Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zeist

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Zeist houdende regels omtrent befraafplaatsen Beheersverordening Gemeentelijke begraafplaats Zeist 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZeist
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Zeist houdende regels omtrent befraafplaatsen Beheersverordening Gemeentelijke begraafplaats Zeist 2018
CiteertitelBeheersverordening Gemeentelijke begraafplaats Zeist 2018
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Beheersverordening Gemeentelijke begraafplaats Zeist 2012, nummer 775, vastgesteld op 4 december 2012.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging
 2. artikel 149 van de Gemeentewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-09-2018nieuwe regeling

11-09-2018

gmb-2018-197931

260844

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Zeist houdende regels omtrent befraafplaatsen Beheersverordening Gemeentelijke begraafplaats Zeist 2018

De raad van de gemeente Zeist,

 

gelezen het voorstel van het college van 28 augustus 2018, registratienummer 260844 inzake de noodzakelijke aanpassingen van de Beheersverordening Gemeentelijke begraafplaats Zeist 2012 met betrekking tot het beheer en gebruik van de Gemeentelijke begraafplaats aan de Woudenbergseweg te Zeist;

 

gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel 149 van de

Gemeentewet; besluit vast te stellen de volgende verordening:

 

Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaats voor de gemeente Zeist Beheersverordening Gemeentelijke begraafplaats Zeist 2017.

Hoofdstuk I Inleidende bepalingen

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  begraafplaats: Gemeentelijke begraafplaats aan de Woudenbergseweg te Zeist;

 • b.

  graf: een zandgraf of keldergraf;

 • c.

  grafkelder: een betonnen of gemetselde constructie waarin een of meerdere lijken worden begraven of asbussen worden bijgezet; grafkelders kunnen onderdeel zijn van een bovengrondse muur of wand;

 • d.

  asbus: een bus ter berging van as van een overledene;

 • e.

  urn: een voorwerp ter berging van een of meer asbussen;

 • f.

  particulier graf: een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • 1.

   het doen begraven en begraven houden van lijken;

  • 2.

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

  • 3.

   het doen verstrooien van as.

 • g.

  algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van lijken;

 • h.

  particulier urnengraf: een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • 1.

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

  • 2.

   het doen verstrooien van as.

 • i.

  algemeen urnengraf: een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen bijzetten van asbussen met of zonder urnen;

 • j.

  particuliere urnennis: een nis waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • k.

  particuliere gedenkplaats: een plaats waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend om overledenen te gedenken;

 • l.

  verstrooiingsplaats: een plaats waarop as wordt verstrooid;

 • m.

  grafbedekking: gedenkteken en grafbeplanting op een graf, gedenkplaats of verstrooiingsplaats;

 • n.

  beheerder: de ambtenaar die belast is met de dagelijkse leiding van de begraafplaats of degene die hem vervangt;

 • o.

  rechthebbende: natuurlijk persoon of rechtspersoon aan wie een uitsluitend recht is verleend op een particulier graf, een particulier urnengraf of een particuliere gedenkplaats, dan wel degene die redelijkerwijze geacht kan worden in diens plaats te zijn getreden;

 • p.

  gebruiker: natuurlijk persoon of rechtspersoon aan wie een recht tot gebruik van een ruimte in een algemeen graf of een algemeen urnengraf is verleend, dan wel degene die redelijkerwijze geacht kan worden in diens plaats te zijn getreden.

 • q.

  college: de burgemeester en de wethouders van de gemeente Zeist.

 • r.

  wet: Wet op de Lijkbezorging.

 • s.

  rijweg: deel van de begraafplaats dat geschikt is gemaakt voor wegverkeer.

Artikel 2 Uitbreiding begrippen particulier en algemeen graf

 • 1.

  Voor de toepassing van het bij of krachtens deze verordening bepaalde wordt, voorzover van belang onder ‘particulier graf’ mede verstaan: particulier urnengraf, particuliere urnennis, en particuliere gedenkplaats.

 • 2.

  Voor de toepassing van het bij of krachtens deze verordening bepaalde wordt, voor zover van belang onder ‘algemeen graf’ mede verstaan: algemeen urnengraf.

Hoofdstuk II Openstelling, orde en rust op de begraafplaats

Artikel 3 Openstelling begraafplaats(en)

 • 1.

  De begraafplaats is voor een ieder dagelijks toegankelijk gedurende door het college bij nadere regels vast te stellen tijden. Het college maakt deze tijden openbaar bekend.

 • 2.

  Ter handhaving van de orde en rust op de begraafplaats kunnen de toegangen tijdelijk worden gesloten.

 • 3.

  Het is verboden gedurende de tijd dat de begraafplaats niet voor het publiek geopend is, zich daarop te bevinden, anders dan voor het bijwonen van een begrafenis of de bezorging van as of voor het bezoeken van een opbaarvoorziening op de begraafplaats.

Artikel 4 Ordemaatregelen

 • 1.

  Bezoekers, personeel van uitvaartondernemingen en personen die werkzaamheden op de begraafplaats hebben te verrichten, zijn verplicht zich in het belang van de orde, rust en netheid te houden aan de aanwijzingen van de beheerder.

 • 2.

  De beheerder kan personen die zich niet aan de in het eerste lid bedoelde aanwijzing houden van de begraafplaats verwijderen of laten verwijderen.

 • 3.

  Het is verboden met motorrijtuigen op de begraafplaats te rijden:

  • a.

   elders dan op de daartoe aangewezen rijwegen; motorrijtuigen zijn buiten de rijwegen (slechts) toegestaan voor begrafenissen of voor het vervoer van materialen;

  • b.

   sneller dan 10 km per uur.

 • 4.

  Het college kan ontheffing verlenen van het verbod, bedoeld in de aanhef en onder a van het derde lid. Deze ontheffing kan mondeling worden gegeven door de beheerder.

Artikel 5 Plechtigheden

 • 1.

  Herdenkingsbijeenkomsten, onthullingen van gedenktekens en dergelijke plechtigheden op de begraafplaats kunnen slechts plaatsvinden nadat deze ten minste zes werkdagen tevoren zijn gemeld aan de beheerder. Datum en uur van de plechtigheid en de wijze waarop deze zal plaatsvinden worden in overleg met de aanvrager door de beheerder vastgesteld.

 • 2.

  De deelnemers aan de plechtigheid, bedoeld in het eerste lid zijn verplicht zich in het belang van de orde, rust en netheid houden aan de aanwijzingen van de beheerder.

Artikel 6 Opgravingen en ruimen

Het opgraven van lijken en het ruimen van graven is slechts toegestaan indien daarbij geen andere personen aanwezig zijn dan degenen die door de beheerder met deze werkzaamheden zijn belast.

Hoofdstuk III Voorschriften voor lijkbezorging

Artikel 7 Kennisgeving begraven en asbezorging, openen en sluiten van het graf

 • 1.

  Degene, die wil doen begraven, as wil doen bijzetten of as wil doen verstrooien, geeft daarvan uiterlijk om 12.00 uur van de werkdag voorafgaand aan de dag waarop de begraving, bijzetting of verstrooiing zal plaatsvinden, schriftelijk kennis aan de beheerder. De zaterdag geldt voor de toepassing van deze bepaling niet als werkdag. Indien de burgemeester toestemming heeft gegeven om het lijk binnen 36 uur na het overlijden te begraven moet de kennisgeving aan de beheerder zo tijdig mogelijk worden gedaan.

 • 2.

  Het openen van een graf ter begraving of voor het bezorgen van as, en het daarna sluiten van een graf, alsmede het bedienen van de hulpmiddelen mag uitsluitend geschieden door het personeel van de begraafplaats op aanwijzingen en onder toezicht van de beheerder. De nabestaanden kunnen deze werkzaamheden onder toezicht van de beheerder geheel of gedeeltelijk zelf verrichten indien zij hun wens daartoe uiterlijk om 12.00 uur van de werkdag voorafgaand aan de dag waarop de begraving, of bijzetting zal plaatsvinden mondeling of schriftelijk aan de beheerder hebben kenbaar gemaakt. De zaterdag geldt voor de toepassing van deze bepaling niet als werkdag. Zij dienen bij deze werkzaamheden de aanwijzingen van de beheerder op te volgen.

Artikel 8 Gebouwen en muziekinstallatie

 • 1.

  Het gebruik van de koffiekamer, de aula alsmede van de muziekinstallatie moet uiterlijk om 12.00 uur van de werkdag voorafgaande aan de dag waarop van de ruimte of de aula gebruik zal worden gemaakt, worden aangevraagd bij de beheerder.

 • 2.

  De aula, de koffiekamer, het orgel, mechanische muziek en de audio installatie voor buiten taan voor iedere plechtigheid gedurende vooraf te bepalen tijdsduur ter beschikking van de aanvrager.

Artikel 9 Over te leggen stukken

 • 1.

  Tot begraving wordt niet overgegaan dan nadat tevoren het verlof tot begraven is overgelegd aan de beheerder.

 • 2.

  Indien de begraving of de bezorging van as in een particulier graf zal plaatsvinden, dient een machtiging daartoe aan de beheerder te worden overgelegd ondertekend door de rechthebbende of, indien deze is overleden, door degene die in de uitvaart voorziet.

 • 3.

  Begraving of bijzetting in een particulier graf waarvan de uitgiftetermijn binnen de wettelijke minimum grafrusttermijn afloopt, kan alleen plaatsvinden onder gelijktijdige verlenging van de uitgiftetermijn met een zodanige periode dat de alsdan resterende uitgiftetermijn ten minste gelijk is aan de wettelijke minimum grafrusttermijn. De verlenging dient te worden aangevraagd door de rechthebbende.

 • 4.

  De in het vorige lid bedoelde periode van verlenging wordt naar boven toe afgerond op gehele aaneengesloten periodes vanaf vijf jaar of een veelvoud van vijf jaren tot maximaal twintig jaar.

 • 5.

  De beheerder onderzoekt of de overgelegde stukken toereikend zijn.

Artikel 10 Tijden van begraven en asbezorging

 • 1.

  Reguliere uren van begraven en het bezorgen van as: op ma t/m vr van 10.00 tot 17.00 uur; Buitengewone uren van begraven: ma t/m vr voor 10.00 uur en vanaf 17.00 uur en zaterdag de hele dag.

 • 2.

  Het college kan in bijzondere gevallen van deze tijden afwijken.

Hoofdstuk IV Indeling en uitgifte van de graven

Artikel 11 Indeling graven en asbezorging

 • 1.

  Op de begraafplaats kunnen worden uitgegeven:

  • a.

   particuliere graven en particuliere urnengraven;

  • b.

   particuliere urnennissen;

  • c.

   particuliere gedenkplaatsen.

 • 2.

  Het college bepaalt bij nader vast te stellen regels hoeveel lijken en hoeveel asbussen met of zonder urnen kunnen worden bijgezet in de particuliere graven en hoeveel verstrooiingen van as er op de particuliere graven kunnen plaatshebben. Het college bepaalt tevens de afmetingen en de uitgifteduur van de particuliere graven. De uitgifteduur kan niet korter zijn dan de minimumtermijn vastgesteld in de Wet op de lijkbezorging.

Artikel 12 Aantal overledenen per graf

 • 1.

  In de algemene graven kan een door het college te bepalen aantal lijken worden begraven.

 • 2.

  In de algemene urnengraven kan een door het college te bepalen aantal asbussen met of zonder urn worden bijgezet.

Artikel 13 Volgorde van uitgifte

 • 1.

  De particuliere graven worden voor directe begraving en in volgorde van ligging uitgegeven.

 • 2.

  Het college kan een particuliere graf toewijzen anders dan voor directe begraving en buiten de volgorde van uitgifte, indien dit wegens de situatie op de begraafplaats niet bezwaarlijk is..

Artikel 14 Categorieën

Het college kan bij nader vast te stellen regels de algemene en particuliere graven onderverdelen in categorieën. Het college bepaalt voor de verschillende categorieën de situering en afmetingen.

Artikel 15 Termijnen particuliere graven

 • 1.

  Het college verleent, voor zover de daartoe bestemde ruimte van de begraafplaats dat toelaat, op een daartoe bij hen schriftelijk in te dienen aanvraag, voor een bepaalde tijd van tenminste tien jaren of zoveel langer in veelvoud van vijf jaren als partijen willen overeenkomen tot een maximum van honderd jaren, het recht op een particuliere graf. De termijn begint te lopen op de datum waarop het particuliere graf is uitgegeven.

 • 2.

  Het in het eerste lid van dit artikel bedoelde recht wordt op aanvraag van de rechthebbende verlengd telkens met een termijn van vijf, tien, vijftien of twintig jaar, mits de aanvraag is voor het verstrijken van de lopende termijn wordt ingediend.

Artikel 16 Grafkelder

Het college kan aan de rechthebbende op een particulier graf vergunning verlenen tot het daarin voor eigen rekening doen aanbrengen van een grafkelder overeenkomstig de door het college te stellen voorwaarden.

Artikel 17 Overschrijving van verleende rechten

 • 1.

  Het recht op een particulier graf kan op aanvraag van de rechthebbende worden overgeschreven op naam van een ander natuurlijk persoon of rechtspersoon.

 • 2.

  Na het overlijden van de rechthebbende kan het recht op het particuliere graf worden overgeschreven op naam van een natuurlijk persoon of rechtspersoon, indien

 • 3.

  de aanvraag daartoe wordt gedaan binnen zes maanden na het overlijden van de rechthebbende. Indien de overleden rechthebbende in het graf dient te worden begraven, of indien de asbus met zijn resten in het graf dient te worden bijgezet, dient het verzoek tot overschrijving daaraan voorafgaand te worden gedaan.

 • 4.

  Indien na het overlijden van de rechthebbende de aanvraag tot overschrijving aan het college niet wordt gedaan binnen de in het tweede lid van dit artikel gestelde termijn, van zes maanden is het college bevoegd het recht op het particuliere graf te doen vervallen.

 • 5.

  Na het verstrijken van de in het tweede lid genoemde termijn van zes maanden is het college bevoegd het particuliere graf alsnog op naam te stellen van een nieuwe rechthebbende, tenzij dit recht betrekking heeft op een particulier graf dat inmiddels is geruimd.

Artikel 18 Afstand doen van graven

Zonder aanspraak te kunnen maken op enige vergoeding kan de rechthebbende schriftelijk afstand doen ten behoeve van de gemeente van het recht op het particuliere graf. Van de ontvangst van zodanige verklaring doet het college schriftelijk mededeling aan de rechthebbende.

Artikel 19 Sluiting van graven

 • 1.

  Op aanvraag van de rechthebbende kan het college een graf gesloten verklaren. Gedurende de tijd dat een graf gesloten is, mag daarop geen andere grafbedekking worden geplaatst en mag daarin geen andere begraving plaatshebben, of asbus worden bijgezet, dan wel as worden verstrooid dan die van de stoffelijke overschotten van de personen die de rechthebbende in zijn aanvraag met name heeft genoemd.

 • 2.

  Het college bepaalt in overleg met de rechthebbende de periode waarvoor de in het eerste lid bedoelde sluiting zal geschieden. Zij stelt de bijzondere voorwaarden vast waaraan moet zijn voldaan alvorens het graf gesloten wordt verklaard.

Artikel 20 Einde grafrechten

 • 1.

  De grafrechten vervallen:

  • a.

   door het verlopen van de termijn waarvoor het recht is verleend;

  • b.

   indien de rechthebbende afstand doet van zijn recht;

  • c.

   indien de begraafplaats wordt opgeheven;

  • d.

   door overige in de Wet gestelde bepalingen

 • 2.

  Het college kan de grafrechten vervallen verklaren indien:

  • a.

   de betaling van het uitsluitend recht en de onderhoudskosten ten behoeve van de vestiging of een verlenging van het grafrecht, ondanks schriftelijke aanmaning daartoe, niet binnen drie maanden na aanvang van die termijn zijn geschied;

  • b.

   de rechthebbende, ondanks schriftelijke aanmaning daartoe, in verzuim is een op grond van deze Verordening op hem rustende verplichting niet nakomt;

  • c.

   indien de rechthebbende van een graf is overleden en het recht niet binnen de in deze Verordening gestelde termijn is overgeschreven.

 • 3.

  In de gevallen als bedoeld in het eerste lid onder b en c , vindt geen restitutie van de kosten van het grafrecht, betaalde onderhoudsbijdragen of eventuele andere kosten plaats.

 • 4.

  De eventueel op het graf aanwezige grafbedekking of beplanting dient binnen één maand na het vervallen van het grafrecht te worden verwijderd.

Hoofdstuk V Grafbedekkingen

Artikel 21 Vergunning grafbedekking

 • 1.

  Voor het hebben van een grafbedekking is een schriftelijke vergunning nodig van het college.

 • 2.

  De rechthebbende van een particulier graf vraagt de vergunning voor het hebben van een grafbedekking aan.

 • 3.

  Het college kan nadere regels vaststellen omtrent de wijze van aanvragen van de vergunning, de aard en de afmetingen van de grafbedekking en de wijze van aanbrengen.

 • 4.

  Het college kan de vergunning weigeren indien:

  • a.

   niet voldaan wordt aan de vastgestelde nadere regels, genoemd in het derde lid;

  • b.

   de grafbedekking afbreuk doet aan het aanzien van de begraafplaats;

  • c.

   de duurzaamheid van de materialen onvoldoende is;

  • d.

   de constructie van de grafbedekking ondeugdelijk is.

 • 5.

  Op een algemeen graf kan alleen dan een grafbedekking worden aangebracht indien het graf vol is. Of een algemeen graf vol is, kan een ieder vragen aan de beheerder.

Artikel 22 A Onderhoud door de gemeente bij nieuwe uitgifte of verlenging uitgiftetermijn

 • 1.

  Het onderhoud van de grafbedekking wordt tegen vergoeding door de gemeente overgenomen en uitgevoerd. Dit houdt in: spuiten tegen alg, zorg voor de winterharde beplanting buiten de toegestane afmetingen van het graf, verwijderen van blad, ophogen en aanvullen van de grond bij verzakken van het graf, verwijderen van onkruid.

 • 2.

  Het onderhoud wordt uitgevoerd conform onderhoudsniveau B (Raadsbesluit IBOR (Integraal Beheer Openbare Ruimte))."

Artikel 22B Onderhoud door de gemeente zonder nieuwe uitgifte of verlenging

 • 1.

  Het onderhoud van de grafbedekking wordt tegen vergoeding door de gemeente overgenomen en uitgevoerd.

 • 2.

  Het college voorziet in het twee maal per jaar schoonmaken van de grafbedekking en in de zorg voor de winterharde beplantingen.

Artikel 23 Onderhoud door rechthebbende of gebruiker

 • 1.

  Het (doen) plaatsen, aanbrengen, herstellen, vernieuwen of verwijderen van de grafbedekking geschiedt door, voor rekening van en voor risico van de rechthebbende of de gebruiker.

 • 2.

  De rechthebbende of de gebruiker is verplicht de grafbedekking behoorlijk te herstellen of te onderhouden, voor zover dit onderhoud niet is overgedragen aan de gemeente.

 • 3.

  Indien de rechthebbende of de gebruiker nalaat de grafbedekking behoorlijk te herstellen of te onderhouden, met name een verzakking van het gedenkteken dient door rechthebbende of gebruiker zo spoedig mogelijk te worden hersteld kan het college de hiervoor in aanmerking komende voorwerpen of zo nodig de gehele grafbedekking doen verwijderen. Het verwijderde blijft gedurende dertien weken ter beschikking van de rechthebbende of de gebruiker en vervalt daarna aan de gemeente, zonder dat deze tot enige vergoeding verplicht is.

 • 4.

  De verwijdering vindt niet plaats dan nadat het college de rechthebbende of de gebruiker door middel van een verklaring schriftelijk op de hoogte heeft gesteld van de toestand van de grafbedekking. Wanneer het adres van de rechthebbende of de gebruiker niet bekend is maakt het college de verklaring bij de ingang van de begraafplaats op het mededelingenbord bekend. Bij het graf wordt een verwijzing naar de mededeling aangebracht.

 • 5.

  Het college kan de rechthebbende of de gebruiker per aanschrijving verplichten een beschadiging aan de grafbedekking, inclusief de verzakking van het gedenkteken, te herstellen binnen de door het college gestelde termijn, indien de beschadiging zodanig is dat deze naar het oordeel van het college het uiterlijk aanzien van de begraafplaats schaadt of indien de beschadiging van de grafbedekking gevaar op levert voor derden. Indien de rechthebbende of de gebruiker niet binnen zes maanden voldoet aan deze verplichting, kan namens het college opdracht worden gegeven om deze zaken op kosten van de rechthebbende of de gebruiker te herstellen. Indien naar het oordeel van het college de beschadiging van de grafbedekking gevaar op levert voor derden wordt de rechthebbende of de gebruiker geacht binnen veertien dagen na de aanschrijving het gevaar voor derden op te lossen, zo niet, kan namens het college opdracht worden gegeven om de gevaarsituatie op kosten van de rechthebbende of de gebruiker op te lossen.

Artikel 24 Basis onderhoud door rechthebbende

 • 1.

  Ten aanzien van het onderhoud van een particulier graf geldt dat:

  • a.

   De rechthebbende draagt voor zijn kosten zorg voor een goede staat van onderhoud van de grafbedekking, voor zover dit onderhoud niet is overgedragen aan de gemeente.

  • b.

   De rechthebbende moet de onderhoudsplicht overdragen aan de gemeente bij het verlengen van een nieuwe periode van het uitsluitend recht op een particulier graf.

  • c.

   Bij elke verlenging van een grafrecht wordt het onderhoud van de grafbedekking overgenomen door de gemeente tegen vergoeding van het daarvoor vastgestelde recht,. mits het graf ten tijde van de overdracht in een goede staat van onderhoud verkeert.

 • 2.

  De termijn van het over te dragen onderhoud als bedoeld in het eerste lid onder b en c is gelijk aan de termijn of de verlenging van het verleende recht als bedoeld in artikel 15.

Artikel 25 Niet-blijvende grafbeplanting

Niet-blijvende beplanting, inclusief bloemen, bloempotten en ander siermateriaal op een graf ,welke naar het oordeel van de beheerder, in een verwaarloosde staat verkeren kunnen door de beheerder na 6 weken worden verwijderd zonder dat aanspraak kan worden gemaakt op schadevergoeding. Losse bloemen, planten, kransen en dergelijke kunnen, wanneer zij verwelkt zijn, door de beheerder worden verwijderd.

Artikel 26 Verwijdering grafbedekking na verstrijken van de termijn

 • 1.

  De grafbedekking kan na het verstrijken van de termijn van uitgifte van het graf door het college worden verwijderd.

 • 2.

  Het voornemen tot verwijdering van de grafbedekking maakt het college ten minste een jaar voorafgaande aan het tijdstip waarop de grafbedekking zal worden verwijderd per brief aan de rechthebbende of, wanneer het een algemeen graf betreft, aan de gebruiker bekend.Wanneer het adres van rechthebbende of gebruiker niet bekend is, maakt het college het voornemen tot verwijdering van de grafbedekking gedurende ten minste een jaar voorafgaande aan het tijdstip waarop de grafbedekking zal worden verwijderd door middel van een op bij het graf te plaatsen bordje en bij de ingang van de begraafplaats op het mededelingsbord bekend.

 • 3.

  Indien de grafbedekking niet binnen zes weken na verwijdering is afgehaald vervalt deze aan de gemeente, zonder dat de gemeente tot enige vergoeding verplicht is.

 • 4.

  Bij tussentijdse bijzetting wordt de grafbedekking door het college verwijderd en teruggeplaatst.

 • 5.

  Verwijdering en terugplaatsing, als bedoeld in het tweede lid, gebeurt voor risico van de rechthebbende.

Hoofdstuk VI Ruiming van graven, urnengraven en urnennissen

Artikel 27 Ruiming, bezorging van overblijfselen en as

 • 1.

  Het voornemen van het college om een graf te ruimen wordt gedurende ten minste een jaar voorafgaande aan het tijdstip waarop het graf geruimd zal worden per brief aan de rechthebbende of, wanneer het een algemeen graf betreft, aan de gebruiker bekend gemaakt. Wanneer het adres van rechthebbende of gebruiker niet bekend is, maakt het college het voornemen tot ruiming van het graf gedurende ten minste een jaar voorafgaande aan het tijdstip van ruiming door middel van een bij het te ruimen graf te plaatsen blauw paaltje en bij de ingang van de begraafplaats op het mededelingsbord bekend.

 • 2.

  De beheerder draagt er zorg voor dat bij de ruiming van een graf met nog aanwezige menselijke resten te allen tijde respectvol wordt omgegaan en dat bezoekers van de begraafplaats niet met menselijke resten worden geconfronteerd.

 • 3.

  De bij de ruiming van het graf nog aanwezige menselijke resten worden begraven en de as wordt verstrooid op een van de daartoe bestemde, afgesloten gedeelten van de begraafplaats.

 • 4.

  Nabestaanden van een overledene die begraven is in een algemeen graf kunnen gedurende de in het eerste lid bedoelde termijn bij de beheerder een aanvraag indienen om bij ruiming de menselijke resten, indien mogelijk, bijeen te doen brengen voor crematie of herbegraving elders. Nabestaanden van een overledene waarvan een asbus al of niet met een urn is bijgezet in een algemeen graf kunnen bij de beheerder een aanvraag indienen om deze ter beschikking te houden voor herbegraving of verstrooiing elders.

 • 5.

  De rechthebbende op een particulier graf, kan bij de beheerder een aanvraag indienen om de menselijke resten te doen verzamelen om deze opnieuw in dezelfde grafruimte te doen plaatsen dan wel om deze te cremeren of elders opnieuw te doen begraven. De rechthebbende op een particulier urnengraf of particulier urnennis kan bij de beheerder een aanvraag indienen de asbus ter beschikking te houden om elders bij te zetten of om de as te doen verstrooien.

Hoofdstuk VII Gedeelte voor kerkgenootschap

Artikel 28 Afwijkende regels en kennisgeving onderhoudsbehoefte van graven

 • 1.

  Het college heeft na overleg met het RK parochiebestuur St.Maarten, Rozenstraat,

 • 2.

  20,3702 VP Zeist vastgesteld, dat op de begraafplaats een RK gedeelte is aangewezen. Zoals op de bijgevoegde tekening d.d.6-6-2011 ( bijlage 1) bij deze Verordening op tekening in groen staat aangegeven. Voor dit RK gedeelte is het RK parochiebestuur St.Maarten aanspreekpunt. In afstemming met het RK parochiebestuur zijn de regels ten aanzien van de openstelling, de indeling van graven , de onderverdeling van graven in categorieën en de eisen voor de grafbedekking op het ter beschikking van het RK kerkgenootschap gestelde deel van de begraafplaats conform de regels krachtens de artikelen 3, eerste lid, 11, tweede lid, 14 en 21, derde lid, van deze verordening.

 • 3.

  Het college stelt het RK parochiebestuur St.Maarten schriftelijk ervan in kennis dat de grafbedekking van onderhoud en herstel behoeft, wanneer het RK parochiebestuur St.Maarten schriftelijk om een dergelijke kennisgeving heeft verzocht.

Hoofdstuk VIII Instandhouden historische graven en opvallende grafbedekking

Artikel 29 Lijst

 • 1.

  Het college houdt een lijst bij van graven die van historische betekenis zijn of waarvan de grafbedekking een opvallende kwaliteit heeft.

 • 2.

  Alvorens tot ruiming van graven wordt overgegaan onderzoekt het college of er graven zijn die in aanmerking komen om op de lijst te worden bijgeschreven.

 • 3.

  De gemeenteraad beslist over het ruimen van graven en het verwijderen van grafbedekkingen die op de in het eerste lid bedoelde lijst staan.

Hoofdstuk IX Inrichting register

Artikel 30 Voorschriften

 • 1.

  Het college kan voorschriften vaststellen voor het register van de begraven lijken en de bezorgde as.

 • 2.

  Het register wordt bijgehouden door de beheerder.

Hoofdstuk VIX Slotbepalingen

Artikel 31 Intrekking oude regeling

De Beheersverordening Gemeentelijke begraafplaats Zeist 2012, nummer 775, vastgesteld op 4 december 2012 wordt ingetrokken.

Artikel 32 Overgangsbepaling

 • 1.

  Besluiten van het college die genomen zijn krachtens de Beheersverordening Gemeentelijke begraafplaats Zeist 2012 nummer 775, inclusief alle voorafgaande verordeningen, gelden als besluiten genomen krachtens deze verordening.

 • 2.

  Indien voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening een aanvraag om vergunning op grond van de Beheersverordening Gemeentelijke begraafplaats Zeist 2012 nummer 775, vastgesteld op 4 oktober 2012, is ingediend en voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening niet op de aanvraag is beslist, wordt daarop deze verordening toegepast.

Artikel 33 Strafbepaling

 • 1.

  Hij die handelt in strijd met artikel 3 lid 3 en artikel 4 leden 1, 2, en 3 of de krachtens deze bepalingen gegevenaanwijzingen wordt gestraft met een geldboete van de eerste categorie.

 • 2.

  Overtreding van artikel 3 lid 3 en artikel 4 leden 1, 2, en 3 van de verordening kan worden gestraft met openbaarmaking van de rechterlijke uitspraak.

Artikel 34 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 8 dagen na de datum publicatie in het elektronisch Gemeenteblad.

Artikel 35 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Beheersverordening Gemeentelijke begraafplaats Zeist 2018.

Artikel 36 Slotbepaling

In geval deze verordening niet voorziet of bij verschil van mening over de uitleg van haar bepalingen beslist het college.

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 11 september 2018.

De raad voornoemd,

mr. J. Janssen,

griffier

drs. J.J.L.M. Janssen,

voorzitter

Bijlage 1