Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zeist

Regeling op het beheer van de Basisregistratie Adressen Zeist

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZeist
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling op het beheer van de Basisregistratie Adressen Zeist
CiteertitelRegeling op het beheer van de authentieke adresgegevens Zeist”.
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Verordening naamgeving en nummering (adressen), art. 7

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-11-2005Nieuwe regeling

15-11-2005

De Nieuwsbode, 29-09-2010

Nr. 705

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling op het beheer van de Basisregistratie Adressen Zeist

 

 

Regeling op het beheer van de Basisregistratie Adressen Zeist

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zeist;

Gelezen het advies van de Stuurgroep Vastgoedinformatievoorziening van ……..;

Gelet op artikel 7 van de “Verordening naamgeving en nummering (adressen)”;

Overwegende, dat het wenselijk is nadere regelen te stellen omtrent het beheer en gebruik van de authentieke adresgegevens;

Besluit vast te stellen de volgende

Regeling op het beheer van authentieke adresgegevens Zeist

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • 1.

  Een adres bestaat uit een combinatie van woonplaats, naam openbare ruimte en huisnummer, die door burgemeester en wethouders op grond van artikelen 2 en 3 van de “Verordening naamgeving en nummering (adressen)” is toegekend aan een als zodanig aangewezen adresseerbaar object.

 • 2.

  Een naam openbare ruimte is een door burgemeester en wethouders als zodanig toegekende naam aan een onderscheiden deel van de openbare ruimte binnen het grondgebied van de gemeente, dan wel aan een bouwwerk.

 • 3.

  Een huisnummer is een door burgemeester en wethouders als zodanig toegekend nummer aan een adresseerbaar object

 • 4.

  De aanduiding woonplaats is de door burgemeester en wethouders aangewezen gedeelte van het gemeentelijk grondgebied

 • 5.

  De gemeentenaam is de officiële door de gemeenteraad vastgestelde naam van de gemeente.

 • 6.

  De Basis Registratie Adressen is een authentieke registratie van toegekende adressen op het grondgebied van de gemeente Zeist

 • 7.

  Het adressenregister is een verzameling volgtijdelijk verwerkte authentieke documenten, al dan niet in geautomatiseerde vorm, waarin rechtsfeiten en andere relevante feiten zijn neergelegd die ten grondslag liggen aan in de Basis Registratie Adressen Zeist opgenomen gegevens.

 • 8.

  Het gegevenswoordenboek is een door burgemeester en wethouders vastgestelde set van nadere taalkundige, inhoudelijke en technische regels die gelden met betrekking tot de definitie, schrijfwijze en opslag van gegevens in de Basis Registratie Adressen

 • 9.

  De straatnamencommissie is de commissie als bedoeld in artikel 1 van het Instellingsbesluit commissie naamgeving.

 • 10.

  Een externe aanvrager is elke aanvrager van buiten de gemeentelijke organisatie van Zeist

 • 11.

  Afnemers: zijn die (onderdelen) van overheidsorganisaties die ten behoeve van de uitvoering van een publieke taak adresgegevens verzamelen, opslaan en gebruiken.

Artikel 2 Het initiatief voor het toekennen van een adres

Zowel op verzoek van een externe aanvrager als ambtshalve kan het college van burgemeester en wethouders besluiten een adres toe te kennen aan een adresseerbaar object, een bestaand adres te wijzigen dan wel in te trekken.

Artikel 3 Behandeling van het verzoek van een externe aanvrager

 • 1.

  In het verzoek van de externe aanvrager wordt in ieder geval aangegeven:

  • a.

   Omschrijving van de openbare ruimte van het toe te kennen adres dan wel aanduiding van het te wijzigen adres.

  • b.

   De motivering van de aanvraag

  • c.

   De (beoogde) datum van inwerkingtreding van besluit als bedoeld in artikel 2..

  • d.

   Situatieschets

 • 2.

  Het verzoek wordt ingediend bij de afdeling Publiekszaken.

 • 3.

  Het hoofd van de afdeling Publiekszaken beoordeelt de volledigheid van het verzoek.

 • 4.

  Bij kennelijke niet-ontvankelijkheid nemen burgemeester en wethouders het verzoek niet in behandeling. Alvorens hiertoe te besluiten wordt de aanvrager in de gelegenheid gesteld het verzuim binnen een redelijke termijn te herstellen.

 • 5.

  Het verzoek wordt voor advies voorgelegd aan het hoofd van de Productgroep Ruimte.

 • 6.

  Het advies van het hoofd van de Productgroep Ruimte bevat een gemotiveerd voorstel aan burgemeester en wethouders tot het benoemen van een openbare ruimte of nummeren van een of meerdere objecten en zendt dit voorstel aan het hoofd van de afdeling Publiekszaken.

 • 7.

  Het hoofd van de afdeling Publiekszaken bereidt het besluit van burgemeester en wethouders voor en bewaakt het besluitvormingsproces.

 • 8.

  Tot de voorbereiding van het besluit behoort in ieder geval:

  • a.

   het vragen van een advies aan de straatnamencommissie, als bedoeld in artikel 2 van het Instellingsbesluit commissie naamgeving;

  • b.

   het op basis van het advies opmaken van een conceptbesluit van burgemeester en wethouders en het voorleggen van dit conceptbesluit aan het college;

  • c.

   het voor advies voorleggen van het conceptbesluit aan de commissie bestuur;

  • d.

   het op de gebruikelijke wijze bekend maken van het besluit;

 • 9.

  De externe aanvrager wordt op de gebruikelijke wijze van het besluit van burgemeester en wethouders in kennis gesteld.

Artikel 4 ambtshalve naamgeving en nummering

 • 1.

  Het hoofd van de afdeling Ruimte kan aan het hoofd van de afdeling Publiekszaken gemotiveerd verzoeken een besluit van burgemeester en wethouders tot het toekennen van een adres voor te bereiden.

 • 2.

  Het hoofd van de afdeling Publiekszaken behandelt dit verzoek overeenkomstig artikel 3, lid 8 en 9.

Hoofdstuk 2 De Basis Registratie Adressen

Artikel 5 De inhoud van de Basis Registratie

In de Basis Registratie Adressen worden uitsluitend die gegevens opgenomen die zijn beschreven in het gegevenswoordenboek.

Artikel 6 Vereisten aan schrijfwijze en nummering

De namen van de openbare ruimten en de nummering van de objecten dienen te voldoen aan de taalkundige, inhoudelijke en technische voorschriften die zijn opgenomen in het gegevenswoordenboek

Artikel 7 Het gebruik van de adresgegevens

De in de Basis Registratie Adressen opgenomen adresgegevens kunnen bij opname in de registraties van afnemers worden gebruikt als ware deze gegevens door de afnemer zelfstandig ingewonnen, zonder dat raadpleging van de daaraan ten grondslag liggende documenten noodzakelijk is.

Artikel 8 De status van de Basis Registratie Adressen

De Basis Registratie Adressen vormt een actueel overzicht van alle authentieke adressen, evenals van documenten die voor de status van het betreffende adres van belang zijn.

Artikel 9 De toegang tot de Basis Registratie Adressen

De Basis Registratie Adressen is toegankelijk door middel van een combinatie van woonplaats, naam openbare ruimte en huisnummer. Daarnaast dienen voldoende voorzieningen aanwezig te zijn om met behulp van gegevens ten aanzien van de naam openbare ruimte een overzicht te verkrijgen van nummeraanduidingen die daaraan zijn gerelateerd.

Artikel 10 Afnemers van de Basis Registratie Adressen

Aan daartoe geautoriseerde (gemeentelijke) afnemers wordt te allen tijde toegang geboden tot de in de Basis Registratie Adressen opgenomen gegevens conform de in het autorisatiebesluit genoemde voorwaarden.

Artikel 11 Terugmelding door afnemers

 • 1.

  Afnemers zijn verplicht aan de beheerder van de Basis Registratie Adressen te melden als blijkt, dat de gegevens uit de Basis Registratie Adressen niet in overeenstemming met de feitelijke situatie zijn;

 • 2.

  Deze door afnemers afgegeven signalen dienen altijd te leiden tot een onderzoek door de beheerder van de registratie als bedoeld in artikel 26.

Artikel 12 Koppeling aan de Basis Registratie Adressen

In de registratie van de afnemers waarin gegevens zijn opgenomen over de in de basisregistratie geregistreerde objecten dient minimaal de identificatiecode van het betreffende object uit de basisregistratie te worden overgenomen.

Hoofdstuk 3 Het adressenregister

Artikel 13 Inhoud van het adressenregister

In het adressenregister worden ten aanzien van het adres de volgende documenten ingeschreven:

 • a.

  besluiten tot het toekennen van een adres

 • b.

  besluiten tot het wijzigen van een adres

 • c.

  besluiten tot het intrekken van een adres

 • d.

  rechterlijke uitspraken tot vernietiging van een besluit ter benoeming van een straat of van de wijziging of intrekking van de naam daarvan;

 • e.

  besluiten tot het onttrekken van (een gedeelte van) de straat aan het openbaar gebied;

 • f.

  ambtelijke verklaringen van historische naamgeving.

 • g.

  besluiten tot het vaststellen of wijzigen van de gemeentenaam

 • h.

  besluiten tot het vaststellen van de benaming en de begrenzing van woonplaatsen

 • i.

  documenten waarvan de inschrijving bij wet wordt gevorderd

 • j.

  documenten waarin ambtshalve correcties zijn opgenomen.

   

Artikel 14 Vereisten voor inschrijving
  • 1.

   De inschrijving van een document in het adressenregister vindt plaats met het in bewaring nemen van het document.

  • 2.

   De documenten worden binnen vier werkdagen na aanbieding ingeschreven.

  • 3.

   De ingangsdatum van het besluit is niet gekoppeld aan het moment van het in bewaring nemen van het document.

    

Artikel 15 Nummering in te schrijven documenten
  • De in te schrijven documenten krijgen een uit tien cijfers bestaand volgnummer en worden op een systematische en eenduidig toegankelijke wijze opgenomen in het adressenregister

   

Artikel 16 Ingeschreven documenten
 • Een ingeschreven document:

  • a.

   mag niet meer uit het register worden verwijderd;

  • b.

   kan slechts door het inschrijven van een nieuw document (zonder terugwerkende kracht) worden herroepen, gewijzigd, ingetrokken of verbeterd.

Artikel 17 Rangorde van feiten
  • De datum waarop een besluit is genomen of een document is opgesteld is bepalend voor de rangorde van feiten.

Artikel 18 Kennisgeving inschrijving
 • Desgevraagd ontvangt de aanbieder terstond na het in bewaring nemen van het document een kopie van het voorblad van een in te schrijven document met daarop vermeld het inschrijfnummer, de datum en het tijdstip van inschrijving en de handtekening van de beheerder als bewijs van inschrijving.

Artikel 19 Opmaakvereisten in te schrijven documenten
 • Voor de opmaak van een document gelden de volgende eisen:

  • a.

   in te schrijven documenten dienen op A4-formaat te worden gesteld, waarbij op de eerste bladzijde van dit afschrift een vermelding wordt aangebracht van het totaal aantal bladzijden (exclusief niet relevante bijlagen) waaruit het in te schrijven document bestaat;

  • b.

   het in te schrijven document moet, tenzij om uitvoeringstechnische reden bij of krachtens nadere regeling anders wordt besloten, compleet zijn, inclusief bijlagen, aanhangsels en tekeningen;

  • c.

   het in te schrijven document dient goed leesbaar te zijn en ook zodanig te zijn uitgevoerd dat het lange tijd leesbaar blijft. Is van een dergelijke leesbaarheid en houdbaarheid geen sprake dan kan de beheerder het aangeboden document weigeren.

Artikel 20 Ondertekening in te schrijven documenten
 • Het in te schrijven document moet op de gebruikelijke wijze door burgemeester en wethouders zijn ondertekend, dan wel zijn ondertekend door een gemandateerde onder vermelding van datum van het mandaatbesluit, naam en functie van de gemandateerde.

Artikel 21 Inhoud in te schrijven documenten
 • Het in te schrijven document dient minimaal de volgende onderdelen te bevatten:

  • a.

   de aard van het document;

  • b.

   een datum waarop het document is vastgesteld of ondertekend;

  • c.

   indien van toepassing de datum of termijn van ingang.

Artikel 22 Vereisten geometrische documenten
  • Ten aanzien van in een document opgenomen geometrische documenten worden de volgende eisen gesteld:

  • a.

   De geometrische weergave van het object dient te zijn aangebracht op een ondergrond die door middel van landmeetkundige technieken is vervaardigd;

  • b.

   Het onderscheid tussen verschillende vlakken dient dusdanig te zijn aangebracht dat bij reprografische vermenigvuldiging de betekenis eenduidig interpreteerbaar blijft;

  • c.

   In de geometrische weergave worden in ieder geval de straatnamen in de omgeving van het weer te geven object opgenomen;

  • d.

   De geometrische weergave bevat in ieder geval een noordpijl ter oriëntatie.

Artikel 23 Vereisten in te schrijven documenten
 • Documenten die betrekking hebben op het toekennen, wijzigen of intrekken van adres dienen aan de volgende vereisten te voldoen:

  • a.

   het besluit dient vergezeld te gaan van een geometrische weergave van een te toe te kennen of in te trekken adres dan wel van een wijziging van het adres;

  • b.

   indien sprake is van een besluit waarin geen wijzigingen worden aangebracht in de begrenzingen van een al bestaande openbare ruimte, wordt nadrukkelijk verwezen naar het reeds bestaande benoeming,-, wijziging- of intrekkingbesluit voor deze openbare ruimte;

  • c.

   bij wijziging van de begrenzing van een openbare ruimte dient duidelijk te zijn op welke wijze dient te worden omgegaan met aan het gewijzigde object toegekende benamingen.

Hoofdstuk 4 Het beheer van de Basis Registratie Adressen en het adressenregister
Artikel 24 De inhoud van het beheer
 • Het beheer omvat:

  • a.

   het opzetten en actueel houden van de Basis Registratie Adressen;

   b. het opzetten en actueel houden van het adressenregister;

  • c.

   het verstrekken van informatie uit de Basis Registratie Adressen en het adressenregister;

  • d.

   overige bij of krachtens wet of door burgemeester en wethouders opgedragen taken.

Artikel 25 De beheerder
  • Het beheer wordt uitgevoerd door een door het college aangewezen beheerder.

Artikel 26 De bevoegdheden van de beheerder
 • De beheerder heeft:

   • a.

    de bevoegdheid de in het adressenregister op te nemen documenten te toetsen aan de algemene en bijzondere inschrijvingsvereisten;

   • b.

    de bevoegdheid en in het geval van een daartoe strekkend signaal van een afnemer de plicht tot het doen van een onderzoek naar de juistheid van de opgenomen gegevens;

   • c.

    in ieder geval geen bevoegdheid om ingeschreven documenten te vervangen, te antedateren, bijlagen toe te voegen of te verwijderen, kantlijnaantekeningen te maken en het document onder een ander nummer dan het oorspronkelijke nummer op te bergen;

   • d.

    de opdracht toe te zien dat geen wijzigingen worden doorgevoerd in de Basis Registratie Adressen als daar geen authentiek document aan ten grondslag ligt;

   • e.

    de bevoegdheid het college gevraagd en ongevraagd te adviseren over de administratieve organisatie betreffende de registratie van adressen;

   • f.

    de plicht behulpzaam te zijn bij het bepalen van het object waar het adres betrekking heeft;

   • g.

    de plicht te bevorderen dat documenten die voor besluitvorming aan burgemeester en wethouders worden voorgelegd al zo veel mogelijk aan de inschrijvingsvereisten voldoen;

   • h.

    de bevoegdheid tot het aanbrengen van wijzigingen in de adressenregistratie op basis van in een document neergelegde resultaten van een ambtshalve onderzoek naar mogelijke onjuistheden in de registratie;

     

    i. minimaal een keer per half jaar een bestandsvergelijking uit te voeren tussen de in Basis Registratie Adressen opgenomen gegevens en andere registraties waarin adresgegevens zijn opgenomen.

Artikel 27 Overdraagbaarheid van de functie
   • 1.

    De taken en bevoegdheden van de beheerder zijn niet overdraagbaar.

   • 2

    De beheerder blijft verantwoordelijk voor een goede bijhouding van de Basis Registratie Adressen en het adressenregister in gevallen dat anderen onder zijn directe leiding bepaalde werkzaamheden uitvoeren.

   • 3

    Bij ontstentenis van de beheerder wordt deze vervangen door een door burgemeester en wethouders aangewezen vervanger.

Hoofdstuk 5 Slotbepalingen
Artikel 28 Citeerartikel
 • Deze regeling kan worden aangehaald als “Regeling op het beheer van de authentieke adresgegevens Zeist”.

Artikel 29 Inwerkingtreding
 • Deze regeling treedt in werking één dag na vaststelling door het college van burgemeester en wethouders

  Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders

  op ………..