Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Westland

Beleidsregel voor burgerinititatief kunst in de openbare ruimte

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWestland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel voor burgerinititatief kunst in de openbare ruimte
CiteertitelBeleidsregel voor burgerinitiatief kunst in de openbare ruimte
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpWelzijn

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht, titel 4.2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-04-2007Nieuwe regeling

27-03-2007

Gemeenteblad 2007-17

Besluitenlijst b&w d.d. 27-03-2007, nr. 5.6.2

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel voor burgerinititief kunst in de openbare ruimte

Beleidsregel "burgerinitiatief kunst in de openbare ruimte".

 

Het college van burgemeester en wethouders van Westland;

 

gelet op titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht,

 

besluit:

 

de beleidsregel voor "burgerinitiatief kunst in de openbare ruimte"

 

als volgt vast te stellen:

Artikel 1. Doel

De beleidsregel is bedoeld om initiatieven die moeten leiden tot plaatsing van kunst in de openbare ruimte, en waarbij de gemeente door natrekking of schenking eigenaar wordt, in goede banen te leiden.

Artikel 2. Uitgangspunt

Initiatiefnemers zijn zelf verantwoordelijk voor vervaardigings- en plaatsingskosten inclusief eventuele vergunningen.

Artikel 3. Verzekering en onderhoud

Vanaf het moment van plaatsing blijven de initiatiefnemers gedurende twee jaren verantwoordelijk voor de kosten van verzekering en onderhoud.

Indien gewenst kan de gemeente deze taken op zich nemen. Hiervoor is een vergoeding verschuldigd.

Artikel 4. Subsidie

Er wordt geen gemeentelijke subsidie beschikbaar gesteld. Burgemeester en wethouders houden zich het recht voor hier van af te wijken.

Artikel 5. Beoordeling

  • 1.

    Het kunstobject en de beoogde locatie zullen worden beoordeeld op esthetiek.

  • 2.

    Er zal een technische beoordeling plaatsvinden met betrekking tot veiligheid en plaatsingsmogelijkheden.

Artikel 6. Collegebesluit

Vooraf aan de plaatsing moet het college van burgemeester en wethouders daartoe hebben besloten ook als het kunstobject niet vergunningplichtig is.

Artikel 7. Overeenkomst

Met het oog op de kosten van vervaardiging, plaatsing, onderhoud, verzekering en schenking zal een overeenkomst met initiatiefnemer(s) en de gemeente Westland worden gesloten.

Artikel 8. Inwerkingtreding.

Deze regeling treedt in werking op de eerste dag na publicatie.

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 27 maart 2007.

De secretaris - G. Buck

de burgemeester - J. van der Tak