Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zwolle

Reglement commissie werkgeverschap raadsgriffie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZwolle
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReglement commissie werkgeverschap raadsgriffie
CiteertitelReglement commissie werkgeverschap raadsgriffie
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpBestuurlijke organisatie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Wat zijn de taken van de commissie werkgeverschap raadsgriffie en hoe is de samenstelling?

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

aetikel 107 e Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-05-2005Nieuwe regeling

18-04-2005

n.v.t.

gb1-2005.062

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement commissie werkgeverschap raadsgriffie

 

 

REGLEMENT COMMISSIE WERKGEVERSCHAP RAADSGRIFFIE

Hoofdstuk 1. Taken van de commissie

Artikel 1 Taak

De commissie heeft tot taak:

 • 1.

  het nemen van besluiten over de individuele rechtspositie van de griffier, met uitzondering van de besluiten omtrent benoeming, schorsing en ontslag zoals bedoeld in artikel 107 van de Gemeentewet;

 • 2.

  het benoemen, schorsen en ontslaan van de medewerkers van de griffie als bedoeld in artikel 107e , lid 2 van de Gemeentewet;

 • 3.

  de overige besluiten betreffende de individuele rechtspositie van de medewerkers van de griffie;

 • 4.

  het doen van voorstellen aan de raad omtrent door de raad te nemen besluiten inzake benoeming, schorsing en ontslag van de griffier;

 • 5.

  het doen van voorstellen aan de raad over uitbreiding of inkrimping van de griffie;

 • 6.

  het voeren van overleg met de griffier over voortgang van de werkzaamheden;

 • 7.

  overige tot het werkgeverschap behorende taken.

Hoofdstuk 2 Samenstelling.

Artikel 2 Samenstelling

 • 1.

  de commissie bestaat uit de een door de raad benoemde voorzitter en twee leden.

 • 2.

  de burgemeester heeft als voorzitter van de raad een permanente uitnodiging om in de vergaderingen aanwezig te zijn en aan de beraadslagingen deel te nemen.

Artikel 3 De voorzitter

 • 1.

  de plaatsvervangend voorzitter van de raad is voorzitter van de commissie.

 • 2.

  de voorzitter is belast: met:

  • a.

   de leiding van vergadering;

  • b.

   het doen naleven van dit reglement;

  • c.

   hetgeen dit reglement hem verder opdraagt.

 • 3.

  De voorzitter fungeert als eerstverantwoordelijke voor de personele en organisatorische zaken van de griffie.

 • 4.

  De voorzitter voorziet bij eventuele verhindering in zijn vervanging.

Artikel 4 Zittingsduur.

De zittingsduur van de leden is gelijk aan de zittingsperiode van de raad.

Artikel 5 Raadsgriffier.

 • 1.

  de griffier is de ambtelijke ondersteuner van de commissie.

 • 2.

  de commissie kan besluiten zonder ambtelijke ondersteuning te vergaderen.

Hoofdstuk 3. Werkwijze

Artikel 6 Beslotenheid van vergaderingen.

 • 1.

  De vergaderingen van de commissie worden in het belang als bedoeld in artikel 10 lid 2 sub e van de wet openbaarheid van bestuur in beslotenheid gehouden.

 • 2.

  Op de agenda, de stukken, het behandelde ter vergadering en het verslag wordt aan de leden en de voorzitter en de overige aanwezigen geheimhouding opgelegd.

 • 3.

  Indien een raadslid de stukken als bedoeld in het tweede lid wil inzien, kan hij dat verzoek indienen bij de voorzitter van de commissie. De voorzitter weigert een dergelijk verzoek slechts als de inzage in strijd is met het openbaar belang.

Artikel 7 Schriftelijke raadpleging

 • 1.

  In bijzondere gevallen – ter beoordeling van de voorzitter – kan de commissie schriftelijk worden geraadpleegd.

 • 2.

  Indien schriftelijk afdoening bij één of meer leden op bezwaar stuit, geschiedt de behandeling van het desbetreffende stuk in de eerstvolgende vergadering.

Artikel 8 Vergaderfrequentie.

De commissie vergadert tenminste tweemaal per jaar en voorts zo vaak als door de voorzitter of één van beide leden nodig wordt geacht.

Artikel 9 Besluitvorming

 • 1.

  Besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen, uitgebracht door de leden zoals bedoeld in art.2.

 • 2.

  Besluiten worden alleen genomen indien in de vergadering meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden aanwezig is.

Artikel 10 Besluitenlijst /verslag

 • 1.

  De griffier draagt zorg voor het opstellen van een besluitenlijst alsmede een verslag van elke vergadering.

 • 2.

  De besluitenlijst alsmede het verslag wordt in de eerstvolgende vergadering aan de orde gesteld.

Artikel 11 Deelname aan de beraadslaging door derden

 • 1.

  De commissie kan derden uitnodigen in de vergadering het woord te voeren.

 • 2.

  Een beslissing daartoe wordt op voorstel van de voorzitter of een lid genomen alvorens met de beraadslaging van het aan de orde zijnde agendapunt een aanvang wordt genomen.

Artikel 12 Uitvoering van besluiten.

De voorzitter is belast met de uitvoering van de besluiten van de commissie en ondertekent de stukken die van de commissie uitgaan.

Artikel 13 Verantwoording en toezicht.

De commissie brengt jaarlijks verslag uit aan de raad van de werkzaamheden en bevindingen van de commissie.

Artikel 14 Uitleg reglement

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet of bij twijfel over de toepassing van het reglement beslist de commissie op voorstel van de voorzitter.