel indien de medewerker weigert een VOG aan te vragen, gaat het college het gesprek aan met de betreffende medewerker over de vraag of en in hoeverre de medewerker belemmerd wordt om diens functie adequaat uit te oefenen en neemt waar nodig passende maatregelen.

 • 6.

  De kosten die aan de aanvraag en verkrijgen van de VOG verbonden zijn, komen ten laste van het college.

 

Artikel 4 Overleggen VOG bij interne benoeming

 • 1.

  In afwijking van de termijn zoals genoemd in artikel 3, lid 1, kan het college verlangen dat een medewerker wiens benoeming in een interne functie wordt overwogen vóór die benoeming een VOG overlegt, als het nadere screening op een bijzonder functieprofiel of aanvullend functieaspect noodzakelijk acht.

 • 2.

  Het niet verkrijgen van de VOG door deze beoogde zittende medewerker houdt automatisch in dat het college de interne benoeming niet verleent.

 • 3.

  Weigering van de beoogde zittende medewerker om een VOG aan te vragen, houdt automatisch in dat het college de interne benoeming niet verleent.

 • 4.

  In de situaties genoemd in de leden 2. en 3. gaat het college het gesprek aan met de betreffende medewerker over de vraag in welke mate het ontbreken van de aangevraagde VOG de medewerker belemmert om diens functie adequaat uit te oefenen; het college neemt waar nodig passende maatregelen.

 • 5.

  De kosten die aan de aanvraag en verkrijgen van de VOG en/of VGB verbonden zijn, komen ten laste van het college.

 

Artikel 5 Overleggen VOG bij werkzaamheid bij Gemeente Veldhoven anders dan op grond van een aanstelling.

 • 1.

  Het college gaat geen arbeids- of opleidingsrelatie, zoals bedoeld in artikel 1 onder b, aan dan nadat de beoogde persoon een recente geldige VOG heeft overgelegd.

 • 2.

  Namens deze persoon kan een recente geldige VOG worden overgelegd door de verantwoordelijke externe werkgever, uitzend-/payrollorganisatie of opleidingsinstituut van de werknemer. Het college kan bepalen dat aanvullende screening noodzakelijk is, indien een bijzonder profiel of functieaspect aan de orde is.

 • 3.

  Het niet verkrijgen van de VOG door de beoogde persoon houdt automatisch in dat het college de arbeids- of opleidingsrelatie niet aangaat.

 • 4.

  Weigering van de beoogde persoon om een VOG aan te vragen, houdt automatisch in dat het college de arbeids- en/of opleidingsrelatie niet aangaat.

 • 5.

  De kosten die aan de aanvraag en verkrijgen van de VOG verbonden zijn, komen ten laste van de beoogde persoon.

 

Artikel 6 Aanvraag

 • 1.

  Het college beschikt over de mogelijkheid om via het werkgeversportaal van Justis voor werknemers tegen verlaagd tarief digitaal een VOG aan te vragen.

 • 2.

  Het college brengt de kosten in rekening bij de beoogde medewerker of een andere arbeids- of opleidingsrelatie, waar dat hiervoor is bepaald.

 

Artikel 7 Verklaring Geen Bezwaar

 • 1.

  Indien de aanstelling of benoeming van een medewerker beoogd wordt in een functie die een (vak)minister heeft aangemerkt als een vertrouwensfunctie ingevolge de Wet veiligheidsonderzoeken (Wvo), handelt het college overeenkomstig de Leidraad aanwijzing vertrouwensfuncties.

 • 2.

  Het college stelt een beoogde medewerker niet als ambtenaar aan, dan nadat deze medewerker bij een vertrouwensrol ook een ‘verklaring geen bezwaar (VGB)’ heeft overgelegd.

 • 3.

  Het niet verkrijgen van de VGB door de beoogde ambtenaar houdt automatisch in dat het college de aanstelling niet verleent.

 • 4.

  Weigering van de beoogde ambtenaar een VGB aan te vragen, houdt automatisch in dat het college de aanstelling niet verleent.

 • 5.

  Met het aanvaarden van zijn aanstelling verklaart de nieuwe ambtenaar zich akkoord met de verplichting tot het periodiek overleggen van een VGB aan het college. Het college bepaalt wanneer een medewerker aan deze verplichting moet voldoen en initieert de actie.

 • 6.

  Indien de medewerker een VGB niet verkrijgt dan wel indien de medewerker weigert een VGB aan te vragen, gaat het college het gesprek aan met de betreffende medewerker over de vraag of en in hoeverre de medewerker belemmerd wordt om diens functie adequaat uit te oefenen en neemt waar nodig passende maatregelen.

 • 7.

  De kosten die aan de aanvraag en verkrijgen van de VGB verbonden zijn, komen ten laste van het college.

 

Artikel 8 Hardheidsclausule

In die gevallen, waarin dit reglement niet of niet in redelijkheid voorzien, kan het college nadere regelen stellen.

 

Artikel 9 Inwerkingtreding

Deze regeling kan worden aangehaald als Regeling VOG en VGB Gemeente Veldhoven 2017 en treedt in werking met ingang van de dag na de publicatie van de regeling.

 

Vastgesteld ter vergadering van 5 september 2017.

H.J. de Ruiter drs. J.M.L.N. Mikkers

secretaris burgemeester