Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zuid-Holland

Besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van 12 februari 2019, DOS-2013-0010135, PZH-2019-676716111 tot wijziging van het Instellingsbesluit Lokale Actiegroep LEADER Holland Rijnland van (Besluit tot wijziging van het Instellingsbesluit Lokale Actiegroep LEADER Holland Rijnland )

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZuid-Holland
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingBesluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van 12 februari 2019, DOS-2013-0010135, PZH-2019-676716111 tot wijziging van het Instellingsbesluit Lokale Actiegroep LEADER Holland Rijnland van (Besluit tot wijziging van het Instellingsbesluit Lokale Actiegroep LEADER Holland Rijnland )
CiteertitelBesluit tot wijiziging van hte Instellingsbesluit Lokale Actiegroep LEADER Holland Rijnland
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerpNatuur en Milieu

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Dit besluit treedt in werking met ingang op de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Historie/Zuid-Holland/466288/CVDR466288_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-02-201931-12-2024wijziging Artikel 4 met ingang van inwerkingtreding van dit besluit worden 12 leden benoemd.

19-02-2019

prb-2019-1331

PZH-2019-676716111

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van 12 februari 2019, DOS-2013-0010135, PZH-2019-676716111 tot wijziging van het Instellingsbesluit Lokale Actiegroep LEADER Holland Rijnland van (Besluit tot wijziging van het Instellingsbesluit Lokale Actiegroep LEADER Holland Rijnland )

Gedeputeerde staten van Zuid-Holland;

 

Gelet op artikel 3.2 van de Uitvoeringsregeling POP- 3 Zuid-Holland;

 

Overwegende dat het wenselijk is om de nieuwe leden van de Lokale Actiegroep Holland Rijnland de benodigde bevoegdheid te geven voor rangschikking van ingediende projecten;

 

Besluiten:

Artikel I

Het Instellingsbesluit Lokale Actiegroep LEADER Holland Rijnland wordt als volgt gewijzigd:

 

Artikel 4 (Leden) komt te luiden:

 

Artikel 4 (Leden)

Met ingang van de datum van inwerkingtreding van dit besluit worden tot lid benoemd:

 • 1.

  Theo van Leeuwen (voorzitter) – De Groene Klaver

 • 2.

  Marjon Verkleij – op persoonlijke titel

 • 3.

  Ko Droogers - ANWB

 • 4.

  Claudia Thunnissen – Thunnissen Kunst & Cultuur

 • 5.

  Hans Nuiver – op persoonlijke titel

 • 6.

  Arthur Hilgersom – op persoonlijke titel

 • 7.

  Ilia Neudecker – op persoonlijke titel

 • 8.

  Anne Marie van Dam – op persoonlijke titel

 • 9.

  Carla Glorie – op persoonlijke titel

 • 10.

  Nico Dolmans – op persoonlijke titel

 • 11

  Marcel Gordijn – Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland

 • 12

  Hannie Korthof – Omgevingsdienst West-Holland

Artikel II  

Dit besluit treedt in werking met ingang op de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin dit besluit wordt geplaatst.

 

 

Den Haag, 12 februarri 2019

Gedeputeerde staten van Zuid-Holland

drs. H.M.M. Koek, secretaris.

drs. J. Smit, voorzitter.

Toelichting

 

Met het Instellingsbesluit Lokale Actiegroep LEADER Holland Rijnland november 2015 zijn de leden voor de Lokale Actiegroep LEADER Holland Rijnland vastgesteld. Conform dit besluit, Artikel 3, heeft de Lokale Actiegroep Holland Rijnland de mogelijkheid om nieuwe leden voor te dragen aan Gedeputeerde Staten en kunnen Gedeputeerde Staten nieuwe leden benoemen.