Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Velsen

Verordening op het onderzoeksrecht van de raad

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVelsen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op het onderzoeksrecht van de raad
CiteertitelVerordening op het onderzoeksrecht van de raad
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlagenToelichting op de verordening Bijlage 1

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikel 155a t/m f

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-09-2012nieuwe regeling

05-07-2012

De Jutter / De Hofgeest, 19-7-2012

r12.068

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op het onderzoeksrecht van de raad

 

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a onderzoek: een onderzoek als bedoeld in artikel 155a, eerste lid, van de Gemeentewet;

 • b onderzoekscommissie: een commissie als bedoeld in artikel 155a, derde lid, van de Gemeentewet.

Artikel 2 Instellen van het onderzoek/onderzoekscommissie

 • 1 Op voorstel van een of meer van zijn leden kan de raad besluiten een onderzoek in te stellen.

 • 2 In de eerstvolgende raadsvergadering na dit besluit stelt de raad een onderzoekscommissie in van tenminste drie leden.

 • 3 De raad wijst een genoegzaam aantal plaatsvervangende leden aan.

 • 4 Bij de instelling van de onderzoekscommissie stelt de raad nadere regels vast met betrekking tot de rapportage van de onderzoekscommissie aan de raad.

Artikel 3 Voorzitter/plaatsvervangend voorzitter

 • 1

  De leden van de onderzoekscommissie kiezen uit hun midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter.

 • 2

  De voorzitter is belast met:

  • a het leiden van de beraadslaging en zitting;

  • b het handhaven van de orde;

  • c het doen naleven van bij of krachtens deze verordening gestelde regels;

  • d hetgeen deze verordening hem verder opdraagt.

Artikel 4 Beëindiging van het lidmaatschap

 • 1

  Het lidmaatschap van de onderzoekscommissie eindigt indien:

  • a de raad besluit tot opheffing van de onderzoekscommissie;

  • b een lid ophoudt lid te zijn van de raad;

  • c de onderzoekscommissie besluit een lid van zijn commissie te horen;

  • d een lid ontslag neemt.

 • 2

  Een lid van de onderzoekscommissie kan op elk moment ontslag nemen.

 • Hiervan

  brengt hij de raad en de voorzitter van de onderzoekscommissie zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte.

 • 3

  In openstaande vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien.

 • 4

  De leden 1 tot en met 3 zijn van overeenkomstige toepassing op de plaatsvervangende leden.

Artikel 5 Bevoegdheden van de onderzoekscommissie

 • 1 De onderzoekscommissie besluit alvorens het eerste getuigenverhoor plaatsvindt of getuigen uitsluitend verhoord worden na het afleggen van de eed of belofte.

 • 2 De onderzoekscommissie kan buiten de in artikel 155b, eerste lid, van de

 • Gemeentewet genoemde personen tevens anderen verzoeken om medewerking aan het onderzoek te verlenen. Laatstgenoemde medewerking geschiedt slechts op vrijwillige basis.

 • 3 De onderzoekscommissie kan besluiten derden in te schakelen voor het uitvoeren van opdrachten die zij in het kader van de onderzoeksopdracht en de uitoefening van haar taak nodig acht.

 • 4 De onderzoekscommissie kan in het belang van het onderzoek in beslotenheid met een ieder informatieve gesprekken voeren, welke als zodanig geen onderdeel van het onderzoek uitmaken. Er bestaat hiertoe geen plicht tot medewerking.

 • 5 De onderzoekscommissie kan de bovengenoemde bevoegdheden uitsluitend

 • uitoefenen indien ten minste drie van haar leden aanwezig zijn.

 • 6 De onderzoekscommissie besluit met meerderheid van stemmen.

Artikel 6 Ambtelijke bijstand

 • 1 De raadsgriffier zorgt voor ondersteuning van de onderzoekscommissie.

 • 2 De raadsgriffier of door hem aangewezen ambtenaar die de commissie ondersteunt is bij iedere zitting aanwezig.

 • 3 Bij zijn verhindering of afwezigheid wordt zijn plaats ingenomen door een daartoe door de raadsgriffier aangewezen vervanger.

 • 4 De verordening met betrekking tot de ambtelijke bijstand en ondersteuning is niet van toepassing.

Artikel 7 Zittingen

 • 1 De voorzitter van de commissie bepaalt plaats en tijdstip van de zitting en brengt die ter openbare kennis.

 • 2 De voorzitter roept de leden van de onderzoekscommissie, getuigen en deskundigen ten minste twee weken voor de zitting op.

 • 3 Binnen drie werkdagen na verzending van de oproep kunnen de getuigen en deskundigen onder opgaaf van redenen de voorzitter verzoeken het tijdstip van de zitting te wijzigen.

 • 4 De beslissing van de voorzitter op dit verzoek wordt uiterlijk één week voor het tijdstip van de zitting aan de betrokken getuige of deskundige medegedeeld.

Artikel 8 Toehoorders en de pers

 • 1 De toehoorders en vertegenwoordigers van de pers kunnen uitsluitend op de voor hen bestemde plaatsen openbare zittingen bijwonen.

 • 2 Het geven van tekenen van goed- of afkeuring of het op andere wijze verstoren van de orde is verboden.

 • 3 De voorzitter is bevoegd, toehoorders die op enigerlei wijze de orde van de vergadering verstoren, te doen vertrekken.

Artikel 9 Geluid- en beeldregistraties

Degenen die tijdens de zitting geluid- dan wel beeldregistraties willen maken doen hiervan mededeling aan de voorzitter en gedragen zich naar zijn aanwijzingen.

Artikel 10 Verslaglegging zitting

 • 1 De commissiegriffier draagt zorg voor de verslaglegging van de zitting.

 • 2 Het verslag vermeldt de namen van de aanwezigen en hun hoedanigheid voor zover van belang.

 • 3 Het verslag houdt een zakelijke vermelding in van wat over en weer is gezegd en wat verder ter zitting is voorgevallen.

 • 4 Het verslag verwijst naar de op de zitting overgelegde bescheiden, die aan het verslag kunnen worden gehecht.

 • 5 Het verslag wordt ondertekend door de voorzitter en de commissiegriffier.

Artikel 11 Beraadslagingen

 • 1 De onderzoekscommissie beraadslaagt indien een lid dat nodig acht.

 • 2 De onderzoekscommissie beraadslaagt achter gesloten deuren.

Artikel 12 Afronding onderzoek

Na afronding van het onderzoek door de onderzoekscommissie worden haar bevindingen voorgelegd aan de raad.

Artikel 13 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 september 2012.

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening op het onderzoeksrecht van de raad.

Bijlagen

Bijlage 1