Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Voorst

Gronduitgifteregeling koopwoningen 2009

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVoorst
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingGronduitgifteregeling koopwoningen 2009
CiteertitelGronduitgifteregeling koopwoningen 2009
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 160, lid 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-10-2009nieuwe regeling

04-08-2009

Voorster Nieuws, 21-10-2009, G 383

2009-07664

Tekst van de regeling

Intitulé

Gronduitgifteregeling koopwoningen 2009

Het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Voorst;

gezien het voorstel van 4 augustus 2009, nummer 2009-07664

gelet op artikel 160 lid 1 onder e van de Gemeentewet;

BESLUIT:

de Gronduitgifteregeling 2001 in te trekken en vast te stellen de volgende regels voor de verkoop van bouwgrond ten behoeve van de nieuwbouw van (sociale) koopwoningen.

HOOFDSTUK 1 Algemene bepalingen

Artikel 1.1 Begripsbepalingen

 • a.

  sociale koopwoning: koopwoning met een koopprijs vrij op naam van ten hoogste het bedrag genoemd in artikel 26, tweede lid, onder g, van het Besluit beheer sociale huursector

 • b.

  sociale huurwoning: huurwoning van een instelling werkzaam in het belang van de volkshuisvesting als bedoeld in artikel 70, eerste lid onder a van de Woningwet, waarvan de huurprijs ligt onder de grens als bedoeld in artikel 13, eerste lid, onder a, van de Wet op de huurtoeslag;

 • c.

  economische binding: de binding van een persoon aan de gemeente Voorst daarin gelegen dat die persoon, met het oog op de voorziening van bestaan, een redelijk belang heeft zich in die regio te vestigen, met dien verstande dat een economische binding in elk geval wordt aangenomen ten aanzien van die personen die voor de voorziening in het bestaan zijn aangewezen op het duurzaam verrichten van arbeid binnen of vanuit de gemeente Voorst;

 • d.

  maatschappelijke binding: de binding van een persoon aan de gemeente Voorst, daarin gelegen dat die persoon een redelijk met de lokale samenleving verband houdend belang heeft zich in dat gebied te vestigen, met dien verstande dat een maatschappelijke binding in elk geval wordt aangenomen ten aanzien van personen die ten minste twee jaar onafgebroken ingezetene zijn, dan wel gedurende de voorafgaande twaalf jaar ten minste zes jaar onafgebroken ingezetene zijn geweest van de gemeente Voorst;

HOOFDSTUK 2 Uitgifteregels
Artikel 2.1 Algemeen
 • 1.

  Bouwgrond voor sociale koopwoningen wordt verkocht aan gegadigden met een maatschappelijke of economische binding. Voor bouwgrond anders dan voor sociale koopwoningen gelden geen bindingseisen.

 • 2.

  Bij gemeentelijke verkoop van bouwgrond via een derde partij worden de onderhavige regels op overeenkomstige wijze contractueel vastgelegd en gehanteerd.

Artikel 2.2 Voorrangsregels
  • 1.

   Voorrang bij de verkoop van bouwgrond voor sociale koopwoningen hebben gegadigden die een sociale huurwoning achterlaten in de gemeente Voorst en, voor zover dat door het college voor een deel van het bouwprogramma specifiek bepaald is, voor starters op de woningmarkt die minimaal een jaar inwonend zijn in de gemeente Voorst.

  • 2.

   Voorrang bij de verkoop van bouwgrond door het college aangewezen voor de bouw van seniorenwoningen hebben gegadigden die ten minste 55 jaar zijn.

  • 3.

   Voorrang bij de verkoop van bouwgrond anders dan voor sociale koopwoningen hebben met, voor zover van toepassing, in achtneming van de voorrangsregeling voor seniorenwoningen, gegadigden uit de gemeente Voorst die een sociale huurwoning of een eigen woning met een WOZ waarde van ten hoogste € 200.000,00 achterlaten.

  • 4.

   Voor een deel van de aan te bieden bouwgrond anders dan voor sociale koopwoningen kan het college besluiten gegadigden te vragen een bod uit te brengen. Verkoop zal plaatsvinden aan de hoogste bieder. Bij een gelijk bod beslist het lot.

  • 5.

   Indien er meerdere inschrijvers per kavel bouwgrond zijn wordt eerst door middel van loting bepaald in welke volgorde de kavels uitgegeven zullen worden en wordt vervolgens door middel van loting bepaald aan welke inschrijver de betreffende kavel bouwgrond wordt toegekend, met inachtneming van de daarbij geldende voorrangsregels. Indien een inschrijver is ingeloot neemt hij niet meer deel aan de verdere verloting van de nog resterende kavels bouwgrond.

  • 6.

   Na loting van de eerste gegadigde worden de namen van een nader te bepalen aantal gegadigden, in volgorde van loting, op een reservelijst geplaatst. Indien geen verkoopovereenkomst met de eerste gegadigde kan worden gesloten, zal de gemeente de eerstvolgende gegadigde op de reservelijst benaderen.

  • 7.

   Indien de bouwgrond is gelegen in een andere kern dan Twello wordt bij de loting als bedoeld in lid 5 eerst geloot tussen de gegadigden die een sociale huurwoning in de desbetreffende kern achterlaten dan wel starter zijn op de woningmarkt en in de desbetreffende kern minimaal een jaar inwonend zijn.

HOOFDSTUK 3 Bekendmaking en melding
Artikel 3.1 Wijze van aanbieden van bouwgrond
 • Het college publiceert in een huis-aan-huis blad en via de elektronische weg de uit te geven bouwgrond. Het vermeldt daarbij:

  • -

   de ligging van de bouwgrond;

  • -

   de prijs van de bouwgrond;

  • -

   de (gemiddelde) kavelgrootte;

  • -

   de instelling of het bedrijf waar informatie over de bouwgrond wordt verstrekt:

  • -

   (zo nodig) welke categorieën woningzoekenden voorrang genieten;

  • -

   of er sprake is van een biedprocedure.

Artikel 3.2 Melding van gegadigden voor bouwgrond
 • 1.

  Gegadigden voor rechtstreeks door de gemeente te verkopen bouwgrond dienen zich te melden door middel van een door het college vastgesteld inschrijfformulier.

 • 2.

  Gegadigden voor rechtstreeks door de gemeente te verkopen bouwgrond dienen per inschrijfformulier € 50,- inschrijfgeld te betalen.

 • 3.

  Aanmeldingen worden niet in behandeling genomen indien de vereiste bedragen niet zijn voldaan.

HOOFDSTUK 4 Overige bepalingen
Artikel 4. Hardheidsclausule
 • In gevallen van bijzondere hardheid kan het college afwijken van de in deze uitgifteregeling gestelde regels.

Artikel 5. Inwerkingtreding
 • Deze regels treden in werking op de eerste dag na die waarop zij bekend zijn gemaakt.

Aldus vastgesteld op 4 augustus 2009 door het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Voorst