Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

De ambtenaar belast met de heffing van waterschapsbelastingen van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaterschap Amstel, Gooi en Vecht
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingDe ambtenaar belast met de heffing van waterschapsbelastingen van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
CiteertitelAanwijzingsbesluit belastingplichtigen waterschapsbelastingen 2017
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Waterschapswet
  2. Waterwet
  3. Verordening Watersysteemheffing Amstel, Gooi en Vecht
  4. Verordening Zuiveringsheffing Amstel, Gooi en Vecht
  5. Verordening Verontreinigingsheffing

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201708-11-2019Nieuwe regeling

15-12-2016

Elektronisch waterschapsblad, jaargang 2016, nr. 10144

AH 16/03

Tekst van de regeling

Intitulé

De ambtenaar belast met de heffing van waterschapsbelastingen van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

(AH 16/03)

 

overwegende

dat het noodzakelijk is nadere regels te stellen met betrekking tot het aanwijzen van belastingplichtigen voor de watersysteemheffing, zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing;

 

dat het wenselijk is om de bestaande beleidsregels aan te passen met het oog op de naamswijziging van “Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht” in “Waterschap Amstel, Gooi en Vecht”;

 

gelet op

- de hoofdstukken XVI, XVII, XVIIB en XVIII van de Waterschapswet;

- hoofdstuk 7 van de Waterwet;

- artikel 2 van de Verordening Watersysteemheffing Amstel, Gooi en Vecht;

- artikel 4, lid 1 en 2 onder a van de Verordening Zuiveringsheffing Amstel,

Gooi en Vecht;

- artikel 4, lid 1 en 2 onder a van de Verordening Verontreinigingsheffing Amstel, Gooi en Vecht; 

 

besluit

 

vast te stellen het volgende Aanwijzingsbesluit belastingplichtigen waterschapsbelastingen 2017.

 

I Algemeen

 

In sommige gevallen brengen de wettelijke regels met zich mee dat meer personen belastingplichtig kunnen zijn voor één belastingobject. In de gevallen waarin dat voorkomt wordt de aanslag ten name van één van de belastingplichtigen gesteld. In deze gevallen hanteert het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht een voorkeursvolgorde bij de aanwijzing van de belastingplichtige die de aanslag op zijn of haar naam krijgt. Deze voorkeursvolgorde is gebaseerd op veronderstelde betaalcapaciteit en doelmatige of doeltreffende heffing en invordering en wordt toegepast voor zover de gegevens voorhanden of te achterhalen zijn. De in de voorkeursvolgorde neergelegde criteria bevatten geen limitatieve opsomming. Zij moeten worden beschouwd als richtlijnen voor de meest voorkomende gevallen.

 

II Voorkeursvolgorde

Artikel 1  

Voor de watersysteemheffing gebouwd, natuurterreinen en ongebouwd wordt als genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht van een kadastraal perceel de aanslag te naam gesteld van:

1.1 Degene die, gelet op artikel 119 lid 2 van de Waterschapswet en artikel 2 lid 4 en 5 van de Verordening Watersysteemheffing Amstel, Gooi en Vecht, het zakelijk recht geniet dat de hoogste voorrang heeft in de aanwijzing als belastingplichtige. In afnemende volgorde betreft dat:

1.1.1. de vruchtgebruiker dan wel de gerechtigde krachtens recht van gebruik en bewoning;

1.1.2 de opstaller, voor zover dat recht niet uitsluitend is gevestigd ten behoeve van de aanleg en/of het onderhoud van ondergrondse dan wel bovengrondse leidingen;

1.1.3. de erfpachter;

1.1.4. de eigenaar of de appartementsgerechtigde;

1.1.5. degene die op andere wijze als genothebbende naar voren komt, daaronder begrepen de bezitter.

1.2 Als er meerdere personen hetzelfde, belastingplicht veroorzakende, zakelijk recht genieten, degene die:

1.2.1 Volgens de beschikbare gegevens in Nederland woont of gevestigd is;

1.2.2 Als er meerdere personen in Nederland wonen of gevestigd zijn: degene die grootste aandeel in het genotsrecht heeft;

1.2.3 Als er meerdere personen in Nederland wonen of gevestigd zijn die een gelijk aandeel in het genotsrecht hebben: een natuurlijk persoon boven een rechtspersoon;

1.2.4 Als er meerdere natuurlijke personen in Nederland wonen of gevestigd zijn die een gelijk aandeel in het genotsrecht hebben: degene die de oudste is in leeftijd.

Artikel 2  

2.1. Voor de watersysteemheffing ingezetenen, zuiveringsheffing- en verontreinigingsheffing voor particulieren wordt de aanslag te naam gesteld van:

2.1.1  Degene die, volgens de Basisregistratie Personen, het langst op het betreffende adres gevestigd is;

2.1.2 Degene die, volgens de Basisregistratie Personen, het oudste is in leeftijd;

2.2. Voor de zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing voor particulieren wordt, in geval dat de woonruimte wel gebruikt wordt, maar uit de Basisregistratie Personen blijkt dat er niemand op het adres van deze woonruimte staat ingeschreven, de aanslag tenaamgesteld van de eigenaar van de woonruimte, die in dat geval als gebruiker wordt aangemerkt.

 

III Overige criteria

 

Artikel 3

Als de aanslagen voor verschillende waterschapsbelastingen verenigd worden op één aanslagbiljet, wordt dit aanslagbiljet in onderstaande volgorde te naam gesteld van:

3.1 De belastingplichtige zoals aangewezen in artikel 1;

3.2 De belastingplichtige zoals aangewezen in artikel 2.

 

Artikel 4  

Het in artikel 1, 2 en 3 bepaalde vindt geen toepassing:

4.1 als de aanslag kan worden opgelegd aan degene die met betrekking tot het voorafgaande belastingjaar de aanslag heeft gekregen, gezorgd heeft dat de aanslag betaald is en nog steeds belastingplichtig is;

4.2 op verzoek van zowel degene op wiens naam de aanslag te naam is gesteld als een andere belastingplichtige die verzoekt de aanslag op zijn of haar naam te stellen onder de voorwaarde dat beiden zich schriftelijk nadrukkelijk akkoord verklaren, de aanslag voor het desbetreffende jaar nog niet is opgelegd en dit niet leidt tot een mogelijke situatie dat de belasting niet kan worden ingevorderd.

 

Artikel 5  

De voorkeursvolgorde is erop gericht om de aanslag op te leggen aan een belastingplichtige die in staat geacht mag worden om de belasting te betalen. Met het oog hierop kan ook tot een andere keuze gekomen worden dan uit de voorkeursvolgorde zou volgen.

 

IV Slotbepalingen

 

Artikel 6  

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2017.

 

Artikel 7  

Bij het in werking treden van dit besluit wordt het Aanwijzingsbesluit belastingplichtigen waterschapsbelastingen, vastgesteld op 9 december 2013, ingetrokken. Dit besluit blijft echter van kracht voor de heffing en invordering van aanslagen die zijn vastgesteld vóór 1 januari 2017.

 

Artikel 8  

Artikel 8

Dit besluit kan worden aangehaald als: Aanwijzingsbesluit belastingplichtigen waterschapsbelastingen 2017.

 

 

 

Amsterdam, 15 december 2016,

de ambtenaar belast met de heffing

 

 

 

 

 

I.M. de Boer – de Wolf.