Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Venlo

Subsidieregel topsport en prestaties

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVenlo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregel topsport en prestaties
CiteertitelSubsidieregel topsport en prestaties
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Op 1 januari 2011 wordt de beleidsregel topsport en prestaties vastgesteld d.d. 10 december 2002 en gewijzigd d.d. 9 november 2004 ingetrokken.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening Venlo 2010

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-08-2012subsidieplafond deel b

21-08-2012

E3-journaal/de Trompetter d.d. 29-08-2012

Gemeenteblad jaargang 2012 nummer 26
01-01-201130-08-2012nieuwe regeling

12-10-2010

E3-journaal, 20-10-2010

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregel topsport en prestaties

Beleidsinhoud

De beleidsnota “Sport- en beweegnota 2008-2013” is erop gericht zoveel mogelijk Venlonaren aan het sporten en bewegen te krijgen en te houden waarbij jongeren en mensen met een beweegachterstand extra aandacht krijgen. De gemeente Venlo onderschrijft het standpunt dat sport en bewegen bijdraagt aan het verhogen van de leefbaarheid, gezondheid en sociale cohesie. Om deze doelen te bereiken wordt ernaar gestreefd laagdrempelige sportvoorzieningen te creëren en wordt er specifiek ingezet op kwaliteit van het sportaanbod.

Voor wie en wat is de subsidie bedoeld:

De subsidie is bedoeld voor organisaties of individuen die actief zijn op topsportniveau en dient ter ondersteuning van extra kosten die gepaard gaan met het sporten op topniveau.

Subsidievoorwaarden

Organisaties

 • a.

  De aanvrager betreft een sportvereniging geregistreerd als zelfstandig rechtspersoon en gevestigd in de gemeente Venlo.

 • b.

  Er wordt voldaan aan de voorwaarden zoals vermeld in de Algemene subsidieverordening Venlo (ASV).

 • c.

  Er dient door de organisatie een beleidsplan te worden overgelegd waarin staat beschreven wat de topsportambitie van de organisatie is en de relatie van de organisatie met topsport en breedtesport.

 • d.

  De organisatie komt uit in de hoogste klasse van één van de volgende door het college vastgestelde speerpuntsporten:

  • 1.

   (amateur) Voetbal

  • 2.

   Hockey

  • 3.

   Handbal

  • 4.

   Duurloop (atletiek).

  • 5.

   Zitvolleybal

 • e.

  De aanvrager heeft een topsportstatus toegekend door Topsport Limburg.

Individuen

 • a.

  De aanvrager betreft een individu dat minimaal aan 3 van de 5 volgende voorwaarden voldoet: woonachtig in gemeente Venlo, schoolopleiding in gemeente Venlo genoten, van grote publicitaire waarde voor Venlo, zijn/haar jeugd doorgebracht in Venlo en actief voor een vereniging in gemeente Venlo.

 • b.

  Er wordt voldaan aan de voorwaarden zoals vermeld in de Algemene subsidieverordening Venlo (ASV).

 • c.

  De sportieve ontwikkeling van de aanvrager dient erop gericht te zijn aansluiting te krijgen bij het landelijke of internationale topsportniveau waarbij sprake is van aantoonbare meerkosten.

 • d.

  De aanvrager voldoet aan de criteria van het Olympisch Steunpunt Limburg op grond waarvan sporters een van hieronder staande statussen krijgen.

  • -

   B status en Internationaal Talent (IT)

  • -

   Nationaal Talent (NT)

  • -

   Belofte (Bel).

  • -

   Regio Status 1 (RS1)

Soort subsidie:

Eenmalige subsidie (hoofdstuk 3 ASV)

Subsidiemethode:

Organisaties

 • a.

  Basisbedrag: € 3000,- voor een sportvereniging waarvan minimaal één team uitkomt in de hoogste klasse in een van de door het college vastgestelde speerpuntsport of een vereniging dat door Topsport Limburg gekwalificeerd is met een topsportstatus.

 • b.

  Kosten: 50% van de door het college geaccepteerde kosten van een gediplomeerd trainer, voor een team dat in een bepaald seizoen uitkomt in de hoogste landelijke klasse- voor een tak van sport dat deel uitmaakt van de door het college vastgestelde speerpuntsporten of een vereniging dat door Topsport Limburg gekwalificeerd is met een topsportstatus tot een maximum van € 4.500.

 • c.

  € 250,- (één keer per 2 jaar) als waardering voor het behalen van een landelijk-, Europees- of wereldkampioenschap georganiseerd door een bij het NOC*NSF aangesloten of gelieerde bond door een seniorenteam of door een individuele senior sporter.

Individuen

 • d.

  Individuele sporters (maximaal drie achtereenvolgende jaren): B en IT € 1.000,-

  • NT € 750,-

  • Bel € 500,-

  • RS1 € 250,-

 • e.

  € 250,- (éen keer per 2 jaar) als waardering voor het behalen van een landelijk-, Europees- of wereldkampioenschap georganiseerd door een bij het NOC*NSF aangesloten of gelieerde bond door een seniorenteam of door een individuele senior sporter.

Aanvullende bepalingen:

 • a.

  In de gevallen waarin door een persoon of team een topsportsubsidie wordt aangevraagd voor een tak van sport die niet valt onder de werkingssfeer van Topsport Limburg, bepaalt het college of de beleidsregel hierop van toepassing is.

 • b.

  Subsidieverlening en vaststelling vinden plaats in één beschikking (art. 18 tweede ASV).

Subsidieplafond

 • a.

  Voor subsidies op basis van deze subsidieregel stelt het college van burgemeester en wethouders jaarlijks één subsidieplafond vast (art. 3 tweede lid ASV). Het subsidieplafond van het daaropvolgende subsidiejaar wordt bekendgemaakt op de gemeentelijke website. 

 • b.

  Voor deze regeling geldt het "wie het eerst komt, het eerst maalt" principe.

Intrekking oude regel:

Op de datum van inwerkingtreding van deze subsidieregel wordt de beleidsregel topsport en prestaties vastgesteld d.d. 10 december 2002 en gewijzigd d.d. 9 november 2004 ingetrokken.

Overgangsbepaling:

Indien vóór het tijdstip van inwerkingtreding van deze subsidieregel een aanvraag om subsidie op grond van in de vorige bepaling bedoelde beleidsregel topsport en prestaties is ingediend waarop nog niet is beslist, wordt daarop deze subsidieregel toegepast.

Inwerkingtreding

Deze regel treedt in werking op 1 januari 2011.

Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als “Subsidieregel topsport en prestaties”.

Venlo, 12 oktober 2010

Burgemeester en wethouders van Venlo

de secretaris de burgemeester