Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zwolle

Verordening vertrouwenscommissie benoeming burgemeester gemeente Zwolle 2018/2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZwolle
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening vertrouwenscommissie benoeming burgemeester gemeente Zwolle 2018/2019
CiteertitelVerordening vertrouwenscommissie benoeming burgemeester gemeente Zwolle 2018/2019
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpBestuurlijke organisatie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Wat is de samenstelling van de vertrouwenscommisie, wat zijn de taken en wat is de werkwijze van deze commissie ?

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 61 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-12-201831-08-2019nieuwe regeling

26-11-2018

gmb-2018-260509

rb 2018-11.26

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening vertrouwenscommissie benoeming burgemeester gemeente Zwolle 2018/2019

De Raad van de gemeente Zwolle besluit:

 • 1.

  Een vertrouwenscommissie in te stellen voor de voorbereiding van de benoeming van een nieuwe burgemeester voor Zwolle.

 • 2.

  De verordening vertrouwenscommissie benoeming burgemeester gemeente Zwolle 2018/2019 vast te stellen.

 

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  de commissie: de vertrouwenscommissie;

 • b.

  de commissaris: de commissaris van de Koning in de provincie Overijssel;

 • c.

  de voorzitter: de voorzitter van de vertrouwenscommissie

 • d.

  de secretaris: de secretaris van de commissie;

Artikel 2 Taak commissie

 • 1.

  De commissie stelt een profielschets op, die met de commissaris wordt besproken en door de raad wordt vastgesteld.

 • 2.

  De commissie heeft tot taak de geschiktheid van kandidaten voor het ambt van burgemeester van de gemeente Zwolle te beoordelen en daarover schriftelijk en gemotiveerd verslag uit te brengen aan de raad en aan de commissaris.

 • 3.

  De commissie voert daartoe gesprekken met de door de commissaris geselecteerde kandidaten en eventueel andere op de lijst van sollicitanten voorkomende kandidaten.

Artikel 3 Samenstelling

 • 1.

  De commissie bestaat uit de voorzitters van de fracties, die deel uitmaken van de gemeenteraad. Een fractie kan bepalen een ander lid voor te dragen als lid van de commissie.

 • 2.

  Er worden geen plaatsvervangende leden benoemd.

 • 3.

  De raad benoemt de 1e locoburgemeester en de gemeentesecretaris als adviseur van de commissie. Zij zijn geen lid van de commissie en hebben geen stemrecht in de commissie.

 • 4.

  De fractievoorzitter van de grootste partij treedt op als voorzitter van de commissie.

 • 5.

  De commissie wijst uit haar midden een plaatsvervangend voorzitter aan.

 • 6.

  De griffier, met als vervanger een locogriffier, fungeert als secretaris van de commissie en verleent ambtelijke bijstand. De griffier heeft geen stemrecht.

Artikel 4 Bevoegdheden

 • 1.

  De commissie bepaalt, mede aan de hand van de door de commissaris geselecteerde kandidaten, de voor een gesprek te ontvangen kandidaten.

 • 2.

  Bij de beoordeling van de kandidaten laten de leden van de commissie zich leiden door de profielschets, zoals deze is vastgesteld door de gemeenteraad.

 • 3.

  De commissie kan gebruik maken van externe deskundige ondersteuning in de voorbereiding op de sollicitatieprocedure.

 • 4.

  De commissie verschaft zich slechts door tussenkomst van de commissaris de door haar nodig geachte informatie over de kandidaten.

 • 5.

  De commissie kan besluiten een door de commissaris als geschikt geachte kandidaat niet te ontvangen; in dat geval stelt de commissie de commissaris van dit besluit op de hoogte.

 • 6.

  De commissie bepaalt haar standpunt over de geschiktheid van de door haar ontvangen kandidaten. Zij brengt schriftelijk verslag uit aan de raad en aan de commissaris. Zij doet het verslag aan de raad vergezeld gaan van een conceptaanbeveling van tenminste twee kandidaten, in voorkeursvolgorde, die naar haar oordeel voor de benoeming in aanmerking komen. De commissie vermeldt daarbij ten aanzien van de twee kandidaten de motieven die tot haar oordeel hebben geleid.

Artikel 5 Werkwijze

 • 1.

  De commissie vergadert zo dikwijls als de voorzitter of tenminste drie leden dit noodzakelijk achten.

 • 2.

  De vergaderingen van de commissie zijn besloten.

 • 3.

  Van het behandelde ter vergadering wordt door de secretaris een verslag gemaakt. Dit verslag wordt door de commissie vastgesteld.

 • 4.

  De commissie vergadert alleen als tenminste vijf van de stemgerechtigde leden aanwezig zijn.

Artikel 6
 • 1.

  De commissie vergadert in beslotenheid en legt in elke vergadering geheimhouding, als bedoeld in artikel 86 van de Gemeentewet, op omtrent de inhoud van de stukken die aan de commissie worden voorgelegd, alsmede ten aanzien van het behandelde tijdens de vergadering.

 • 2.

  De voorzitter ziet er op toe dat aan het bepaalde in het eerste lid wordt voldaan.

 • 3.

  Aan de raadsleden, die geen zitting hebben in de commissie, en aan anderen wordt geen inzage of informatie verstrekt omtrent de inhoud van aan de commissie overgelegde stukken of het behandelde ter vergadering.

 • 4.

  Noch de commissie, noch de gemeenteraad zal de geheimhouding, als waarvan sprake is in het eerste lid, opheffen.

 • 5.

  De geheimhouding blijft na ontbinding van de commissie van kracht.

Artikel 7
 • 1.

  De voorzitter van de commissie treedt op als contactpersoon naar buiten.

 • 2.

  Alle stukken, bestemd voor de commissie, worden aan een door de secretaris te bepalen adres gericht en aldaar bewaard. Uitgaande post wordt vanaf dit adres verzonden.

 • 3.

  Alle stukken, die van de commissie uitgaan, worden door de voorzitter of door de griffier ondertekend.

Artikel 8  

 • 1.

  De voorzitter nodigt in overleg met de commissie de geselecteerde personen uit die kandidaat zijn voor het ambt van burgemeester van Zwolle.

 • 2.

  Plaats, datum en tijdstip van dit gesprek worden zodanig gekozen dat de namen van de kandidaten niet bekend worden bij de kandidaten onderling of bij derden.

 

Artikel 9
 • 1.

  De commissie streeft naar een unanieme rapportage van haar opvattingen, bedoeld in artikel 4, zesde lid.

 • 2.

  Als geen unanimiteit wordt bereikt, dan wordt het gevoelen van de minderheid van de commissie desgewenst in de schriftelijke rapportage vermeld.

 • 3.

  Bij het staken van de stemmen over de uit te brengen opvattingen wordt het nemen van een beslissing uitgesteld tot de volgende vergadering. Is uitstel van de beslissing niet mogelijk of staken de stemmen ook in die volgende vergadering, dan worden geen opvattingen van de commissie maar de verschillende meningen binnen de commissie ter kennis van de raad en de commissaris gebracht.

Artikel 10 Ontbinding

 • 1.

  De commissie wordt ontbonden op de dag na die waarop aan de gemeenteraad bekend is gemaakt wie als burgemeester van Zwolle is benoemd.

 • 2.

  De voorzitter en de secretaris dragen er zorg voor dat, zo spoedig mogelijk na ontbinding van de commissie, alle archiefbescheiden die de commissie zelf heeft opgemaakt, namens burgemeester en wethouders, in verzegelde enveloppen en gerubriceerd als ‘geheim’ worden overgebracht naar de krachtens de Archiefwet door de gemeenteraad aangewezen archiefbewaarplaats.

 • 3.

  Van de overbrenging wordt een verklaring van overbrenging volgens artikel 9 van het Archiefbesluit1995 opgemaakt. In deze verklaring wordt melding gemaakt van met toepassing van artikel 15,lid 1, sub a en c van de Archiefwet 1995 gestelde beperkingen aan de openbaarheid.

 • 4.

  De originele bescheiden die de commissie heeft ontvangen van de commissaris of van kandidaten worden onmiddellijk na het in het eerste lid bedoelde tijdstip aan betrokkenen teruggezonden.

 • 5.

  Alle overige aan de commissie verstrekte bescheiden of alle kopieën van de in dit artikel bedoelde bescheiden worden onmiddellijk na het in het eerste lid bedoelde tijdstip door de leden bij de secretaris ter vernietiging ingeleverd.

 • 6.

  De in het vijfde lid bedoelde bescheiden worden door de secretaris terstond vernietigd.

Artikel 11 Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag volgende op die van haar bekendmaking.

 • 2.

  Deze verordening vervalt op de dag volgend op die waarop aan het gemeentebestuur bekend is gemaakt wie als burgemeester van Zwolle is benoemd. Het bepaalde in artikel 6, vijfde lid, blijft ook na het vervallen van deze verordening van toepassing.

 • 3.

  Deze verordening wordt ter kennis gebracht aan de commissaris.

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van 26 november 2018

drs. H.J. Meijer, voorzitter

drs. A. ten Have, griffier