Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zuid-Holland

Besluit van gedeputeerde staten van 22 augustus 2017, PZH-2017-606449844, tot vaststelling van het openstellingsbesluit 2018 voor de Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer Zuid-Holland 2016 en de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap Zuid-Holland 2013 (Openstellingsbesluit SNL en SKNL 2018) (Prov. Blad 2017, 4615), gewijzigd bij besluit van 31 oktober 2017 (Prov. Blad 2017, 5043) en gewijzigd bij besluit van 19 december 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZuid-Holland
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingBesluit van gedeputeerde staten van 22 augustus 2017, PZH-2017-606449844, tot vaststelling van het openstellingsbesluit 2018 voor de Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer Zuid-Holland 2016 en de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap Zuid-Holland 2013 (Openstellingsbesluit SNL en SKNL 2018) (Prov. Blad 2017, 4615), gewijzigd bij besluit van 31 oktober 2017 (Prov. Blad 2017, 5043) en gewijzigd bij besluit van 19 december 2017
CiteertitelOpenstellingsbesluit SNL en SKNL 2018
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerpnatuur en milieu

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening Zuid-Holland, art. 3, lid 2 en artikel 5 lid 2; Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer Zuid-Holland 2013, art. 1.2; Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur- en Landschap 2013, art. 2.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-02-201806-11-201726-09-2018

19-12-2017

prb-2018-1498

PZH-2017-622552471
07-11-201724-02-2018Wijziging van art. 2, art. 5, art. 28, tabel bijlage 1. Nieuw ingevoegd art. 2a, art. 16 en in bijlage 2 de fig. 5, 12 en 13.

22-08-2017

Prov. Blad 2017, 5043

PZH-2017-615204878
17-10-201707-11-2017nieuwe regeling

22-08-2017

Prov. Blad 2017, 4615

PZH-2017-606449844

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van gedeputeerde staten van 22 augustus 2017, PZH-2017-606449844, tot vaststelling van het openstellingsbesluit 2018 voor de Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer Zuid-Holland 2016 en de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap Zuid-Holland 2013 (Openstellingsbesluit SNL en SKNL 2018) (Prov. Blad 2017, 4615), gewijzigd bij besluit van 31 oktober 2017 (Prov. Blad 2017, 5043) en gewijzigd bij besluit van 19 december 2017

Gedeputeerde staten van de Provincie Zuid-Holland,

 

Gelet op artikel 5, tweede lid, van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013, artikel 1.2 van de Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer Zuid-Holland 2016, artikel 2 van de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur- en Landschap Zuid-Holland 2013 en artikel 1.2 van de Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer Zuid-Holland 2013;

 

Besluiten:

 

vast te stellen:

 

Openstellingsbesluit SNL en SKNL 2018

 

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a.

  Asv: Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013;

 • b.

  NNN: Natuurnetwerk Nederland;

 • c.

  natuurbeheerplan: provinciaal plandocument waarin op basis van een afgestemde ambitie de overeengekomen doelen op het gebied van natuur- en landschapsbeheer en agrarisch natuurbeheer zijn vastgelegd;

 • d.

  Nota Beheer EHS: de Nota Beheer EHS zoals vastgesteld door gedeputeerde staten op 17 december 2013;

 • e.

  Programma Aanpak Stikstof: het programma als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, van het Besluit Natuurbescherming;

 • f.

  SKNL: Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap Zuid-Holland 2013;

 • g.

  SNL2013: Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer Zuid-Holland 2013;

 • h.

  SNL2016: Subsidieregeling Natuur- en landschapsbeheer Zuid-Holland 2016;

 • i.

  Tarievenlijst: de tarievenlijst als opgenomen in bijlage 1, behorende bij dit besluit.

Hoofdstuk 2 Natuur- en landschapsbeheer binnen een natuurterrein onder de SNL2016

Paragraaf 1 Continuering natuur- en landschapsbeheer door gecertificeerde beheerders

Artikel 2 Subsidiabele activiteiten en prestaties

In aanvulling op artikel 2.1 van de SNL2016 kan subsidie worden verstrekt voor de continuering van natuur- en landschapsbeheertypen binnen een natuurterrein, waarvoor:

 • a.

  door of namens Gedeputeerde Staten subsidie is verstrekt die eindigt op uiterlijk 31 december 2017, of;

 • b.

  door of namens de provincie een subsidie of vergoeding is verstrekt voor inrichting, verwerving of functieverandering.

Artikel 2a Aanvraag om wijziging in verband met nieuwe tarieven of uitbreiding

1. Begunstigden van een subsidieverleningsbeschikking op grond van de SNL 2016 die is ingegaan per 1 januari 2017 kunnen een aanvraag tot wijziging en/of uitbreiding van die beschikking indienen waarbij de aangepaste ‘tarieven 2017 ten behoeve van herbeschikken’ zoals aangegeven in bijlage 1, met ingang van 1 januari 2018 worden toegepast.

2. Aanvragen om deze wijziging en/of uitbreiding kunnen worden ingediend in de periode van 15 november 2017 tot en met 31 december 2017.

Artikel 3 Doelgroep

Subsidie als bedoeld in artikel 2 kan uitsluitend worden verstrekt aan beheerders als bedoeld in artikel 2.2 van de SNL2016.

Artikel 4 Subsidiabele Kosten

In aanvulling op artikel 2.7 van de SNL2016 komen, voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de subsidie, uitsluitend de volgende kosten voor subsidie als bedoeld in artikel 2 in aanmerking:

 • a.

  kosten voor het beheer van een natuurterrein ten behoeve van de natuurbeheertypen met de aanduiding N01.01 tot en met N17.06 van het natuurbeheerplan;

 • b.

  kosten voor het beheer van een natuurterrein ten behoeve van de landschapsbeheertypen met de aanduiding L01.01 tot en met L01.16 van het natuurbeheerplan;

 • c.

  kosten voor monitoring;

 • d.

  kosten voor de openstelling van een natuurterrein ten behoeve van het recreatief gebruik van een natuurterrein (kosten toezicht niet inbegrepen);

 • e.

  kosten die verband houden met het alleen varend kunnen bereiken van een natuurterrein.

Artikel 5 Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor activiteiten als bedoeld in artikel 2 bedraagt € 17.600.000,-.

Artikel 6 Aanvraagperiode

In afwijking van artikel 26, eerste lid, van de Asv wordt subsidie als bedoeld in artikel 2 aangevraagd van 15 november 2017 tot en met 31 december 2017.

Artikel 7 Aanvraagvereisten

Een aanvraag voor subsidie als bedoeld in artikel 2 wordt ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Postbus 40225, 8004 DE te Zwolle

Paragraaf 2 Nieuwe aanvragen

Artikel 8 Subsidiabele activiteiten en prestaties

Subsidie als bedoeld in artikel 2.1 van de SNL2016 kan worden verstrekt voor:

 • a.

  nieuwe aanvragen voor natuurbeheer- en landschapstypen binnen een natuurterrein, voor zover het een terrein betreft dat in het kader van de Nota Beheer EHS in 2015 of daarna als natuurterrein is vervreemd.

 • b.

  nieuwe aanvragen voor natuurbeheer- en landschapstypen binnen een natuurterrein waarvoor in een vastgestelde gebiedsanalyse in het kader van het Programma Aanpak Stikstof is bepaald dat er aanvullende maatregelen of beheer nodig zijn ten behoeve van stikstofgevoelige habitattypen of leefgebieden.

Artikel 9 Doelgroep

In aanvulling op artikel 2.2 van de SNL2016 wordt subsidie als bedoeld in artikel 8 uitsluitend verstrekt aan gecertificeerde beheerders als bedoeld in 2.13 van de SNL2016.

Artikel 10 Kosten

In aanvulling op artikel 2.7 van de SNL2016 komen, voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de subsidie, uitsluitend de volgende kosten voor subsidie als bedoeld in artikel 8 in aanmerking:

 • a.

  kosten voor het beheer van een natuurterrein ten behoeve van de natuurbeheertypen met de aanduiding N01.01 tot en met N17.06 van het natuurbeheerplan;

 • b.

  kosten voor het beheer van een natuurterrein ten behoeve van de landschapsbeheertypen met de aanduiding L01.01 tot en met L01.16 van het natuurbeheerplan;

 • c.

  kosten voor monitoring;

 • d.

  kosten voor de openstelling van een natuurterrein ten behoeve van het recreatief gebruik van een natuurterrein (kosten toezicht niet inbegrepen);

 • e.

  kosten die verband houden met het alleen varend kunnen bereiken van een natuurterrein.

Artikel 11 Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor activiteiten als bedoeld in artikel 8 op terreinen die zijn gelegen binnen het NNN bedraagt € 750.000,-;

Artikel 12 Aanvraagperiode

In afwijking van artikel 26, eerste lid, van de Asv wordt subsidie als bedoeld in artikel 8 aangevraagd van 15 november 2017 tot en met 31 december 2017.

Artikel 13 Aanvraagvereisten

Een aanvraag voor subsidie als bedoeld in artikel 8 wordt ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Postbus 40225, 8004 DE te Zwolle

Hoofdstuk 3 Agrarisch natuur- en landschapsbeheer

Paragraaf 1 Collectief agrarisch natuur- en landschapsbeheer onder de SNL2013

Artikel 14 Kosten

Subsidie als bedoeld in de artikelen 4.1.1.1, 4.1.2.4, eerste lid en 5.1.1.1, eerste lid, onderdeel b, van de SNL2013 wordt uitsluitend verstrekt voor :

 • a.

  de agrarische beheerpakketten met de aanduiding A01.01.01a tot en met 01.01.06 met uitzondering van A01.01.03e t/m A01.01.03h, genoemd in bijlage 3 behorende bij de SNL2013, die op grond van artikel 2.1, vierde lid, van de SNL2013 zijn aangewezen voor collectief agrarisch natuurbeheer;

 • b.

  de toeslag collectief agrarisch natuurbeheer;

 • c.

  de beheerpakketten landschap met de aanduiding L01.01 t/m 04.01 met uitzondering van L01.04, genoemd in bijlage 6 behorende bij de SNL2013, die op grond van artikel 2.1, vierde lid, SNL2013 zijn aangewezen voor collectief landschapsbeheer.

Artikel 15 Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor reeds verleende subsidiebeschikkingen op grond van de SNL2013 voor collectief agrarisch natuur- en landschapsbeheer bedraagt voor het jaar 2018 € 160.000,-.

Artikel 16 Aanvraagperiode

Subsidie als bedoeld in deze paragraaf wordt aangevraagd van 15 november 2016 tot en met 31 december 2016.

Artikel 17 Loket voor indiening

Subsidie als bedoeld in deze paragraaf wordt aangevraagd bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Postbus 40225, 8004 DE te Zwolle.

Hoofdstuk 4 Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap Zuid-Holland 2013

Paragraaf 1 Investeringssubsidie

Artikel 18 Subsidiabele activiteiten en prestatie

Subsidie als bedoeld in artikel 8 van de SKNL kan worden verstrekt voor de percelen, die gearceerd zijn aangegeven op bijlage 2 behorende bij dit besluit.

Artikel 19 Kosten

Voor subsidie als bedoeld in artikel 8 van de SKNL komen, voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de subsidie, uitsluitend de volgende kosten voor subsidie als bedoeld in artikel 14 in aanmerking:

 • a.

  kosten voor realisatie van natuurbeheertypen op grond die functieverandering heeft ondergaan;

 • b.

  kosten voor realisatie van landschapselementen op grond die functieverandering heeft ondergaan;

 • c.

  kosten voor kwaliteitsimpuls natuurbeheertype;

 • d.

  kosten voor kwaliteitsimpuls landschapselement;

 • e.

  kosten voor omzetting naar een ander natuurbeheertype;

 • f.

  kosten voor verhoging van de natuurkwaliteit van een habitattype;

 • g.

  kosten voor realisatie van landschapselement binnen een natuurterrein.

Artikel 20 Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor activiteiten als bedoeld in artikel 19 bedraagt € 3.000.000,-.

Artikel 21 Aanvraagperiode

In afwijking van artikel 26, eerste lid, van de Asv wordt subsidie als bedoeld in artikel 19 aangevraagd van in de periode van 1 januari 2018 tot en met 30 oktober 2018.

Artikel 22 Aanvraagvereisten

Een aanvraag voor subsidie als bedoeld in artikelen 19 wordt ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Postbus 40225, 8004 DE te Zwolle

Paragraaf 2 Subsidie functieverandering

Artikel 23 Subsidiabele activiteiten en prestatie

Subsidie als bedoeld in artikel 15 van de SKNL kan worden verstrekt voor de percelen die gearceerd zijn aangegeven op bijlage 2 behorende bij dit besluit.

Artikel 24 Kosten

Voor subsidie als bedoeld in artikel 15 van de SKNL komen, voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de subsidie, uitsluitend de volgende kosten voor subsidie als bedoeld in artikel 18 in aanmerking

 • a.

  voor realisatie van een natuurbeheertype door de omzetting van landbouwgrond in een natuurterrein;

 • b.

  voor realisatie van een landschapselement of beheerpakket landschap door de omzetting van landbouwgrond in landschap.

Artikel 25 Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor activiteiten als bedoeld in artikel 23 bedraagt € 10.000.000,-.

Artikel 26 Aanvraagperiode

In afwijking van artikel 26, eerste lid, van de Asv wordt subsidie als bedoeld in artikel 23 aangevraagd van in de periode van 1 januari 2018 tot en met 30 oktober 2018.

Artikel 27 Aanvraagvereisten

Een aanvraag voor subsidie als bedoeld in artikelen 23 wordt ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Postbus 40225, 8004 DE te Zwolle

Hoofdstuk 5 Tarieven

Artikel 28 tarieven begrotingsjaar 2018

De jaarvergoeding voor de in artikel 5 genoemde kosten zijn opgenomen in de tarievenlijst.

 • a.

  De jaarvergoeding voor de natuurbeheertypen als bedoeld in bijlage 2 van de SNL2016 zijn opgenomen in bijlage 1 behorende bij dit besluit.

 • b.

  De jaarvergoeding voor de landschapselementen binnen een natuurterrein als bedoeld in bijlage 1 van de SNL2016 zijn opgenomen in bijlage 2 behorende bij dit besluit.

 • c.

  De jaarvergoeding voor de toeslagen als bedoeld in artikel 2.7 van de SNL2016 zijn opgenomen in bijlage 3 behorende bij dit besluit.

 • d.

  De maximale subsidie voor aanleg en herstel van een natuurterrein wordt op grond van artikel 14 van de SKNL bepaald en bedraagt € 15.000,- per hectare voor de realisatie van een natuurbeheertype en bedraagt € 15.000,- per hectare voor de realisatie van een landschapstype.

 • e.

  Het percentage voor dit begrotingsjaar als bedoeld in artikel 44, vierde lid, van de Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer Zuid-Holland, zoals die luidde tot 1 oktober 2004, waarmee de subsidie functieverandering voor de subsidies die zijn verleend op grond van aanvragen voor de begrotingsjaren 2000 tot en met 2006 wordt verhoogd, bedraagt 0,32 %.

 • f.

  De opslag voor prijsstijging zoals bedoeld in artikel 1.1 sub w van de SNL2016, waarmee de tarieven in bijlage 1 worden verhoogd, bedraagt 3,93%.

Hoofdstuk 6 Voorbehouden

Artikel 29 Voorbehoud goedkeuring Europese Commissie en Minister van Economische Zaken

Subsidie op grond van dit besluit wordt uitsluitend verleend indien zij door de Europese Commissie en de Minister van Economische zaken is goedgekeurd.

Artikel 30 Voorbehoud beschikbaar gestelde gelden door Provinciale Staten van Zuid-Holland

De subsidieplafonds genoemd in artikel 5, artikel 11, artikel 20 en artikel 25 kunnen worden verlaagd indien Provinciale Staten niet voldoende gelden ter beschikking stellen. Deze eventuele latere verlaging van een subsidieplafond geldt ook voor reeds ingediende aanvragen. Een subsidie wordt dan geweigerd voor zover door verstrekking van de subsidie het dan lagere subsidieplafond zou worden overschreden.

 

Artikel 31 Subsidiabele natuurterreinen  

De subsidies als opgenomen in dit besluit worden uitsluitend verstrekt voor zover het perceel of terrein als subsidiabel is aangemerkt in het Natuurbeheerplan 2018.

Hoofdstuk 7 Slotbepalingen

Artikel 31 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Artikel 32 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Openstellingsbesluit SNL en SKNL 2018.

 

Den Haag, 22 augustus 2017,

 

Gedeputeerde staten van Zuid-Holland

 

drs. J.H. de Baas, secretaris

 

drs. J. Smit, voorzitter

Bijlage 1 behorende bij artikel 1, onder i, van het Openstellingsbesluit SNL en SKNL 2018

TARIEVEN NATUURBEHEER

 

 

 

Natuur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tarieven 2018

 

 

 

 

7301

N01.01

Zee en wad

 

€ 0,36

7302

N01.02

Duin- en kwelderlandschap

 

€ 57,34

7303

N01.03

Rivier- en moeraslandschap

 

€ 96,72

7304

N01.04

Zand- en kalklandschap

 

€ 74,23

7311

N02.01

Rivier

 

€ 3,87

7321

N03.01

Beek en bron

 

€ 76,19

7331

N04.01

Kranswierwater

 

€ 42,82

7332

N04.02

Zoete plas

 

€ 43,13

7333

N04.03

Brak water

 

€ 53,51

7334

N04.04

Afgesloten zeearm

 

€ 0,36

7341

N05.01

Moeras

 

€ 705,71

7342

N05.02

Gemaaid rietland

 

€ 485,34

7351

N06.01

Veenmosrietland en moerasheide

 

€ 1.614,62

7352

N06.02

Trilveen

 

€ 1.898,07

7353

N06.03

Hoogveen

 

€ 150,09

7354

N06.04

Vochtige heide

 

€ 233,93

7355

N06.05

Zwakgebufferd ven

 

€ 55,60

7356

N06.06

Zuur ven of hoogveenven

 

€ 72,11

7361

N07.01

Droge heide

 

€ 155,79

7362

N07.02

Zandverstuiving

 

€ 93,82

7381

N08.01

Strand en embryonaal duin

 

€ 8,75

7382

N08.02

Open duin

 

€ 237,11

7383

N08.03

Vochtige duinvallei

 

€ 981,86

7384

N08.04

Duinheide

 

€ 179,66

7391

N09.01

Schor of kwelder

 

€ 110,83

7401

N10.01

Nat schraalland

 

€ 1.619,84

7402

N10.02

Vochtig hooiland

 

€ 969,46

7411

N11.01

Droog schraalland

 

€ 573,00

7421

N12.01

Bloemdijk

 

€ 1.766,85

7422

N12.02

Kruiden- en faunarijk grasland

 

€ 171,11

7423

N12.03

Glanshaverhooiland

 

€ 371,87

7424

N12.04

Zilt- en overstromingsgrasland

 

€ 429,44

7425

N12.05

Kruiden- en faunarijke akker

 

€ 713,69

7426

N12.06

Ruigteveld

 

€ 85,28

7431

N13.01

Vochtig weidevogelgrasland

 

€ 536,93

7432

N13.02

Wintergastenweide

 

€ 22,60

7441

N14.01

Rivier- en beekbegeleidend bos

 

€ 33,58

7442

N14.02

Hoog- en laagveenbos

 

€ 17,23

7443

N14.03

Haagbeuken- en essenbos

 

€ 51,28

7451

N15.01

Duinbos

 

€ 58,10

7452

N15.02

Dennen-, eiken en beukenbos

 

€ 90,58

 

N16.03

Droog bos met productie

 

€ 24,33

 

N16.04

Vochtig bos met productie

 

€ 43,77

7482

N17.02

Droog hakhout

 

€ 401,13

7483

N17.03

Park- en stinzenbos

 

€ 248,72

7484

N17.04

Eendenkooi

 

€ 2.169,72

 

N17.05

Wilgengriend

 

€ 3.269,03

 

N17.06

Vochtig en hellinghakhout

 

€ 565,43

 

 

 

 

 

7590

 

Openstellingsbijdrage

 

€ 36,96

 

 

Toezichtsbijdrage

 

€ 16,79

7841

 

toeslag gescheperde kuddes hoog

 

€ 439,59

8499

 

toeslag gescheperde kuddes laag

 

€ 272,26

8494

 

toeslag vaarland

 

€ 467,63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Landschap

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tarieven 2018

 

 

 

eenheid

 

 

L01.01.00

Poel en klein historisch water - gemiddeld

stuks

€ 129,54

 

L01.02.00

Houtwal en houtsingel - gemiddeld

ha

€ 3.057,08

 

L01.03.00

Elzensingel bedekking - gemiddeld

100 m

€ 96,60

 

L01.05.00

Knip- of scheerheg jaarlijkse cyclus - gemiddeld

100 m

€ 216,50

 

L01.06.00

Struweelhaag

100 m

€ 257,21

 

L01.07.00

Laan

100 m

€ 264,45

 

L01.08.00

Knotboom - gemiddeld

stuks

€ 11,37

 

L01.09.00

Hoogstamboomgaard

ha

€ 1.705,31

 

L01.16.00

Bossingel

ha

€ 1.547,41

 

L02.01

Fortterrein

ha

€ 709,31

 

L02.02

Historisch bouwwerk en erf

ha

€ 33,86

 

L02.03

Historische tuin

ha

€ 4.351,97

 

L03.01

Aardwerk en Groeve

ha

€ 794,18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monitoring

 

 

 

 

 

 

tarieven 2018

 

 

 

 

 

 

N01.02

Duin- en kwelderlandschap

 

€ 16,71

 

N01.03

Rivier- en moeraslandschap

 

€ 10,13

 

N01.04

Zand- en kalklandschap

 

€ 9,10

 

N05.01

Moeras

 

€ 23,65

 

N05.02

Gemaaid rietland

 

€ 12,60

 

N06.01

Veenmosrietland en moerasheide

 

€ 26,33

 

N06.02

Trilveen

 

€ 22,59

 

N06.03

Hoogveen

 

€ 30,53

 

N06.04

Vochtige heide

 

€ 15,72

 

N06.05

Zwakgebufferd ven

 

€ 97,88

 

N06.06

Zuur ven of hoogveenven

 

€ 97,77

 

N07.01

Droge heide

 

€ 14,47

 

N07.02

Zandverstuiving

 

€ 14,47

 

N08.01

Strand en embryonaal duin

 

€ 7,96

 

N08.02

Open duin

 

€ 20,95

 

N08.03

Vochtige duinvallei

 

€ 26,80

 

N08.04

Duinheide

 

€ 14,47

 

N09.01

Schor of kwelder

 

€ 18,68

 

N10.01

Nat schraalland

 

€ 30,43

 

N10.02

Vochtig hooiland

 

€ 22,09

 

N11.01

Droog schraalland

 

€ 18,68

 

N12.01

Bloemdijk

 

€ 16,12

 

N12.02

Kruiden- en faunarijk grasland

 

€ 5,08

 

N12.03

Glanshaverhooiland

 

€ 16,74

 

N12.04

Zilt- en overstromingsgrasland

 

€ 18,68

 

N12.05

Kruiden- en faunarijke akker

 

€ 9,08

 

N12.06

Ruigteveld

 

€ 5,13

 

N13.01

Vochtig weidevogelgrasland

 

€ 8,19

 

N14.01

Rivier- en beekbegeleidend bos

 

€ 19,32

 

N14.02

Hoog- en laagveenbos

 

€ 10,34

 

N14.03

Haagbeuken- en essenbos

 

€ 17,44

 

N15.01

Duinbos

 

€ 7,55

 

N15.02

Dennen-, eiken- en beukenbos

 

€ 7,55

 

N16.03

Droog bos met productie

 

€ 5,06

 

N16.04

Vochtig bos met productie

 

€ 5,06

 

N17.02

Droog hakhout

 

€ 3,07

 

N17.03

Park- en stinzenbos

 

€ 3,07

 

N17.05

Wilgengriend

 

€ 14,27

 

N17.06

Vochtig en hellinghakhout

 

€ 14,27

Tarieven agrarisch natuurbeheer

 

 

Indexcode

Pakketomschrijving

Tarief 2018

A01.01.01

Weidevogelgrasland met een rustperiode

Per hectare per jaar

A01.01.01a

Rustperiode van 1 april tot 1 juni

€ 274,95

A01.01.01b

Rustperiode van 1 april tot 8 juni

€ 400,09

A01.01.01c

Rustperiode van 1 april tot 15 juni

€ 531,75

A01.01.01d

Rustperiode van 1 april tot 22 juni

€ 598,98

A01.01.01e

Rustperiode van 1 april tot 1 juli

€ 1.028,35

A01.01.01f

Rustperiode van 1 april tot 15 juli

€ 1.190,39

A01.01.01g

Rustperiode van 1 april tot 1 augustus

€ 1.375,57

A01.01.02

Weidevogelgrasland met voorweiden

Per hectare per jaar

A01.01.02a

Voorweiden 1 mei tot 15 juni

€ 229,73

A01.01.02b

Voorweiden 8 mei tot 22 juni

€ 229,73

A01.01.03

Plas-dras

Per hectare per jaar

Plas-dras

A01.01.03a

Inundatieperiode 15 februari tot 15 april

€ 758,50

A01.01.03b

Inundatieperiode 15 februari tot 15 mei

€ 1.211,05

A01.01.03c

Inundatieperiode 15 februari tot 15 juni

€ 1.981,43

A01.01.03d

Inundatieperiode 15 februari tot 1 augustus

€ 1.981,43

Greppel plas-dras

A01.01.03e

Inundatieperiode 15 februari tot 15 april

€ 758,50

A01.01.03f

Inundatieperiode 15 februari tot 15 mei

€ 1.211,05

A01.01.03g

Inundatieperiode 15 februari tot 15 juni

€ 1.981,43

A01.01.03h

Inundatieperiode 15 februari tot 1 augustus

€ 1.981,43

A01.01.04

Landbouwgrond met legselbeheer

A01.01.04a1

Legselbeheer op grasland 35 broedparen

€ 69,17

A01.01.04a2

Legselbeheer op grasland 50 broedparen

€ 87,82

A01.01.04a3

Legselbeheer op grasland 75 broedparen

€ 108,41

A01.01.04a4

Legselbeheer op grasland 100 broedparen

€ 129,84

A01.01.04b

Legselbeheer op bouwland en/of grasland

€ 51,66

A01.01.04c1.ut

Legselbeheer op grasland 150 broedparen plus maaitrappen

€ 316,31

A01.01.04c2.ut

Legselbeheer op grasland 200 broedparen plus maaitrappen

€ 359,11

A01.01.04c3.ut

Legselbeheer op grasland 300 broedparen plus maaitrappen

€ 380,90

A01.01.05

Kruidenrijk weidevogelgrasland

Per hectare per jaar

A01.01.05a

Kruidenrijk weidevogelgrasland

€ 1.028,35

A01.01.05b

Kruidenrijk weidevogelgraslandrand

€ 926,62

A01.01.06

Extensief beweid weidevogelgrasland

Per hectare per jaar

A01.01.06

Extensief beweid weidevogelgrasland

€ 495,04

A01.02.01

Bouwland met broedende akkervogels

Per hectare per jaar

A01.02.01a1 (2010)

Bouwland met broedende akkervogels: Jaarlijks dient 20-50% van de beheereenheid opnieuw tussen 1 maart en 15 april worden geploegd en opnieuw ingezaaid met een in het natuurbeheerplan voorgeschreven zaaimengsel op kleigrond

€ 2.138,73

A01.02.01a2 (2010)

Bouwland met broedende akkervogels: Jaarlijks dient 20-50% van de beheereenheid opnieuw tussen 1 maart en 15 april worden geploegd en opnieuw ingezaaid met een in het natuurbeheerplan voorgeschreven zaaimengsel op zandgrond

€ 1.652,31

A01.02.01b1 (2010)

Bouwland met broedende akkervogels: Jaarlijks dient 20-50% van de beheereenheid opnieuw tussen 1 maart en 15 april te worden geploegd op kleigrond

€ 2.138,73

A01.02.01b2 (2010)

Bouwland met broedende akkervogels: Jaarlijks dient 20-50% van de beheereenheid opnieuw tussen 1 maart en 15 april te worden geploegd op zandgrond

€ 1.652,31

A01.02.01c1 (2010)

Bouwland met broedende akkervogels: In het derde of vierde jaar dient de gehele beheereenheid opnieuw tussen 1 maart en 15 april te worden geploegd en opnieuw ingezaaid met een in het natuurbeheerplan voorgeschreven zaaimengsel op kleigrond

€ 2.138,73

A01.02.01c2 (2010)

Bouwland met broedende akkervogels: In het derde of vierde jaar dient de gehele beheereenheid opnieuw tussen 1 maart en 15 april te worden geploegd en opnieuw ingezaaid met een in het natuurbeheerplan voorgeschreven zaaimengsel op zandgrond

€ 1.652,31

A01.02.01a1

Bouwland met broedende akkervogels: Jaarlijks dient 20-50% van de beheereenheid opnieuw tussen 1 maart en 15 april worden geploegd en opnieuw ingezaaid met een in het natuurbeheerplan voorgeschreven zaaimengsel op kleigrond

€ 2.138,73

A01.02.01a2

Bouwland met broedende akkervogels: Jaarlijks dient 20-50% van de beheereenheid opnieuw tussen 1 maart en 15 april worden geploegd en opnieuw ingezaaid met een in het natuurbeheerplan voorgeschreven zaaimengsel op zandgrond

€ 1.652,31

A01.02.01b1

Bouwland met broedende akkervogels: Jaarlijks dient 20-50% van de beheereenheid opnieuw tussen 1 sept en 15 april te worden geploegd op kleigrond

€ 2.138,73

A01.02.01b2

Bouwland met broedende akkervogels: Jaarlijks dient 20-50% van de beheereenheid opnieuw tussen 1 sept en 15 april te worden geploegd op zandgrond

€ 1.652,31

A01.02.01c1

Bouwland met broedende akkervogels: In 3e en 4e jaar dient de gehele beheereenheid opnieuw tussen 1 sept en 15 april te worden geploegd en opnieuw ingezaaid met een in het natuurbeheerplan voorgeschreven zaaimengsel… Roulatie mogelijk op klei

€ 2.138,73

A01.02.01c2

Bouwland met broedende akkervogels: In 3e en 4e jaar dient de gehele beheereenheid opnieuw tussen 1 sept en 15 april te worden geploegd en opnieuw ingezaaid met een in het natuurbeheerplan voorgeschreven zaaimengsel… Roulatie mogelijk op zand

€ 1.652,31

A01.02.01d1

De beheereenheid is minimaal 12 meter breed. Tussen 15 april en 31 aug mag max. 10% van de oppervlakte bedekt zijn met rijsporen …. Roulatie mogelijk op klei

€ 1.739,63

A01.02.01d2

De beheereenheid is minimaal 12 meter breed. Tussen 15 april en 31 aug mag max. 10% van de oppervlakte bedekt zijn met rijsporen …. Roulatie mogelijk op zand

€ 1.302,33

A01.02.02

Bouwland met doortrekkende en overwinterende akkervogels

Per hectare per jaar

A01.02.02a

Bouwland met doortrekkende en overwinterende akkervogels klei

€ 2.028,24

A01.02.02b

Bouwland met doortrekkende en overwinterende akkervogels zand

€ 1.744,97

A01.04

Insectenrijke graslanden

Per hectare per jaar

A01.04.01a.Lb

Insectenrijk graslandperceelsbeheer Roerdal: basis

€ 1.386,98

A01.04.01b.Lb

Insectenrijk graslandperceelsbeheer Roerdal: plus

€ 1.991,11

A01.04.02.Lb

Insectenrijke graslandranden Roerdal

€ 1.991,11

A01.05.01

Foerageerrand Bever

Per hectare per jaar

A01.05.01.Lb

Foerageerrand Bever

€ 0,00

A02.01

Botanisch grasland

Per hectare per jaar

A02.01.01

Botanisch weiland

€ 1.020,09

A02.01.02

Botanisch hooiland

€ 1.164,83

A02.01.03

Botanische weide-of hooilandrand

A02.01.03a

Botanische weiderand

€ 1.020,09

A02.01.03b

Botanische hooilandrand

€ 1.350,02

A02.01.04

Botanisch bronbeheer

€ 1.803,98

A02.02

Akker met waardevolle flora

Per hectare per jaar

A02.02.01a

Akker met waardevolle flora: Drie van de zes jaar graan

€ 149,63

A02.02.01b

Akker met waardevolle flora: Vier van de zes jaar graan

€ 441,76

A02.02.01c

Akker met waardevolle flora: Vijf van de zes jaar graan

€ 521,60

A02.02.02

Chemie en kunstmestvrij land

Per hectare per jaar

A02.02.02a

Chemie en kunstmestvrij land: Drie van de zes jaar graan

€ 663,24

A02.02.02b

Chemie en kunstmestvrij land: Vier van de zes jaar graan

€ 725,42

A02.02.02c

Chemie en kunstmestvrij land: Vijf van de zes jaar graan

€ 766,50

A02.02.03

Akkerflora randen

Per hectare per jaar

A02,02.03

Akkerflora randen

€ 1.652,31

Toeslagen

Per hectare per jaar

T1

Toeslag ruige mest rijland

Per hectare per jaar

€ 138,72

T2

Toeslag ruige mest vaarland

Per hectare per jaar

€ 249,64

T3

Toeslag kuikenvelden

Per hectare per jaar

€ 350,39

T4

Toeslag voor het verlengen van de rustperiode bij de weidevogelgraslanden met een rustperiode (A01.01.01)

Per hectare per jaar

de vergoeding van het pakket 'weidevogelgrasland met rustperiode' dat qua rustperiode overeenkomt met het gevoerde last minute beheer minus de jaarvergoeding van het onderliggende beheerpakket

T8

Toeslag verlengen rustperiode van 15 juni naar 22 juni bij het kruidenrijk weidevogelgrasland (A01.01.05a)

Per hectare per jaar

€ 162,04

L01.01

Landschapsbeheertypepoelenklein

historischwater

Perstukperjaar

 

L01.01.01a

Oppervlakte poel < 175 m2

 

€ 65,39

L01.01.01b

Oppervlakte poel > 175 m2

 

€ 105,89

L.01.02

Landschapsbeheertypehoutwalen

houtsingel

Per areperjaar

 

L01.02.01

Houtwal en houtsingel

 

€ 26,66

L01.02.02

Hoge houtwal

 

€ 33,28

L01.02.03

Holle weg en graft

 

€ 31,52

L01.03

LandschapsbeheertypeElzensingel

Per 100meterperjaar

 

L01.03.01a

Elzensingel bedekking 30-50%

 

€ 44,31

L01.03.01b

Elzensingel bedekking 50-75%

 

€ 69,91

L01.03.01c

Elzensingel bedekking > 75%

 

€ 98,47

L01.04

Landschapsbeheertypebossingelen

bosje

Per areperjaar

 

L01.04.01

Bossingel en bosje

 

€ 19,34

L01.05

Landschapsbeheertypeknip-of

Scheerheg

Per 100meterperjaar

 

L01.05.01a

Knip- of scheerheg jaarlijkse cyclus

 

€ 271,68

L01.05.01b

Knip- of scheerheg 2-3 jaarlijkse cyclus

 

€ 173,88

L01.06

Landschapsbeheertypestruweelhaag

Per 100meterperjaar

 

L01.06.01a

Struweelhaag cyclus 5-7 jaar

 

€ 235,95

L01.06.01b

Struweelhaag cyclus > 12 jaar

 

€ 164,26

L01.07

Landschapsbeheertypelaan

Perhectare per jaar

Per100meter per jaar

L01.07.01a

Laan gemiddelde stamdiameter < 20 cm

€ 599,90

€ 59,99

L01.07.01b

Laan gemiddelde stamdiameter 20-60 cm

€ 1.130,20

€ 113,02

L01.07.01c

Laan gemiddelde stamdiameter > 60 cm

€ 2.547,50

€ 254,75

L01.08

Landschapsbeheertypeknotboom

 

 

L01.08.01a

Knotboom gemiddelde stamdiameter < 20

cm

 

€ 2,46

L01.08.01b

Knotboom gemiddelde stamdiameter 20

cm-60 cm

 

€ 7,61

L01.08.01c

Knotboom gemiddelde stamdiameter > 60 cm

 

€ 9,64

L01.09

Landschapsbeheertype

hoogstamboomgaard

Per hectareperjaar

 

L01.09.01

Hoogstamboomgaard

 

€ 1.618,31

L01.09.02.ZH

Halfstamboomgaard bij historische

boerderijen

 

€ 0.00

L01.10

Landschapsbeheertypestruweelrand

Per areper jaar

 

L01.10.01

Struweelrand

 

€ 9,38

L01.11

Landschapsbeheertypehakhoutbosje

Per areperjaar

 

L01.11.01a

Hakhoutbosje met dominantie van langzaamgroeiende soorten

 

€ 6,62

L01.11.01b

Hakhoutbosje met dominantie van

snelgroeiende soorten

 

€ 12,27

L01.12

Landschapsbeheertypegriendje

Per areperjaar

 

L01.12.01

Griendje

 

€ 23,00

L01.13

Landschapsbeheertype bomenrijen solitaireboom

 

 

L01.13.01a

Bomenrij gemiddelde stamdiameter < 20 cm

Per 100 meter per jaar

€ 27,37

L01.13.01b

Bomenrij gemiddelde stamdiameter 20 cm-

60 cm

Per 100 meter per jaar

€ 37,26

L01.13.01c

Bomenrij gemiddelde stamdiameter > 60 cm

Per 100 meter per jaar

€ 56,38

L01.13.02a

Solitaire boom gemiddelde stamdiameter <

20 cm

Per stuk per jaar

€ 4,38

L01.13.02b

Solitaire boom gemiddelde stamdiameter

20-60 cm

Per stuk per jaar

€ 5,96

L01.13.02c

Solitaire boom gemiddelde stamdiameter

>60 cm

Per stuk per jaar

€ 9,02

L01.13.03.ZH

Leibomen bij historische boerderijen

 

€ 0,00

L01.14

Landschapsbeheertyperietzoomenklein

rietperceel

 

 

L01.14.01a

Rietzoom en klein rietperceel: smalle

rietzoom (< 5 meter)

Per 100 meter per jaar

€ 42,50

L01.14.01b

Rietzoom en klein rietperceel: brede

rietzoom (> 5 meter) en klein rietperceel

Per hectare per jaar

€ 640,67

L01.15

Landschapsbeheertype

natuurvriendelijkeoever

Per100meterperjaar

 

L01.15.01

Natuurvriendelijke oever

 

€ 52,31

L02

Historischegebouwenenomgeving

 

 

L02.01

Fortterrein

Per hectare per jaar

€ 698,86

L02.02

Historisch bouwwerk en erf

Per hectare per jaar

€ 31,29

L02.03

Historische tuin

Per hectare per jaar

€ 4.258,15

L03.01

LandschapsbeheertypeAardwerken

Groeve

Per hectareperjaar

 

L03.01.00

Aardwerk en groeve

 

€ 966,27

L03.01.02.ZH

Schurvelingen en zandwallen op Goeree

 

€ 0,00

L04.01

Wandelpadoverboerenland

Per 100meterperjaar

 

L04.01.01

Wandelpad over boerenland

 

€ 84,32

Bijlage 2 behorende bij artikel 18 van het Openstellingsbesluit SNL en SKNL 2018

 

 

 

 

 

Fig. 1. Krimpenerwaard; in het met groen aangegeven gebied wordt functieverandering én inrichtingssubsidie mogelijk. Met het bruine, roodomlijnde gebied is indicatief het tracé van een nog vast te stellen ecologische verbindingszone aangegeven. Op de percelen die bij de herziening van het Natuurnetwerk Nederland hier als Ecologische verbindingszone vastgesteld worden, wordt functieverandering én inrichtingssubsidie mogelijk.

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2. Bodegraven-Noord; in de groene gebieden binnen de blauwe omlijning wordt alleen functieverandering opengesteld.

 

 

 

 

 

 

Fig. 3 Ruygenborg II; Op de 5 ongerasterde percelen waar een blauwe driehoek in staat, is functieverandering en inrichtingssubsidie opengesteld. In gearceerde gebieden is alleen inrichtingssubsidie opengesteld.

 

 

 

 

Fig 4. Westveen en Bovenlanden, Woerdense Verlaat; in de blauw aangeduide/omlijnde gebieden wordt functieverandering én inrichtingssubsidie mogelijk. In de 3 gerasterde gebieden waar een cijfer in staat, wordt alleen inrichtingssubsidie mogelijk. Het deel dat met ‘XXX’ is aangegeven is niet opengesteld voor functieverandering en/of inrichtingssubsidie.

 

 

 

 

Meijegraslanden

 

 

 

 

Fig. 6 Meijegraslanden; in het paars-blauw omlijnde gebied wordt functieverandering en inrichtingssubsidie opengesteld, in het rood omlijnde gebied is alleen inrichtingssubsidie opengesteld.

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7. Polder Abenessië; binnen de twee paars-blauw omlijnde gebieden wordt functieverandering én inrichtingssubsidie opengesteld, in het rood omlijnde gebied wordt alleen inrichtingssubsidie opengesteld.

 

 

 

 

 

 

Fig. 8 Groene waterparel; voor het groene gebied binnen de blauwe omlijning wordt functieverandering en inrichtingssubsidie opengesteld.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 9. Kersbergse en Achthovense Uiterwaarden; in de vier blauw aangeduide gebieden met omlijning wordt functieverandering en inrichtingssubsidie opengesteld.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 10. Goeree, tussen Westplaat en Meneerse Plaat langs de Gorsweg; op het rood omlijnde, met groen aangegeven terrein, ten noorden van de Gorsweg wordt functieverandering en inrichtingssubsidie opengesteld.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 11. Percelen aan de Groeneweg, Schiedam; op de blauw aangegeven percelen wordt functieverandering en inrichtingssubsidie opengesteld.

 

 

 

 

 

 

 

 

Toelichtingbehorende bij het besluit van Gedeputeerde Staten van 19 december 2017, met besluitnummer PZH-2017-622552471, tot wijziging van het Openstellingsbesluit 2018 SNL 2016, onderdeel natuurbeheer en SKNL 2013 (openstellingsbesluit SNL en SKNL 2018)

Op 31 oktober 2017 hebben Gedeputeerde Staten een wijziging van het openstellingsbesluit vastgesteld. De aanleiding hiervoor was een herziening in 2016 van destandaardkostprijzen en daarmee de tarieven van de beheertypen. Echter de goedkeuring van de tarieven door de Europese Commissie is voor het beheertype bos met productie, wilgengriend en de openstellingsbijdrage niet tijdig gerealiseerd. Hierdoor konden de nieuwe tarieven niet doorgevoerd worden in de beschikkingen van 2017 en niet in het vorige openstellingsbesluit opgenomen. Het voornoemd wijzigingsbesluit heeft voorzien om de gewijzigde standaardkostprijzen door te voeren per 1 januari 2018 met de geldende tarieven van 2017 voor de resterende looptijd van 5 jaar, ofwel tot en met 2022.

In artikel 4 onderdeel a en artikel 10 onderdeel a is de aanduiding van het beheertype N17.05 gewijzigd in N17.06. Deze wijziging is het gevolg van de uitbreiding van de natuurbeheertypen naar N17.05 Wilgengriend en N17.06 Vochtig- en hellinghakhout. Wilgengriend was in het vorige openstellingsbesluit reeds opgenomen, daarentegen vochtig- en hellinghakhout niet. In Zuid-Holland is elzenhakhout aanwezig die onder het natuurbeheertype Vochtig- en hellinghakhout valt. Om dit natuurbeheertype subsidiabel te maken, is het noodzakelijk deze open te stellen in het openstellingsbesluit. Deze wijziging maakt de subsidiëring voor het nattuurbeheertype N17.06 mogelijk.