Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
West Maas en Waal

Legesverordening 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWest Maas en Waal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingLegesverordening 2019
CiteertitelLegesverordening 2019
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpVerordening op de heffing en inning van Leges 2019
Externe bijlageROEB lijst 2019

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 7 van de Paspoortwet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201925-05-2019nieuwe regeling

13-12-2018

gmb-2018-273930

20216

Tekst van de regeling

Intitulé

Legesverordening 2019

 

Vastgesteld bij raadsbesluit van 13 december 2018, zaak kenmerk Z.020216

 

De raad van de gemeente West Maas en Waal;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 31 oktober 2018, zaak kenmerk Z.020216;

gelet op de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet, zoals deze worden gewijzigd door het voorstel van rijkswet tot Wijziging van de Paspoortwet in verband met onder meer de status van de Nederlandse identiteitskaart (Kamerstukken I 2013/2014, 33440 (R1990), nr. A;

besluit vast te stellen de volgende verordening:

 

 

Verordening op de heffing en invordering van Leges 2019

 

Artikel 1 Belastbaar feit

Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

 • a.

  het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

 • b.

  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;

een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

 

Artikel 2 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

 

Artikel 3 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  het in behandeling nemen van aanvragen van verklaringen omtrent inkomen en vermogen;

 • b.

  het afgeven van stukken, nodig voor de ontvangst van pensioenen, lijfrenten en andere periodieke uitkeringen ten laste van de staat, gemeenten, waterschappen of andere publiekrechtelijke lichamen;

 • c.

  aan belanghebbende uitgereikt wordende beschikkingen of afschriften daarvan houdende aanstelling, benoeming, bevordering, ontslag, toekenning van bezoldiging, vergoeding of toelage, dan wel verhoging hiervan betrekking hebbende op enige functie of dienstverrichting jegens de gemeente;

 • d.

  aan belanghebbende uitgereikt wordende beschikkingen of afschriften daarvan houdende beslissing op een aanvraag om subsidie uit de gemeentekas.

Artikel 4 Tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

 

Artikel 5 Wijze van heffing

 • 1.

  De leges worden geheven bij wege van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur.

 • 2.

  De leges, als bedoeld in de hoofdstuk 6 van de tarieventabel worden, in afwijking van het bepaalde in het eerste lid, geheven bij wege van voldoening op aangifte.

 

Artikel 6 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges, met uitzondering van die welke bij wege van voldoening op aangifte worden geheven, worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 5:

 • a.

  mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

 • b.

  schriftelijke wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen tien dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  Leges, welke bij wege van voldoening op aangifte worden geheven, moeten gelijktijdig met de aangifte worden voldaan.

 • 3.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

 

Artikel 7 Teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke teruggaaf van leges terzake van een in de tarieventabel omschreven dienst wordt verleend op een aanvraag als bedoeld in artikel 242 van de Gemeentewet en overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in de bij deze verordening behorende tarieventabel opgenomen bepaling.

 

Artikel 8 Machtiging tot overdracht van bevoegdheden

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het wijzigen van de tarieven die zijn opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel, voor zover deze wijzigingen van rechtswege worden opgelegd.

 

Artikel 9 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

 

Artikel 10 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De " Legesverordening 2018" van 7 december 2017, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van heffing, met dien verstande, dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2019.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als "Legesverordening 2019".

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering op 13 december 2018.

 

De raad van de gemeente West Maas en Waal,

De griffier,

 

 

J.A. (Joyce) Satijn

De voorzitter,

 

 

V.M. (Vincent) van Neerbos

 

 

Tarieventabel 2019, behorende bij de Legesverordening 2019

met ingang van 1 januari 2019.

 

Titel 1 Algemene dienstverlening

 

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

 

1.1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een

partnerschap in het gemeentehuis van de gemeente West Maas en Waal op:

 

1.1.1.1

vervallen

 

1.1.1.2

maandag tussen 10.00 uur en 16.30 uur

€  375,00

1.1.1.3

dinsdag tussen 09.00 en 16.30 uur

€ 375,00

1.1.1.4

woensdag tussen 09.00 uur en 10.00 uur

Gratis

1.1.1.5

woensdag tussen 10.00 uur en 16.30 uur

€  375,00

1.1.1.6

donderdag tussen 09.00 uur en 16.30 uur

€ 375,00

1.1.1.7

vrijdag tussen 09.00 uur en 16.30 uur

€ 375,00

1.1.1.8

zaterdag tussen 09.00 uur en 16.30 uur

€ 560,00

 

 

 

1.1.2

Indien de voltrekking van een huwelijk of de registratie van een partnerschap

plaatsvindt op een andere locatie dan het gemeentehuis bedraagt het tarief:

 

1.1.2.1

maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 uur en 16.30 uur

€ 375,00

1.1.2.2

zaterdag tussen 09.00 uur en 16.30 uur

€ 560,00

 

 

 

1.1.3

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een

partnerschap in een bijzonder huis op grond van artikel 64, Boek 1, van het

Burgerlijk Wetboek

€  560,00

 

 

 

1.1.4

Indien voor de voltrekking van een huwelijk of de registratie van een partnerschap benoeming plaatsvindt van een ambtenaar van de burgerlijke stand naar eigen keuze tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor één dag worden de in artikel 1.1.1 genoemde bedragen verhoogd met

€ 45,50

1.1.4a

Indien voor de voltrekking van een huwelijk of de registratie van een partnerschap benoeming plaatsvindt van een persoon naar eigen keuze tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor één dag worden de in artikel 1.1.1 genoemde bedragen verhoogd met

€ 182,00

 

 

 

1.1.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het

verstrekken van:

 

1.1.5.1

een trouwboekje of partnerschapsboekje (kunstleren uitvoering)

€  30,00

1.1.5.2

een trouwboekje of partnerschapsboekje bedoeld onder 1.1.5.1 met

kalligrafisch schrift

€  45,00

 

1.1.5.3

een duplicaat van een boekje bedoeld onder 1.1.5.1

€  30,00

1.1.5.4

een duplicaat van een boekje bedoeld onder 1.1.5.1 met kalligrafisch schrift

€  45,00

1.1.5.5

een trouwboekje of partnerschapsboekje (leren-uitvoering)

€  40,00

1.1.5.6

een trouwboekje of partnerschapsboekje bedoeld onder 1.1.5.5 met kalligrafisch schrift

€  55,00

1.1.5.7

een duplicaat van een boekje bedoeld onder 1.1.5.5

€  40,00

1.1.5.8

een duplicaat van een boekje bedoeld onder 1.1.5.5 met kalligrafisch schrift

€  55,00

 

 

 

1.1.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 

1.1.6.1

het inschrijven van een kind in een trouwboekje met kalligrafisch schrift

€  10,00

1.1.6.2

het inschrijven van een getuige in een trouwboekje of partnerschapsboekje met

kalligrafisch schrift, per getuige

€ 3,00

1.1.6.3

het van gemeentewege beschikbaar stellen van getuigen, per getuige

€  30,00

 

 

 

1.1.7

Het tarief bedraagt voor het op aanvraag doen van naspeuringen in de

registers van de Burgerlijke Stand, voor ieder daaraan besteed kwartier:

€  22,50

 

 

 

1.1.8

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van

een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het

tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

 

 

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

 

1.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.2.1.1.a

tot het verstrekken van een nationaal paspoort aan personen in de leeftijd van 18 jaar en ouder

€  71,35

1.2.1.1.b

tot het verstrekken van een nationaal paspoort aan personen in de leeftijd tot en met 17 jaar

€  53,95

1.2.1.1.c

Tot het verstrekken van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

€ 53,95

1.2.1.2.a

tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden

bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in 1.2.1.1.a (zakenpaspoort) aan personen in de leeftijd van 18 jaar en ouder

€  71,35

1.2.1.2.b

tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden

bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in 1.2.1.1.b (zakenpaspoort) aan personen in de leeftijd tot en met 17 jaar

€ 53,95

1.2.1.3a

tot het verstrekken van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op

grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt

behandeld (faciliteitenpaspoort) aan personen in de leeftijd van 18 jaar en ouder

€  71,35

1.2.1.3b

tot het verstrekken van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op

grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt

behandeld (faciliteitenpaspoort) aan personen in de leeftijd tot en met 17 jaar

€ 53,95

1.2.1.4

vervallen

 

1.2.1.5

vervallen

 

1.2.1.6

vervallen

 

 

1.2.1.7

tot het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart (NIK) aan personen in de leeftijd tot en met 17 jaar

€  29,95

1.2.1.8

tot het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart (NIK) aan personen in de leeftijd van 18 jaar en ouder

€  56,80

 

 

 

1.2.2

vervallen

 

 

 

 

1.2.3

De tarieven als genoemd in de onderdelen 1.2.1.1, 1.2.1.2, 1.2.1.3, 1.2.1.7 en

1.2.1.8 worden bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag van:

€  48,60

 

 

 

1.2.4

Het tarief als genoemd in 1.2.3 wordt bij een gecombineerde spoedlevering van

een nieuw reisdocument als bedoeld in 1.2.1.1, 1.2.1.2 en 1.2.1.3 slechts één

keer per reisdocument berekend.

 

 

 

 

1.2.5

vervallen

 

 

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

 

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.3.1.1

tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

€ 39,75

 

1.3.1.2

tot het verkrijgen van gegevens uit het Centraal Register Rijbewijzen

€ 5,03

 

 

 

1.3.2

vervalt

 

 

 

 

1.3.3

Het tarief als bedoeld in onderdeel 1.3.1.1. wordt bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag van:

€ 34,10

 

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

 

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen

1.4.3. en 1.4.4., wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens

omtrent één persoon waarvoor de gemeentelijke basisadministratie

persoonsgegevens moet worden geraadpleegd.

 

 

 

 

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.4.2.1

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

€ 5,25

1.4.2.2

tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens

gedurende de periode van één jaar:

 

1.4.2.2.1

voor 100 verstrekkingen

€ 266,00

1.4.2.2.2

voor 500 verstrekkingen

€  1.229,00

1.4.2.2.3

voor 1.000 verstrekkingen

€ 1.433,00

1.4.2.2.4

voor 5.000 verstrekkingen

€  5.054,00

1.4.2.2.5

voor 10.000 verstrekkingen

€  7.050,00

 

 

 

1.4.3

Voor de toepassing van onderdeel 1.4.4 wordt onder één verstrekking verstaan

één of meer gegevens omtrent één persoon die niet zijn opgenomen in de

gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.

 

 

 

 

1.4.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.4.4.1

tot het verstrekken van gegevens: per verstrekking

€  5,25

1.4.4.2

tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens

gedurende de periode van één jaar:

 

1.4.4.2.1

voor 100 verstrekkingen

€ 266,00

1.4.4.2.2

voor 500 verstrekkingen

€  1.229,00

1.4.4.2.3

voor 1.000 verstrekkingen

€ 1.433,00

1.4.4.2.4

voor 5.000 verstrekkingen

€  5.054,00

1.4.4.2.5

voor 10.000 verstrekkingen

€  7.050,00

 

 

 

1.4.5

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het

in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens als

bedoeld in artikel 10, tweede lid, van het Besluit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens:

€  2,75

 

 

 

1.4.6

Het tarief bedraagt voor het op aanvraag doornemen van de

gemeentelijke basisadministratie, voor ieder daaraan besteed kwartier:

€ 22,75

 

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister

-

 

Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

-

 

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

 

1.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het

verstrekken van:

 

1.7.1.1

een exemplaar van de programmabegroting

€ 57,10

1.7.1.2

een exemplaar van de gemeenterekening

€  114,19

 

 

 

1.7.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot

het verstrekken van:

 

1.7.2.1

de convocatie voor de openbare vergadering van de gemeenteraad met de

daarbij behorende prae-adviezen en/of van de notulen van die vergadering, met uitzondering van de stukken, genoemd in de onderdelen 1.7.1.1 en 1.7.1.2

€ 21,81

1.7.2.2

vervallen

 

1.7.2.3

vervallen

 

 

 

 

1.7.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot

het verstrekken van:

 

1.7.3.1

een exemplaar van de Algemene Plaatselijke Verordening

€ 86,17

1.7.3.2

een exemplaar van de Bouwverordening

€ 112,11

1.7.3.3

een exemplaar van de Verordening op de Seizoenwoonverblijven of de

Verordening op de Recreatie-woonverblijven

€  22,84

1.7.3.4

een exemplaar van de Verordening op de Verblijfsgebouwen

€ 11,42

1.7.3.5

een exemplaar van het Besluit op de openluchtrecreatie

€  22,84

1.7.3.6

een exemplaar van een andere dan de onder 1.7.3.1 t/m 1.7.3.5 genoemde

strafverordeningen van de gemeente

€  22,84

1.7.3.7

aanvullingen van de onder 1.7.3.1. t/m 1.7.3.5. bedoelde verordeningen per pagina

€  0,83

 

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

 

1.8.1

Het tarief bedraagt voor het raadplegen dan wel verstrekken van de bij de

gemeente berustende kadastrale stukken:

 

1.8.1.1

indien daarbij de bijstand van een ambtenaar van de gemeente is verkregen, per kwartier

€  22,84

 

 

 

1.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot

het verstrekken van afdrukken en afschriften van of uittreksels uit de kadastrale

stukken:

 

1.8.2.1

indien deze worden gemaakt door de gemeenteambtenaar en de kadastrale

leggers betreffen per perceel

€  6,75

1.8.2.2

indien analoge afdrukken worden geleverd, per perceel:

- op A4-formaat

- op A3-formaat

 

€  6,75

€  7,26

1.8.2.3

het verstrekken van een digitaal kaartbestand van een enkel kadastraal perceel of verblijfsobject met nummering inclusief gegevens in een straal van 50 meter om dit perceel /verblijfsobject

€  25,96

 

 

 

 

1.8.3

Het tarief bedraagt voor het raadplegen dan wel verstrekken van de bij de

gemeente berustende stukken betreffende vastgoedinformatie:

 

1.8.3.1

voor het verstrekken van informatie betreffende wkpb:

- uittreksel beperkingenregister

- uittreksel beperkingenregistratie

- uittreksel verklaringen afwezigheid beperking

 

€ 11,42

€ 11,42

€ 11,42

1.8.3.2

indien daarbij de bijstand van een ambtenaar van de gemeente is verkregen, per kwartier

€  22,84

 

 

 

1.8.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.8.4.1

voor het leveren van een luchtfoto in digitaal formaat 500 x 1000m

(per foto 50ha) of een gedeelte daarvan

€  155,73

1.8.4.2

het tarief onder 1.8.4.1 wordt bij afname ineens:

- van 10 foto's (meer dan 500 ha) verlaagd met

- van 100 foto's (meer dan 5000 ha) verlaagd met

 

10%

15%

1.8.4.3

de verschuldigde leges, genoemd onder 1.8.4.1 en 1.8.4.2 worden verhoogd met een bedrag voor:

- behandelkosten, per kwartier

- opslagmedium (CD/DVD etc.)

 

 

€ 22,84

€ 2,70

1.8.4.4

Het tarief bedraagt voor het van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.8.4.5

voor het leveren van een analoge luchtfoto:

- op A4-formaat

- op A3-formaat

- op A2-formaat

- op A1-formaat

- op A0-formaat

 

€ 8,57

€ 17,13

€ 34,26

€ 68,49

€ 137,04

 

 

 

1.8.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.8.5.1

Vervallen

 

1.8.5.2

voor de afgifte van een kleurenplot, gecombineerd met GBKN en/of kadaster met luchtfoto's (tarieven onder 1.8.5.1, verhoogd met 75% van de tarieven onder 1.8.4.5):

- op A4-formaat

- op A3-formaat

- op A2-formaat

- op A1-formaat

- op A0-formaat

 

 

 

€ 31,87

€ 56,17

€ 85,12

€ 121,35

€ 182,61

 

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

 

1.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.9.1

tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag

€  41,56

 

 

 

1.9.2

voor het legaliseren van een handtekening of foto

€  10,50

 

 

 

1.9.3

voor het ter legalisatie opsturen van stukken naar een andere gemeente in

Nederland, in het persoonlijk belang van de aanvrager

€  10,50

 

 

 

1.9.4

voor het afgeven van een bewijs van inschrijving in de basisregistratie personen

€  10,50

 

 

 

1.9.5

voor het afgeven van een attestatie de vita

€  13,50

1.9.5.1

voor het afgeven van een attestatie de vita, meertalig

€  13,50

 

 

 

1.9.6

voor het afgeven van een bewijs van Nederlanderschap

€  10,50

 

 

 

1.9.7

voor het afgeven van elke andere verklaring of bewijs ten behoeve van het

bijzonder belang van de aanvrager, voor zover in deze tabel niet met name

genoemd

€  10,50

 

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

 

1.10.1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen,

ongeacht het resultaat, in de in het gemeente-archief berustende stukken door

een ambtenaar van het gemeente-archief per kwartier

€  23,00

1.10.2

Onverminderd het in 1.10.1 bepaalde, bedraagt het tarief voor het in

behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

 

1.10.2.1

een afschrift of fotokopie van een in het gemeente-archief berustend stuk, per

pagina

€  2,10

 

Hoofdstuk 11 Huisvestingswet

-

 

Hoofdstuk 12 Leegstandwet

 

1.12

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.12.1

tot het verkrijgen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande

woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid van de Leegstandwet

€  137,04

 

Hoofdstuk 13 Gemeentegarantie

 

1.13

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.13.1

tot het verkrijgen van een gemeentegarantie

€  137,04

 

 

 

1.13.2

tot het instemmen met het wijzigen of omzetten van een door de gemeente

gegarandeerde hypothecaire geldlening

€  45,68

 

Hoofdstuk 14 Marktstandplaatsen

-

 

Hoofdstuk 15 Winkeltijdenwet

 

1.15

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.15.1

voor een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet (Stb. 1996, 182) of het

Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet (Stb. 1996, 183)

€  8,62

 

 

 

1.15.2

tot het verlenen van toestemming om een in onderdeel 1.15.1 bedoelde

ontheffing over te dragen aan een ander

€  3,89

 

 

 

1.15.3

tot het intrekken of wijzigen van een in onderdeel 1.15.1 bedoelde ontheffing

€  8,62

 

Hoofdstuk 16 Kansspelen

 

1.16.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het

verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning ingevolge artikel 30b van de Wet

op de Kansspelen:

 

1.16.1.1

voor een periode van twaalf maanden voor één speelautomaat

€  56,50

1.16.1.2

voor een periode van twaalf maanden voor twee speelautomaten

€  90,50

 

 

 

1.16.2

het verlenen van een vergunning tot het organiseren van een kansspel als

bedoeld in artikel 3 van de Wet op de Kansspelen

€  37,15

 

Hoofdstuk 17 Kinderopvang

Verplaatst naar titel 3

 

Hoofdstuk 18 Telecommunicatie

 

1.18.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding/aanvraag in verband met het verkrijgen van instemming of vergunning omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de Telecommunicatiewet en artikel 5, eerste lid van de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur (AVOI)

€  210,74

1.18.2

Het tarief conform artikel 1.18.1 wordt, bij aaneengesloten graafwerkzaamheden over een lengte van 25 meter of meer, verhoogd voor het uitvoeren van coördinatie en toezicht met € 1,00 per strekkende meter sleuf.

 

 

Hoofdstuk 19 Verkeer en vervoer

 

1.19

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.19.1

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (Stb. 459)

€  45,68

 

 

 

1.19.2

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling

voertuigen.

€  45,68

 

 

 

1.19.3

tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49

van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

€  46,50

 

 

 

1.19.4

tot het verstrekken van verkeerstellingen

€ 45,68

 

 

 

1.19.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag en

het verstrekken van verkeerstellingen:

- uit 2016

- uit 2015

- uit 2014

- uit 2013

- uit 2012

- uit 2011

- uit het vigerende verkeersmodel

 

€ 253,75

€ 253,75

€ 253,75

€ 203,25

€ 152,75

€ 102,24

€ 102,24

 

 

 

1.19.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag, het

uitvoeren en het verstrekken van verkeerstelling:

- per telling (2 richtingen)

 

 

€ 254,79

 

 

 

1.19.7

vervallen

 

 

 

Hoofdstuk 20 Diversen

 

1.20.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.20.1.1

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze

tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

 € 2,10

 

1.20.1.2

afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet

elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, voor de eerste pagina vermeerderd met een bedrag per pagina voor elke volgende pagina

 

 

€ 2,10

€ 0,30

1.20.1.3

kaarten en tekeningen, dan wel kopieën of lichtdrukken daarvan, per kaart,

tekening, lichtdruk of kopie

tot 1.000 cm²

van 1.000 - 2.000 cm²

van 2.000 - 5.000 cm²

van 5.000 - 10.000 cm²

€ 10,70

€ 13,70

€ 17,70

€ 25,70

1.20.1.4

een straatnaamlijst per kerkdorp

vermeerderd met een bedrag per pagina

€ 8,00

€ 0,80

1.20.1.5

een beschikking op een aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

€ 40,00

1.20.1.6

stukken of uittreksels, welke op aanvraag moeten worden opgemaakt, voor

zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€  2,10

 

 

 

1.20.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot

het verkrijgen van:

 

1.20.2.1

een ontheffing als bedoeld in de artikelen 4.1.7. a t/m f van de algemene

plaatselijke verordening voor het ten gehore brengen van muziek door middel

van muziekinstrumenten of langs mechanische weg, geldig voor:

1. één dag

2. één week

3. één maand

4. één kwartaal

5. één jaar

 

 

 

€ 29,50

€ 41,00

€ 66,00

€ 109,00

€ 197,00

1.20.2.2

een vergunning tot het na het algemeen sluitingsuur voor publiek geopend

houden van café's en dergelijke inrichtingen geldig voor:

1. één dag

2. één maand, gedurende één dag per week

3. één jaar, gedurende één dag per week

 

 

€  29,50

€ 64,50

€ 434,00

1.20.2.3

indien de vergunning wordt verleend voor meerdere dagen per week worden de onder 1.20.2.1 nr’s. 2 t/m 3 genoemde tarieven voor elke dag meer verhoogd met

50 %

 

 

 

1.20.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.20.3.1

voor een vergunning om in de gemeente een staanplaats in te nemen met een

kraam, ijscokar, stalletje en dergelijke inrichtingen:

- geldig voor maximaal één week

- langer dan één week, doch niet langer dan één maand

- langer dan één maand, doch niet langer dan drie maanden

- langer dan drie maanden, doch niet langer dan 6 maanden

- langer dan zes maanden, doch niet langer dan 12 maanden

 

 

€ 25,50

€ 35,50

€ 60,50

€ 99,50

€ 188,00

1.20.3.2

tot het verkrijgen van een ventvergunning tot het venten in de gemeente voor:

- geldig voor maximaal één week

- langer dan één week, doch niet langer dan één maand

- langer dan één maand, doch niet langer dan drie maanden

- langer dan drie maanden, doch niet langer dan 6 maanden

- langer dan zes maanden, doch niet langer dan 12 maanden

 

€ 25,50

€ 35,50

€ 60,50

€ 99,50

€ 188,00

1.20.3.3

voor een ontheffing als bedoeld in de Algemene Plaatselijke Verordening voor

het hebben of houden van opschriften, afbeeldingen, uitbreidingen of

aankondigingen op, aan of in enige onroerende zaak of enige zaak daarop

aanwezig

€ 51,00

 

 

 

1.20.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.20.4.1

voor het afgeven van vergunningen, tot het oprichten van farms voor

pelsdieren, per vergunning

€ 73,00

1.20.4.2

voor het afgeven van een vergunning tot het kappen van hakhout

- t/m 25 m², per 5 m²

- voor meer dan 25 m², voor elke 5 m² boven de 25 m²

 

€ 3,65

€ 1,85

1.20.4.3

voor een vergunning tot het verrichten van werkzaamheden als straatfotograaf, voor elke dag waarvoor de vergunning geldt

met een maximum per jaar van

 

€ 17,50

€ 60,50

 

 

 

1.20.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.20.5.1

tot het verkrijgen van een vergunning voor het inzamelen van derden

afkomstige, huishoudelijke afvalstoffen, grof huisvuil en/of andere categorieën

van afvalstoffen

€ 25,85

1.20.5.2

tot het verlenen van een ontheffing ten behoeve van het in de bodem brengen

of houden van stoffen

€ 47,85

1.20.5.3

tot het opgeslagen hebben van afvalstoffen zichtbaar vanaf een voor het

publiek toegankelijke plaats

€ 47,85

 

 

 

1.20.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het

verkrijgen van een vergunning of ontheffing als bedoeld in de APV voor zover

niet afzonderlijk en met name in deze rubriek genoemd

€ 48,00

 

 

 

1.20.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor

een terrasvergunning, als bedoeld in artikel 2.3.1.2 van de APV, per

vergunning

€ 62,50

 

 

 

1.20.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor

een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 2.3.1.2 van de APV

€ 90,50

 

 

 

 

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

 

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

 

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 

2.1.1.1

aanlegkosten:

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

2.1.1.2

bouwkosten: de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten, exclusief omzetbelasting, bedoeld in het normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten, exclusief omzetbelasting, bedoeld in het normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft;

De opgegeven bouwkosten worden getoetst aan de laatst door het Regionaal Overleg Eindhoven Bouwtoezicht vastgestelde ROEB-lijst. Bij afwijkingen gelden de in de voornoemde ROEB-lijst opgenomen bouwkosten als uitgangspunt.

 

2.1.1.3

sloopkosten:

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de sloopkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien het slopen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder sloopkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het slopen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

2.1.1.4

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 

 

 

 

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 

 

 

 

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 

 

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag

 

2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

2.2.1

Een verzoek tot beoordeling van een schetsplan met betrekking tot de vraag of op een, op basis van genoemd schetsplan, uitgewerkt bouwplan een omgevingsvergunning met een bouwactiviteit zou kunnen worden verleend:

en van de kosten van vooroverleg welstand:Indien een aanvraag tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning met een bouwactiviteit voor een op basis van het schetsplan uitgewerkt bouwplan in behandeling wordt genomen, worden de daarvoor geheven leges met deze leges verrekend;

De leges zijn eveneens verschuldigd indien na toetsing blijkt dat het geplande bouwwerk vergunningvrij mag worden opgericht.

 

 

€ 182,71

€ 103,79

 

 

 

 

2.2.2

 

 

Het tarief voor de beoordeling van een principeverzoek om tot een formele aanvraag omgevingsvergunning te komen voor een procedure op grond van artikel 3.1 (bestemmingsplan) of artikel 3.10 (projectbesluit) of 3.40 (buiten toepassingverklaring beheersverordening) of artikel 3.6, eerste lid, onder a (wijzigen bestemmingsplan) of artikel 3.6, eerste lid, onder b (uitwerken bestemmingsplan) van de Wet ruimtelijke ordening of artikel 2.1, eerste lid, onder c van de Wabo, bedraagt;

- voor een eerste beoordeling van het principeverzoek (maximaal 1 uur):

- voor een tweede beoordeling van het principeverzoek:

- voor een derde beoordeling van het principeverzoek:

 

Het tarief van de onder 2.2.2 vermelde tweede beoordeling van een

principeverzoek wordt nimmer verrekend.

 

Het tarief van de onder 2.2.2 vermelde derde beoordeling van een

principeverzoek wordt verrekend met het tarief voor de betreffende procedure, indien bij deze derde beoordeling alsnog een formele aanvraag voor de procedure kan worden ingediend, en blijkt dat door toerekenbaar gedrag van de gemeente bij de tweede beoordeling van het principeverzoek ten onrechte is geoordeeld dat geen formele aanvraag kon worden ingediend.

 

 

 

 

 

 

€ 0,00

€ 1.661,02

€ 1.661,02

 

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

 

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

2.3.1

Bouwactiviteiten

 

2.3.1.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.1.1.a

Indien de bouwkosten minder bedragen dan € 10.000,-

2,1% van de bouwkosten met een minimum bedrag van

€ 182,71

2.3.1.1.b

Indien de bouwkosten € 10.000,- tot € 25.000,- bedragen

2,1% van de bouwkosten met een minimum bedrag van

€ 213,17

2.3.1.1.c

Indien de bouwkosten € 25.000 tot € 50.000,- bedragen

2,1% van de bouwkosten met een minimum bedrag van

€ 532,92

2.3.1.1.d

Indien de bouwkosten € 50.000,- tot € 75.000,- bedragen

2,1% van de bouwkosten met een minimum bedrag van

€ 1.065,83

2.3.1.1.e

Indien de bouwkosten € 75.000,- tot € 100.000,- bedragen

2,1% van de bouwkosten met een minimum bedrag van

€ 1.598,75

2.3.1.1.f

Indien de bouwkosten € 100.000,- tot € 250.000,- bedragen

2,1% van de bouwkosten met een minimum bedrag van

€ 2.131,66

2.3.1.1.g

Indien de bouwkosten € 250.000,- tot € 500.000,- bedragen

2,1% van de bouwkosten met een minimum bedrag van

€ 5.329,14

2.3.1.1.h

Indien de bouwkosten € 500.000,- tot € 750.000,- bedragen

2,1% van de bouwkosten met een minimum bedrag van

€ 10.658,29

2.3.1.1.i

Indien de bouwkosten € 750.000,- tot € 1.000.000,- bedragen

2,1% van de bouwkosten met een minimum bedrag van

€ 15.987,43

2.3.1.1.j

Indien de bouwkosten € 1.000.000,- tot € 5.000.000,- bedragen

2,1% van de bouwkosten met een minimum bedrag van

€ 21.316,58

2.3.1.1.k

Indien de bouwkosten € 5.000.000,- of meer bedragen:

2,1% van de bouwkosten met een minimum bedrag van € 105.000 en een maximumbedrag van

€ 253.768,78

2.3.1.1.l

In afwijking van het bepaalde in de onderdelen 2.3 tot en met 2.3.1.1.k. worden voor een aanvraag voor het plaatsen van zonnepanelen en bijbehorende omvormers, bedrading en trafo´s voor zonneparken vanaf 1 hectare, slechts over de kosten van de onderconstructie leges geheven

 

2.3.1.1.2

voordat de berekening van de leges onder 2.3.1.1.1 plaatsvindt worden de bouwkosten naar boven afgerond op hele euro´s.

 

2.3.1.1.3

een aanvraag tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning, die op enig moment, vanwege het niet compleet zijn van de aanvraag juncto artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht, buiten behandeling wordt gelaten bedraagt 10% van de leges met een minimum bedrag van

€ 103,79

2.3.1.1.4

vervallen

 

2.3.1.1.5

het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het afgeven van een beschikking, houdende verlenging van de termijn, als bedoeld in artikel 2.23 wabo en artikel 5.16 van de BOR.

€ 217,98

2.3.1.1.6

het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot afgifte van een schriftelijke verklaring dat een bouwwerk vergunningvrij is

€ 91,36

 

Verhogingen in verband met toetsing aan welstand

 

2.3.1.2.1a

Indien de aanvraag betrekking heeft op een schetsplan of een bouwplan waarvoor een vergunning met bouwactiviteit moet worden verleend en toetsing aan welstandscriteria als bedoeld in artikel 12a van de Woningwet moet plaatsvinden wordt het overeenkomstig 2.3.1.1.1 berekende bedrag verhoogd met

1,9‰ met een minimum van € 47,24 in geval van geraamde bouwkosten

van € 1 tot en met € 500.000, vermeerderd met

1,2‰ over het gedeelte van de bouwsom

van € 500.001 tot en met € 1.000.000, vermeerderd met

0,8‰ over het gedeelte van de bouwsom

van € 1.000.001 tot en met € 2.500.000, vermeerderd met

0,5‰ over het gedeelte van de bouwsom

van 2.500.001 tot en met € 5.000.000, vermeerderd met

0,25‰ over het gedeelte van de bouwsom

van € 5.000.001 en meer,

waarbij de bedragen naar boven worden afgerond op hele euro’s.

 

2.3.1.2.1.b.1

Indien het woningbouw betreft wordt per aanvraag bezien hoeveel grondgebonden woningen er per locatie worden uitgevoerd en deze worden per type in rekening gebracht.

De volgende regeling is daarbij van toepassing:

Complexen van 1 tot en met 5 gelijke woningen -> tarief volgens 2.3.1.2.1a

Complexen van 6 tot en met 10 gelijke woningen-> tarief over de bouwsom van

Complexen van 11 tot en met 20 gelijke woningen -> tarief over de bouwsom van

Complexen van 21 tot en met 30 gelijke woningen -> tarief over de bouwsom van

Complexen van 31 tot en met 40 gelijke woningen -> tarief over de bouwsom van

Complexen 41 tot en met 50 gelijke woningen -> tarief over de bouwsom van

en zo volgens

 

(Etage- en galerijwoningen e.d. worden als één bouwblok beschouwd. Het tarief wordt dan berekend over de totale bouwsom van het bouwblok).

 

 

 

 

 

5 woningen;

6 woningen;

8 woningen;

10 woningen;

12 woningen

2.3.1.2.1.b.2

Integrale advisering

Welstand + 1 extra advisering

 

Welstand + meerdere extra disciplines

1,8 * regulier tarief

 

2,2 * regulier tarief

2.3.1.2.1.b.3

Illegale bouwwerken

1,5 * regulier tarief

2.3.1.2.1.b.4

Reclameobjecten

€ 48,77

2.3.1.2.1.b.5

Formele behandeling en verslaglegging adviezen vooroverleg bouw- en verbouwplannen

€ 101,51

2.3.1.2.2

Voor reclameobjecten wordt het overeenkomstig 2.3.1.1.1 berekende bedrag per advies verhoogd met

€ 48,53

 

Verplicht advies agrarische commissie

 

2.3.1.3

Vervallen (zie 2.3.16.9 en 2.3.17)

 

 

Achteraf ingediende aanvraag

 

2.3.1.4

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit:

 

2.3.1.4.1

van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges

150 %

2.3.1.4.2

De leges verband houdende met een aanvraag onder 2.3.1.4.1 komen niet voor restitutie in aanmerking

 

 

 

 

2.3.2

Aanlegactiviteiten

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief

€ 449,52

 

 

 

2.3.3

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1:

 

2.3.3.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt

toegepast (binnenplanse afwijking) van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag

€ 274,07

2.3.3.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt

toegepast (buitenplanse kleine afwijking) van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag

€ 274,07

2.3.3.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking) met € 3.360,00 en 0,5% van de bouwkosten hoger dan € 200.000 dat het project maximaal mogelijk maakt met een maximum van

€ 6.701,22

2.3.3.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking) van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag

€ 456,78

2.3.3.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan) van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag

€ 822,21

2.3.3.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving): het bedrag voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag. Indien een begroting als bedoeld in de eerste volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

Begroting

2.3.3.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving): het bedrag voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag. Indien een begroting als bedoeld in de eerste volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

Begroting

2.3.3.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit)

€ 272,71

2.3.3.9

indien de aanvraag betrekking heeft op een bouwplan ten aanzien waarvan artikel 3.7, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening (treffen voorbereidingsbesluit) wordt toegepast, wordt het overeenkomstig onderdeel 2.3.1 berekende bedrag verhoogd met

€ 818,12

 

 

 

2.3.4

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.4.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt

toegepast (binnenplanse afwijking)

€ 274,07

2.3.4.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt

toegepast (buitenplanse kleine afwijking)

€ 274,07

2.3.4.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt

toegepast (buitenplanse afwijking)

€ 3.654,27

2.3.4.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking)

€ 456,78

2.3.4.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan)

€ 821,22

2.3.4.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving) het bedrag voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien een begroting als bedoeld in de eerste volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

Begroting

2.3.4.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving) het bedrag voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien een begroting als bedoeld in de eerste volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

Begroting

2.3.4.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit)

€ 274,07

 

 

 

2.3.5

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief bij een bouwwerk, waarin:

 

2.3.5.1

aan 10 tot en met 49 personen bedrijfsmatig of in het kader van de verzorging nachtverblijf zal worden verschaft

€ 1.096,28

2.3.5.2

aan 50 tot en met 99 personen bedrijfsmatig of in het kader van de verzorging nachtverblijf zal worden verschaft

€ 2.192,56

2.3.5.3

aan meer dan 99 personen bedrijfsmatig of in het kader van verzorging nachtverblijf zal worden verschaft

€ 4.385,12

2.3.5.4

aan 10 tot en met 49 kinderen, jonger dan twaalf jaar, of aan 10 tot en met 49 lichamelijk en/of geestelijk gehandicapten dagverblijf zal worden verschaft

€ 1.096,28

2.3.5.5

aan 50 tot en met 99 kinderen, jonger dan twaalf jaar, of aan 50 tot en met 99 lichamelijk en/of geestelijk gehandicapten dagverblijf zal worden verschaft

€ 2.192,56

2.3.5.6

aan 100 of meer kinderen, jonger dan twaalf jaar, of aan 100 of meer lichamelijk en/of geestelijk gehandicapten dagverblijf zal worden verschaft

€ 4.385,12

 

 

 

2.3.6

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

 

 

-

 

 

 

 

2.3.7

Sloopactiviteiten

 

2.3.7.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk bedraagt het tarief:

 

2.3.7.1.1

in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, of waarvoor op grond van een provinciale verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wabo

€ 182,71

2.3.7.1.2

vervallen

 

2.3.7.1.3

vervallen

 

 

 

 

2.3.8

Aanleggen of veranderen weg

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 182,71

 

 

 

2.3.9

Uitweg/inrit

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of de Algemene Plaatselijke Verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 182,71

 

 

 

2.3.10

Kappen

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:

- voor de 1e t/m 5e boom, per boom

- voor de 6e en elke volgende, per boom

 

 

 

 

 

€ 10,40

€ 2,08

 

 

 

2.3.11

Opslag van roerende zaken

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op de opslag van roerende zaken in een bepaald gedeelte van de gemeente, waarvoor op grond van een bepaling in de Algemene Plaatselijke Verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

 

2.3.11.1

indien de activiteit bestaat uit het daar opslaan van roerende zaken, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder j, van de Wabo

€ 182,71

2.3.11.2

indien de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat daar roerende zaken worden opgeslagen, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder k, van de Wabo

€ 182,71

 

 

 

2.3.12

Projecten of handelingen in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998

 

2.3.12.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op handelingen in een beschermd natuurgebied die schadelijk kunnen zijn voor het natuurschoon, de natuurwetenschappelijke betekenis of voor de dieren of planten, als bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 bedraagt het tarief

€ 653,00

2.3.12.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het realiseren van projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats en soorten in een door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aangewezen gebied als bedoeld in artikel 19d, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998

€ 653,00

 

 

 

2.3.13

Handelingen in het kader van de Flora- en Faunawet

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een handeling waarvoor op grond van artikel 75, derde lid, van de Flora- en Faunawet ontheffing nodig is, bedraagt het tarief

€ 685,18

 

 

 

2.3.14

Andere activiteiten

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

 

2.3.14.1

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief

€ 685,18

2.3.14.2

behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief

€ 685,18

2.3.14.2.1

als het een gemeentelijke verordening betreft: het bedrag dat op grond van deze tarieventabel voor de betreffende vergunning of ontheffing verschuldigd is als de activiteit zou worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning. Als de activiteit in geen enkel geval kan worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning bedraagt het tarief

€ 685,18

2.3.14.2.2

als het een provinciale of waterschapsverordening betreft: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien een begroting als bedoeld in de eerste volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken

Begroting

 

 

 

2.3.15

Omgevingsvergunning in twee fasen

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.15.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft

 

2.3.15.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft

 

 

 

 

2.3.16

Beoordeling bodemrapport en andere (milieukundige) rapporten

 

 

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

 

2.3.16.1

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport / onderzoeksrapport inzake de gesteldheid van de bodem als bedoeld in de bouwverordening

€ 365,43

2.3.16.2

voor de beoordeling van een historisch bodemrapport

€ 91,36

2.3.16.3

voor de beoordeling van een archeologisch (bodem)rapport

Werkelijke kosten

2.3.16.4

voor de beoordeling van een akoestisch rapport

€ 365,43

2.3.16.5

voor de beoordeling van een rapport luchtkwaliteit

€ 365,43

2.3.16.6

voor de beoordeling van een rapport externe veiligheid

€ 365,43

2.3.16.7

voor de beoordeling van een rapport flora en fauna

€ 230,93

2.3.16.8

voor de beoordeling van een milieu effect rapport

Werkelijke kosten

2.3.16.9

voor de beoordeling van een agrarisch rapport

€ 365,43

2.3.16.10

voor de beoordeling van een overig rapport / extra toetsing, per uur

€ 91,63

2.3.16.11

voor de beoordeling van de volkshuisvestelijke aspecten van een plan

€ 274,07

2.3.16.12

het in behandeling nemen van een verzoek om een ontheffing hogere grenswaarden als bedoeld in de Wet geluidhinder;

indien het betreft een ontheffing voor 1-10 woningen

indien het betreft een ontheffing voor 11-20 woningen

indien het betreft een ontheffing voor 21 en meer woningen

 

 

€ 365,43

€ 730,85

€ 1.370,35

2.3.16.13

voor de beoordeling van een distributie planologisch onderzoek

Werkelijke kosten

 

 

 

2.3.17

Advies

 

2.3.17.1

Indien ten aanzien van een aanvraag of verzoek als bedoeld in dit hoofdstuk advies van derden wordt ingewonnen, worden de verschuldigde leges verhoogd met het bedrag van de externe advieskosten. Het op deze wijze berekende legesbedrag wordt voorafgaande aan het in behandeling nemen van de aanvraag of het verzoek aan de aanvrager respectievelijk verzoeker medegedeeld, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend, het verzoek niet wordt gehonoreerd of op aanvraag wordt ingetrokken, zijn de externe advieskosten verschuldigd.

 

2.3.17.2

indien een begroting als bedoeld in 2.3.17.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

2.3.17.3

onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een aanvraag slechts kan worden afgehandeld na;

het toetsen van een voor de aanvraag benodigde parkeerbalans

€ 365,43

2.3.17.4

onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een aanvraag slechts kan worden afgehandeld na;

het verlenen van een ontheffing op grond van artikel 2.5.30 van de Bouw-verordening

€ 365,43

 

 

 

2.3.18

Verklaring van geen bedenkingen

 

2.3.18.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

 

2.3.18.1.1

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven

€ 2.740,70

2.3.18.1.2

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld

 

2.3.18.2

indien een begroting als bedoeld in 2.3.18.1.2 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken

 

 

Hoofdstuk 4 Wet natuurbescherming (Wnb)

 

3.1 Wet natuurbescherming

3.2 Toestemming op grond van artikel 2.1 lid 1 onder j (natura 2000) en/of artikel 2.1 lid 1 onder k Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in samenhang met artikel 2.7 lid 5 Wet Natuurbescherming (Wnb)

Het tarief bedraag voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

2.3.19.1

Toestemming op grond van artikel 2.1 lid 1 onder j en artikel 2.17a Wabo in samenhang met de artikelen 2.7 leden 2 en 3 en 1.13 Wnb (toestemming ziet uitsluitend op verstrekking van ontwikkelruimte van stikstof depositie op grond van de PAS)

€ 808,02

2.3.19.2

Toestemming op grond van artikel 2.1 lid 1 onder j en artikel 2.17a Wabo in samenhang met de artikelen 2.7 leden 2 en 3b en 2.8 lid 9 Wnb (toestemming voor het realiseren van projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats en soorten waarvoor geen passende beoordeling vereist is)

€ 1.868,55

2.3.19.3

Toestemming op grond van artikel 2.1 lid 1 onder j en artikel 2.17a Wabo in samenhang met de artikelen 2.7 leden 2 en 3a en 2.8 lid 1 Wnb (toestemming voor het realiseren van niet stikstof gerelateerde projecten of andere handelingen die mogelijk significante effecten voor habitats en soorten kunnen veroorzaken)

€ 3.737,09

2.3.19.4

Toestemming op grond van artikel 2.1 lid 1 onder j en artikel 2.17a Wabo in samenhang met de artikelen 2.7 leden 2 en 3a, 2.8 lid 1 en 1.13 Wnb (toestemming voor het realiseren van zowel stikstof als niet stikstof gerelateerde projecten of andere handelingen die mogelijke significante effecten voor habitats en soorten kunnen veroorzaken)

€ 4.646,12

2.3.19.5

Toestemming op grond van artikel 2.1 lid 1 onder j en artikel 2.17a Wabo met toepassing van artikel 2:7 lid 3a en artikel 2.8 lid 4 Wnb

(toestemming voor toelaatbare significant negatieve effecten door het ontbreken van alternatieven, de aanwezigheid van dwingende redenen van groot openbaar belang en compensatie (ADC toetst)

€ 7.423,68

2.3.19.6

Toestemming op grond van de Beleidsregels toedeling ontwikkelruimte Programmatische Aanpak Stikstof Gelderland 2015)

€ 1.515,04

2.3.19.7

Toestemming op grond van artikel 2.1 lid 1 onder k en artikel 2.17c Wabo (toestemming voor het opzettelijk verstoren, doden, vangen, plukken etc. van beschermde soorten)

€ 1.212,03

 

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

 

2.5.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

 

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2 en 2.3.7, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van 3 weken na het in behandeling nemen ervan

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

 

 

 

50 %

 

 

 

2.5.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

 

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2 en 2.3.7, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 6 maanden na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt:

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges

 

 

 

 

 

 

30 %

 

 

 

2.5.3

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

2.5.3.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2 of 2.3.7 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges

 

 

 

40 %

2.5.3.2

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak

 

 

 

 

2.5.4

Van leges verschuldigd op grond van 2.3.1.2.1 wordt geen teruggaaf verleend.

 

 

 

 

2.5.5

Geen teruggaaf legesdeel advies van derden

 

 

Indien ten aanzien van een aanvraag of verzoek als bedoeld in dit hoofdstuk advies van derden wordt ingewonnen, worden de verschuldigde leges verhoogd met het bedrag van de externe advieskosten. Het op deze wijze berekende legesbedrag wordt voorafgaande aan het in behandeling nemen van de aanvraag of het verzoek aan de aanvrager respectievelijk verzoeker medegedeeld. Een aanvraag of verzoek wordt in behandeling genomen uiterlijk op de vijfde werkdag na de dag waarop het berekende legesbedrag aan de aanvrager respectievelijk verzoeker is medegedeeld. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend, het verzoek niet wordt gehonoreerd of op aanvraag wordt ingetrokken, zijn de externe advieskosten verschuldigd.

 

 

 

 

2.5.6

Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen

 

 

Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.17 en 2.3.18 wordt geen teruggaaf verleend.

 

 

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning

 

2.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.33, tweede lid, onder b, van de Wabo, tenzij onderdeel 2.5.2 van toepassing is

€ 91,36

 

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

 

2.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project

€ 182,71

 

 

 

2.7.2

Het vorenstaande vindt geen toepassing indien de afwijking zodanig is dat naar de omstandigheden beoordeeld van een nieuw bouwplan sprake is.

 

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

2.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening

€ 8.861,61

 

 

 

2.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening

€ 3.654,27

 

 

 

2.8.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het uitwerken van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder b, van de Wet ruimtelijke ordening

€ 6.486,33

 

 

 

2.8.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een besluit als bedoeld in artikel 3.10 (projectbesluit) of 3.40 (buiten toepassingverklaring) van de Wet ruimtelijke ordening, waarbij geen sprake is van een bouwplan waarvoor een bouwvergunning is vereist en geen sprake is van werken of werkzaamheden waarvoor een aanlegvergunning is vereist

€ 3.654,27

 

 

 

2.8.5

Werkwijze:

in afwijking van het bepaalde in onderdeel 2.8.1, 2.8.2, 2.8.3 en 2.8.4 worden de werkelijke kosten in rekening gebracht indien de wijziging c.q. uitwerking van het bestemmingsplan wordt opgesteld door een externe adviseur

Het totaal der kosten wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van het verzoek aan de verzoeker medegedeeld in een ter zake door burgemeester en wethouders opgestelde begroting van kosten.

Voor de toepassing van 2.8.2 tot en met 2.8.4 wordt het verzoek in behandeling genomen op de vijfde werkdag, waarop de begroting als bedoeld in 2.8.5 aan de aanvrager ter kennis is gebracht

Bedragen de werkelijke kosten minder dan het aan de hand van de begroting geraamde bedrag, dan wordt voor het verschil teruggaaf verleend, zulks tot een minimumbedrag als bedoeld in artikel 2.8.1 tot en met 2.8.4.

 

Werkelijke kosten

 

 

 

 

Begroting

 

 

 

2.8.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een besluit als bedoeld in artikel 3.7, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening (treffen voorbereidingsbesluit) waarbij geen sprake is van een bouwplan waarvoor een bouwvergunning is vereist en geen sprake is van werken of werkzaamheden waarvoor een aanlegvergunning is vereist

€ 826,25

 

 

 

2.8.7

Het tarief voor de beoordeling van een principeverzoek om tot een formele aanvraag te komen voor een procedure op grond van artikel 3.1

(bestemmingsplan) of artikel 3.10 (projectbesluit) of 3.40 (buiten toepassingverklaring beheersverordening) of artikel 3.6, eerste lid, onder a (wijzigen bestemmingsplan) of artikel 3.6, eerste lid, onder b (uitwerken bestemmingsplan) van de Wet ruimtelijke ordening of artikel 2.1, eerste lid, onder c van de Wabo, bedraagt;

- voor een eerste beoordeling van het principeverzoek (maximaal 1 uur):

- voor een tweede beoordeling van het principeverzoek:

- voor een derde beoordeling van het principeverzoek:

Het tarief van de onder 2.8.7 vermelde tweede beoordeling van een

principeverzoek wordt nimmer verrekend.

Het tarief van de onder 2.8.7 vermelde derde beoordeling van een

principeverzoek wordt verrekend met het tarief voor de betreffende procedure, indien bij deze derde beoordeling alsnog een formele aanvraag voor de procedure kan worden ingediend, en blijkt dat door toerekenbaar gedrag van de gemeente bij de tweede beoordeling van het principeverzoek ten onrechte is geoordeeld dat geen formele aanvraag kon worden ingediend.

 

 

 

 

 

 

€ 0,00

€ 1.661,02

€ 1.661,02

 

Hoofdstuk 9 Sloopmelding

 

2.9

Vervallen

 

 

Hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde beschikking

 

2.10.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, een ontheffing of een andere beschikking voor zover daarvoor niet elders in dit hoofdstuk een tarief is opgenomen

€ 182,71

 

 

 

2.10.2

Indien de aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, een ontheffing, een vrijstelling of een andere beschikking, zoals genoemd in artikel 2.10.1 wordt gedaan naar aanleiding van een aanschrijving van het bevoegd gezag, worden de leges, genoemd in artikel 2.10.1 verhoogd met

50 %

 

 

 

2.10.3

Het starttarief bedraagt voor het vooroverleg om tot een aanvraag te komen zoals genoemd in artikel 2.10.1, en aansluitend per uur

€ 91,36

 

Hoofdstuk 11 Gedoogbeschikking

 

2.11

Indien tegen een overtreding van de bestemmingsplanvoorschriften door het bevoegd gezag, dat daarvan op de hoogte is of kan zijn en tot zodanig optreden bevoegd en feitelijk in staat is, niet wordt opgetreden, wordt hiervoor, onder de voorwaarden zoals omschreven in de gemeentelijke handhavingsnota alsmede het beleid inzake de permanente bewoning van recreatiewoningen, een (persoonsgebonden) gedoogbeschikking afgegeven.

 

2.11.1

Het tarief bedraagt voor een (persoonsgebonden) gedoogbeschikking voor het permanent bewonen van recreatiewoningen

€ 2.740,70

 

 

 

2.11.2

Het tarief bedraagt voor overige (persoonsgebonden) gedoogbeschikkingen

€ 1.278,99

 

Hoofdstuk 12 Legalisatie achteraf

 

2.12.1

Indien een aanvraag om omgevingsvergunning, zoals genoemd in deze titel, wordt gedaan naar aanleiding van een aanschrijving van het bevoegd gezag, worden de leges vermeldt in dit hoofdstuk verhoogd met

50 %

 

 

 

2.12.2

De leges verband houdende met een aanvraag onder 2.12.1 komen niet voor restitutie in aanmerking.

 

 

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

 

Hoofdstuk 1 Horeca

 

3.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning ingevolge artikel 3 van de Drank- en Horecawet

(Stb. 1964, 386)

€  365,43

 

 

 

 

3.1.2

Het tarief voor het in behandeling nemen van een melding ingevolge artikel 30 van de Drank- en Horecawet (gewijzigde vergunning)

€ 182,71

 

 

 

3.1.3

Het tarief voor het in behandeling nemen van een melding ingevolge artikel 30a van de Drank- en Horecawet (nieuw aanhangsel leidinggevenden)

€ 137,04

 

 

 

3.1.4

In afwijking van het in 3.1.1 bepaalde bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet

€  45,68

 

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

 

3.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning voor grote jaarlijkse evenementen, als bedoeld in artikel 2.25 van de APV

€  210,00

 

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

 

3.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor

het verlenen van een exploitatievergunning in gevolge artikel 3.3.,

eerste lid van de Algemene Plaatselijke Verordening bedraagt het tarief:

 

3.3.1

voor seksinrichtingen met 1 medewerker

€  1004,92

 

 

 

3.3.2

voor seksinrichtingen met meerdere medewerkers

€  1.233,32

 

 

 

3.3.3

voor escortbedrijven

€  548,14

 

Hoofdstuk 4 Splitsingsvergunning woonruimte

-

 

Hoofdstuk 5 Leefmilieuverordening

-

 

Hoofdstuk 6 Brandbeveiligingsverordening

-

 

Hoofdstuk 7 Kinderopvang

 

3.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het

in exploitatie nemen van een kindercentrum; kinderdagopvang of

buitenschoolse opvang, als bedoeld in artikel 1.45, eerste lid en artikel 1.46

eerste lid van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.

 €  773,68

 

 

 

3.7.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het

in exploitatie nemen van een gastouderbureau als bedoeld in artikel 1.45,

eerste lid en artikel 1.46 eerste lid van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen

peuterspeelzalen.

€  773,68

 

 

 

3.7.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het

bieden van gastouderopvang als bedoeld in artikel 1.45, tweede lid en artikel

1.46 eerste lid van de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.

€  466,63

 

 

 

3.7.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het in

exploitatie nemen van een peuterspeelzaal als bedoeld in artikel 2.2 eerste lid

en artikel 2.3 eerste lid van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen

peuterspeelzalen

€  773,68

 

Hoofdstuk 8 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

 

3.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

3.8.1

tot het afgeven van een afschrift van een verklaring als bedoeld in de artikelen 3 en 9 van de Wet bestrijding infectieziekten en opsporing ziekte-oorzaken, per afschrift

€ 2,74

 

 

 

3.8.2

voor het afgeven van verklaringen, bedoeld in artikel 56.f. van de Pachtwet

€ 4,72

 

 

 

3.8.3

voor het verstrekken van gegevens uit de opnameformulieren van de

gemeentelijke woningkartotheek, per gegeven

€ 9,14

 

 

 

3.8.4

het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor

het innemen van een ligplaatsvergunning op grond van de ligplaatsverordeningen uit 1997 en 2006

€ 568,39

 

 

 

3.8.5

vervallen

 

 

 

 

3.8.6

het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een

vergunningaanvraag op grond van de ´verordening aansluitvoorwaarden riolering Gemeente West Maas en Waal 2006´

€ 371,69

 

 

Behoort bij raadsbesluit van 13 december 2018.

 

De raad van de gemeente West Maas en Waal,

De griffier,

 

 

J.A. (Joyce) Satijn

De voorzitter,

 

 

V.M. (Vincent) van Neerbos