Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zeewolde

Verordening Duurzaamheidslening gemeente Zeewolde 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZeewolde
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Duurzaamheidslening gemeente Zeewolde 2013
CiteertitelVerordening Duurzaamheidslening gemeente Zeewolde 2013
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Artikel 16 bevat een hardheidsclausule.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeetewet, art. 147
 2. Gemeentewet, art. 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-10-201304-11-2019nieuwe regeling

26-09-2013

Zeewolde actueel, 01-10-2013

R09S011

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Duurzaamheidslening gemeente Zeewolde 2013

De raad van de gemeente Zeewolde,

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 31 juli 2013;

gelet op artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

gehoord de commissie Ruimte en Wonen d.d. 9 september 2013;

 

Besluit

 

vast te stellen de hierna volgende Verordening Duurzaamheidslening gemeente Zeewolde 2013;

Artikel 1 Begrippen

Deze Verordening verstaat onder:

 • a)

  aanvrager: een particuliere eigenaar van een woonruimte, die een aanvraag voor een Duurzaamheidslening doet. Bij twee of meer eigenaren gelden de gezamenlijke eigenaren als ‘aanvrager’;

 • b)

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zeewolde;

 • c)

  duurzaamheidslening: een lening die, na toewijzing door het college, door SVn kan worden verstrekt aan aanvrager ten behoeve van de financiering van de door het college aanvaarde werkelijke kosten van duurzaamheidsmaatregelen, die worden getroffen in de woning van aanvrager;

 • d)

  duurzaamheidsmaatregelen:energiebesparende en/of duurzame maatregelen en voorzieningen als bedoeld in artikel 6 lid 1 van deze verordening;

 • e)

  geoffreerde kosten: de kosten van materialen en werkzaamheden, voor zover noodzakelijk, voor het treffen van duurzaamheidsmaatregelen, eventueel vermeerderd met de kosten van een EPA-maatwerkadvies, de kosten van een energieprestatiecertificaat, legeskosten, bijkomende kosten voor het verkrijgen van de Duurzaamheidslening en de kosten van door een deskundig vakbedrijf terzake van deze duurzaamheidsmaatregelen in rekening gebrachte arbeidsuren en verminderd met de van derden ontvangen of nog te ontvangen tegemoetkomingen (subsidies) in deze kosten;

 • f)

  SVn: stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten, gevestigd te Hoevelaken.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Deze verordening is uitsluitend van toepassing op bestaande woonruimte, gebouwd voor 1 januari 2011, in de gemeente Zeewolde, die geschikt en bestemd is voor permanente bewoning.

Artikel 3 Budget

In het kader van de in deze verordening gestelde beleidsdoelen stelt de raad van de gemeente Zeewolde het budget vast dat beschikbaar is voor het toewijzen van Duurzaamheidsleningen.

Artikel 4 Deelnemingsovereenkomst

Op deze verordening is van toepassing de Deelnemingsovereenkomst tussen gemeente Zeewolde en SVn.

Artikel 5 Bevoegdheid college

Het college is bevoegd om, met inachtneming van het bepaalde in deze verordening, een Duurzaamheidslening toe te kennen. Het college kan aan een toewijzingsbesluit nadere voorwaarden verbinden.

Artikel 6 Duurzaamheidsmaatregelen
 • 1.

  Tot de duurzaamheidsmaatregelen worden gerekend:

  • a)

   isolatie

  • b

   warmteterugwinning

  • c

   duurzame energieopwekking

  • d

   energie-efficiënt

  • e

   water

   

  In bijlage 1 bij deze Verordening zijn de betreffende maatregelen verder gespecificeerd.

   

 • 2.

  Het college kan de in het eerste lid vermelde lijst van duurzaamheidsmaatregelen uitbreiden en/of inkorten.

Artikel 7 Aanvraag

Een aanvraag voor een Duurzaamheidslening wordt schriftelijk bij het college ingediend op een door de gemeente beschikbaar gesteld formulier onder opgave van:

 • 1.

  de te treffen duurzaamheidsmaatregelen;

 • 2.

  de werkelijke kosten van het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen alsmede een financiële onderbouwing van deze opgave (bijvoorbeeld offertes);

 • 3.

  een planning van de uitvoering van de werkzaamheden.

Artikel 8 Procedure aanvraag en toewijzing
 • 1.

  Het college bevestigt de ontvangst van de aanvraag binnen twee weken.

 • 2.

  Indien de aanvraag niet alle gegevens bevat die het college voor het nemen van een beslissing noodzakelijk acht stelt het college aanvrager in de gelegenheid de aanvraag binnen een termijn van vier weken te completeren.

 • 3.

  Indien de aanvraag niet binnen de aangegeven termijn is gecompleteerd kan het college de aanvraag buiten behandeling stellen.

 • 4.

  Het college handelt aanvragen in volgorde van binnenkomst af.

 • 5.

  Het college neemt binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag, dan wel na het compleet worden daarvan, een beslissing en deelt die mee aan aanvrager.

 • 6.

  Uit overschrijding van de in het vijfde lid bedoelde termijn kan de aanvrager niet afleiden dat zijn aanvraag is of wordt gehonoreerd.

Artikel 9 Afwijzen aanvraag

Het college wijst een aanvraag af indien:

 • 1.

  het budget niet toereikend is om de aanvraag te honoreren;

 • 2.

  de werkelijke kosten minder bedragen dan € 2.500,-;

 • 3.

  de aanvraag bij hem wordt ingediend ná het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen;

 • 4.

  naar zijn oordeel gegronde redenen bestaan aan te nemen, dan wel vastgesteld wordt, dat niet aan de voorwaarden en bepalingen van deze verordening wordt of zal worden voldaan;

 • 5.

  de betreffende maatregelen niet vallen onder de duurzaamheidsmaatregelen zoals genoemd in artikel 6, lid 1 (bijlage 1) van deze Verordening;

 • 6.

  de WOZ-waarde van de woning hoger is dan € 350.000,- (peildatum 2012).

Artikel 10 Beleidsdoelen

Het college besluit aanvrager een Duurzaamheidslening toe te kennen indien uit de aanvraag blijkt dat met het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen aantoonbaar wordt bijgedragen aan een of meer van de hiernavolgende beleidsdoelen:

 • a)

  een beperking van de energievraag dan wel een vermindering van CO2 uitstoot;

 • b)

  het verhogen van het aandeel duurzame energiebronnen in de energievoorziening van de woning van aanvrager.

Artikel 11 Krediettoets, verstrekken en beheer Duurzaamheidslening
 • 1.

  De toewijzing van een Duurzaamheidslening geschiedt onder voorbehoud van een positieve krediettoets van SVn.

 • 2.

  SVn verstrekt en beheert een toegewezen Duurzaamheidslening.

Artikel 12 Voorwaarden SVn

Op een Duurzaamheidslening zijn van toepassing: ‘Algemene bepalingen voor geldleningen’, ‘Productspecificaties Duurzaamheidslening’, ‘Procedures Duurzaamheidslening’, ‘Uitvoeringsregels Duurzaamheidslening’, ‘Productspecificaties Bouwkrediet’ en ‘Toelichting op een SVn Financieringsplan’, zoals die op het moment van toewijzing zijn opgenomen in de dan geldende SVn Informatiemap, die deel uitmaakt van de Deelnemingsovereenkomst tussen gemeente Zeewolde en SVn.

Artikel 13 Kenmerken Duurzaamheidslening
 • 1.

  De hoofdsom van de door het college toegewezen Duurzaamheidslening is gelijk aan het bedrag van de door het college aanvaarde werkelijke kosten tot een maximum van € 15.000,- (inclusief BTW).

 • 2.

  Van de lening wordt een onderhandse akte opgemaakt.

Artikel 14 Bouwkrediet

Een Duurzaamheidslening komt via een bouwkrediet van SVn tot uitbetaling op basis van facturen die verband houden met toegekende werkelijke kosten.

Artikel 15 Nadere regels

Het college kan voor de uitvoering van deze verordening nadere regels vaststellen.

Artikel 16 Hardheidsclausule

Indien vanwege bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van deze verordening naar het oordeel van het college zou leiden tot een onredelijke beslissing, kan het college afwijken van het bepaalde in deze verordening.

Artikel 17 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking.

Artikel 18 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening Duurzaamheidslening gemeente Zeewolde 2013”.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Zeewolde in zijn openbare vergadering van 26 september 2013.

de griffier, de voorzitter,

B.J. Schouten G.J. Gorter