Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Wormerland

Reglement voor de basisregistratie personen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWormerland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReglement voor de basisregistratie personen
CiteertitelReglement basisregistratie personen van de gemeente Wormerland (Reglement BRP 2014)
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. x
 2. Wet basisregistratie personen, art. 3.8
 3. Verordening basisregistratie personen van Wormerland
 4. Wet bescherming persoonsgegevens

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-04-201406-01-201425-04-2019nieuwe regeling

11-03-2014

Gemeenteblad

*

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement voor de basisregistratie personen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Wormerland

Gelet op

 • ·

  Artikel 3.8 Wet basisregistratie personen

 • ·

  de Verordening basisregistratie personen van Wormerland

 • ·

  de Wet bescherming persoonsgegevens

Besluiten vast te stellen:

Het reglement voor de basisregistratie personen

Artikel 1: Verstrekkingen aan een orgaan van de gemeente

 • 1.

  Met inachtneming van het besluit als bedoeld in artikel 3.2 van de Wet basisregistratie personen voor de gemeente Wormerland, kunnen gegevens uit de basisregistratie aan organen van de gemeente Wormerland worden verstrekt, voor zover deze organen de gegevens nodig hebben voor de uitvoering van de aan hen opgedragen taken;

 • 2.

  De verstrekkingen als bedoeld in lid 1, kunnen plaatsvinden door middel van rechtstreekse raadpleging van de basisregistratie personen (ad hoc verstrekkingen), door spontane verstrekkingen en selectieverstrekkingen;

 • 3.

  De organen van de gemeente Wormerland aan wie gegevens worden verstrekt, de categorie van personen die het betreft, de gegevensset en de wijze van verstrekken zijn vermeld in bijlage 1.

Artikel 2 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van 6 januari 2014.

 • 2.

  Dit reglement kan worden aangehaald als: Reglement basisregistratie personen van de gemeente Wormerland (Reglement BRP 2014).

Aldus vastgesteld in de vergadering van 11-03-2014

De burgemeester, De secretaris,

P.C. Tange J. Sutmuller

Reglement BRP

Algemeen

Dit reglement vloeit voort uit de Verordening basisregistratie personen (Verordening BRP). De Raad heeft hierin de nadere regeling van de verstrekking van gegevens uit de basisregistratie aan organen van de gemeente aan het college van burgemeester en wethouders opgedragen. Hieronder volgt voor zover nodig een nadere toelichting op de artikelen in dit reglement.

Begripsbepalingen

De begrippen uit de wet BRP die relevant zijn voor de inhoud van dit reglement, zijn integraal overgenomen van artikel 1 Wbrp. Het betreft de begrippen basisregistratie, ingeschrevene en ingezetene.

Basisregistratie

Juridisch gezien is sprake van één basisregistratie personen, die vooralsnog bestaat uit centrale door het rijk beheerde en lokale door de gemeenten beheerde voorzieningen. In de loop van de komende jaren zullen de lokale voorzieningen opgaan in één centrale voorziening.

Ingeschrevene en ingezetene

De ingeschrevene is een persoon van wie een persoonslijst is opgenomen in de basisregistratie. Dat kunnen personen zijn die niet in Nederland woonachtig zijn, maar wel een relatie hebben met de Nederlandse overheid. De ingezetene is de ingeschrevene die zijn woonplaats heeft in de gemeente Wormerland.

 

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1. Verstrekking aan een orgaan van de gemeente

De minister van BZK verstrekt de gemeente voor de uitvoering van haar taken, gegevens van personen die wel in de BRP zijn ingeschreven, maar niet in de gemeente Wormerland woonachtig zijn. Deze systematische verstrekking van gegevens aan de gemeente is gebaseerd op een autorisatiebesluit van de minister van BZK voor de gemeente Wormerland op grond van artikel 3.2 Wbrp.

 

Zolang de Wbrp door de gemeente Wormerland wordt uitgevoerd met behulp van de systemen die zij al gebruikte onder het regime van de wet GBA, is er met betrekking tot de eigen inwoners nog geen sprake van systematische verstrekking van persoonsgegevens door de minister van BZK. De gemeente Wormerland beschikt immers nog over de persoonsgegevens van haar eigen inwoners.

 

Voor het gebruik van gegevens van personen die in de BRP zijn ingeschreven, maar niet in de gemeente Wormerland woonachtig zijn, dient de gemeente Wormerland het autorisatiebesluit van de minister van BZK in acht te nemen.

 

Artikel 2 Inwerkingtreding en citeertitel

Het Reglement BRP, waarmee dit reglement kan worden geciteerd, treedt inwerking op de dag dat de Wbrp inwerking treedt. Als gevolg van de korte invoeringstermijn, is het noodzakelijk dit reglement met terugwerkende kracht vast te stellen.