Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Vught

Verordening Adviesraad Sociaal Domein Vught

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVught
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Adviesraad Sociaal Domein Vught
CiteertitelVerordening Adviesraad Sociaal Domein Vught
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpAdviesraad Sociaal Domein
Externe bijlageToelichting

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Participatiewet
 2. Wet Maatschappelijke ondersteuning 2015
 3. Jeugdwet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-10-201701-01-2017Onbekend

05-10-2017

GVOP, gemeenteblad

Nieuwe regeling

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Adviesraad Sociaal Domein Vught

De gemeenteraad van de gemeente Vught,

Gelezen het collegevoorstel van 11 juli 2017,

Gelet op artikel 47 van de Participatiewet, artikel 2.1.3 lid 3 van de Wet Maatschappelijke ondersteuning 2015 en artikel 2.10 van de Jeugdwet,

 

B e s l u i t  

 

de Verordening Adviesraad Sociaal Domein Vught vast te stellen.

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 • -

  Sociaal Domein: richt zich in Vught op een samenleving waarbinnen

 • iedereen, als individu en samen met anderen, naar

 • vermogen kan meedoen en tot zijn recht komt.

 • -

  Adviesraad Sociaal Domein: een door het college en gemeenteraad ingestelde,onafhankelijke adviescommissie ex artikel 84 van de

 • Gemeentewet, verder te noemen Adviesraad.

 • -

  College: Het college van burgemeester en wethouders van de

 • gemeente Vught.

 • -

  Raad: De gemeenteraad van de gemeente Vught.

Artikel 2 Rechtsvorm

De Adviesraad is een commissie ex artikel 84 van de Gemeentewet.

Artikel 3 Doelstelling

De Adviesraad beoordeelt het voorgestelde beleid van het college en de raad vanuit het perspectief van de burger. Vanuit dat perspectief wordt gekeken hoe het voorgestelde beleid wordtgefaciliteerd binnen de kernwaarden van het sociaal domein. Deze kernwaarden zijn: preventie, de leefwereld is het vertrekpunt, eigen regie, zo gewoon en zo dichtbij mogelijk, we doen het samen.De Adviesraad geeft gevraagd en ongevraagd advies.

Hoofdstuk 2 Taken en bevoegdheden

Artikel 4 Taken van het college

 • 1.

  Het college bepaalt het moment waarop de Adviesraad betrokken wordt. Uitgangspunt daarbij is dat de Adviesraad zo vroeg mogelijk in het proces betrokken wordt voor het aanleveren van een advies, in elk geval op een zodanig tijdstip dat er een gedegen advies te formuleren is, waarbij geldt dat een termijn van zes weken in elk geval voldoende is.

 • 2.

  Het college verstrekt de Adviesraad tijdig alle informatie die nodig is voor een goede uitoefening van haar taken:

   

  • a.

   voor besluiten die onder de beslissingsbevoegdheid vallen van de gemeenteraad, adviseert de Adviesraad op een dusdanig moment dat het college het advies in het voorstel aan de gemeenteraad kan verwerken. Het raadsvoorstel wordt samen met het advies van de Adviesraad naar de gemeenteraad verzonden.

  • b.

   het college motiveert schriftelijk de keuze voor het wel of niet overnemen van een gevraagd of ongevraagd advies en koppelt dat terug aan de Adviesraad.

 • 3.

  Tenminste één maal per jaar vindt er een bestuurlijk overleg plaats tussen een delegatie van de Adviesraad en de wethouder Sociaal Domein.

Artikel 5 Taken en bevoegdheden van de Adviesraad

 • 1.

  Het verstrekken van adviezen- gevraagd en ongevraagd- aan het college en raad over voorstellen tot gemeentelijke regelgeving, beleid en de uitvoering daarvan binnen het sociaal domein.

 • 2.

  Het bevorderen van overleg en samenwerking met bestaande adviesorganen, organisaties, groeperingen en personen die te maken hebben/krijgen met het sociaal domein.

 • 3.

  Het actief onderhouden van contact met een netwerk van (ervarings-) deskundigen zoals belangenbehartigers, cliëntenorganisaties en inwoners van Vught.

 • 4.

  De Adviesraad stelt individuen of hun vertegenwoordigers, zoals bedoeld in artikel 47 van de Participatiewet, artikel 2.1.3 van de Wmo en artikel 2.10 van de Jeugdwet, in staat onderwerpen op de agenda van een overleg aan te melden en deel te nemen aan een periodiek overleg.

 • 7.

  De Adviesraad heeft geen bevoegdheden betreffende individuele klachten,

  bezwaarschriften en andere zaken met betrekking tot individuele belangenbehartiging

Artikel 6 Samenstelling Adviesraad en zittingsduur

 • 1.

  De Adviesraad bestaat uit minimaal 8 en maximaal 12 leden, waaronder een voorzitter die streeft naar consensus binnen de Adviesraad, secretaris en een penningmeester.

 • 2.

  De Adviesraad is samengesteld bij voorkeur uit mensen met lokale binding en zo veel mogelijk verschillende achtergronden, kennis, en expertise.

 • 3.

  De leden van de Adviesraad worden op voordracht van de Adviesraad door het college benoemd voor een periode van vier jaar. De leden kunnen in principe maximaal twee periodes zitting nemen in de Adviesraad.

 • 4.

  Het aantrekken van nieuwe leden gebeurt in beginsel via een open sollicitatie, verzorgd door de Adviesraad

 • 5.

  Een lid van de Adviesraad is niet:

  • a.

   lid van de gemeenteraad Vught (incl. fractievertegenwoordigers);

  • b.

   lid van het college B&W Vught;

  • c.

   ambtenaar bij de gemeente Vught;

  • d.

   anderszins werkzaam bij de gemeente Vught;

  • e.

   werkzaam bij een door gemeente Vught gecontracteerde partij ter uitvoering van taken binnen het sociaal domein.

 • 6.

  Een ondersteuner en/of betaalde notulist, die wordt ingehuurd door de Adviesraad,kan geen lid zijn van de Adviesraad.

Artikel 7 Werkwijze en besluitvorming

 • 1.

  De Adviesraad komt tenminste 6 maal per kalenderjaar bij elkaar.

 • 2.

  De vergaderingen van de Adviesraad zijn in principe besloten. De participatie van individuen is geregeld via artikel 5.4 van deze verordening. Minimaal één keer per jaarhouden de leden van de Adviesraad een open bijeenkomst voor geïnteresseerden.

 • 3.

  De adviezen van de Adviesraad worden schriftelijk uitgebracht en openbaar gemaakt via de website van de Adviesraad.

 • 4.

  Minimaal één keer per jaar overlegt de Adviesraad met één of meer betrokken wethouders over de lopende zaken.

 • 5.

  De Adviesraad streeft er naar adviezen uit te brengen in consensus. Afwijkende standpunten worden gemotiveerd in het advies opgenomen.

 • 6.

  Alle overige besluitvorming vindt plaats bij meerderheid van stemmen.

 • 7.

  De Adviesraad adviseert en neemt besluiten zonder last of ruggespraak.

Artikel 8 Facilitering en vergoeding

 • 1.

  Het college faciliteert de Adviesraad bij zijn taakuitvoering, via onder andere; het toewijzen van een contactambtenaar als intermediair c.q. gesprekspartner tussen college, gemeentelijke afdelingen en de Adviesraad. De contactambtenaar is waar nodig aanwezig bij de vergadering. De contactambtenaar is op de hoogte van de lopende zaken.

 • 2.

  Het, voor zover mogelijk, ter beschikking stellen van ruimte en vergaderfaciliteiten voor vergaderingen van de Adviesraad.

 • 3.

  Het college neemt jaarlijks een budget op in de begroting voor de uitoefening van de taken van de Adviesraad.

 • 4.

  De Adviesraad verantwoordt jaarlijks, vóór 1 mei, conform de Budgetbasis

  Subsidieregeling, de gemaakte kosten ter uitoefening van zijn taken door middel van een financieel jaarverslag.

Hoofdstuk 3 Overige bepalingen

Artikel 9 Geheimhouding

 • 1.

  Aan de leden van de Adviesraad kan door het college en/of gemeenteraad tijdelijk of permanente geheimhouding worden opgelegd t.a.v. de door het college of de raad verstrekte informatie.

 • 2.

  Het besluit tot geheimhouding, alsmede de duur en de inhoud daarvan dient vooraf kenbaar te zijn gemaakt.

 • 3.

  De geheimhoudingsplicht vervalt niet door beëindiging van het lidmaatschap van de Adviesraad.

 • 4.

  De leden van de Adviesraad dragen zorg voor de bescherming van de privacy van inwoners en cliënten die zich op enigerlei wijze tot een van de leden wenden.

Artikel 10 Beëindiging lidmaatschap

 • 1.

  Het lidmaatschap van de Adviesraad eindigt door:

  • a.

   overlijden;

  • b.

   het nemen van ontslag;

  • c.

   het aanvaarden van een onverenigbare functie, zoals bedoeld in artikel 6 lid 6.5;

  • d.

   het einde van de benoeming.

 • 2.

  Het college kan op aanbeveling van de Adviesraad het lidmaatschap van een lidvervallen verklaren, bij zorgvuldig gemotiveerd opzeggen van het vertrouwen. Dit na een schriftelijke stemming door alle leden van de Adviesraad, met een meerderheidsverhouding van twee/derde van de stemmen van alle leden.

Artikel 11 Overgang- en Slotbepalingen

 • 1.

  De Adviesraad verstrekt aan het college alle gewenste inlichtingen over haar werkzaamheden.

 • 2.

  In gevallen die de uitvoering van deze verordening betreffen en waarin deze regelingniet voorziet, beslist het college na overleg met de Adviesraad.

 • 3.

  Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet Vught 2015 wordt ingetrokken.

Artikel 12 Inwerkingtreding van de verordening

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de dag na de bekendmaking.

 • 2.

  Aan deze verordening wordt terugwerkende kracht verleend tot 1 januari 2017.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als:

 

Verordening Adviesraad Sociaal Domein Vught.

 

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 5 oktober 2017

 

De raadsgriffier,

K.I. Goossens

 

De voorzitter,

R.J. van de Mortel

Bijlage Toelichting  

Toelichting