Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veldhoven

Nadere regels voor de gemeentelijke begraafplaats De Hoge Boght in de gemeente Veldhoven 2010.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeldhoven
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels voor de gemeentelijke begraafplaats De Hoge Boght in de gemeente Veldhoven 2010.
CiteertitelNadere regels voor de gemeentelijke begraafplaats De Hoge Boght in de gemeente Veldhoven 2010.
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaats voor de gemeente Veldhoven

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-12-2010Nieuwe regeling

21-09-2010

De Ahrenberger, 22-12-2010

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels voor de gemeentelijke begraafplaats De Hoge Boght in de gemeente Veldhoven 2010.

 

 

Algemene bepalingen

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze nadere regels wordt verstaan onder:

 • a.

  grafbedekking: gedenkteken en/of grafbeplanting;

 • b.

  gedenkteken: voorwerp op het graf voor het aanbrengen van opschriften of figuren;

 • c.

  duurzame materialen: vaste, niet buigzame materialen van natuursteen (zoals hardsteen en granietsoorten), glas, hout, keramiek, kunststof en metaal, welke van nature of middels een daartoe speciale behandeling weerbestendig zijn, niet breukgevoelig en welke bestaan uit één geheel en waarvan de praktische toepasbaarheid zoals opnemen, verplaatsen, e.d. gewaarborgd is.

Artikel 2 Register en plaatsregistratie

 • 1.

  De administratie bevat een register van alle rechthebbenden en belanghebbenden van de graven met hun namen en adressen. In dit register worden tevens de naam, geboortedatum en de datum van overlijden opgenomen van degene die is begraven of waarvan de as is bezorgd. Daarbij is vermeld de grafaanduiding en de dag van de begraving of bijzetting.

 • 2.

  De rechthebbenden en belanghebbenden zijn verplicht de wijziging van hun adres aan het college door te geven.

 • 3.

  Het college draagt er zorg voor dat van de begraafplaats een plattegrondtekening wordt aangehouden waarop de indeling en de grafnummering van de begraafplaats is aangegeven.

Artikel 3 Beheer en administratie

Het beheer van de begraafplaats wordt gevoerd onder verantwoordelijkheid van het college. Het college wijst één of meer personen aan die belast zijn met de uitvoering van de hier onderstaande taken:

 • a.

  de administratie van de gemeentelijke begraafplaats ;

 • b.

  de dagelijkse leiding van de begraafplaats;

 • c.

  het onderhoud van de begraafplaats;

 • d.

  het doen delven of openen en sluiten van graven.

Artikel 4 Mogelijkheden lijkbezorging

Op de gemeentelijke begraafplaats worden de volgende mogelijkheden tot lijkbezorging geboden:

 • -

  het begraven of bijzetten in een particulier graf

 • -

  het begraven of bijzetten in een algemeen graf;

 • -

  het bijzetten in een particulier urnengraf;

 • -

  het bijzetten in een algemeen urnengraf;

 • -

  verstrooien van as van personen op een aanwezig strooiveld.

 

 

Openstellings – en bezoektijden

 

Artikel 5 Openingstijden

De begraafplaats is voor eenieder toegankelijk gedurende het hele jaar op maandag tot en met vrijdag van 10.00 uur tot 15 minuten voor zonsondergang, maar uiterlijk tot 21.00 uur en in weekenden en op feestdagen van 10.00 uur tot 17.00 uur.

 

 

VEREISTEN vergunning

 

Artikel 6 Vereisten vergunning

 • 1.

  Een vergunning voor het hebben of vervangen van een gedenkteken dient schriftelijk bij het college te worden aangevraagd, onder overlegging in drievoud van een ontwerptekening, schaal 1:10 en een duidelijke omschrijving van de toe te passen materialen.

 • 2.

  Op deze ontwerptekening dienen tenminste vermeld te worden:

  • -

   een boven-, voor- en zijaanzicht met alle hoogte-, breedte-, dikte- en lengtematen;

  • -

   de soort, de kleur en de bewerking van het te gebruiken materiaal;

  • -

   of de letters e.d. ingehakt, opgehakt of van metaal zijn;

  • -

   de tekst;

  • -

   de handtekening van de rechthebbende.

 • 3.

  De ontwerptekening dient minstens vier weken voor het plaatsen te worden ingediend bij het college. De beheerder geeft bericht wanneer de rechthebbende het gedenkteken kan plaatsen.

 • 4.

  Alvorens de vergunning wordt verleend, worden de persoonsgegevens van de overledene geverifieerd.

 • 5.

  Voorwaarde voor het afgeven van een vergunning is dat te allen tijde de rechthebbende op een particulier graf of de belanghebbende op een algemeen graf eigenaar is en blijft van de grafbedekking zolang het graf niet geruimd mag worden.

 • 6.

  Bij afwijkingen van de in deze nadere regels genoemde maten en materialen beslist het college.

 

 

Gedenkteken

 

Artikel 7 Materiaalgebruik

 • 1.

  Voor de gedenktekens mogen alleen duurzame materialen worden gebruikt.

 • 2.

  Het college kan in uitzonderingsgevallen ontheffing verlenen voor de toepassing van andere materialen.

Artikel 8 Afmetingen gedenkteken

 • 1.

  De maximum afmetingen voor het staande gedeelte van een gedenktekenen zijn:

  • -

   op een enkel graf: breedte 65 cm en hoogte 90 cm;

  • -

   op een kindergraf: breedte 50 cm en hoogte 60 cm.

 • 2.

  De maximum afmetingen voor een urntegel zijn:

  • -

   op een urngraf: breedte 40 cm, lengte 40 cm en hoogte 20 cm.

 • 3.

  Het college kan in uitzonderingsgevallen ontheffing verlenen voor de toepassing van andere afmetingen.

Artikel 9 Overige grafbedekking

 • 1.

  Het is toegestaan losse voorwerpen met een maximale afmeting van (l x b x h) 20 x 20 x 20 cm op een graf te leggen. Het voorwerp mag uitsluitend worden geplaatst in de strook, bedoeld in artikel 15 lid 1, die bestemd is voor het aanbrengen van beplanting en een grafmonument.

 • 2.

  Het aanbrengen van kettingen en hekwerken is niet toegestaan.

 • 3.

  Het is niet toegestaan op een graf voor of naast het gedenkteken of voor of naast de beplanting één of meerdere kantafzettingen aan te brengen.

Artikel 10 Reclame

Het vermelden van een firmanaam of enige andere reclame op een gedenkteken of onderdeel daarvan is verboden.

Artikel 11 Tijden plaatsing

 • 1.

  Het tijdstip van plaatsing van het gedenkteken dient tenminste 2 werkdagen tevoren kenbaar gemaakt te worden aan de beheerder. Het plaatsen van een gedenkteken dient plaats te vinden op werkdagen van maandag t/m vrijdag van 08:00 uur tot 16:00 uur.

 • 2.

  Het college kan in bijzondere gevallen van deze tijden afwijken.

Artikel 12 Afval & beschadigingen

Alle sporen van afval, ontstaan tengevolge van werkzaamheden op of aan de gedenktekenen dienen van de begraafplaats te worden meegenomen. Beschadigingen, ontstaan tengevolge van werkzaamheden op of aan de gedenktekenen moeten worden hersteld.

 

 

Begraven

 

Artikel 13 Tijden van begraven en asbezorging

 • 1.

  De begraafplaats is voor het begraven en de bezorging van as opengesteld op maatdag tot en met zaterdag van 08.00 tot 16.00 uur (standaard tariefstelling).

 • 2.

  Het college kan ontheffing verlenen voor het begraven en de bezorging van as buiten de in het vorige lid genoemde tijden.

 • 3.

  Het tijdstip van begraven of bijzetten van stoffelijke resten en het bezorgen van de

  as wordt telkens en voor elk geval afzonderlijk door de beheerder, in overleg met de

  betrokken nabestaande vastgesteld.

Artikel 14 Aantal overledenen en asbussen

 • 1.

  In een particulier graf kunnen:

  • -

   maximaal twee stoffelijke overschotten worden begraven;

  • -

   maximaal twee stoffelijke overschotten worden begraven en maximaal één asbus met of zonder urn worden bijgezet.

 • 2.

  In een particulier kindergraf kunnen:

  • -

   maximaal twee stoffelijke overschotten worden begraven;

  • -

   maximaal één stoffelijk overschotworden begraven en maximaal één asbus met of zonder urn worden bijgezet.

 • 3.

  In een particulier urnengraf kunnen maximaal twee asbussen met of zonder urnen worden bijgezet.

 • 4.

  In een algemeen graf kunnen maximaal drie stoffelijke overschotten worden begraven.

 • 5.

  In een algemeen urnengraf kunnen maximaal twee asbussen worden bijgezet.

 • 6.

  In bijzondere gevallen kunnen burgemeester en wethouders afwijken van het bepaalde in het eerste tot en met het vijfde lid.

 

 

Losse bloemen en planten, eenjarige planten en winterharde gewassen

 

Artikel 15 Beplanting

 • 1.

  Bij elk graf is een strook van 40 centimeter beschikbaar ten behoeve van de rechthebbende, voor het aanbrengen van beplanting en een gedenkteken.

 • 2.

  Bij een urngraf is een strook van 40 centimeter beschikbaar ten behoeven van de rechthebbende, voor het aanbrengen van een urntegel.

 • 3.

  De beplanting zoals bedoeld in lid 1 mag qua hoogte en breedte, niet groter zijn. c.q. worden dan de op het graf aanwezige grafsteen, gemeten boven het maaiveld.

 • 4.

  Voorzieningen aanwezig in, de in het eerste lid genoemde strook moeten door of vanwege de rechthebbende worden onderhouden en/of hersteld.

 • 5.

  Beplanting op een graf die in een verwaarloosde staat verkeert, dan wel groter is dan de afmetingen bedoeld in het tweede lid, kan door de beheerder worden verwijderd zonder dat aanspraak kan worden gemaakt op schadevergoeding. Losse bloemen, planten, kransen en dergelijke kunnen, wanneer zij verwelkt zijn, door de beheerder worden verwijderd.

 

 

Onderhoud door de rechthebbende/ belanghebbende

 

Artikel 16 Onderhoud rechthebbende/ belanghebbende

 • 1.

  De rechthebbende of de belanghebbende is verplicht de grafbedekking op het graf behoorlijk te onderhouden of te herstellen. Indien de rechthebbende of de belanghebbende nalaat de grafbedekking behoorlijk te onderhouden of te herstellen, kan het college de hiervoor in aanmerking komende beplanting, voorwerpen of zo nodig de gehele grafbedekking doen verwijderen. Het verwijderde blijft gedurende drie maanden ter beschikking van de rechthebbende en vervalt daarna aan de gemeente, zonder dat deze tot enige vergoeding verplicht is.

 • 2.

  De verwijdering vindt niet plaats dan nadat de rechthebbende per brief is opgeroepen om te worden ingelicht over de toestand van de grafbedekking. De oproeping geschiedt door een mededeling aangeplakt bij de ingang van de begraafplaats en een verwijzing hiernaar door plaatsing van een bordje op het graf als het adres van de rechthebbende niet bekend is.

 • 3.

  Verwelkte bloemen of kransen en kapotte voorwerpen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving door de beheerder worden verwijderd, zonder dat aanspraak kan worden gedaan op schadevergoeding.

 • 4.

  Linten, siervazen en dergelijke voorwerpen worden gedurende twaalf weken ter beschikking gehouden van rechthebbende indien deze daarvoor tevoren een mondelinge of schriftelijke aanvrage heeft ingediend bij de beheerder.

 

 

Slotbepalingen

 

Artikel 17 Citeertitel

 • 1.

  Deze voorschriften treden in de plaats van alle voorafgaande voorschriften van de gemeentelijke begraafplaats.

 • 2.

  Deze voorschriften kunnen worden aangehaald als ‘Nadere regels voor de gemeentelijke begraafplaats in de gemeente Veldhoven.