Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Venlo

Subsidieregel evenementen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVenlo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregel evenementen
CiteertitelSubsidieregel evenementen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening Venlo

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-12-2015nieuw

08-12-2015

Gemeenteblad 2015, nummer 123515

.

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregel evenementen

Op de subsidiëring is vna toepassing de Algemene subsidieverordening Venlo (Asv). Voor het indienen van een aanvraag dient gebruik te worden gemaakt van een daartoe verstrekt formulier.

Beleidsinhoud

Het evenementenbeleid is neergelegd in de nota “Evenementen maken onze stad” zoals vastgesteld d.d. 30 september 2015 en is in deze leidend. Het beleid is gericht op het stimuleren van evenementen die bijdragen aan het versterken van het imago van onze gemeente en het “verhaal van Venlo”. In de beleidsnota wordt een onderscheid gemaakt tussen beeldbepalende evenementen en sociale evenementen waarbij de volgende uitgangspunten zijn geformuleerd:

 • ·

  De focus ligt op het stedelijk centrum

 • ·

  Het versterken van sterke, beeldbepalende evenementen die bijdragen aan het profiel en de acquisitiekracht van Venlo

 • ·

  In de stad gewortelde evenementen hebben prioriteit boven het binnenhalen van landelijke eenmalige evenementen

 • ·

  Met evenementen vieren we de identiteit van Venlo:

  • o

   Limburgs, bourgondisch, culinair

  • o

   Gezonde sportstad in het groen

  • o

   Venlo muziekstad

  • o

   Volkscultuur en traditities

 • ·

  Het stimuleren van clustering van kleinschalige evenementen

Wat wordt met de subsidie beoogd?

De subsidie is bedoeld voor organisatoren van beeldbepalende evenementen op het gebied van (volks)cultuur, recreatie en sport in de gemeente Venlo. Het evenement dient een bijzondere of unieke gebeurtenis van beperkte duur te zijn met een eenmalige of terugkerend karakter, gericht op een relatief groot publiek. Bovendien geldt dat een evenement openbaar toegankelijk is, tegen betaling of gratis, zowel binnen als buiten kan plaatsvinden en verplaatsbaar is.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen structurele- en eenmalige subsidies.

Algemene subsidiecriteria

 • ·

  De organisatie voldoet aan de criteria van de ASV.

 • ·

  Het evenement moet passen binnen de beleidsuitgangspunten (zie punt 1.1)

 • ·

  Het evenement past in de evenementenkalender qua doelgroep, type evenement en planning

 • ·

  Het evenement draagt bij aan de diversiteit van het evenementenaanbod in de stad

 • ·

  Een evenement moet de toetsing met betrekking tot mogelijke overlast en de impact op veiligheidsdiensten doorstaan. Deze toetsing maakt deel uit van het toetsingsproces voor vergunningen.

 • ·

  De ontvanger van een evenementensubsidie dient het evenementendashboard in te vullen.

Specifieke subsidiecriteria meerjarige subsidie

Beeldbepalende evenementen worden door de gemeente voor een periode van 4 jaar aangewezen. Zij kunnen in aanmerking komen voor een meerjarige subsidie en/of andere vorm van ondersteuning. Het jaar 2016 betreft een overgangsjaar en wordt de subsidie voor een beeldbepalend evenement nog voor één jaar verleend. Vanaf 2017 wordt deze subsidie meerjarig verleend. Hiertoe dient er vóór 1 oktober 2016 een meerjarig plan van aanpak te worden ingediend waarin ingegaan wordt op onderstaande subsidiecriteria:

 • ·

  Draagt bij aan de diversiteit van het totale aanbod

 • ·

  Heeft een hoog ambitieniveau

 • ·

  Draagt bij aan de profilering en acquisitiekracht van Venlo

 • ·

  Is zichtbaar in de stad en draagt bij aan de levendigheid van de stad

 • ·

  Heeft een groot en breed publieksbereik

 • ·

  Werkt samen met andere partijen (binnen en buiten de eigen sector) zoals ondernemers in de stad.

 • ·

  Vernieuwt zich en speelt in op ontwikkelingen

 • ·

  Toont ondernemerschap

 • ·

  Betekenis van het evenement voor de Euregio.

De gemeente beoordeelt of de gevraagde subsidie redelijk is ten opzichte van de totale begroting van het evenement.

Subsidiecriteria eenmalige subsidie; ruimte voor vernieuwing

Een gedeelte van het evenementenbudget is gereserveerd om ruimte te scheppen voor vernieuwing van het evenementenaanbod. Dit kan bijvoorbeeld gaan om nieuwe concepten, side-events van beeldbepalende evenementen en samenwerkingsprojecten van beeldbepalende evenementen met binnenstadondernemers of sport- en culturele instellingen. Om voor deze subsidie in aanmerking te komen, moet worden voldaan aan onderstaande criteria:

 • ·

  Toetsing binnen het kader van de evenementenkalender;

  oheeft het evenement een meerwaarde t.a.v. het jaarprogramma (doelgroep, type evenement, planning)

 • ·

  Toetsing op individueel niveau:

  • o

   Is het evenement innovatief en vernieuwend?

  • o

   Is het een versterkend side-event en/of samenwerkingsproject

  • o

   Toont de evenementenorganisator ondernemerschap

De gemeente beoordeelt of de gevraagde subsidie redelijk is ten opzichte van de totale begroting van het evenement.

Subsidiemethode structurele en eenmalige subsidie

De subsidie wordt, na toetsing van de aanvraag aan de criteria, bepaald op basis van een beoordeling van de ingediende begroting. Uitgangspunt is dat het evenement minstens 75% van de inkomsten uit andere bronnen dan de gemeentelijke subsidie verkrijgt, tenzij aantoonbaar niet zelfstandig in deze inkomsten kan worden voorzien.

Bij het bepalen van de hoogte van de subsidie wordt rekening gehouden met de mogelijkheden om eigen inkomsten uit horeca en kaartverkoop te genereren, de uitstraling van het evenement, de begroting/omzethoogte, de spreiding ten opzichte van andere evenementen, de groeipotentie van het evenement en het totale beschikbare subsidiebudget voor evenementen.

Aanvullende bepalingen

 • a.

  Subsidieaanvragen kunnen uitsluitend worden ingediend met het standaard aanvraagformulier.

 • b.

  Niet in aanmerking komen projecten met een fondsenwervend karakter en prijsuitreikingen.

 • c.

  Subsidieaanvragen die aan de criteria van deze subsidieregel voldoen kunnen tevens in aanmerking komen voor gemeentelijke facilitaire ondersteuning aan het betreffende evenement.

Subsidieplafond

 • a.

  Voor subsidies op basis van deze subsidieregel stelt het college van burgemeester en wethouders jaarlijks één subsidieplafond vast (art. 3 lid 2 ASV 2).Het subsidieplafond wordt voor aanvang van elk subsidiejaar gepubliceerd. Bij structurele subsidies geldt dat als het plafond wordt overschreden de subsidies naar evenredigheid worden verlaagd. Bij incidentele subsidies geldt dat toekenning plaats vindt op volgorde van ontvankelijke indiening.

 • b.

  Voor kosten van facilitaire ondersteuning aan evenementen stelt het college van burgemeester en wethouders is geen subsidie dus dit artikel ook niet van toepassing jaarlijks één begrotingsplafond vast. Verdeling bij overschrijding? Ik neem aan op volgorde van binnenkomst?

Overgangsregeling

 • a.

  Deze subsidieregel is van toepassing op subsidieaanvragen die betrekking hebben op het tijdvak 2016 en verder.

 • b.

  Aanvragen die zijn ingediend en betrekking hebben op een subsidietijdvak dat ligt vóór 1 januari 2016 en waarop niet onherroepelijk is beslist, worden afgedaan volgens de bepalingen van de Subsidieregel evenementen 01-01-2010. Sociale evenementen, die op basis van het oude evenementenbeleid een subsidie hebben ontvangen voor 3 jaar worden ingebed bij een ander beleidsterrein en bij onmogelijkheid wordt de subsidie afgebouwd

Inwerkingtreding en citeertitel

 • a.

  De regeling treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking. De regeling wordt aangehaald als “Subsidieregel evenementen”.

 • b.

  Met inwerkingtreding van deze regeling komt de Subsidieregel evenementen, in werking getreden op 01-01-2010 te vervallen.

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van

8 december 2015

de secretaris, de burgemeester