Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veldhoven

Besluit interne mandaten, volmachten en machtigingen 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeldhoven
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit interne mandaten, volmachten en machtigingen 2019
CiteertitelBesluit interne mandaten, volmachten en machtigingen 2019 incl. bijbehorend overzicht
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

hoofdstuk 10 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-04-201901-01-2020wijzing overzicht interne mandaten, volmachten en machtigingen

02-04-2019

gmb-2019-90249

01-01-201916-04-2019nieuwe regeling

18-12-2018

gmb-2018-282786

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit interne mandaten, volmachten en machtigingen 2019

 

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van Veldhoven, ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft;

 

gelet op het bepaalde in de artikelen 10:1 e.v. van de Algemene wet bestuursrecht;

 

b e s l u i t e n :

 

De uitoefening van de bevoegdheden, zoals vermeld in het bij dit besluit behorend overzicht, op te dragen aan de daarbij aangegeven ambtelijke functionarissen;

 

De volgende algemene bepalingen vast te stellen en van toepassing te verklaren op de bevoegdheden, zoals bedoeld onder I. van dit besluit:

 

ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1. Definities

 • 1.

  Onder mandaat wordt in dit besluit verstaan de machtiging tot het in naam en onder verantwoordelijkheid van het college van burgemeester en wethouders dan wel de burgemeester uitoefenen van een besluitbevoegdheid, zulks met inbegrip van de ondertekeningsbevoegdheid.

 • 2.

  Onder volmacht wordt in dit besluit verstaan de bevoegdheid tot het in naam van de burgemeester verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen.

 • 3.

  Onder machtiging wordt in dit besluit verstaan de bevoegdheid tot het in naam van het college van burgemeester en wethouders danwel de burgemeester verrichten van handelingen, anders dan bedoeld in het eerste en tweede lid.

 

Artikel 2. Kaderstelling

 • 1.

  De uitoefening van de bevoegdheden geschiedt met inachtneming van de kaders en specifieke voorwaarden, zoals aangegeven in het onder I. bedoelde overzicht.

 • 2.

  Onverminderd het bepaalde in het eerste lid geschiedt de uitoefening van de bevoegdheden binnen de grenzen van het recht, waarop deze bevoegdheden steunen en de terzake geldende uitvoeringsregels.

 • 3.

  Voor zover de uitoefening van de bevoegdheden financiële consequenties voor de gemeente met zich brengt, geschiedt zulks met inachtneming van de terzake gestelde budgettaire kaders.

 

Artikel 3. Terugkoppeling

 • 1.

  Indien in enig geval wordt getwijfeld of de voorgenomen uitoefening van de bevoegdheid in overeenstemming is met het bepaalde in artikel 2, oefent de gemandateerde c.q. ge(vol)machtigde zijn bevoegdheid niet uit dan nadat hij daarover overleg heeft gepleegd met het collegelid tot wiens portefeuille de betreffende aangelegenheid behoort dan wel, voor zover toepasselijk, met de burgemeester.

 • 2.

  Het bepaalde in het eerste lid vindt in elk geval plaats indien:

  • a.

   de portefeuillehouder of de burgemeester de wens daartoe heeft kenbaar gemaakt;

  • b.

   de uitoefening van de bevoegdheid (vermoedelijk) bestuurlijke/politieke consequenties zal hebben;

  • c.

   precedentwerking is te verwachten

  de portefeuillehouder of de burgemeester de wens daartoe heeft kenbaar gemaakt;

 

Artikel 4. Ondertekening

 • 1.

  De ondertekening van uitgaande stukken, waarop de besluitbevoegdheid betrekking heeft, geschiedt als volgt:

  - “Het college van burgemeester en wethouders van Veldhoven,

  namens hen,”

  danwel voor zover toepasselijk,

  - “De burgemeester van Veldhoven,

  namens hem,”

  gevolgd door de functie-aanduiding van de gemandateerde c.q. ge(vol)machtigde, diens handtekening en naam.

 • 2.

  Het gebruik van een handtekeningstempel is niet toegestaan.

 

Artikel 5. Ondermandaat en substitutie

Buiten de in bijbehorend overzicht aangegeven gevallen is de gemandateerde c.q. ge(vol)machtigde niet bevoegd om ondermandaat of substitutie te verstrekken ten aanzien van enige bij dit besluit aan hem verleende bevoegdheid.

 

Artikel 6. Vervanging

 • 1.

  Bij afwezigheid of verhindering van de gemeentesecretaris worden de aan hem bij dit besluit toegekende bevoegdheden uitgeoefend door diens als zodanig door burgemeester en wethouders aangewezen vervanger.

 • 2.

  Bij afwezigheid of verhindering van een afdelingshoofd worden de aan hem bij dit besluit toegekende bevoegdheden uitgeoefend door het afdelingshoofd van een andere afdeling.

 • 3.

  Bij afwezigheid of verhindering van een teamleider worden de aan hem bij dit besluit toegekende bevoegdheden uitgeoefend door diens afdelingshoofd of een door deze aan te wijzen teamleider binnen die afdeling.

 • 4.

  Bij afwezigheid of verhindering van een binnen een gemeentelijke afdeling werkzame functionaris worden de aan hem bij dit besluit toegekende bevoegdheden uitgeoefend door diens afdelingshoofd.

 

Artikel 7. Toezicht en rapportage

 • 1.

  De functionaris, die rechtstreeks leiding geeft aan de gemandateerde c.q. ge(vol)machtigde, draagt zorg voor het toezicht op de rechtmatige uitoefening van de opgedragen bevoegdheden.

 • 2.

  De gemandateerde draagt zorg voor periodieke rapportages aan de mandaatgever over de uitoefening van de besluitbevoegdheden indien en voor zover de mandaatgever het verzoek daartoe kenbaar heeft gemaakt.

 

Artikel 8. Evaluatie

Periodiek doch tenminste eenmaal per jaar gaat de gemandateerde c.q. ge(vol)machtigde, ieder voor zover het hem aangaat, na of de inhoud van het onder I. bedoelde overzicht aanpassing behoeft.

 

Artikel 9. Register/Informatieverstrekking

De gemeentesecretaris is verantwoordelijk voor het registreren van de bij dit besluit verleende mandaten, volmachten en machtigingen en de eventuele toekomstige wijzigingen of intrekking ervan, in een openbaar register.

 

Artikel 10. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking.

 • 2.

  Per voormelde datum vervallen de eerder verstrekte interne mandaten, volmachten en machtigingen, met uitzondering van de besluiten tot het verlenen van machtiging om de gemeentelijke bestuursorganen te vertegenwoordigen in administratiefrechtelijke procedures.

 • 3.

  Dit besluit kan worden aangehaald als “Besluit interne mandaten, volmachten en machtigingen 2019”.

 

 

VOLG-

NR.

BEVOEGDHEID

 

GRONDSLAG

GEMANDATEERDE C.Q.

GE(VOL-)MACHTIGDE

KADER / SPECIFIEKE VOORWAARDEN

 

A. ALGEMEEN

 

MANDAAT

De bevoegdheid wordt uitgeoefend binnen het taakgebied van de gemandateerde

A-1

Inkoop

 

A-1.1

 

Besluiten tot het aangaan, wijzigen of verlengen van overeenkomsten dan wel het verstrekken of gunnen van opdrachten voor werken, leveringen en diensten ten behoeve van de gemeente (inkoop).

Art. 160

Gemeentewet

Gemeentesecretaris

Budgethouders

Budgetbeheerders

 

De besluitbevoegdheid wordt uitgeoefend door budgetbeheerders (zoals aangewezen in de budgethoudersregeling) voor inkoop met een contractwaarde tot

€ 50.000,-- voor leveringen en diensten

€ 100.000,-- voor werken

met inachtneming van de volgende kaders:

Onderstaande kaders zijn van toepassing op alle gemandateerden:

Inkoopbeleid gemeente Veldhoven vastgesteld bij collegebesluit van 11-07-2017.

Bestuurlijk/politiek gevoelige zaken komen niet in aanmerking voor mandaat

A-1.2

 

Bevoegdheden met betrekking tot aanbesteden, met inbegrip van:

vaststelling inkoopstrategie, bestekken, selectie-/gunningscriteria;

selectiebesluiten;

vaststellen en (tussentijdse wijzigen) van een jaarlijks inkoopplan

besluiten tot niet deelnemen aan een intergemeentelijk inkooptraject dat is voorzien in een vastgesteld inkoopplan

Art. 160

Gemeentewet

Gemeentesecretaris

Afdelingshoofden

Teamleiders

Kader: Inkoop- en aanbestedingsprocedure vastgesteld bij collegebesluit d.d. 30-07-2013

Bestuurlijk/politiek gevoelige zaken komen niet in aanmerking voor mandaat

 

A-2

Personeel

 

A-2.1

 

Beslissingen ter uitvoering van alle ambtelijke arbeidsvoorwaardenregelingen

Art. 160 lid 1 Gemeentewet

Gemeentesecretaris

Van de besluitbevoegdheid is uitgezonderd het personeel van de griffie

Bevoegdheden mbt het opleggen van disciplinaire maatregelen zijn niet gemandateerd.

A-2.2

Besluiten inzake het treffen v/e pensioen- & nabestaandenvoorziening t.b.v. wethouders.

Art. 160

Gemeentewet

Gemeentesecretaris

 

A-2.3

Besluiten tot vaststelling van functiebeschrijving en – waardering met inbegrip van besluiten in het kader van de periodieke actualisering van de functiebeschrijvingen

Art. 160

Gemeentewet

Gemeentesecretaris

Regeling generieke functiebeschrijving en –waardering 2006

A-2.4

Het nemen van beslissingen inzake aanstelling van personeel incl. het bevorderen van aanloopschaal naar een functieschaal

Art. 160 lid 1 Gemeentewet

Afdelingshoofden

Mandaat tot het bevorderen van personeel reikt niet verder dan de formeel geldende functieschaal.

A-2.5

Het verlenen van ontslag op eigen verzoek, wegens ouderdomspensioen of wegens FPU

 

Art. 160 lid 1 Gemeentewet

Afdelingshoofden

Artt. 8:1, 8:2 en 8:11 Car/Uwo

 

A-2.6

Het verlenen van ontslag wegens volledige respectievelijk gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid

 

Artikel 160 lid 1 Gemeentewet

Afdelingshoofden

Artt. 8:4 en 8:5 Car/Uwo

A-2.7

Het in individuele gevallen nemen van besluiten m.b.t. het overschrijven van verlofuren

 

Art. 160 lid 1

Gemeentewet

Afdelingshoofden

Art. 6:2:6 Car/Uwo

 

A-2.8

Het in individuele gevallen nemen van besluiten ter uitvoering van de regeling m.b.t. studiefaciliteiten

 

Art. 160 lid 1

Gemeentewet

Afdelingshoofden

Hoofdstuk 17 Car/Uwo

A-2.9

Het in individuele gevallen nemen van besluiten ter uitvoering van de regeling m.b.t. verplaatsingskosten

Art. 160

Gemeentewet

Afdelingshoofden

Hoofdstuk 18 Car/Uwo

 

A-2.10

Besluiten inzake het aangaan van stageovereenkomsten

Art. 160

Gemeentewet

Afdelingshoofden

 

A-2.11

Het toekennen van incidentele gratificaties

Art. 160 Gemeentewet

Afdelingshoofden

 

A-2.12

Het nemen van besluiten inzake salaris en vergoedingsregelingen (hoofdstuk 3 CAR/UWO)

Art. 160 Gemeentewet

Afdelingshoofden

Mandaat wordt uitgeoefend na afstemming met P&O

A-2.13

Het nemen van besluiten inzake arbeidsduur en werktijden (hoofdstuk 4 CAR/UWO)

Art. 160 Gemeentewet

Afdelingshoofden

Mandaat wordt uitgeoefend na afstemming met P&O

A-2.14

Besluiten inzake het uitvoeren van de faciliteitenregeling (hoofdstuk 4a CAR/UWO)

Art. 160 Gemeentewet

Afdelingshoofden

 

A-2.15

Het nemen van besluiten inzake recht op bezoldiging tijdens ziekte (art. 7:3 CAR/UWO)

Art. 160 Gemeentewet

Afdelingshoofden

 

A-2.16

Het nemen van besluiten inzake neven-werkzaamheden van ambtenaren (art. 15:1e CAR/UWO

Art. 160 Gemeentewet

Afdelingshoofden

 

A-2.17

Het al dan niet toekennen van een (extra) periodieke verhoging.

Art. 160 Gemeentewet

Afdelingshoofden

 

A-2.18

Het besluiten tot budgettair neutrale formatiewijzigingen

Art. 160 Gemeentewet

Gemeentesecretaris

Afdelingshoofden

De besluitbevoegdheid wordt uitgeoefend door:

gemeentesecretaris: op organisatieniveau;

afdelingshoofden: op afdelingsniveau

Mandaat wordt uitgeoefend na afstemming met P&O

A-2.19

Het besluiten op aanvragen om onbetaald verlof

(Art. 6:9 CAR/UWO)

Art. 160 Gemeentewet

Afdelingshoofden

 

A-2.20

Besluiten inzake het aangaan van detacheringsovereenkomsten.

Art. 160 Gemeentewet

Afdelingshoofden

 

A-3

Overig

 

A-3.1

Het ondertekenen van:

in mandaat genomen besluiten;

brieven ter bekendmaking van in mandaat genomen besluiten;

bescheiden in het kader van uitoefening van een bevoegdheid waarvoor machtiging is verleend.

Art. 10:11 en

10:12 Algemene wet bestuursrecht (Awb)

Gemandateerden

Gemachtigden

Ondertekeningsmandaat voor zover betrekking hebbend op de uitoefening van de (besluit-) bevoegdheden van de gemandateerde c.q. gemachtigde.

Zie bijlage Conversietabel tekenmandaat Omgevingszaken

A-3.2

 

Het nemen van besluiten in het kader van de (voorbereiding) beslissing op een aanvraag:

niet in behandeling nemen aanvraag;

opschorten van de beslissing /het verzoeken om aanvulling van de aanvraag;

verdagen/stellen nieuwe termijn;

toekennen/afwijzen dwangsom

 

 

Art. 4:5 Awb

Art. 4:5/4:15 Awb

 

Art. 4:14 Awb

Art. 4:18 Awb

Afdelingshoofden

Functionarissen in rol coördinator

Gemandateerden

Indien en voor zover de gemandateerde tevens beschikt over een bevoegdheid te besluiten op de aanvraag.

A-3.3

 

Het nemen van besluiten in het kader van (de voorbereiding van) een beslissing op een bezwaarschrift:

opschorting van de beslissing;

verdaging/verder uitstel;

toekenning/afwijzing dwangsom;

 

 

Art. 7:14 jo 4:15 Awb

Art. 7:10 Awb

Art. 7:14 jo 4:18 Awb

 

Afdelingshoofden

Functionarissen in rol coördinator

 

 

A-3.4

 

De afdoening van externe klachten over gedragingen in de operationele, inhoudelijke sfeer.

Hfd. 9 Awb

Gemeentesecretaris

Afdelingshoofden

Teamleiders

Functionarissen in rol coördinator

Protocol klachtbehandeling 2009

A-3.5

Het nemen van een beslissing tot ongegrondverklaring of niet-ontvankelijkverklaring van een bezwaarschift.

Hfd. 7 Awb

Gemeentesecretaris

Afdelingshoofden

Teamleiders

Het mandaat wordt uitgeoefend indien en voor zover wordt besloten overeenkomstig het advies van de Commissie voor de bezwaarschriften.

Het mandaat wordt niet uitgeoefend:

door de functionaris die in mandaat het bestreden besluit heeft genomen;

als het bestreden besluit door het bestuursorgaan is genomen;

als het advies van de bezwaarcommissie tevens een beleidsmatige aanbeveling bevat.

A-3.6

 

Het nemen van besluiten op verzoeken om informatie als bedoeld in de Wet openbaarheid van bestuur.

Wet Openbaarheid van bestuur

Afdelingshoofden

Teamleiders

Functionarissen in rol coördinator

Mandaat met inbegrip besluitbevoegdheid inzake opschorting (art. 6 Wob)

A-3.7

Het nemen van besluiten op verzoeken om hergebruik van overheidsinformatie als bedoeld in de Wet hergebruik overheidsinformatie

Wet hergebruik overheidsinformatie

Afdelingshoofden

Teamleiders

Functionarissen in rol coördinator

 

A-3.8

Het nemen van besluiten op aanvragen/verzoeken als bedoeld in Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Algemene verordening gegevensbescherming

Afdelingshoofden

Teamleiders

Functionarissen in rol coördinator

 

A-3.9

Het aangaan, wijzigen en opzeggen van een verwerkersovereenkomst

Algemene verordening gegevensbescherming

Afdelingshoofden

 

A-3.10

In individuele gevallen ontzeggen van de toegang tot openbare dienstgebouwen en uitvaardigen van een waarschuwing dienaangaand.

Art. 160

Gemeentewet

 

Gemeentesecretaris

Afdelingshoofden M&O

Functionarissen in rol coördinator FB en M&O

Functionarissen in rol van lid Agressie Interventie Team

Protocol 'Integer en agressievrij - Protocol bij

normoverschrijdend gedrag en agressie' vastgesteld door b&w d.d. 10-10-2017

A-3.11

 

Het uitoefenen van de (besluit-) bevoegdheid ter uitvoering van titel 4.4 Awb inzake bestuurs-rechtelijke geldschulden m.b.t. verrekening, uitstel van betaling, verlenen van een voorschot, vaststelling bedrag wettelijke rente of aanmaning

Art. 4:93, art. 4:94, art. 4:95, art. 4:99,

Art. 4:112 Awb

Afdelingshoofden

Teamleiders

Gemandateerden

Indien en voor zover de gemandateerde tevens beschikt over een bevoegdheid te besluiten inzake de vaststelling van een bestuursrechtelijke geldschuld (betalingsverplichting).

A-3.12

Indienen verweerschrift namens de bestuursorga-nen voor bezwaar- en beroepschriften, zienswijzen, verzoeken om een voorlopige voorziening.

Art. 10:11 en

10:12 Algemene wet bestuursrecht (Awb)

Afdelingshoofden

 

 

 

 

VOLMACHT

 

A-4.1

Sluiten en ondertekenen van contracten ter uitvoering van in mandaat genomen besluiten inzake privaatrechtelijke rechtshandelingen.

Art. 171 Gemeentewet

Gemandateerden

De bevoegdheid wordt uitgeoefend binnen het taakgebied van de gevolmachtigde en diens mandaat.

 

MACHTIGING

De bevoegdheid wordt uitgeoefend binnen het taakgebied van de gemachtigde.

A-5.1

 

Voeren van routinematige correspondentie met een louter administratief-technisch karakter;

Opvragen, waarmerken en toezenden bescheiden;

Verstrekken van zakelijke inlichtingen aan derden omtrent algemeen geldende voorschriften en regelingen danwel over feiten en gegevens betreffende de uitvoering van regelgeving

Paraferen van contracten.

Art. 10:12 jo. art. 10:11 Awb

Gemeentesecretaris

Afdelingshoofden

Teamleiders

Medewerkers

 

A-5.2

Het vaststellen, wijzigen of intrekken van formulieren voor het indienen van aanvragen en het verstrekken van gegevens.

Art. 4:4 Awb

Afdelingshoofden

Teamleiders

Functionarissen in rol coördinator

 

A-5.3

Het aan belanghebbenden bieden van gelegenheid tot het indienen van zienswijzen over een voorgenomen beschikking.

Artt. 4:7 en 4:8 Awb

Afdelingshoofden

Gemandateerden

 

Indien en voor zover de gemandateerde tevens beschikt over een bevoegdheid te besluiten op de aanvraag.

A-5.4

Aanvragen en afrekenen van subsidie t.b.v. de gemeente/het gemeentebestuur, alsmede opstel-len en/of inzenden van documenten ter voldoening aan de subsidievoorschriften.

Art. 160 Gemeentewet

Afdelingshoofden

 

A-5.5

Het indienen van aanvragen om een vergunning t.b.v. gemeente/gemeentebestuur.

Art. 160 Gemeentewet

Afdelingshoofden

 

A-5.6

Treffen maatregelen ter inning van privaatrech-telijke geldvorderingen (waaronder iig begrepen herinneren, ingebreke stellen, verrekenen, verle-nen van uitstel, treffen betalingsregeling en vast-stellen bedrag wettelijke rente), inclusief daartoe voeren van procedures bij de kantonrechter.

Art. 160 Gemeentewet

jo. art. 10:12 Awb

Gemeentesecretaris

Afdelingshoofden

Functionarissen cluster F&C in rol coördinator

 

A-5.7

Het doen van aangifte wegens lokaalvredebreuk ex art. 139, lid 1 Wetboek van Strafrecht.

Art. 160

Gemeentewet

Gemeentesecretaris

Afdelingshoofd M&O

Functionarissen FB en M&O in rol coördinator

Functionarissen in rol van lid Agressie Interventie Team

Protocol 'Integer en agressievrij - Protocol bij

normoverschrijdend gedrag en agressie' vastgesteld door b&w d.d. 10-10-2017

A-5.8

Kennisgeving uitstel beantwoording (art. 42) brieven.

Art. 42 lid 3 RvO

Gemeentesecretaris

 

A-5.9

Het versturen van verzoeken om intrekking van een bezwaarschrift

Art. 7:11 Awb

Afdelingshoofden

Functionarissen in rol coördinator

 

REGIE EN ONTWIKKELING

1-1

Zorg & Welzijn, Cultuur

 

1-1.1

 

 

Het nemen van besluiten op grond van de Algemene Subsidie Verordening Veldhoven 2017 (ASVV 2017)

Artt. 2 lid 3, 6 lid 4, 7 lid 3, 8 lid 1 t/m 4, 9, 10 lid 3, 5 en 6, 11 lid 3 en 14 lid 1 t/m 5

(ASVV 2017)

Afdelingshoofd RenO

Sr. beleidsmedewerker/ sr. (juridisch) adviseur cluster participatie

Mandaat m.b.t. aanvragen tot € 10.000

Mandaat voor het geheel of gedeeltelijk terugvorderen van incidentele subsidie tot een bedrag van € 10.000

1-1.2

Het nemen van besluiten op grond van de Subsidieregeling Vitale samenleving en de Subsidieregeling Goed leef- en woonklimaat

art. 3.2 lid 7 Subsidie-regelingen Vitale samenleving en Goed leef- en woonklimaat

Afdelingshoofd RenO

Sr. beleidsmedewerker/ sr. (juridisch) adviseur cluster participatie

-Mandaat m.b.t. aanvragen tot € 10.000

-Mandaat voor het geheel of gedeeltelijk terugvorderen van incidentele subsidie tot een bedrag van € 10.000

1-1.3

Het ondertekenen van door het college genomen besluiten op grond van de Algemene Subsidie Verordening Veldhoven 2017

 

Artikel 10:11 Awb

Afdelingshoofd RenO

Sr. beleidsmedewerker/ sr. (juridisch) adviseur cluster participatie

 

1-1.4.

Het besluiten omtrent de inzet van het fysiek wijkbudget.

Art. 160

Gemeentewet

Afdelingshoofd RenO

Implementatienota wijkbeheer gemeente Veldhoven vastgesteld d.d. 22-02-2005

1-2

Onderwijs

 

1-2.1

 

Het nemen van besluiten op grond van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs.

Artt. 5 lid 2 en 3, 6

lid 3 en 4, 15 lid 2,

17 lid 2, 18 lid 2, 25 lid 6

Afdelingshoofd RenO

Beleidsmedewerker A/ adviseur A in rol coördinator Ontplooiing

Beleidsmedewerker A/ adviseur A Ontplooiing

Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs, vastgesteld d.d. 14-04-2015

1-3

Volkshuisvesting & RO

 

1-3.1

 

 

 

 

Het nemen van besluiten tot het toelaten van gegadigden tot de procedure voor gronduitgifte van de bedrijventerreinen Zandven en Habraken.

 

 

Regeling gronduitgifte-

procedure Zandven

Regeling gronduitgifte-

procedure Habraken

 

Projectleider A (bedrijventerreinen), onderdeel Projecten

beleidsmedewerker/

adviseur A (economische zaken), cluster Ruimte

Gronduitgifteprocedure en uitgiftecriteria Zandven,

vastgesteld bij collegebesluit d.d. 27-02-2007.

Gronduitgifteprocedure Habraken, vastgesteld bij collegebesluit d.d. 17-04-2007 en uitgiftecriteria Habraken vastgesteld bij collegebesluit d.d. 17-7-2018.

1-3.2

Verlenen of weigeren van verzoeken tot indeling in de volkshuisvestelijke urgentiecategorie als bedoeld in artikel 5 lid 4 a Urgentieverordening gemeente Veldhoven 2016 (Urgentieverordening)

Art. 6 lid 7 Urgentieverordening

Afdelingshoofd RenO

 

 

1-3.3

Afwijzen v/e herhaald verzoek tot indeling in de volkshuisvestelijke urgentiecategorie als bedoeld in artikel 5 lid 4 onder a Urgentieverordening

Art. 6 lid 10 Urgentieverordening jo. art. 4:6 Awb

Afdelingshoofd RenO

 

1-3.4

Het Intrekken v/e beschikking tot indeling in de volkshuisvestelijke urgentiecategorie als bedoeld in artikel 5 lid 4 onder a Urgentieverordening

Art.7 lid 1 Urgentieverordening

Afdelingshoofd RenO

 

1-3.5

Het, al dan niet op verzoek, wegens gewijzigde omstandigheden verstrekken van een nieuwe beschikking tot indeling in de volkshuisvestelijke urgentiecategorie als bedoeld in artikel 5 lid 4 onder a Urgentieverordening

Art. 7 lid 6 Urgentieverordening

Afdelingshoofd RenO

 

1-3.6

Instemmen met het ontwerpbestemmingsplan en het publiceren van de kennisgeving

Art. 3.8 Wet op de ruimtelijke ordening

Afdelingshoofd RenO

Beleidsmedewerker A/adviseur A (ruimtelijke ordening) cluster Ruimte

Beleidsmedewerker B/adviseur B (ruimtelijke ordening) cluster Ruimte

Mandaat mag uitgeoefend worden mits:

geen reacties in het kader van het vooroverleg ex artikel 3.1.1 Bro zijn ingediend.

de ingediende vooroverlegreacties worden over-genomen en niet leiden tot aanpassingen in ontwerpbestemmingsplan die niet overeen-stemmen met het eerdere standpunt college.

1-4

Economische zaken

 

1-4.1

Het nemen van besluiten op grond van de Subsidieverordening Ondernemersfonds (subsidieverordening).

Art. 4, art. 9 lid 2, art. 13 lid 3, art. 14

Subsidieverordening

Afdelingshoofd RenO

-Sr. beleidsmedewerker/ sr. (juridisch) adviseur in rol coördinator cluster Ruimte

 

 

MACHTIGING

 

1-5.1

Elektronisch waarmerken en publiceren van Wro-instrumenten.

 

art. 1.2.1 lid 1, art. 1.2.2 lid 2 BRO

Medewerkers cluster Ruimte

Regeling standaarden Ruimtelijke Ordeningen 2008

1-5.2

Het uitvoeren van de intake van (urgent) woningzoekenden, gespreksvoering, het doorzenden van verzoeken om urgentiebeschikking aan het secretariaat van de Urgentiecommissie en het voeren van alle routinematige correspondentie en contacten

Art. 10:12 jo. art. 10:11 Awb

Afdelingshoofd RenO

Sr. beleidsmedewerker/ sr. (juridisch adviseur) cluster participatie

Medewerker beleid en uitvoering in de rol van medewerker huisvesting vergunninghouders

 

1-5.3

Het vragen van adviezen aan derden o.b.v. de Urgentieverordening Veldhoven 2016

 

 

Art. 10:12 jo. art. 10:11 Awb

Afdelingshoofd RenO

 

1-5.4

Vertegenwoordiging van het bestuursorgaan op (hoor)zittingen die door de Commissie voor de bezwaarschriften, de (voorzieningenrechter van de) Rechtbank of de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State in het kader van een bezwaar-, voorlopige voorziening, beroep- of hoger beroep procedure zijn belegd.

Art. 171 Gemeentewet,

Afdelingshoofd RenO

Sr. beleidsmedewerker/ sr. (juridisch) adviseur cluster participatie

Beleidsadviseur A in rol van juridisch adviseur afdeling R&O

Medewerker beleid en uitvoering in de rol van medewerker huisvesting vergunninghouders

Portefeuillehouder dient in kennis te worden gesteld van de geëntameerde procedure.

Betreft beschikkingen op verzoeken tot indeling in de volkshuisvestelijke urgentiecategorie als bedoeld in artikel 5 lid 4 onder a van de Urgentieverordening

 

VOLG-

NR.

BEVOEGDHEID

GRONDSLAG

GEMANDATEERDE C.Q. GE(VOL-) MACHTIGDE

KADER / SPECIFIEKE VOORWAARDEN

 

2. BEHEER EN REALISATIE

 

MANDAAT

 

2-1

Kabels & leidingen

 

2-1.1.

Verlenen van een vergunning voor het aanleggen, beschadigen en veranderen van een weg

Artikel 2:7 Apv

Afdelingshoofd BR

 

2-1.2

 

Verlenen van een vergunning en instemming voor kabels en leidingen

Art. 2.1 Verordening ondergrondse infrastructuur

Afdelingshoofd BR

Verordening ondergrondse infrastructuur Veldhoven 2015, vastgesteld d.d. 09-12-2014,

2-1.3

Het weigeren, wijzigen of intrekken van een (aanvraag om een) vergunning/instemming voor kabels en leidingen op grond van artikel 2.3 van de VOI te weigeren, te wijzigen of in te trekken.

Art. 2.3 Verordening ondergrondse infrastructuur

Afdelingshoofd BR

Verordening ondergrondse infrastructuur Veldhoven 2015, vastgesteld d.d. 09-12-2014,

2-2

Verkeer

 

 

2-2.1

Het nemen van besluiten op grond van de Parkeerverordening Veldhoven 2018 over:

het vaststellen van de tijdstippen waarop het parkeren is toegestaan;

het in bijzondere gevallen afwijken van de voorschriften van artikel 3 Parkeerverordening.

Art. 2 lid 3, art. 3, lid 12 Parkeerverordening

Afdelingshoofd BR

Beleidsmedewerker B/ adviseur B

Secretarieel/administra-tief medewerker A,

Parkeerverordening 2018, vastgesteld d.d. 19-12-2017

2-2.2

Het verlenen van ontheffingen als bedoeld in artikel 87 van het Reglement Verkeersregels en verkeerstekens (RVV 1990).

Art. 149 Wegenver-keerswet (Wvw) jo. art. 87 RVV 1990

Afdelingshoofd BR

Beleidsmedewerker B/ adviseur B,

 

2-2.3

Het nemen van verkeersbesluiten.

art. 15, art. 18 Wvw jo. art. 12 BABW

Afdelingshoofd BR

 

2-3

Algemene plaatselijke verordening

 

2-3.1

 

Verlenen van een vergunning voor het aanleggen, beschadigen en veranderen van een weg.

Art. 2:7, lid 1 Apv

Afdelingshoofd BR

 

 

2-3.2

 

Het verlenen van ontheffing op grond van de Algemene plaatselijke verordening (Apv).

Art. 5:9 lid 3 jo. art. 1:4, art. 5:23 lid 3 jo. art 1:4 Apv

Afdelingshoofd BR

 

2-4

Marktverordening

 

 

2-4.1

Het uitvoeren van en het nemen van besluiten op grond van de Marktverordening.

Marktverordening 1987

Afdelingshoofd BR

Opzichter uitvoering

 

2-5

Verordening begraafplaats

 

 

2-5.1

Het nemen van besluiten op grond van de Verordening op het beheer en gebruik van de gemeentelijke begraafplaats te Veldhoven 2010 (Verordening begraafplaats) en de nadere regels voor de gemeentelijke begraafplaats in de gemeente Veldhoven.

Artt. 8 lid 2, 10 lid 1, 17 lid 2, 18 lid 1 en 3, 20 lid 4 en 5, 22 lid 1 Verordening

artt. 7 lid 2, 8 lid 3 en 13 lid 2 nadere regels

Afdelingshoofd BR

 

 

2-6

Wet BGT

 

 

 

2-6.1

Het uitvoeren van de Wet basisregistratie grootschalige topografie (Wet BGT)

 

Wet BGT

Medewerker GEO-informatie

 

2-7

Overig

 

 

 

2-7.1

 

Toewijzen standplaatsen t.b.v. kermisattracties en tussentijds opzeggen v/d 3 jaarlijkse toewijzingen

Opleggen boete bij niet nakoming pachtcontracten kermis.

Vaststellen en wijzigen van de voorwaarden voor de verhuur van standplaatsen op kermisterreinen.

Art. 160 Gemeentewet en BW

Afdelingshoofd BR

 

2-7.2

Besluiten tot (tijdelijke) verhuur en ingebruikge- ving van gemeentelijke panden anders dan voor woon- of bedrijfsruimte, als bedoeld in Boek 7, titel 4, afdeling 5 en 6 BW

Art. 160 Gemeentewet

Afdelingshoofd BR

Medewerker beheer en onderhoud

Uitgezonderd de gebouwen binnen de BGE-locaties

Gebruiksvoorwaarden voor binnensport-accommodaties c.q. veldsportaccommodaties

2-7.3

Aangaan van verplichtingen voor het beheer en exploitatie van gemeentelijke sportaccommodaties.

 

Art.160 Gemeentewet

Afdelingshoofd BR

 

2-7.4

Aangaan en wijzigen van overeenkomsten voor het realiseren van een oplaadpunt voor elektrische auto’s

Art. 160 Gemeentewet

Afdelingshoofd BR

Beleidsregels laadvoorzieningen voor elektrische auto's in openbare ruimte, vastgesteld door b&w d.d. 10-3-2015

2-7.5

Het nemen van besluiten t.a.v. de herinrichting van het openbaar gebied voor zover op de herinrichting de inspraakverordening niet van toepassing is.

Art. 160 Gemeentewet

Afdelingshoofd BR

 

 

MACHTIGING

 

2-8.1

Het doen van aangiften van schade toegebracht aan gemeentelijke eigendommen.

Art. 10:12 Awb

Afdelingshoofd BR

Gemandateerde is bevoegd ondermandaat te verlenen aan functionarissen binnen zijn organisatie-onderdeel

2-8.2

 

De kadastrale aanwijzing in het terrein van perceelsgrenzen aan derden.

Kadasterwet

Art. 10:12 Awb

Medewerker GEO-informatie

 

2-8.3

 

Het uitwisselen van informatie over ondergrondse netten.

WION

Medewerker GEO-informatie

 

 

VOLMACHT

 

2-9.1

 

 

Het tekenen van documenten in het kader van de oplevering van werken.

Burgerlijk recht

Afdelingshoofd BR

Senior medewerkers B&O

Technisch medewerker A

 

2-9.2

 

Tekenen overeenkomsten met energiebedrijven inzake verplaatsing bestaande aansluitingen en aanpassing verbruikmeters.

Art. 171 Gemeentewet

Afdelingshoofd BR

 

 

VOLG

NR.

BEVOEGDHEID

 

GRONDSLAG

GEMANDATEERDE C.Q. GE(VOL-) MACHTIGDE

KADER / SPECIFIEKE VOORWAARDEN

 

3. ADVIES & ONDERSTEUNING

 

MANDAAT

 

3-1

Financiën

 

 

 

3-1.1

Besluiten inzake het opnemen van financiering op de geldmarkt met een looptijd tot en met één jaar tot maximaal het terzake vastgesteld bedrag.

Art. 160 Gemeentewet

Gemeentesecretaris

Afdelingshoofd A&O

 

Treasurystatuut

 

3-1.2

Besluiten inzake uitzetten van middelen op geld-markt (call geld, deposito’s, kasgeld, vastrentende beleggingen, obligatiefondsen, garantieproducten

Art. 160 Gemeentewet

Gemeentesecretaris

Afdelingshoofd A&O

Idem ad 3-1.1.

3-1.3

Besluiten inzake renteherziening en –aanpassing en/of vervroegde aflossing van leningen, waaronder begrepen het:

wel/niet accepteren nieuw geoffreerde rentevoet

vervroegd aflossen v/d lening en het accepteren van de eventueel daarbij behorende boete;

tegen betere rentevoet onder dezelfde condities bij een andere geldgever afsluiten v/e lening voor max. het bedrag v/d vervroegde aflossing.

Art. 160 Gemeentewet

Gemeentesecretaris

Afdelingshoofd A&O

 

Idem ad 3-1.1.

3-1.4

Besluiten inzake het openen en sluiten van spaarrekeningen en rekening-courants bij banken

Art. 160 Gemeentewet

Gemeentesecretaris

Afdelingshoofd A&O

Idem ad 3-1.1.

3-1.5

Op verzoek van notaris besluiten tot uitschrijving/ vervallenverklaring recht van hypotheek in openbare registers.

Art. 160 Gemeentewet

Afdelingshoofd A&O

 

Zie 3-3.1

3-1.6

Besluiten inzake het aangaan van acceptgiro- en incassocontracten

Art. 160 Gemeentewet

Afdelingshoofd A&O

Adviseur A, cluster F&C

 

3-1.7

Het afsluiten en vervroegd opnemen van deposito’s bij de schatkist (op de kapitaalmarkt)

Art. 160 Gemeentewet

Gemeentesecretaris

Afdelingshoofd A&O

Looptijd langer dan 1 jaar

Limiet is ongelimiteerd

3-1.8

Het opnemen van financiering bij decentrale overheden

Art. 160 Gemeentewet

Gemeentesecretaris

Afdelingshoofd A&O

Limiet is € 25.000.000 per transactie

3-1.9

Het afsluiten en vervroegd opnemen van deposito’s bij de schatkist (op de geldmarkt)

Art. 160 Gemeentewet

Gemeentesecretaris

Afdelingshoofd A&O

Looptijd korter of gelijk aan 1 jaar

Limiet is ongelimiteerd

3-1.10

Het uitzetten van geldmiddelen bij de decentrale overheid (niet zijnde toezichthouders)

Art. 160 Gemeentewet

Gemeentesecretaris

Afdelingshoofd A&O

 

3-1.11

Besluiten inzake aansprakelijkheidsstelling van gemeente door derden.

Art. 160 Gemeentewet

Afdelingshoofd A&O

 

Afwikkeling schadeclaims tot max. € 2.500 per claim

3-1.12

Besluiten inzake aansprakelijkheidsstelling van derden door gemeente.

Art. 160 Gemeentewet

Afdelingshoofd A&O

 

 

3-1.13

Voegen in strafzaken inzake verhaal van kosten ter herstel van schade aan gemeentelijke eigendom.

Art. 160 Gemeentewet

Afdelingshoofd A&O

 

 

3-2

Grondexploitatie

 

 

 

3-2.1

Besluiten tot (tijdelijke) verhuur van gemeentelijke panden (m.u.v. overdekte sportaccommodaties)

Art. 160 Gemeentewet

Afdelingshoofd A&O

 

Kaderstelling college t.a.v. bepaling huurprijs, looptijd verhuur en evt. nadere voorwaarden

3-2.2

Het al dan niet op verzoek van huurders besluiten tot kleine bouwkundige aanpassingen aan gemeentelijke gebouwen

Art. 160 Gemeentewet

Afdelingshoofd A&O

 

 

3-2.3

Afwijzen verzoeken tot aankoop strook gemeente-grond waar openbare bestemming op rust.

Art. 160 Gemeentewet

Afdelingshoofd A&O

 

Toetsingskader: bestemmingsplannen en inrichtingsplannen

3-2.4

Aanbieden van de mogelijkheid om een optie te nemen op de aankoop van een kavel voor particuliere woningbouw of bedrijfsruimte, alsmede het verlenen van opties tot aankoop van dergelijke kavels.

Art. 160 Gemeentewet

Afdelingshoofd A&O

 

aanbiedingen overeenkomstig volgorde van inschrijvingsdatum;

het vastgestelde verkavelingsplan;

de vastgestelde kavelprijzen;

 

3-2.5

Nemen van besluiten inzake het in bruikleen geven, verhuren, in korte pacht geven en in jachtpacht geven van gemeentegrond en het toekennen van de vispacht.

Art. 160 Gemeentewet

Afdelingshoofd A&O

 

Kaderstelling door het college t.a.v. bepaling van de prijs, de looptijd en nadere voorwaarden voor de recognitie, verhuur en verpachting blijft mogelijk.

3-2.6

Besluiten tot het aangaan van een overeenkomst betreffende verkoop van kavels voor woningbouw en bedrijfsruimten

 

Besluiten tot het aangaan van een overeenkomst betreffende aan- en verkoop van rest- en groenstroken

Art. 160 Gemeentewet

 

Afdelingshoofd A&O

Sr. Beleidsmedewerker/ sr (juridisch) adviseur in rol van coördinator cluster Grondexploitatie

Bevoegdheid voor zover het college heeft besloten tot uitgifte van deze bouwkavels en binnen de daarbij aangegeven kaders (verkavelingsplan + grondprijzen en standaardvoorwaarden)

3-2.7

Besluit tot intrekking van een aantekening op grond van de Wet voorkeursrecht gemeenten

Art. 8 Wvg

Afdelingshoofd A&O

 

3-3

Juridische Zaken

 

 

 

3-3.1

Nemen van besluiten o.g.v. Procedureverordening voor tegemoetkoming in planschade (Procedureverordening).

Procedureverordening

Afdelingshoofd A&O

Mandaat geldt niet als het uitgebrachte deskundigen advies niet wordt gevolgd.

Indien geen deskundigenadvies wordt gevraagd geldt het mandaat tot maximaal een bedrag van € 2000,00

3-3.2

Nemen van besluiten op een verzoek tot nadeelcompensatie

Algemene wet bestuursrecht

Afdelingshoofd A&O

Mandaat geldt niet als het uitgebrachte advies niet wordt gevolgd.

Indien geen advies wordt gevraagd geldt het mandaat tot maximaal een bedrag van € 2000,00

3-3.3

Besluiten tot het aangaan van:

Intentieovereenkomsten

Projectovereenkomsten

Anterieure exploitatieovereenkomsten

Wro, Wabo, Bro, BW

Afdelingshoofd A&O

Mandaat geldt alleen indien binnen 6 maanden:

na instemming en in overeenstemming met het principe-verzoek, een intentieovereenkomst, projectovereenkomst of anterieure exploitatieovereenkomst wordt gesloten.

na het sluiten van een van bovengenoemde overeenkomsten, in dezelfde lijn een vervolg-overeenkomst zijnde een intentieovereenkomst, project-overeenkomst of anterieure exploitatieovereenkomst wordt gesloten.

3-4

Overige wettelijke regelingen

 

 

 

3-4.1

Het uitvoeren van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen (Wet BAG).

art. 10, 11, 14, 31, 32, 39, 40 Wet BAG

BAG-beheerder

GGebruik mandaat door bij besluit aangewezen vervangers ingeval van afwezigheid BAG-beheerder.

 

VOLMACHT

 

 

3-4.1

Op verzoek van notaris afgeven van een volmacht tot het doen uitschrijven/ vervallen verklaren van een in de openbare registers ingeschreven recht van hypotheek.

Art. 171

Gemeentewet

Afdelingshoofd A&O

Zie 3-1.5.

3-4.2

Het compareren bij notariële en onderhandse akten betreffende het uitlenen van gelden al dan niet onder hypothecair verband en het waarborgen van renten en aflossingen van geldleningen door derden aan te gaan.

 

Art. 171

Gemeentewet

Afdelingshoofd A&O

Functionarissen afdeling

 

Gebruik volmacht door functionaris ingeval van afwezigheid of verhindering van afdelingshoofd. Functionaris afdeling: Dhr. A. van Gompel

3-4.3

Het compareren bij notariële akten met inbegrip van het verlenen van kwijting en het tekenen van overeenkomsten betreffende koop en verkoop, ruil, huur en verhuur, bruikleen, pacht en verpachting van onroerende zaken en de vestiging / verlening van zakelijke rechten daarop

Art. 171

Gemeentewet

Afdelingshoofd A&O

Functionarissen, cluster Grondexploitatie

Gebruik volmacht door functionarissen ingeval afwezigheid of verhindering van afdelingshoofd.

Functionarissen cluster Grondexploitatie:

A.J.J. v. Eijk (notariële+onderhandse akten);

R.P.A. Kox (notariële+onderhandse akten);

Mw. I.M.D. Smiesing (notariële akten)

3-4.4

Het beslissen op een administratief beroep inzake kwijtschelding

Art. 10:3 Awb

Afdelingshoofd A&O

 

 

MACHTIGING

 

3-5.1

Doen van aangiften en verstrekken inlichtingen aan de Belastingdienst

Art. 10:12 Awb

Afdelingshoofd A&O

 

3-5.2

Het geven van opdrachten aan de verzekeraar inzake mutaties van het verzekerd bestand van gemeentelijke eigendommen.

Art. 10:12 Awb

Afdelingshoofd A&O

 

3-5.3

Het langs telefonische weg uitvoeren (ongelimiteerd) van geld- en/of kapitaalmarkttransacties t.b.v. de gemeente

Art. 10:12 Awb

Afdelingshoofd A&O

Adviseur A, cluster F&C

 

3-5.4

Het beslissen op een administratief beroep inzake kwijtschelding

Art. 10:13 Awb

Afdelingshoofd A&O

 

 

 

 

MACHTIGING

 

3-6.1

Doen van aangiften en verstrekken inlichtingen aan de Belastingdienst

Art. 10:12 Awb

Afdelingshoofd A&O

 

3-6.2

Het geven van opdrachten aan de verzekeraar inzake mutaties van het verzekerd bestand van gemeentelijke eigendommen

Art. 10:12 Awb

Afdelingshoofd A&O

 

3-6.3

Het langs telefonische weg uitvoeren (ongelimiteerd) van geld- en/of kapitaalmarkttransacties t.b.v. de gemeente

Art. 10:12 Awb

Afdelingshoofd A&O

Adviseur A, cluster F&C

 

 

 

VOLGNR.

BEVOEGDHEID

GRONDSLAG

GEMANDATEERDE C.Q. GE(VOL-)MACHTIGDE

KADER / SPECIFIEKE VOORWAARDEN

4. Mens en Omgeving

 

 

 

 

 

MANDAAT

 

 

 

4-1

Werk en inkomen

 

 

 

4-1.1

 

Het nemen van een beschikking op grond van de:

 • .

  Participatiewet (Pw)

 • .

  Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) 

 • .

  Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)

 • .

  Besluit bijstandsverlening zelfstandigen.

Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz

 • .

  Afdelingshoofd M&O

 • .

  Sr. beleidsmedewerker/ sr. (juridisch) adviseur

 • .

  Adviseur VH&T B

 • .

  Klantmanager A, W&I

 • .

  Verordening Participatiewet d.d. 22-3-2016, laatst gewijzigd d.d. 26-9-2017

 • .

  Regeling terugvordering en verhaal 2018, d.d. 19-12-2017

 • .

  Beleidsregels bijzondere bijstand kinderopvang vastgesteld 11-02-2014

4-1.2

Het nemen van besluiten inzake het verlenen van bijzondere bijstand in het kader van collectieve ziektekostenverzekeringen.

Participatiewet

 

 • .

  Afdelingshoofd M&O

 • .

  Senior-adviseur VH&T

 • .

  Klantmanager W&I

 • .

  Secretarieel/administra-tief medewerker A

 • .

  Beleidsregels bijzondere bijstand d.d 16-2-2016

4-1.3

Uitvoering van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en het afgeven van verklaringen op grond van artikel 285 Faillissementswet

Wet gemeentelijke schuldhulpverlening,

Art. 285 Faillissementswet

 • .

  Afdelingshoofd M&O

 • .

  Sr. beleidsmedewerker/ sr. juridisch adviseur

 • .

  Adviseur VH&T B;

 • .

  Klantmanager A W&I

 

4-1.4

Het nemen van besluiten inzake het inburgeringtraject voor nieuwkomers.

Wet Inburgering

 • .

  Afdelingshoofd M&O

 • .

  Sr. beleidsmedewerker/  sr. juridisch adviseur

 • .

  Adviseur VH&T B

 • .

  Klantmanager A, W&I

 • .

  Verordening Wet inburgering Veldhoven 2011, d.d. 17-05-2011

 • .

  Beleidsregel Wet Inburgering d.d. 23-7-2008

 •  

4-1.5

Het nemen van besluiten op aanvragen om een meedoen-voorziening

Art. 2 Verordening meedoen-voorziening gemeente Veldhoven

 • .

  Afdelingshoofd M&O

 • .

  Sr. beleidsmedewerker/ sr. juridisch adviseur

 • .

  Klantmanager, team W&I

 • .

  Secretarieel/administra-tief medewerker  A

Verordening meedoen-voorziening gemeente Veldhoven, d.d. 19-05-2015

4-1.6

Het nemen van besluiten inzake het terugvorderen van een persoonsgebonden budget of een overig verleende voorziening.

 

Verordening maatschappelijke ondersteuning

 • .

  Afdelingshoofd M&O

 • .

  Klantmanager A (terugvordering), W&I

Regeling terugvordering en verhaal WIZ 2010 d.d. 19-10-2010

4-2

Zorg

 

 

 

4-2.1

 

Het beslissen op aanvragen om voorzieningen ingevolge de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo).

Art. 2.3.1 Wmo

 • .

  Afdelingshoofd M&O

 • .

  Beleidscoördinator in rol coördinator Wmo

 • .

  Klantmanager A, Wmo

 • .

  Adviseur VH&T B in rol kwaliteitsmedewerker Wmo

 • .

  Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Veldhoven 2015 d.d. 07-10-2014, laatst gewijzigd bij besluit van 15-12-2015;

 • .

  Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Veldhoven 2015 d.d. 26-09-2017;

4-2.2

Het nemen van besluiten inzake het terugvorderen van een persoonsgebonden budget of overig verleende voorziening.

Verordening maatschappelijke ondersteuning

 • .

  Afdelingshoofd M&O

 • .

  Beleidscoördinator in rol coördinator Wmo

Regeling terugvordering en verhaal 2018 Veldhoven d.d. 19-12-2017

4-2.3

     

Het nemen van besluiten inzake het verlenen van een gehandicaptenparkeerkaart.

Art. 49 BABW en Regeling gehandicap- tenparkeerkaart

 • .

  Afdelingshoofd M&O

 • .

  Beleidscoördinator in rol coördinator Wmo

 • .

  Klantmanager A, WMO

 • .

  Adviseur VH&T B in rol kwaliteitsmedewerker Wmo

 

4-2.4

Het besluiten tot het aangaan van bruikleenovereenkomsten t.b.v. trapliften

Art. 160 Gemeentewet

 • .

  Afdelingshoofd M&O

 • .

  Beleidscoördinator in rol coördinator Wmo

 • .

  Klantmanager A, Wmo

 

4-2.5

Het besluiten tot verlenging van de reservebankovereenkomsten voor Taxbus

Art. 160 Gemeentewet

Afdelingshoofd M&O

 

Collegebesluit d.d. 11-11-2014

4-2.6

Bestellen en in ontvangst nemen van Gehandicapten Parkeerkaarten

Art. 160 Gemeentewet /artikel 10:12 Awb

Afdelingshoofd M&O

 

4-2.7

Besluiten tot het aangaan van een incidentele overeenkomst met een niet-gecontracteerde aanbieder betreffende jeugdhulp

Artikel 160 Gemeentewet

 • .

  Afdelingshoofd M&O

 • .

  Beleidscoördinator in rol coördinator Wmo

 • .

  Beleidscoördinator in rol coördinator generalisten- en specialistenteam (GST)

Mandaat beleidscoördinator in rol coördinator tot maximaal € 50.000 per incidenteel jeugdhulpcontract

4-2.8

Verlenen of weigeren van verzoeken tot indeling in de medische urgentiecategorie als bedoeld in artikel 5 lid 3 onder b Urgentieverordening of de sociale urgentiecategorie als bedoeld in artikel 5 lid 5 Urgentieverordening

Art. 6 lid 7 Urgentie-verordening

 • .

  Afdelingshoofd M&O

 • .

  Beleidscoördinator in rol coördinator Wmo

 • .

  Beleidscoördinator in rol coördinator GST

 • .

  Klantmanager A, Wmo

 • .

  Adviseur VH&T B in rol kwaliteitsmedw. Wmo

 

4-2.9

Afwijzen van een herhaald verzoek tot indeling in de medische urgentiecategorie als bedoeld in artikel 5 lid 3 onder b van de Urgentieverordening of de sociale urgentiecategorie als bedoeld in artikel 5 lid 5 van de Urgentieverordening

Art. 6 lid 10 Urgentieverordening jo. art. 4:6 Awb

 • .

  Afdelingshoofd M&O

 • .

  Beleidscoördinator in rol coördinator Wmo

 • .

  Klantmanager A, Wmo

 • .

  Adviseur VH&T B in rol kwaliteitsmedewerker Wmo

 

4-2.10

Intrekken beschikking tot indeling in de medische urgentiecategorie als bedoeld in artikel 5 lid 3 onder b Urgentieverordening of de sociale urgen-tiecategorie als bedoeld in artikel 5 lid 5 Urgentieverordening

Art. 7 lid 1 Urgentieverordening

 • .

  Afdelingshoofd M&O

 • .

  Beleidscoördinator in rol coördinator Wmo

 • .

  Klantmanager A, Wmo

 • .

  Adviseur VH&T B in rol kwaliteitsmedewerker Wmo

 

4-2.11

Het, al dan niet op verzoek, wegens gewijzigde omstandigheden verstrekken van een nieuwe beschikking tot indeling in de medische urgentie- categorie als bedoeld in artikel 5 lid 3 onder b van de Urgentieverordening of de sociale urgentie- categorie als bedoeld in artikel 5 lid 5 Urgentieverordening

Art. 7 lid 6 Urgentieverordening

 • .

  Afdelingshoofd M&O

 • .

  Beleidscoördinator in rol coördinator Wmo

 • .

  Klantmanager A, Wmo

 • .

  Adviseur VH&T B in rol kwaliteitsmedewerker Wmo

 

4-3

Jeugdzorg

 

 

 

4-3.1

 

Het nemen van besluiten op aanvragen in het kader van de Verordening Jeugdhulp Veldhoven 2015

Jeugdwet

 • .

  Afdelingshoofd M&O

 • .

  Beleidscoördinator in rol van coördinator WMO

 • .

  Klantmanager A (jeugd) WMO

 

 • .

  Verordening Jeugdhulp Veldhoven 2016, vastgesteld d.d. 22-3-2016

 • .

  Nadere regels PGB Jeugdhulp, vastgesteld door college d.d. 9-12-2014;

 • .

  Mandaat “jeugdzorg plus (gesloten jeugdzorg)” is voorbehouden aan afdelingshoofd en beleidscoördinator én alleen na afstemming met gekwalificeerd gedragswetenschapper

4-3.2

Het nemen van besluiten inzake herziening, intrekking en terugvordering van een voorziening in het kader van jeugdhulpverlening

Jeugdwet

 • .

  Afdelingshoofd M&O

 • .

  Beleidscoördinator in rol coördinator WMO

 • .

  Klantmanager A (jeugd) WMO

 • .

  Verordening Jeugdhulp Veldhoven 2016, vastgesteld d.d. 22-3-2016

 • 1.

  Nadere regels PGB Jeugdhulp, vastgesteld college

d.d. 9-12-2014;

4-3.3

Het nemen van besluiten in het kader van (aanvragen inzake) het vervoer van kinderen t.b.v. het schoolbezoek.

art. 4 WPO

art. 4 WEC

art. 4 WVO

 

 • 1.

  Afdelingshoofd M&O

 • 1.

  Beleidscoördinator in rol coördinator WMO

 • 1.

  Klantmanager A (jeugd) WMO

Verordening leerlingenvervoer gemeente Veldhoven, vastgesteld d.d. 27-05-2014

4-4

Algemene plaatselijke verordening

 

4-4.1

 

Het verlenen van een vergunning, ontheffing, het accepteren van een melding of het geven van een toestemming alsmede het stellen van voorschriften en beperkingen daarbij op grond van de Algemene plaatselijke verordening (Apv).

Apv, m.u.v. de artt. 2:1, 2:24, 3:4

 • 1.

  Afdelingshoofd M&O

 • 1.

  Sr. beleidsmedewerker/ senior juridisch adviseur

 • 1.

  Adviseur VH&T A in rol coördinator

 • 1.

  Medewerker VH&T A in rol coördinator

 

Bevoegdheid bedoeld in art. 4:10 lid 5 (toestem-ming voor direct vellen van bomen die vermeld zijn op de lijst met beschermde bomen, indien sprake is van acuut gevaar of spoedeisend belang) is alleen gemandateerd aan afdelingshoofd

4-4.2

 

Aanwijzen exacte locaties waar aanplakborden komen te staan.

Art. 2:30 lid 4 Apv

 • .

  Afdelingshoofd M&O

 • .

  Sr. beleidsmedewerker/ senior juridisch adviseur

 • .

  Adviseur VH&T A in rol coördinator

 • .

  Medewerker VH&T A in rol coördinator

 

Aanwijzingsbesluit ex artikel 2:30 Apv

4-4.3

Aanwijzing collectieve festiviteiten en dagen of dagdelen

     

Art. 4:2, lid 1 en 4 Apv

 • .

  Afdelingshoofd M&O

 • .

  Sr. beleidsmedewerker/ senior juridisch adviseur

 • .

  Adviseur VH&T A in rol coördinator

 • .

  Medewerker VH&T A in rol coördinator

 

 • .

  Beleid organisatie en handhaving kermissen in Veldhoven

 • .

  Nadere regels “geluidsvoorschriften tijdens collectieve festiviteiten”

4-4.4

Het vaststellen van een integrale zonetekening m.b.t. de kermissen in Veldhoven

Art. 2:6 Apv

Afdelingshoofd M&O

Beleid organisatie en handhaving kermissen in Veldhoven

4-4.5

Aanwijzing van gevaarlijk of hinderlijk te achten honden en het opleggen van een aanlijn- en muilkorfgebod

 

Art. 2:46 Apv

 • .

  Afdelingshoofd M&O

 • .

  Sr. beleidsmedewerker/ senior juridisch adviseur

 • .

  Adviseur VH&T A in rol coördinator

 • .

  Medewerker VH&T A in rol coördinator

 

 

4-4.6

Het verbieden van het maken of veranderen van een uitweg, indien het voornemen bekend is gemaakt aan aanvrager en geen zienswijze is ingediend

Artikel 2:8 Apv

Afdelingshoofd M&O

       

 

4-5

Wabo

 

 

 

4-5.1

Het beschikken op aanvragen (inclusief de weigering daarvan) om een enkelvoudige of meervoudige omgevingsvergunning.

Art. 2.1, art. 2.2, art. 2.5, art. 2.6, art. 2.10, art. 2.11, art. 2.12, art. 2.22, art. 3.3 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

 • .

  Afdelingshoofd M&O

 • .

  Sr. beleidsmedewerker/ senior juridisch adviseur

 • .

  Adviseur VH&T A in rol coördinator

 • .

  Medewerker VH&T A in rol coördinator

 • .

  Afdelingshoofd: mandaat voor verlenen omgevingsvergunning in uitgebreide procedure en verlenen/weigeren omgevingsvergunning in reguliere procedure

 • .

  Senior, adviseur en medewerker: mandaat voor verlenen/ weigeren omgevingsvergunning in een reguliere procedure

 • .

  Alle binnen- en buitenplanse ontheffingen zijn gemandateerd, m.u.v. projectbesluiten waarbij art. 2.12 lid 1 sub a3 Wabo wordt toegepast.

 • .

  Weigeren van een omgevingsvergunning in een uitgebreide procedure is niet gemandateerd

4-5.2

Het wijzigen (al dan niet ambtshalve) en intrekken van omgevingsvergunningen.

Art. 2.31, art. 2.33, art. 2.33a Wabo

 • .

  Afdelingshoofd M&O

 • .

  Sr. beleidsmedewerker/ senior juridisch adviseur

 • .

  Adviseur VH&T A in rol coördinator

 • .

  Medewerker VH&T A in rol coördinator

Uitgezonderd de besluitbevoegdheid tot intrekking bij wijze van sanctie

Senior: bevoegd bij intrekking op verzoek van vergunninghouder (art. 2.33 Wabo, lid 2 onder b)

4-5.3

Het besluiten in het kader van hoofdstuk 3 Wabo (Voorbereidingsprocedure).

Hoofdstuk 3 Wabo

 • .

  Afdelingshoofd M&O

 • .

  Sr. beleidsmedewerker/ senior juridisch adviseur

 • .

  Adviseur VH&T A in rol coördinator

 • .

  Medewerker VH&T A in rol coördinator

 

4-5.4

Besluiten m.b.t. brandveiligheid op basis van de Wet veiligheidsregio’s en de Brandbeveiligings-verordening.

Art. 2.1 lid 1 sub d, art. 2.13 Wabo

 • .

  Afdelingshoofd M&O

 • .

  Sr. beleidsmedewerker/ senior juridisch adviseur

 • .

  Adviseur VH&T A in rol coördinator

 • .

  Medewerker VH&T A in rol coördinator

 

4-5.5

Het bekendmaken van een beschikking van rechtswege.

 

Art. 3.9 lid 3 Wabo jo. art. 4:20b en 4:20c Awb

   

 • .

  Afdelingshoofd M&O

 • .

  Sr. beleidsmedewerker/ senior juridisch adviseur

 • .

  Adviseur VH&T A in rol coördinator

 • .

  Medewerker VH&T A in rol coördinator

 

4-5.6

Besluiten tot het aangaan van planschadeverhaalsovereenkomsten als bedoeld in artikel 6.4a Wet ruimtelijke ordening (Wro)

 • 1.

  Artikel 160 Gemeentewet

 • 1.

  Artikel 6.4a Wro

Afdelingshoofd M&O

Betreft uitsluitend die gevallen waarbij sprake is v/e omgevingsvergunning die wordt verleend voor de gevallen genoemd in artikel 2.12, lid 1a, onder 1° Wabo en onder 2°, voor wat betreft de in artikel 4 van bijlage II Bro genoemde gevallen

4-6

Milieu

 

 

 

4-6.1

 

 • 1.

  Het accepteren van een melding op basis van de AMvB ex artikel 8.40 Wet milieubeheer (Wm).

 • 1.

  Het beslissen over de gelijkwaardigheid van de in de aanvraag aangegeven andere maatregelen.

 • 1.

  Opleggen nadere eis/maatwerkvoorschriften.

Art. 8.41 Wm

   

Art. 8.40a lid 3 Wm

   

Art. 8.42 Wm

 • .

  Afdelingshoofd M&O

 • .

  Sr. beleidsmedewerker/ senior juridisch adviseur

 • .

  Adviseur VH&T A in rol coördinator

 • .

  Medewerker VH&T A in rol coördinator

 

4-6.2

Besluiten tot het vaststellen van een hogere grenswaarde Wet geluidhinder (Wg).

Art. 45, art. 46, art. 47, art. 83, art. 85, art. 100a art. 100b Wg

 • .

  Afdelingshoofd M&O

 • .

  Sr. beleidsmedewerker/ senior juridisch adviseur

 • .

  Adviseur VH&T A in rol coördinator

 • .

  Medewerker VH&T A in rol coördinator

 

4-6.3

 

Het verlenen van een (paraplu-)ontheffing voor het brengen van afvalwater/afvalstoffen vanuit een niet-inrichting in openbaar riool.

   

Art. 10.63 lid 1 jo. art. 10.30 Wm

 • .

  Afdelingshoofd M&O

 • .

  Sr. beleidsmedewerker/ senior juridisch adviseur

 • .

  Adviseur VH&T A in rol coördinator

 • .

  Medewerker VH&T A in rol coördinator

 

4-7

Overige wettelijke regelingen

 

 

 

4-7.1

 

Het verlenen van vergunningen op grond van de Wet op de kansspelen (Wok).

Art. 3, art. 30b Wok

 

 • .

  Afdelingshoofd M&O

 • .

  Sr. beleidsmedewerker/ senior juridisch adviseur

 • .

  Adviseur VH&T A in rol coördinator

 • .

  Medewerker VH&T A in rol coördinator

 

4-7.2

 

Verlenen van ontheffing voor het houden van wielerwedstrijden op de wegen binnen de gemeente.

Art. 2:13 jo art. 2:12 lid 2 f Apv

Art. 148 Wegenverkeerswet (Wvw)

 • .

  Afdelingshoofd M&O

 • .

  Sr. beleidsmedewerker/ senior juridisch adviseur

 • .

  Adviseur VH&T A in rol coördinator

 • .

  Medewerker VH&T A in rol coördinator

 

4-7.3

   

Het beslissen op aanvragen voor een vergunning ingevolge artikel 15 van de Leegstandswet.

Art. 15 Leegstandswet

 • .

  Afdelingshoofd M&O

 • .

  Sr. beleidsmedewerker/ senior juridisch adviseur

 • .

  Adviseur VH&T A in rol coördinator

 • .

  Medewerker VH&T A in rol coördinator

 

4-7.4

 

Het verlenen en weigeren toestemming inzamelen textiel/ aanwijzen inzamelaars textiel.

Art. 2 lid 2, art. 3 lid 1f Afvalstoffenverordening jo art. 2 uitvoeringsbesluit

 • .

  Afdelingshoofd M&O

 • .

  Sr. beleidsmedewerker/ senior juridisch adviseur

 • .

  Adviseur VH&T A in rol coördinator

 • .

  Medewerker VH&T A in rol coördinator

 

4-7.5

 

 • 1.

  Inschrijven, wijzigen en verwijderen van gegevens in het Landelijk Register Kinderopvang

 • 1.

  Op aanvraag verstrekken van inlichtingen over in het register opgenomen gegevens.

 • 1.

  Het geven van een schriftelijke aanwijzing.

Art. 1.46 en 1.47 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wko)

Art. 1.65 Wko

 • .

  Afdelingshoofd M&O

 • .

  Sr. beleidsmedewerker/ senior juridisch adviseur

 • .

  Adviseur VH&T A in rol coördinator

 • .

  Medewerker VH&T A in rol coördinator

 

4-7.6

Het opleggen van een last onder dwangsom op grond van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.

Art. 125 Gemeentewet jo. art. 5.32 Awb

 • .

  Afdelingshoofd M&O

 • .

  Sr. beleidsmedewerker/ senior juridisch adviseur

 • .

  Adviseur VH&T A in rol coördinator

 • .

  Medewerker VH&T A in rol coördinator

 

4-7.7

 

Het verlenen van een (tijdelijke) gebruiksvergunning en het verbinden, wijzigen of intrekken van voorwaarden.

Art. 2 lid 1, 2 en 3 Brandbeveiligings-verordening

 • .

  Afdelingshoofd M&O

 • .

  Sr. beleidsmedewerker/ senior juridisch adviseur

 • .

  Adviseur VH&T A in rol coördinator

 • .

  Medewerker VH&T A in rol coördinator

 

4-7.8

 

Het verlenen van een aanlegvergunning.

Art. 3.16 Wet ruimtelijke ordening

 • .

  Afdelingshoofd M&O

 • .

  Sr. beleidsmedewerker/ senior juridisch adviseur

 • .

  Adviseur VH&T A in rol coördinator

 • .

  Medewerker VH&T A in rol coördinator

 

4-7.9

 

Het verlenen van toestemming voor het betreden van gemeentegrond t.b.v. fretteren.

Art. 160 Gemeentewet en Burgerlijk Wetboek

 • .

  Afdelingshoofd M&O

 • .

  Sr. beleidsmedewerker/ senior juridisch adviseur

 • .

  Adviseur VH&T A in rol coördinator

 • .

  Medewerker VH&T A in rol coördinator

 

4-7.10

Het toekennen, wijzigen en intrekken van nummers.

Art. 3 lid 2 en 5 Verordening naam-geving en nummering (adressen)

 • .

  Afdelingshoofd M&O

 • .

  Sr. beleidsmedewerker/ senior juridisch adviseur

 • .

  Adviseur VH&T A in rol coördinator

 • .

  Medewerker VH&T A in rol coördinator

 

4-7.11

Het aanstellen van verkeersregelaars.

 • .

  Art. 56, lid 1b BABW

 • .

  Regeling Verkeers-regelaars 2009

 • .

  Afdelingshoofd M&O

 • .

  Sr. beleidsmedewerker/ senior juridisch adviseur

 • .

  Adviseur VH&T A in rol coördinator

 • .

  Medewerker VH&T A in rol coördinator

 

4-7.12

Het nemen van verkeersbesluiten.

art. 15, art. 18 Wvw jo. art. 12 BABW

 • .

  Afdelingshoofd M&O

 • .

  Sr. beleidsmedewerker/ senior juridisch adviseur

 • .

  Adviseur VH&T A in rol coördinator

 • .

  Medewerker VH&T A in rol coördinator

Bevoegdheid betreft het nemen van verkeersbesluiten tijdens evenementen

4-7.13

Het verlenen van ontheffing van de in artikel 2 v/d wet vervatte verboden en het verbinden van voorschriften en beperkingen.

 

Het intrekken of wijzigen van een ontheffing ex artikel 3 van de Verordening winkeltijden

Art. 3 Verordening Winkeltijden

   

Art. 5 sub a t/m f Verordening Winkel-tijden

 • .

  Afdelingshoofd M&O

 • .

  Sr. beleidsmedewerker/ senior juridisch adviseur

 • .

  Adviseur VH&T A in rol coördinator

 • .

  Medewerker VH&T A in rol coördinator

 

4-7.14

 • .

  Verlenen vergunning o.g.v. de Drank- en Horecawet (DHW) en het verlenen v/e ontheffing van regels als bedoeld in art. 4 lid 4

 • .

  Het verlenen van ontheffing voor de verstrekking van zwak-alcoholische drank buiten een inrichting.

 • .

  Het toepassen van bestuursdwang

Art. 3, art. 4 jo art. 28 en art. 29 Dhw

Art. 35 Dhw

 

Art. 44 Dhw jo. art. 5:20 lid 1 Awb

 • .

  Afdelingshoofd M&O

 • .

  Sr. beleidsmedewerker/ senior juridisch adviseur

 • .

  Adviseur VH&T A in rol coördinator

 • .

  Medewerker VH&T A in rol coördinator

 

4-8

Algemeen

 

 

 

4-8.1

 

Het aan belanghebbenden bieden van gelegenheid tot het indienen van zienswijzen over een voorgenomen beschikking.

Art. 4:7, art. 4:8 Awb

 • .

  Afdelingshoofd M&O

 • .

  Sr. beleidsmedewerker/ senior juridisch adviseur

 • .

  Adviseur VH&T A in rol coördinator

 • .

  Medewerker VH&T A in rol coördinator

 • .

  Medewerkers M&O

Mandaat medewerkers voor zover zij betrokken zijn bij de voorbereiding van de beschikking

4-8.2

 

Het intrekken van een vergunning, ontheffing of melding.

 

 • .

  Afdelingshoofd M&O

 • .

  Sr. beleidsmedewerker/ senior juridisch adviseur

 • .

  Adviseur VH&T A in rol coördinator

 • .

  Medewerker VH&T A in rol coördinator

 

4-8.3

 

Weigeren aanvraag vergunning, ontheffing of melding indien voornemen bekend is gemaakt aan aanvrager en geen zienswijze is ingediend.

 

Afdelingshoofd M&O

 

 

4-8.4

   

Het inwinnen van inlichtingen uit de straf- en algemene documentatieregisters.

Wet justitiële en straf-vorderlijke gegevens en uitvoeringsbesluit

 • .

  Afdelingshoofd M&O

 • .

  Beleidsmedewerker/

 • .

  Adviseur B

 • .

  Medewerker VH&T B

Inachtneming van de op persoonsniveau door de burgemeester gegeven en aan de minister van Justitie kenbaar gemaakte machtiging

4-8.5

Het opschorten van de beslissing op een aanvraag en het verzoeken om aanvulling van de aanvraag

Art. 4:5, art. 4:15 Awb

 • .

  Afdelingshoofd M&O

 • .

  Sr. beleidsmedewerker/ senior juridisch adviseur

 • .

  Adviseur VH&T A in rol coördinator

 • .

  Medewerker VH&T A in rol coördinator

 • .

  Medewerkers M&O

 

Mandaat medewerkers voor zover zij betrokken zijn bij de voorbereiding van de beschikking

4-9

Toezicht en handhaving

 

 

 

4-9.1

 

Het aanwijzen van toezichthouders als bedoeld in artikel 5:11 Awb op het taakgebied v/h cluster H&T en het uitgeven van legitimatiepassen als bedoeld in artikel 5:12 Awb.

 • 1.

  Aanwijzingsbevoegdheid in wet- en regelgeving,

 • 1.

  Hoofdstuk 5 Awb

 • .

  Afdelingshoofd M&O

 • .

  Sr. beleidsmedewerker/ senior juridisch adviseur

 • .

  Adviseur VH&T A in rol coördinator

 • .

  Medewerker VH&T A in rol coördinator

 

4-9.2

 

Het doen van een vooraanschrijving tot beëindiging van de overtreding van wettelijke voorschriften en daaruit voortvloeiende besluiten op het taakgebied van de afdeling Mens en Omgeving.

Art. 125 Gemeentewet

 • .

  Afdelingshoofd M&O

 • .

  Sr. beleidsmedewerker/ senior juridisch adviseur

 • .

  Adviseur VH&T A in rol coördinator

 • .

  Medewerker VH&T A in rol coördinator

 

4-9.3

   

Het nemen van besluiten op grond van afdeling 5.3.1. (last onder bestuursdwang) en afdeling 5.3.2. (last onder dwangsom) Awb.

Art. 125 Gemeentewet jo. afd. 5.3.1. en 5.3.2. Awb

 • .

  Afdelingshoofd M&O

 • .

  Sr. beleidsmedewerker/ senior juridisch adviseur

 • .

  Adviseur VH&T A in rol coördinator

 • .

  Medewerker VH&T A in rol coördinator

Mandaat voor de senior, de adviseur en de medewerker (beiden in rol van coördinator) gelden alleen voor wat betreft evenementen en de horeca

4-9.4

Het doen van een waarschuwing tot beëindiging van overtreding van de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.

 • 1.

  Art. 125 Gemeente-wet

 • 1.

  Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

 • .

  Afdelingshoofd M&O

 • .

  Sr. beleidsmedewerker/ senior juridisch adviseur

 • .

  Adviseur VH&T A in rol coördinator

 • .

  Medewerker VH&T A in rol coördinator

 

4-9.5

 

Het stilleggen van werkzaamheden en het treffen van voorzieningen gericht op het tegengaan of beëindigen van gevaar voor de gezondheid of veiligheid, inclusief de bepaling dat het besluit geldt voor iedere rechtsopvolger.

Artt. 5.17 en 5.18 Wabo en hoofdstuk 5 Awb

 • .

  Afdelingshoofd M&O

 • .

  Sr. beleidsmedewerker/ senior juridisch adviseur

 • .

  Adviseur VH&T A in rol coördinator

 • .

  Medewerker VH&T A in rol coördinator

 • .

  Toezichthouders

Mandaat voor zover betrekking hebbend op vergunningen en voor zover de taakstelling van toezichthouder ex hoofdstuk 5 Awb en hoofdstuk 5 Wabo reikt

4-9.6

Opleggen last onder bestuursdwang inhoudende het overbrengen en in bewaring stellen van voertuigen als bedoeld in artikel 170 Wegenverkeerswet alsmede het opmaken van een proces-verbaal en het bekendmaken van de beschikking tot toepassing van bestuursdwang.

   

Bijhouden register als bedoeld in artikel 170 lid 4 Wegenverkeerswet en het aan belanghebbenden verstrekken van gegevens uit het register

Art. 170, lid 1 Wvw jo. art. 125 Gemeentewet jo. art. 170 lid 2 Wvw, art. 171 lid 1 Wvw en art. 5:29 Awb jo. art. 5 Besluit wegslepen van voertuigen

 

Art. 170 lid 4 Wvw jo. § 2 Besluit wegslepen van voertuigen

 • .

  Afdelingshoofd M&O

 • .

  Sr. beleidsmedewerker/ senior juridisch adviseur

 • .

  Adviseur VH&T A in rol coördinator

 • .

  Medewerker VH&T A in rol coördinator

 • .

  Medw. VH&T B, cluster H&T

 • .

  Medw. VH&T, cluster H&T

Het mandaat voor de medewerkers VH&T betreft de medewerkers “Stadstoezicht”

 

4-9.7

Vaststellen van de hoogte van de verschuldigde kosten verbonden aan de oplegging van de last onder bestuursdwang als bedoeld in artikel 170 Wegenverkeerswet.

Art. 5:25 lid 6 Awb jo. art. 170 lid 1 Wvw jo. art. 172 lid 1 Wvw jo. artt. 12 en 13 Besluit wegslepen voertuigen

 

   

4-9.8

Teruggave van opgeslagen zaken aan de rechthebbende.

 

Het opschorten van de teruggave tot de verschuldigde kosten zijn voldaan.

Art. 5:29 lid 3 Awb jo. art. 5:25 Awb

 

Art. 5:29 lid 4 Awb jo. art. 5:25 lid 6 Awb

 • .

  Afdelingshoofd M&O

 • .

  Sr. beleidsmedewerker/ senior juridisch adviseur

 • .

  Adviseur VH&T A in rol coördinator

 • .

  Medewerker VH&T A in rol coördinator

 • .

  Medw VH&T B, cluster H&T

 • .

  Medw VH&T, cluster H&T

Het mandaat voor de medewerkers VH&T betreft de medewerkers “Stadstoezicht”

 

4-9.9

Het besluiten tot verkopen, het om niet overdoen of het laten vernietigen van een zaak.

Art. 160 Gemeentewet jo. art. 5:30 Awb

 • .

  Afdelingshoofd M&O

 • .

  Sr. beleidsmedewerker/ senior juridisch adviseur

 • .

  Adviseur VH&T A in rol coördinator

 • .

  Medewerker VH&T A in rol coördinator

 

 

VOLMACHT

 

4-10.1

 

Het melden van een voornemen tot sanering bodemverontreiniging.

Art. 28 lid 1 Wet bodembescherming

Afdelingshoofd M&O

 

4-10.2

Het overgaan tot verkoop, overdracht aan derde(n) om niet of vernietiging van een zaak als bedoeld in artikel 6, 8 of 11 van boek 5 van het Burgerlijk Wetboek (BW).

Art. 6, art. 8, art. 11 boek 5 BW

 • .

  Afdelingshoofd M&O

 • .

  Sr. beleidsmedewerker/ senior juridisch adviseur

 • .

  Adviseur VH&T A in rol coördinator

 • .

  Medewerker VH&T A in rol coördinator

 • .

  Medewerker VH&T B, cluster H&T

 

4-10.3

Het feitelijk verkopen, om niet overdoen of laten vernietigen van een zaak.

Art. 171 Gemeentewet

Afdelingshoofd M&O

 

4-10.4

Compareren bij notariële en onderhandse akten betreffende uitlenen gelden al dan niet onder hypothecair verband ter uitvoering van de Participatiewet , waarborgen van renten en aflossingen van geldleningen door derden bij Stadsbank Eindhoven aan te gaan en tekenen van compensatieovereenkomsten.

Art. 171 Gemeentewet

 

 • .

  Afdelingshoofd M&O

 • .

  Sr. beleidsmedewerker/ senior juridisch adviseur

 

 

MACHTIGING

 

4-11.1

Het doen van aanvragen bij SZW om certificaten voor digitale verantwoording Wwb/Pw.

Participatiewet

 

Afdelingshoofd M&O

 

4-11.2

Het uitwisselen van informatie met het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum (RIEC) Oost-Brabant t.b.v. de bestuurlijke en preventieve aanpak van georganiseerde misdaad

Artikel 160 Gemeentewet

 • .

  Afdelingshoofd M&O

 • .

  Sr. beleidsmedewerker/ senior juridisch adviseur cluster IV

 • .

  Medewerker VH&T A in rol coördinator

 • .

  Beleidsmedewerker B

 • .

  Medewerker VH&T B

 

4-11.3

Verzoeken om (medisch) advies aan derden i.h.k.v. de uitoefening van de bevoegdheden

ex 4-1. e.v.

 

Gemandateerden

 

4-11.4

Het doen van aangiften en het verstrekken van inlichtingen aan de Belastingdienst.

Art. 10:12 Awb

Afdelingshoofd M&O

 

4-11.5

Verzoeken om (medisch) advies in het kader van de uitoefening van de bevoegdheden ex 4-2.

 

 • .

  Beleidscoördinator in rol coördinator WMO

 • .

  Klantmanagers A WMO

 

4-11.6

Het uitvoeren van de intake van (urgent) woningzoekenden, gespreksvoering, doorzenden van verzoeken om urgentiebeschikking aan secretariaat van de Urgentiecommissie en het voeren van alle routinematige correspondentie en contacten

Art. 10:12 Awb

 • .

  Afdelingshoofd M&O

 • .

  Klantmanager A

 • .

  Beleidscoördinator in rol van coördinator GST

 

4-11.7

Het vragen van adviezen aan derden op basis van de Urgentieverordening Veldhoven 2016

Art. 10:12 jo. art. 10:11 Awb

 • .

  Afdelingshoofd M&O

 • .

  Klantmanager A

 • .

  Beleidscoördinator in rol van coördinator GST

 

4-11.8

Het doen van een verzoek tot onderzoek bij de Raad voor de Kinderbescherming

Art. 2.4 Jeugdwet

 • .

  Beleidscoördinator in rol van coördinator GST

 • .

  Geregistreerde jeugdzorg professionals uit het specialistenteam

Afstemmen met gekwalificeerd gedragsweten- schapper

4-11.9

Voeren van overleg met de gecertificeerde instelling

Art. 3.5 Jeugdwet

 • .

  Beleidscoördinator in rol van coördinator GST

 • .

  Beleidscoördinator in rol van coördinator WMO

 • .

  Leden generalisten- en/of specialistenteam;

 • .

  Klantmanager A (jeugd) WMO

 

4-11.10

Indienen van een verzoek tot verkrijging van een machtiging, spoedmachtiging of voorwaardelijke machtiging voor gesloten jeugdhulp

Art. 6.1.8 Jeugdwet

 • .

  Coördinator generalisten- en specialistenteam

 • .

  Geregistreerde jeugdzorg professionals specialis-tenteam

Afstemmen met gekwalificeerd gedragsweten- schapper

4-11.11

Vertegenwoordiging op (hoor)zittingen die door de Commissie voor de bezwaarschriften, de (voorzieningenrechter van de ) Rechtbank of de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State in het kader van een bezwaar-, voorlopige voorziening-, beroep- of hoger beroepsprocedure worden belegd.

Art. 171 Gemeentewet

 • .

  Afdelingshoofd M&O

 • .

  Klantmanager A

 • .

  Adviseur VH&T A

 • .

  Portefeuillehouder dient in kennis te worden gesteld van de geëntameerde procedure.

 • .

  Betreft beschikking op verzoeken tot indeling in de medische urgentie-categorie als bedoeld in artikel 5 lid 3 onder b Urgentieverordening of de sociale urgentiecategorie als bedoeld in artikel 5 lid 5 Urgentieverordening, alsmede de intrekking of wijziging daarvan.

 

 

VOLGNR.

BEVOEGDHEID

GRONSLAG

GEMANDATEERDE

C.Q. GE(VOL-) MACHTIGDE

KADER / SPECIFIEKE VOORWAARDEN

5. FACILITAIR BEDRIJF

 

 

 

 

 

MANDAAT

 

 

 

5-1

Facilitaire Dienstverlening

 

 

 

5-1.1

Besluiten inzake de incidentele ingebruikgeving aan derden van ruimten in het gemeentehuis

Art. 160 Gemeentewet

Afdelingshoofd FB

 

5-2

Archief

 

 

 

5-2.1

Het opmaken en ondertekenen van een verklaring tot vernietiging van archiefbescheiden

 

Afdelingshoofd FB

Het betreft hier al gevormde vernietigings-jaarblokken

5-2.2

Het opmaken en ondertekenen van een verklaring tot vervanging van archiefbescheiden

 

Afdelingshoofd FB

Analoge archiefbestanden vervangen door digitale reproducties, de analoge worden daarna vernietigd

5-3

Burgerzaken

 

 

 

5-3.1

Het toekennen of afwijzen van verzoeken om gegevens uit de basisregistratie personen (per selectie) te verkrijgen

 

 

Het bijhouden van persoonsgegevens in de basisregistratie  

 

Afgifte van een bewijs van in leven zijn (attestatie de vita)

 

 

Afgifte bewijs van Nederlanderschap

 

Afgifte van gewaarmerkte afschriften uit de basisregistratie personen

   

Gevolg geven aan het verzoek tot inzage

 

Het opnemen van een wijziging in de BRP inzake het gebruik geslachtsnaam (eerdere) echtgenoot of (eerdere) geregistreerde partner en mededeling van opname aan verzoeker

 

Het verwijderen van gegevens en de mededeling aan betrokkene omtrent de verwijdering van gegevens in de basisregistratie

 

Het op verzoek of ambtshalve opnemen, aanpassen, verbeteren of weigeren van gegevens in de BRP

     

Art, 1.5 lid 2 jo. hoofdstuk 3 Wet basisregistratie personen (Wet brp) Besluit brp

 

Art. 1.4 jo. hoofdstuk 2, afd. 1 Wet brp en art. 2.55 Wet brp

 

Art. 21 Rijkswet op het Nederlanderschap

 

Art. 2.55, lid 3 jo. art. 3.6 en 3.9 Wet brp

Besluit brp, Verordening brp en Privacyreglement 

Art. 2.55 lid 2 Wet brp 

 

Art. 1:9 BW jo. art. 2.56 Wet brp

 

 

 

Art. 2.57 lid 6 Wet brp

 

 

Art. 2.58 Wet brp

 • .

  Afdelingshoofd FB

 • .

  Beleidsmedw./adviseur B

 • .

  Adviseur VH&T B

 • .

  Medewerker VH&T backoffice (A)

 • .

  Medewerker KCC-B

                                     

 • .

  Verordening Basisregistratie personen, vastgesteld d.d. 11-02-2014;

 • .

  Regeling BRP, vastgesteld d.d. 14-10-2014;

 • .

  Aanwijzingsbesluit BRP, vastgesteld 8-10-2014;

 • .

  Regeling Beheer en Toezicht BRP, vastgesteld 14-10-2014

5-3.2

Het opleggen van een bestuurlijke boete

Art. 4.17 Wet brp/titel 5.4 Awb

Afdelingshoofd FB

Beleidsregel bestuurlijke boete BRP, zoals vastgesteld bij B&W-besluit d.d. 12-05-2015

5-3.3

Aanwijzen van toezichthouder BRP

Art. 4.2 Wet BRP/titel 5.2 Algemene wet bestuursrecht

Afdelingshoofd FB

 

5-3.4

Benoemen onbezoldigd buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor één dag of een huwelijk.

Art. 1:16, lid 2 BW / Besluit burgerlijke stand

Afdelingshoofd FB

Reglement burgerlijke stand, zoals vastgesteld bij B&W-besluit d.d. 18-6-2013

5-3.5

Aanwijzing van een trouwlocatie

Art. 1:63 Burgerlijk Wetboek

Afdelingshoofd FB

Beleidsregels criteria voor de aanwijzing van trouwlocaties gemeente Veldhoven, zoals vastgesteld bij B&W besluit d.d. 03-04-2012

5-3.6

 • .

  Afgifte van verlof stellen afwijkende termijn voor begraven of cremeren;

 • .

  Afgifte of weigeren van verlof tot ontleding van een stoffelijk overschot;

 • .

  Afgifte laisser-passer voor het vervoer van een overledene naar het buitenland

art. 17 lid 1, art. 68 lid 1 Wet op de Lijkbezorging

art. 11 lid 1 Besluit op de Lijkbezorging

 • .

  Afdelingshoofd FB

 • .

  Beleidsmedw./adviseur B

 • .

  Adviseur VH&T B

 • .

  Medewerker VH&T backoffice (A)

 • .

  Medewerker KCC-B

 

5-3.7

Het in ontvangst nemen van aanvragen reisdocumenten en het verstrekken, inhouden, weigeren en vervallen verklaren van reisdocumenten (Nederlandse identiteitskaart, paspoort, vluchtingenpaspoort, vreemdelingenpaspoort)

art. 26 lid 1a, art. 40 lid 1a, art. 44, art. 55 Paspoortwet

     

 • .

  Afdelingshoofd FB

 • .

  Beleidsmedw./adviseur B

 • .

  Adviseur VH&T B

 • .

  Medewerker VH&T backoffice (A)

 • .

  Medewerker KCC-B

Mandaat medewerker VH&T backoffice en medewerker KCC-B alleen voor het in ontvangst nemen, verstrekken en inhouden van reisdocumenten

5-3.8

Het in ontvangst nemen van aanvragen en het verstrekken en weigeren van rijbewijzen

Hoofdstuk VI Wegenverkeerswet

 • .

  Afdelingshoofd FB

 • .

  Beleidsmedw./adviseur B

 • .

  Adviseur VH&T B

 • .

  Medewerker VH&T backoffice (A)

 • .

  Medewerker KCC-B

Mandaat medewerker VH&T backoffice en medewerker KCC-B alleen voor het afgeven van rijbewijzen

5-3.9

   

Het uitoefenen van in en krachtens de kieswetten toegekende bevoegdheden.

Kieswet;

Kiesbesluit;

Akte verkiezing leden EP;

Richtlijnen EU nr. 93/109 EG

 • .

  Afdelingshoofd FB

 • .

  Beleidsmedw./adviseur B

 • .

  Adviseur VH&T B

 

Met uitzondering van:

 • .

  Instelling/samenstelling hoofd stembureau;

 • .

  Aanwijzing van de stemlokalen;

 • .

  Indeling gemeente in stemdistricten;

 • .

  Vaststelling vergoeding voorzitter, leden stembureau en gebruikte stemlokalen;

 • .

  Taken burgemeester als vz hoofdstembureau.

5-3.10

Omzetten van een stempas in een kiezerspas

Afgifte van een volmachtsbewijs

Afgifte van een ondersteuningsverklaring

   

 • .

  art. K4 Kieswet

 • .

  art. L6 Kieswet

 • .

  art. H4 Kieswet

 • .

  Afdelingshoofd FB

 • .

  Beleidsmedw./adviseur B

 • .

  Adviseur VH&T B

 • .

  Medewerker VH&T backoffice (A)

 • .

  Medewerker KCC-B

 

5-3.11

Het behandelen en beslissen op verzoeken tot verkrijgen van het Nederlanderschap door optie en het doen van afstand van het Nederlanderschap

 

Het adviseren inzake het verkrijgen van het Nederlanderschap door naturalisatie ex artikel 7 Rijkswet op het Nederlanderschap

Uitvoering geven aan het bepaalde inzake de bekendmaking van de verkrijging van het Nederlanderschap

 • .

  Artt. 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 63, 64 Besluit verkrijging en verlies Nederlan-derschap (BvvN)

 • .

  Art. 37 BvvN

   

 • .

  Art. 60a en 60b BvvN

 • .

  Afdelingshoofd FB

 • .

  Beleidsmedw./adviseur B

 • .

  Adviseur VH&T B

 • .

  Medewerker VH&T backoffice (A)

 

5-3.12

Het vaststellen, innen, afdragen en verantwoorden van naturalisatiegelden kosten Rijk

Besluit optie- en naturalisatiegelden 2002

 • 1.

  Afdelingshoofd FB

 • 1.

  Beleidsmedw./adviseur B

 • 1.

  Adviseur VH&T B

 • 1.

  Medewerker VH&T backoffice (A)

 

5-3.13

Het nemen van besluiten ter uitvoering van bij of krachtens de distributievoorschriften en de Inkwartierings- en Vorderingswetten (mobilisatie-voorbereiding en vordering motorrijtuigen en gebouwen) opgedragen taken.

Distributiewet

Inkwartieringswet

Vorderingswet

Afdelingshoofd FB

Beleidsmedw./adviseur B

Adviseur VH&T B

 

5-3.14

 

Het legaliseren van handtekening(en).

Gewoonterecht

 • .

  Afdelingshoofd FB

 • .

  Beleidsmedw./adviseur B

 • .

  Adviseur VH&T B

 • .

  Medewerker VH&T backoffice (A)

 • 1.

  Medewerkers KCC-B

 

5-3.15

Het regelen van de verstrekking van gegevens aan organen van de gemeente

Art. 3.8 Wet brp

Afdelingshoofd FB

 

VOLG-

NR.

BEVOEGDHEID

GRONDSLAG

GEMANDATEERDE

C.Q. GE(VOL-) MACHTIGDE

KADER / SPECIFIEKE VOORWAARDEN

 

5-4

Overige wettelijke regelingen

 

 

 

5-4.1

Verlenen ontheffing van verbod, als bedoeld in artikel 25 RVV 1990

Art. 149 Wegenverkeerswet jo. art. 87 RVV 1990

 • .

  Afdelingshoofd FB

 • .

  Beleidsmedw./adviseur B

 • .

  Adviseur VH&T B

 • .

  Medewerker VH&T backoffice (A)

 • .

  Medewerkers KCC-B

Beleidsregels Parkeerschijfzone Kromstraat eo vastgesteld bij collegebesluit d.d. 7-11-2007

5-4.2

 

Verlenen, intrekken of wijzigen van een vergunning voor parkeren op belanghebbenden- of parkeerapparatuurplaatsen, incl. het stellen van voorschriften/beperkingen

 

Verlenen ontheffing van verboden, als bedoeld in artikel 7 lid 1 en artikel 8 lid 1

Art. 3, lid 1 jo. lid 9 en 10, art. 6 Parkeerverordening

   

Art. 7 lid 3, art. 8 lid 4, Parkeerverordening

 • .

  Afdelingshoofd FB

 • .

  Beleidsmedw./adviseur B

 • .

  Adviseur VH&T B

 • .

  Medewerker VH&T backoffice (A)

 • .

  Medewerkers KCC-B

Parkeerverordening 2018, vastgesteld d.d. 19-12-2017

5-4.3

Het zorgdragen voor de lijkschouwing en lijkbezorging met inbegrip van de daarbij behorende uitvoeringshandelingen

Art. 21, lid 1 Wet op de lijkbezorging

 • .

  Afdelingshoofd FB

 • .

  Beleidsmedw./adviseur B

 • .

  Adviseur VH&T B

 • .

  Medewerker VH&T B

 

5-4.4

Het uitvoeren van taken op grond van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken (Wkpb).

Artt. 7 lid 1 jo 8 lid 1a, 7 lid 4 jo 8 lid 1b 8 lid 1e jo art 11 lid 1, 9 lid 1 Wkpb

Wkpb-beheerder

 

Gebruik mandaat door bij besluit d.d. 22-05-2007 aangewezen vervangers ingeval van afwezigheid/ verhindering Wkpb-beheerder.

 

 

 

VOLMACHT

 

5-5.1

Bestellen van waardepapieren (reisdocumenten, uittrekselpapier)

art. 160 lid 1e Gemeentewet

 • .

  Afdelingshoofd FB

 • .

  Adviseur VH&T B

 • .

  Medewerker VH&T backoffice (A)

 

5-5.2

Het overgaan tot verkoop, overdracht aan derde(n) om niet of vernietiging van een zaak als bedoeld in artikel 6, 8 of 11 boek 5 BW

Art. 6, art. 8, art. 11 boek 5 BW

Adviseur VH&T B

 

 

 

 

MACHTIGING

 

5-6.1

Het in ontvangst nemen van dwangbevelen gericht aan de gemeente.

Art. 10:12 Awb

 • .

  Afdelingshoofd FB

 • .

  Medewerker F/O A bode

 

5-6.2

Het in ontvangst nemen van aangetekende stukken.

Art. 10:12 Awb

 • .

  Afdelingshoofd FB

 • .

  Medewerker F/O A bode

 

5-6.3

Het aanvragen en intrekken van certificaten PKI Overheid binnen het domein Overheid/Bedrijven en Organisatie en het autoriseren van certificaatbeheerders en contactpersonen

Art. 10:12 Awb

 • .

  Teamleider Automatisering

 • .

  Sr. beleidsmedewerker/ sr. (juridisch) adviseur, cluster IM

Machtiging 05-09-2011

5-6.4

Aanvragen middelen en machtigingen op betrouwbaarheidsniveau EH3 en lager

Art. 10:12 Awb

 • .

  Teamleider Automatisering

 • .

  Sr. beleidsmedewerker/ sr. (juridisch) adviseur, cluster IM

Machtiging 02-07-2015

5-6.5

Het bestellen van rijbewijzen

Art. 1 lid 1a jo. lid 2a Regeling bestelling, transport en beveiliging rijbewijzen

 • .

  Afdelingshoofd FB

 • .

  Beleidsmedw./adviseur B

 • .

  Adviseur VH&T B

 • .

  Medewerker VH&T backoffice (A)

 • .

  Medewerker KCC-B

 

5-6.6

Het in ontvangst nemen van leveringen van bestellingen van rijbewijzen

Art. 1 lid 1a jo. lid 2b Regeling bestelling, transport en beveiliging rijbewijzen

Medewerker F/O A

 

5-6.7

Het in ontvangst nemen, onderzoeken en doorzenden van een aanvraag om afgifte van een verklaring omtrent gedrag

Art. 30 Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens

 • .

  Afdelingshoofd FB

 • .

  Beleidsmedw./adviseur B

 • .

  Adviseur VH&T B

 • .

  Medewerker VH&T backoffice (A)

 • .

  Medewerker KCC-B

 

5-6.8

Het verzoeken om inlichtingen uit het justitieel documentatieregister en de antecedentenadministratie van de politie

Art. 9 Rijkswet op het Nederlanderschap jo. art. 36 lid 1 Besluit verkrijging en verlies Nederlanderschap

 • .

  Afdelingshoofd FB

 • .

  Beleidsmedw./adviseur B

 • .

  Adviseur VH&T B

 • .

  Medewerker VH&T backoffice (A)

 

5-6.9

Het bestellen en in ontvangst nemen van gehandicapten parkeerkaarten (GPK)

Art. 10:12 Awb

De in het machtigingsformulier aangegeven functionarissen FB

Machtiging d.d. 25-03-2015. Zie 4-2.6

5-6.10

Het raadplegen van gegevens in Suwinet-Inkijk

Art. 10:12 jo. art. 10:11 Awb

 • .

  Afdelingshoofd FB

 • .

  Beleidsmedewerker/ adviseur B

 

 

Bijlage: Conversietabel tekenmandaat Mens en Omgeving

 

Gemandateerde

 

Tenaamstelling bij ondertekening

 

 

Senior adviseur integrale veiligheid

Coördinator afdeling Mens en Omgeving

Senior beleidsmedewerker/senior juridisch adviseur

Coördinator afdeling Mens en Omgeving

Medw. VH&T A, cluster H&T en Integrale Veiligheid

Coördinator afdeling Mens en Omgeving

Beleidsmedewerker/Adviseur B

Medewerker afdeling Mens en Omgeving

Medw. VH&T B, cluster H&T

Medewerker afdeling Mens en Omgeving

Medw. VH&T, cluster H&T

Medewerker afdeling Mens en Omgeving

Toezichthouders

Medewerker afdeling Mens en Omgeving

Medewerkers OZ

Medewerker afdeling Mens en Omgeving

Medewerkers

Medewerker afdeling Mens en Omgeving

 

Aldus vastgesteld bij besluit van 18 december 2018

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN VELDHOVEN,

De secretaris, De burgemeester,

H.J. de Ruiter M.J.A. Delhez MSc

DE BURGEMEESTER VAN VELDHOVEN,

M.J.A. Delhez MSc