Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veldhoven

Nadere regels voor Clientparticipatie: Samenspraak Sociaal Domein

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeldhoven
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels voor Clientparticipatie: Samenspraak Sociaal Domein
CiteertitelNadere regels cliëntenparticipatie: Samenspraak Sociaal Domein
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-05-201924-05-2016nieuwe regeling

24-05-2016

gmb-2019-102508

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels voor Clientparticipatie: Samenspraak Sociaal Domein

Het college van burgemeester en wethouders van Veldhoven;

 

overwegende dat op grond van de gemeentewet, de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Jeugdwet en de participatiewet ingezetenen en belanghebbenden bij de voorbereiding van beleid betrokken moeten worden,

 

besluit vast te stellen de volgende

Nadere regels voor Clientparticipatie: Samenspraak Sociaal Domein

 

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regels wordt verstaan onder:

 • a.

  ‘Veldhoven aan Tafel’: overleg met betrekking tot het sociaal domein in Veldhoven

 • b.

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veldhoven

 • c.

  Samenspraak: burgers, maatschappelijke organisaties, bedrijven en/of (andere) overheden in een zo vroeg mogelijk stadium betrekken om in open wisselwerking en/of samenwerking te komen tot de voorbereiding, bepaling, uitvoering en/of evaluatie van beleid en/of een thema.

 

Artikel 2 Taken en bevoegdheden

 • 1.

  ‘Veldhoven aan Tafel’ heeft tot taak het college, gevraagd en ongevraagd, te adviseren over onderwerpen uit het sociaal domein.

 • 2.

  ‘Veldhoven aan Tafel’ stelt zicht tot doel om een bijdrage te leveren aan:

  • -

   de dialoog tussen de gemeente en Veldhovense burgers van jong tot oud;

  • -

   participatie van burgers;

  • -

   wederzijdse inspiratie en informatie uitwisseling;

 

Artikel 3 Samenstelling

 • 1.

  ‘Veldhoven aan Tafel’ bestaat uit een vaste kern, te weten:

  • -

   belangenbehartigers met aantoonbare achterban;

  • -

   burgers op persoonlijke titel.

 • 2.

  De vaste kern van ‘Veldhoven aan Tafel’ wordt, afhankelijk van het onderwerp, aangevuld met individuele belanghebbenden, ervaringsdeskundigen en/of professionals.

 

Artikel 4 Faciliteiten

 • 1.

  Voorzitter van ‘Veldhoven aan Tafel’ is een wethouder van de gemeente Veldhoven. De wethouder is geen lid van ‘Veldhoven aan Tafel’, maar vervult de rol van neutrale voorzitter.

 • 2.

  De gemeentelijke ondersteuning bestaat uit:

  • -

   het opstellen van de agenda;

  • -

   het verzorgen van de (openbare) notulen. Deze bestaat uit verslaglegging van de vergadering inclusief eventuele adviezen en werkprocessen van zowel Veldhoven aan Tafel als de werkgroepen;

    

  • -

   het tijdig beschikbaar stellen van de stukken voor de deelnemers;

  • -

   het regelen van de vergaderruimte.

 • 3.

  Verder wordt door de gemeente gezorgd voor:

  • -

   tijdige openbare aankondiging van de bijeenkomsten;

  • -

   tijdige aankondiging van de beeldvormende raadsvergaderingen;

  • -

   publicatie van de agenda en nieuws via een voor iedereen toegankelijk medium;

  • -

   informatie over de mogelijkheden voor iedereen om zich aan te melden voor een bijeenkomst;

  • -

   informatie over de mogelijkheden voor iedereen om agendapunten aan te melden voor een bijeenkomst;

  • -

   het faciliteren van scholing (aangeboden als groep);

  • -

   het openbaar maken van de notulen (ook aan de gemeenteraad).

 

Artikel 5 Vergaderingen

 • 1.

  ‘Veldhoven aan Tafel’ vergadert eenmaal per drie maanden;

 • 2.

  Indien nodig worden specifieke thema’s besproken in aparte werkgroepen;

 • 3.

  De vergaderingen zijn openbaar.

 

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze regels treden in werking op 24 mei 2016.

 

Artikel 7 Citeertitel

Deze regels kunnen worden aangehaald als nadere regels cliëntenparticipatie: Samenspraak Sociaal Domein.

 

Aldus vastgesteld bij besluit van het college van burgemeester en wethouders d.d. 24 mei 2016.

 

Het college van burgemeester en wethouders van Veldhoven,

H.J. de Ruiter drs. J.M.L.N. Mikkers

secretaris burgemeester