Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zwolle

Besluit nadere regels terrassen gemeente Zwolle 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZwolle
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit nadere regels terrassen gemeente Zwolle 2016
CiteertitelBesluit nadere regels terrassen gemeente Zwolle 2016
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpopenbare orde
Externe bijlageTerrassenkaart Zwolle

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Regels t.a.v. de terrassen in Zwolle

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Plaatselijke Verordening artikel 2.28a

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-07-201601-07-201601-01-2018nieuwe regeling

28-06-2016

Gemeenteblad 18-07-2016

cb 2016-06.28

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit nadere regels terrassen gemeente Zwolle 2016

 

 

Besluit nadere regels terrassen gemeente Zwolle 2016

Zwolle heeft de ambitie een van de meest gastvrije binnensteden van Nederland te worden. Het aantal terrassen is de laatste jaren fors gestegen, wat bijdraagt aan de groeiende gastvrijheid en levendigheid van de binnenstad. Ook dragen terrassen in belangrijke mate bij aan de beleving binnen het decor van de historische Hanzestad Zwolle.

Daarnaast spelen er binnen de schaarse ruimte van de binnenstad meer belangen, denk aan

 • -

  bewoners, die last kunnen hebben van geluid,

 • -

  bezoekers, slechtzienden, mensen die een terras goed willen kunnen passeren,

 • -

  opslag van terrasmeubilair, wat een slechte uitstraling kan hebben,

 • -

  gedeeld gebruik van openbare ruimte met onder andere de markt en evenementen,

 • -

  ruimte die nodig is voor fietsenstalling

 • -

  en collega ondernemers, waar de toegang wordt geblokkeerd, wat negatieve invloed heeft op hun uitstraling.

Gezien de wenselijkheid van terrassen, de bijdrage van terrassen aan een kwalitatief hoogwaardige uitstraling van de binnenstad en om recht te doen aan belangen, is het nodig een aantal regels te stellen.

Deze nadere regels voor terrassen hebben als uitgangspunt dat geen terrassenvergunning hoeft te worden aangevraagd in een door het College aangewezen vergunningvrij gebied. Dit gebied wordt op een terrassentekening ingetekend. In het algemeen kan gesteld worden dat de gevelterrassen in horecaconcentratiegebieden worden ingetekend op de terrassentekening en vergunningvrij in gebruik kunnen worden genomen. Buiten deze gebieden, ondermeer in de gedeelde middenzones en in de winkelstraten blijft maatwerk en dus een vergunning nodig

Bij de overgang naar deze nadere regels zullen alle terrassen, zoals die nu vergund zijn, ambtshalve opnieuw vergund worden. Bij een wens tot uitbreiding van het terras (buiten het vergunning vrije gevelterras om) zal een nieuwe vergunning moeten worden aangevraagd door de betreffende ondernemer.

Besluit nadere regels terrassen 2016

·Juridische grondslag: artikel 2.28a APV

Artikel 1 Begripsomschrijving

In deze beleidsregel wordt verstaan onder terras: een buiten de besloten ruimte van een (horeca)-inrichting gelegen deel van die inrichting waar zit- en/of sta-gelegenheid kan worden geboden en waar tegen betaling dranken kunnen worden geschonken of spijzen kunnen worden verstrekt voor directe consumptie.

Artikel 2 Reikwijdte

De exploitatie van een terras is alleen toegestaan voor horeca-inrichtingen en food gerelateerde bedrijven (verkoop van voedsel en drank voor directe consumptie

Artikel 3 Veiligheid en situering

 • 1.

  Ten behoeve van de veiligheid op en rond terrassen is tijdens evenementen de “Beleidsregel glas tijdens evenementen” van toepassing.

 • 2.

  De doorgang voor voetgangers en minder validen betreft minimaal 1,5 meter op trottoirs en van 2,5 meter op pleinen en verruimingen;

 • 3.

  Er mag geen terras worden geplaatst op blinde geleide stroken. Tevens moet in totaliteit 1,5 meter ruimte voor doorgang worden geboden bij deze blind geleide stroken.

 • 4.

  De route voor hulpdiensten betreft minimaal 3,5 meter;

 • 5.

  In een straal van 1,5 meter rond brandkranen en andere waterwinplaatsen mag niets geplaatst worden;

 • 6.

  een terras mag het laad- en losverkeer niet in de weg staan;

 • 7.

  een terras direct aan de gevel, in een vergunningvrijgebied zoals aangegeven op de terrassentekening, is niet breder dan de gevel van de horeca-inrichting. Bij afwijking zal een terrassenvergunning moeten worden aangevraagd.

Artikel 4 Uitstalling, verwijderen en opslaan

 • 1.

  Gezien de doelstellingen van de stad op het gebied van gastvrijheid en kwaliteit van de uitstraling is het wenselijk dat tijdens de openingstijden van de horeca-inrichting en binnen de verplichte sluitingstijd van het terras, het terras uitgestald staat.

 • 2.

  In de maanden juli en augustus mogen de terrassen, in afwijking van het bepaalde in artikel 2.29 lid 2 van de APV, op de vrijdag- en zaterdagavond een half uur langer geopend zijn, dus uiterlijk tot 01.30 uur.

 • 3.

  Buiten de openingstijden van de horeca-inrichting dient het terrasmeubilair verwijderd te zijn.

 • 4.

  Als het terras onderdeel uitmaakt van de openbare weg die wekelijks is opgenomen in het marktcircuit, dient het terrasmeubilair op donderdag(nacht) en vrijdag(nacht) na 01.00 uur verwijderd te zijn. Wanneer er na het uitzetten van de markt mogelijkheden zijn voor terras, mag uitsluitend op aanwijzing van de marktmeester terras worden uitgezet. Op vrijdag mag na 16.00 uur en op zaterdag na 19.30 uur weer gebruik worden gemaakt van het terras.

 • 5.

  Als het terras verwijderd is wordt het terrasmeubilair binnen opgeslagen. Wanneer dit niet of onvoldoende mogelijk is, gelden de volgende regels:

  • a)

   het meubilair wordt op veilige wijze opgeslagen tegen de eigen gevel. Hierbij wordt een veilige hoogte van de stapels gehanteerd en de doorgang voor passanten, minder validen en hulpdiensten wordt gegarandeerd (zie artikel 2);

  • b)

   indien dit niet mogelijk is in verband met de garantie voor toegankelijkheid, zoekt de ondernemer een maatwerkoplossing en legt deze ter goedkeuring voor aan de gemeente;

  • c)

   de ondernemer is zelf verantwoordelijk dat het terrasmeubilair verplaatsbaar en op te ruimen is.

 • 6.

  Wanneer terrassen voor de gevel worden opgeslagen of uit blijven staan, kan Rova daar niet schoonmaken. De ondernemer is zelf verantwoordelijk voor het schoonhouden van de openbare ruimte van dit gevelterras.

Artikel 5 Inrichting en kwaliteit

 • 1.

  Bevestiging van parasolvoeten aard- en nagelvast in de ondergrond is alleen toegestaan wanneer hier uitdrukkelijk toestemming voor is verleend door de Gemeente Zwolle.

 • 2.

  Terrasverwarming is toegestaan mits er bij het gebruik geen voor de omgeving hinderlijke of schadelijke rook, roet, walm of stof wordt verspreid, brandgevaar wordt veroorzaakt of het gebruik van vluchtmogelijkheden wordt belemmerd.

 • 3.

  Het gebruik van vuurkorven, haarden, houtkachels, barbecues, fakkels, gelbranders en andere open vuren daarentegen is op terrassen niet toegestaan.

 • 4.

  Life cooking is toegestaan op voorwaarde dat dit kleinschalig, zonder overlast en met borging van de veiligheid plaatsvindt. Dit betekent dat er geen sprake mag zijn van open vuur en stank (geen barbecue).

 • 5.

  Terrasschermen kunnen opgesteld worden op het moment dat het terras wordt uitgestald. Terrasschermen mogen geen barrière vomen voor passanten, conform de regels van artikel 2.

 • 6.

  Als er geen terras is opgesteld moet het terrasscherm worden opgeslagen conform de regels in artikel 4.

 • 7.

  Terrasschermen worden:

  • a.

   alleen aan weerszijden haaks op de gevel geplaatst.,

  • b.

   steken niet voorbij de terrasruimte

  • c.

   vormen geen barrière voor passanten en

  • d.

   zijn maximaal 1,50 meter hoog.

 • 8.

  De vormgeving van de terrasschermen is aan de bovenzijde transparant, minimaal ca. 50% van het scherm. Indien een deel van het scherm niet transparant wordt uitgevoerd, heeft dit deel een kleur die is afgestemd op de omgeving. Indien in een straat meerdere terrasschermen worden toegepast gaat de voorkeur uit naar een samenhang tussen de verschillende schermen

 • 9.

  Reclame op het terrasscherm is toegestaan. In aansluiting op het reclamebeleid geldt maximaal 25% van de ruimte op transparante deel of op het gesloten deel benutten voor reclame.

 • 10.

  Overkappingen op terrassen zijn altijd vergunningplichtig en moeten voor advies worden voorgelegd aan de welstands-/ monumentencommissie. Dit geldt ook voor zonneschermen binnen bestemmingsplan beschermd stadsgezicht of daarbuiten bij monumenten.

 • 11.

  Bij overkappingen aan gevels moeten als regel zonneschermen/ markiezen van zeildoek/stof worden toegepast. Deze overkappingen dienen te worden bevestigd (indien aanwezig) onder de kroonlijst van de gevel waarbij de constructiedelen bedekt worden.

Artikel 6 Aanpassing en opheffing terras

 • 1.

  De gemeente behoudt zich het recht voor de ligging van het terras aan te passen. Bij voornemen tot aanpassing wordt de exploitant gehoord.

 • 2.

  Tijdens evenementen in de binnenstad kan de burgemeester naar aanleiding van een uitdrukkelijk gemotiveerd verzoek van de organisator de terraslocatie tijdelijk opheffen. Bij het voornemen tot opheffen wordt de exploitant van het terras gehoord. In overleg zal worden gekeken, welke mogelijkheden er nog wel zijn voor terras.

   

   

  Terrassenkaart Zwolle