Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zutphen

Verordening van de raad van de gemeente Zutphen houdende bepalingen over precariobelasting ter zake van buizen, kabels, draden of leidingen 2019 (Verordening precariobelasting ter zake van buizen, kabels, draden of leidingen gemeente Zutphen 2019)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZutphen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de raad van de gemeente Zutphen houdende bepalingen over precariobelasting ter zake van buizen, kabels, draden of leidingen 2019 (Verordening precariobelasting ter zake van buizen, kabels, draden of leidingen gemeente Zutphen 2019)
CiteertitelVerordening precariobelasting ter zake van buizen, kabels, draden of leidingen gemeente Zutphen 2019
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze verordening vervangt de Verordening precariobelasting ter zake van buizen, kabels, draden of leidingen gemeente Zutphen 2018.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 228 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-12-2018Nieuwe regeling

17-12-2018

gmb-2018-275327

129427

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van de raad van de gemeente Zutphen houdende bepalingen over precariobelasting ter zake van buizen, kabels, draden of leidingen 2019 (Verordening precariobelasting ter zake van buizen, kabels, draden of leidingen gemeente Zutphen 2019)

 

De raad van de gemeente Zutphen,

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 november 2018 met nummer 129427;

 

gelet op artikel 228 van de Gemeentewet;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de:

 

Verordening van de raad van de gemeente Zutphen houdende bepalingen over precariobelasting ter zake van buizen, kabels, draden of leidingen 2019 (Verordening precariobelasting ter zake van buizen, kabels, draden of leidingen gemeente Zutphen 2019)

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  college: het college van burgemeester en wethouders;

 • b.

  jaar: een kalenderjaar;

 • c.

  maand: een kalendermaand.

 

Artikel 2 Belastbaar feit

 • 1.

  Onder de naam ‘precariobelasting’ wordt een directe belasting geheven ter zake van het hebben van buizen, kabels, draden of leidingen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond, bedoeld of vermeld in deze verordening.

 • 2.

  Ter zake van andere voorwerpen dan de in het eerste lid genoemde voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond is de Verordening precariobelasting gemeente Zutphen 2019 en de bijbehorende tarieventabel van toepassing.

 

Artikel 3 Belastingplicht

 • 1.

  Ter zake van buizen, kabels, draden of leidingen ter zake waarvan op grond van de Gaswet of de Elektriciteitswet een netbeheerder is aangewezen, wordt de precariobelasting geheven van de door de minister aangewezen netbeheerder.

 • 2.

  In alle andere gevallen wordt de precariobelasting geheven van degene die de buizen, kabels, draden of leidingen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond heeft, dan wel van degene ten behoeve van wie dat voorwerp of die voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond aanwezig zijn.

 

Artikel 4 Vrijstellingen

De precariobelasting wordt niet geheven ter zake van het hebben van:

 • a.

  buizen, kabels, draden of leidingen, waarvan de gemeente genothebbende is krachtens eigendom, bezit of beperkt recht, met uitzondering van buizen, kabels, draden of leidingen die in gebruik zijn bij een derde;

 • b.

  buizen in de grond, tot aansluiting op het openbaar hemelwaterstelsel, het openbaar ontwateringsstelsel of het openbaar vuilwaterriool.

 

Artikel 5 Maatstaf van heffing en belastingtarief

Het tarief bedraagt voor het hebben van buizen, kabels, draden of leidingen per strekkende meter per jaar € 2,30 met inachtneming van hetgeen verder in deze verordening is bepaald.

 

Artikel 6 Berekening van de precariobelasting

Voor de berekening van de precariobelasting wordt een gedeelte van een strekkende meter als een volledige strekkende meter aangemerkt.

 

Artikel 7 Belastingtijdvak

Het belastingtijdvak is gelijk aan een kalenderjaar.

 

Artikel 8 Wijze van heffing

De precariobelasting wordt bij wege van aanslag geheven.

 

Artikel 9 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

 • 1.

  De precariobelasting is verschuldigd bij het begin van het belastingtijdvak of, als dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2.

  Als de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak aanvangt, is de precariobelasting verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat tijdvak verschuldigde belasting als er in dat tijdvak, na de aanvang van de belastingplicht nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 3.

  Als de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat tijdvak verschuldigde precariobelasting als er in dat tijdvak, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 

Artikel 10 Termijnen van betaling

 • 1.

  De aanslagen moeten worden betaald uiterlijk op de laatste dag van de maand volgende op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

 

Artikel 11 Aangifte

 • 1.

  In afwijking van artikel 237, eerste lid van de Gemeentewet geschiedt het uitnodigen tot het doen van aangifte door het uitreiken of toezenden van een aangiftebrief waaruit blijkt de wijze van het doen van aangifte, een omschrijving van de gevraagde gegevens of bescheiden en de termijn waarbinnen aangifte moet worden gedaan.

 • 2.

  In afwijking van artikel 237, tweede lid van de Gemeentewet wordt aangifte gedaan door het op de in de aangiftebrief aangegeven wijze, inleveren of toezenden van de gevraagde gegevens of bescheiden.

 • 3.

  De aangiftebrief kan langs elektronische weg verzonden worden.

 

Artikel 12 Overdracht van bevoegdheden

Het college kan deze verordening wijzigen als de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant;

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

 

Artikel 13 Nadere regels door het bestuur van de gemeenschappelijke regeling

Het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Tribuut belastingsamenwerking kan nadere regels geven over de heffing en de invordering van de precariobelasting ter zake van buizen, kabels, draden of leidingen.

 

Artikel 14 Intrekking oude regeling

De Verordening precariobelasting ter zake van buizen, kabels, draden of leidingen gemeente Zutphen 2018, zoals vastgesteld bij besluit van 18 december 2017, wordt ingetrokken op 1 januari 2019, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 

Artikel 15 Datum van ingang heffing

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2019.

 

Artikel 16 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag na de datum van bekendmaking.

 

Artikel 17 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening precariobelasting ter zake van buizen, kabels, draden of leidingen gemeente Zutphen 2019.

 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente Zutphen,

gehouden op: 17 december 2018

De voorzitter, de griffier,