Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Voorschoten

Regeling spandoeken Voorschoten 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVoorschoten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling spandoeken Voorschoten 2018
CiteertitelRegeling spandoeken Voorschoten 2018
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Voorschoten/CVDR43558/CVDR43558_2.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-01-2018Nieuwe regeling

12-12-2017

gmb-2018-8304

Z/17/10735

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling spandoeken Voorschoten 2018

Burgemeester en wethouders van Voorschoten;

 

overwegende, dat het in het belang van de welstand en de openbare orde en veiligheid van met name (hulpverlenings-)verkeer geboden is het ophangen van spandoeken aan nadere regels te binden en daarover duidelijkheid te geven;

 

gelet op artikel 2:10, vijfde lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening Voorschoten 2010;

Besluiten:

De navolgende Regeling spandoeken Voorschoten 2018 vast te stellen:

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • 1.

  College: het college van burgemeester en wethouders van Voorschoten;

 • 2.

  Openbare plaats: hetgeen in artikel 1 van de Wet openbare manifestaties daaronder wordt verstaan;

Artikel 2 Aanduiding stoffen of voorwerpen

Deze regeling heeft betrekking op spandoeken.

Artikel 3 Doeleinden stoffen en voorwerpen

 • 1.

  Spandoeken mogen alleen worden opgehangen, indien daarmee reclame wordt gemaakt voor een activiteit die in Voorschoten plaatsvindt of voor ideële doeleinden.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid is het ophangen van spandoeken ook toegestaan voor culturele, educatieve, maatschappelijke en regionale activiteiten buiten Voorschoten mits er geen (tijdige) melding is gedaan voor een Voorschotense activiteit of voor ideële doeleinden.

Artikel 4 Plaatsing en duur

 • 1.

  Spandoeken dienen op een hoogte van minimaal 4,50 meter te worden bevestigd, maar niet aan een lantaarnpaal.

 • 2.

  Spandoeken mogen alleen op de volgende locaties worden aangebracht:

  • a.

   Leidseweg, langs het weiland tegenover de zilverfabriek

  • b.

   Van Wijngaardenlaan, bij het pomptankstation

  • c.

   Veurseweg, bij het pomptankstation

 • 3.

  Spandoeken mogen geen schade toebrengen aan de weg, gevaar opleveren voor de bruikbaarheid van de weg of voor het doelmatig gebruik daar dan wel een belemmering vormen voor het veilig onderhoud van de weg.

 • 4.

  De spandoeken mogen worden aangebracht en gehouden gedurende maximaal één week, die loopt van zondag tot en met zaterdag.

 • 5.

  Spandoeken voor activiteiten voor de duur van meer dan één dag mogen worden aangebracht en gehouden gedurende 2 weken, die lopen van zondag tot en met zaterdag.

Artikel 5 Melding

 • 1.

  Een melding kan niet eerder gedaan worden dan in het jaar voorafgaand aan het jaar van het ophangen en niet later dan twee weken voorafgaand aan het ophangen van de spandoeken.

 • 2.

  Recht op plaatsing geschiedt volgens het meldingsprincipe “Wie het eerst komt”.

 • 3.

  De melding wordt, indien voldaan wordt aan de gestelde vereisten, binnen één week na ontvangst bekendgemaakt op de gemeentelijke website.

Artikel 5 Aantal

Per locatie mag 1 spandoek worden gehangen.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking de dag na bekendmaking.

Artikel 9 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: ‘Regeling spandoeken gemeente Voorschoten 2018’.

 

Voorschoten, 12 december 2017

Burgemeester en wethouders van Voorschoten

de loco-secretaris,

A. deGraaf

de waarnemend burgemeester,

P. Bouvy-Koene