Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zwartewaterland

Verordening op de heffing en invordering van Marktgelden 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZwartewaterland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van Marktgelden 2019
Citeertitel
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpBelastingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 229 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2019Wijziging van de tarieven

29-11-2018

gmb-2018-274764

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van Marktgelden 2019

 

De raad der gemeente Zwartewaterland;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 13 november 2018;

gelet op het bepaalde in het artikel 229 eerste lid, aanhef en onderdelen a en b,  van de Gemeentewet;

besluit vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op de heffing en invordering van Marktgelden 2019

(Verordening marktgelden 2019)

Artikel 1Belastbaar feit 

Voor het genot van diensten en/of het in gebruik krijgen van een standplaats op het marktterrein, als bedoeld in de marktverordening Zwartewaterland, wordt onder de naam van marktgeld een recht geheven.

Artikel 2Belastingplicht

Belastingplichtig is degene, die toestemming heeft tot het in gebruik krijgen van een standplaats als bedoeld in het vorige artikel.

Artikel 3Belastinggrondslag

Het marktgeld wordt geheven naar de frontbreedte van de standplaats per strekkende meter.

Artikel 4Tarief

Het marktgeld wordt geheven naar de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

Artikel 5Wijze van heffing

De belasting wordt geheven bij wege van aanslag, gedagtekende nota of andere schriftuur.

Artikel 6 Ontstaan van de belastingschuld

Het marktgeld is verschuldigd bij de aanvang van het belastingtijdvak of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moet het marktgeld worden betaald:

 • .

  a. op het moment van uitreiken van de gedagtekende nota of andere schriftuur of in geval van toezending daarvan voor de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening is vermeld.

 • .

  b. in geval van toezending van een aanslag, voor de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld.

  2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

 

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de marktgelden wordt geen kwijtschelding verleend.

 

Artikel 9Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de rechten.

 

Artikel 10Inwerkingtreding en citeertitel

1. Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2019.

2. Met ingang van de in het eerste lid genoemde datum wordt de "Verordening op de heffing en inning van marktgelden 2018" van de gemeente Zwartewaterland, vastgesteld bij raadsbesluit van 9 november 2017 ingetrokken, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

3. Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening marktgelden 2019".

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Zwartewaterland van 29 november 2018.

 

de griffier, de voorzitter,

   

ing. H.W. Schotanus – Schutte  ing. E.J. Bilder

 

Tarieventabel 2019 behorende bij de Verordening marktgelden 2019

 

Hoofdstuk 1 Tarief

 • 1.

  Het tarief voor een kraam of een andere uitstalgelegenheid bedraagt per marktdag, per strekkende meter, met een diepte van maximaal drie meter € 1,55. Het minimumtarief bedraagt € 5,37. 

 • 2.

  Het tarief voor een kraam of een andere uitstalgelegenheid, op de derde dinsdag van oktober in Genemuiden te houden jaarmarkt, bedraagt € 6,40 per strekkende meter. 

 • 3.

  Voor de berekening van het marktgeld wordt:

  a. een gedeelte van een dag voor een gehele dag gerekend;

  b. een gedeelte van een strekkend e meter voor een hele meter gerekend.

 •  

  Hoofdstuk 2 Tarief abonnementen

 • 1.

  Het tarief voor standplaatsen, als bedoeld in hoofdstuk 1, lid 1, kan bij wege van abonnement per kwartaal worden voldaan. Het tarief bedraagt per strekkende meter met een diepte van maximaal drie meter per kwartaal € 17,69. 

 • 2.

  De abonnementen zijn noch geheel, noch gedeeltelijk, voor overdracht vatbaar. Gehele of gedeeltelijke terugbetaling van een niet of niet ten volle gebruikt abonnement heeft niet plaats.

 

Hoofdstuk 3 Inschrijving op de wachtlijst

Het tarief voor inschrijving op de wachtlijst voor de markten in de gemeente Zwartewaterland bedraagt eenmalig € 31,65.

  

Behorend bij raadsbesluit van 29 november 2018.

 

De griffier van de gemeente Zwartewaterland,