Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zeist

Uitvoeringsregeling salaris, vergoedingen, toelagen en uitkeringen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZeist
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsregeling salaris, vergoedingen, toelagen en uitkeringen
CiteertitelUitvoeringsregeling salaris, vergoedingen, toelagen en uitkeringen gemeente Zeist 2016/2
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpIn verband met een overgangsregeling wachtdienstvergoeding was het vaststellen van een aangepaste uitvoeringsregeling noodzakelijk.

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Ambtenarenwet, art. 125, Gemeentewet art. 160, CAR-UWO

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201601-01-201601-01-2020art. art. 7a

16-02-2016

Gemeenteblad, 2016, 22200

16cv.00055
01-01-201601-01-2020art.

05-01-2016

GVOP d.d. 20 januari 2016

6261

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsregeling salaris, vergoedingen, toelagen en uitkeringen

Aldus besloten in de vergadering van 16 februari 2016.

Uitvoeringsregeling salaris, vergoedingen, toelagen en uitkeringen

Uitvoeringsregeling salaris, vergoedingen, toelagen en uitkeringen

Inhoudsopgave

 • Artikel 1 Inleiding en begripsbepalingen

 • Artikel 2 Inpassing na bevordering

 • Artikel 3 Inpassing in uitloopschaal

 • Artikel 4 Functioneringstoelage

 • Artikel 5 Arbeidsmarkttoelage

 • Artikel 6 Waarnemingstoelage

 • Artikel 7 Beschikbaarheidsdienst

 • Artikel 7a Overgangsregeling wachtdienstvergoeding

 • Artikel 8 Inconveniëntentoelage

 • Artikel 9 Berekeningswijze proportionele ambtsjubileumtoelage

 • Artikel 10 Reis- en verblijfkostenvergoeding

 • Artikel 11 Reiskostenvergoeding woon-werkverkeer

 • Artikel 12 Hardheidsclausule

 • Artikel 13 Citeertitel en inwerkingtreding

 • Bijlage a: Uitloopsysteem salarisschalen gemeente Zeist per 01-01-2016

Artikel 1 Inleiding en begripsbepalingen

Lid 1

In deze uitvoeringsregeling worden in aansluiting op hoofdstuk 3 CAR nadere uitvoeringsregelingen vastgelegd.

Lid 2

Voor de begripsomschrijvingen wordt verwezen naar artikel 1:1 CAR.

Artikel 2 Inpassing na bevordering

Lid 1

Het salaris in de nieuwe schaal wordt vastgesteld op het eersthogere bedrag in die schaal, waarmee gerealiseerd wordt dat het verschil tussen het nieuwe salaris en het oude salaris van de ambtenaar tenminste 75% bedraagt van het verschil tussen het bedrag dat de ambtenaar laatstelijk genot en het naasthogere bedrag in die oude schaal, dan wel het naastlagere bedrag in die oude schaal, indien het salaris in de oude schaal reeds overeen kwam met het hoogste bedrag uit die schaal.

Lid 2

Bij samenloop van het toekennen van een periodiek in de oude schaal en promotie wordt eerst de periodiek in de oude schaal toegekend.

Artikel 3 Inpassing in uitloopschaal

Lid 1

Inpassing in de uitloopschaal vindt plaats, indien aan de navolgende voorwaarden is voldaan:

 • a

  het maximum van de functieschaal is bereikt en;

 • b

  de wijze van functievervulling van de desbetreffende functie structureel (minimaal drie achtereenvolgende jaren, nadat aan hetgeen onder a is gesteld, is voldaan) als goed is beoordeeld en;

 • c

  aan hetgeen is gesteld met betrekking tot de hoofdgroepen, zoals bedoeld in bijlage a bij deze regeling is voldaan.

Lid 2

In de nieuwe salarisstructuur gelden de inschalings-en doorloopregels in de uitloopschaal zoals vastgesteld in bijlage a bij deze regeling.

Artikel 4 Functioneringstoelage

Voor het toekennen van een functioneringstoelage dient het maximum salarisperspectief te zijn bereikt. Onder maximum salarisperspectief wordt verstaan: het maximum salaris inclusief de periodieken in de uitloopschaal met in achtname van de hoofdgroepblokkering.

Artikel 5 Arbeidsmarkttoelage

De som van het salaris en de arbeidsmarkttoelage kan het maximum van de naasthogere salarisschaal niet overschrijden.

Artikel 6 Waarnemingstoelage

Ook voor coördinerende werkzaamheden kan een waarnemingstoelage worden toegekend.

Artikel 7 Beschikbaarheidsdienst

Voor een beschikbaarheidsdienst in het kader van het bereikbaar en beschikbaar zijn voor werkzaamheden ten behoeve van de rampenbestrijding en crisismanagement, kan een toelage worden verstrekt overeenkomstig de Regeling toelage crisispiket.

Artikel 7a Overgangsregeling wachtdienstvergoeding

Lid 1

De medewerker die in 2015 een wachtdienstvergoeding ontving voor het verrichten van piketdiensten en die in 2016 daarvoor nog steeds in aanmerking komt, krijgt in het kader van een sterfhuisconstructie een toelage voor het verschil van de voormalige wachtdienstvergoeding en de nieuwe beschikbaarheidstoelage in het kader van artikel 3:13 CAR.

Lid 2

Deze toelage wordt geïndexeerd bij algemene salarisverhogingen.

Artikel 8 Inconveniëntentoelage

Lid 1

Aan de ambtenaar aan wie het verrichten van extra bezwarende werkzaamheden wordt opgedragen, kan naar evenredigheid van het aantal uren gedurende welke per kalenderjaar die arbeid is verricht een toelage worden toegekend.

Lid 2

Het college kan nader bepalen welke arbeidsomstandigheden als extra bezwarend moeten worden aangemerkt en in welke mate.

Lid 3

Voor de berekening van de toeslag wordt uitgegaan van het verschil tussen het salaris behorende bij schaal 2, periodiek 10 en schaal 2, periodiek 11 van bijlage IIA van de CAR/UWO.

Artikel 9 Berekeningswijze proportionele ambtsjubileumtoelage

Het proportioneel ambtsjubileum van artikel 3:19, lid 3 CAR wordt berekend door de jubileum toelage te vermenigvuldigen met de breuk: aantal gewerkte maanden overheidsdienst/maanden ambtsjubileum.

Artikel 10 Reis- en verblijfkostenvergoeding

De vergoeding voor reis- en verblijfkosten is geregeld in de Regeling vergoeding kosten woon/werkverkeer en dienstreizen.

Artikel 11 Reiskostenvergoeding woon-werkverkeer

De vergoeding voor reiskosten in het kader van woon/werkverkeer is geregeld in de Regeling vergoeding kosten woon/werkverkeer en dienstreizen.

Artikel 12 Hardheidsclausule

Voor gevallen waarin deze regeling niet of niet naar billijkheid voorziet, kan het College een bijzondere regeling treffen.

Artikel 13 Citeertitel en inwerkingtreding

Lid 1

Deze regeling kan worden aangehaald als de “Uitvoeringsregeling salaris, vergoedingen, toelagen en uitkeringen gemeente Zeist 2016/2” en treedt in werking met ingang van 1 januari 2016.

Lid 2

Met ingang van de datum van inwerkingtreding van deze regeling is de Uitvoeringsregeling salaris, vergoedingen, toelagen en uitkeringen gemeente Zeist 2016 ingetrokken.

Lid 3

De uitvoeringsregeling salaris, vergoedingen, toelagen en uitkeringen gemeente Zeist 2016/2 is vastgesteld door het College met het Collegebesluitnummer 16cv.00055 d.d. 16 februari 2016.

Lid 4

In een mailbericht d.d. 4 februari 2016 is aangegeven dat er overeenstemming is bereikt over deze regeling met het Georganiseerd Overleg.

Bijlage a: Uitloopsysteem salarisschalen gemeente Zeist per 01-01-2016

Het college voornoemd,

de gemeentesecretaris, de burgemeester,

W.C.M. Lissenberg – van Dam drs. J.J.L.M. Janssen