Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Velsen

Regeling Steunfractieleden 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVelsen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling Steunfractieleden 2011
CiteertitelRegeling Steunfractieleden 2011
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De regeling steunfractieleden 2006 is komen te vervallen met de inwerkingtreding van deze regeling

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-08-201101-04-2011nieuwe regeling

14-07-2011

De Jutter / De Hofgeest, 4 augustus 2011

R11.048

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling Steunfractieleden 2011

 

 

Artikel 1

 • 1.

  Iedere in de raad vertegenwoordigde fractie heeft het recht om maximaal twee steunfractieleden aan te wijzen.

 • 2.

  Deze steunfractieleden worden beschouwd als commissieleden als bedoeld in artikel 82 lid 1 en de artikelen 95 t/m 99 van de Gemeentewet.

Artikel 2

 • 1.

  De op grond van artikel 1 aangewezen steunfractieleden dienen te voldoen aan de artikelen 10, 11 en 13 van de Gemeentewet.

 • 2.

  Zij worden door de fracties aangemeld bij de griffier die hiervan een lijst bijhoudt.

 • 3.

  Artikel 12 van de Gemeentewet is van overeenkomstige toepassing op steunfractieleden.

Artikel 3

 • 1.

  De steunfractieleden kunnen namens hun fractie aan openbare en besloten bijeenkomsten, niet zijnde raadsvergaderingen, deelnemen met dien verstande dat per sessie één steunfractielid aan de vergadering deelneemt.

 • 2.

  De artikelen 15 en 28 van de Gemeentewet en de als zodanig gemerkte artikelen van de Gedragscode voor raadsleden, zijn van overeenkomstige toepassing op steunfractieleden die aan vergaderingen deelnemen.

Artikel 4

 • 1.

  De steunfractieleden krijgen in beginsel dezelfde informatie als raadsleden; zij krijgen door het verstrekken van toegangspasje en sleutels toegang tot fractiekamer, leeskamer voor de raad en een eigen postvak.

 • 2.

  Steunfractieleden kunnen bij de ambtelijke organisatie rechtstreeks informatie opvragen die ze voor de uitoefening van hun werkzaamheden nodig hebben.

 • 3.

  Voordat steunfractieleden als zodanig kunnen functioneren, verklaren ze door ondertekening van het daartoe opgestelde formulier dat ze de toepasselijke bepalingen zullen naleven en dat ze geen vertrouwelijke informatie naar buiten zullen brengen.

Artikel 5

 • 1.

  Voor het deelnemen namens hun fractie aan een sessie, ontvangen steunfractieleden een vergoeding als bedoeld in de Verordening Rechtspositie raads- en commissieleden en wethouders, met dien verstande dat per avond slechts éénmaal de vergoeding uitbetaald wordt.

 • 2.

  Uitbetaling van de vergoeding vindt eenmaal per kwartaal plaats.

 • 3.

  Steunfractieleden als bedoeld in deze Regeling ontvangen een tegemoetkoming voor het gebruik van een eigen computer, bijbehorende apparatuur en software als bepaald in artikel 30 van de Verordening rechtspositie raads- en commissieleden en wethouders.

Artikel 6

Onder intrekking van de regeling steunfractieleden vastgesteld bij besluit van 13 juli 2006 treedt deze regeling in werking op de dag na officiële bekendmaking en werkt terug tot 1 april 2011.

Artikel 7

De regeling wordt aangehaald als: Regeling Steunfractieleden 2011.