Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Amersfoort

Verordening leges 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAmersfoort
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening leges 2010
CiteertitelVerordening leges 2010
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagetarieventabel

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De Verordening leges 2009 wordt ingetrokken, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op belastbare feiten die zich hebben voorgedaan voor 1 januari 2010.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1. Beleidsregels m.b.t. de heffing en invordering van gemeentelijke belastingen 2008; 2. Beleidsregels aanwijzing belastingplichtige 2009; 3. Regeling met betrekking tot de heffing en invordering van gemeentelijke belastingen 2008

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-12-200918-02-2010nieuwe regeling

24-11-2009

Stadsberichten 2 december 2009

3214976

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening leges 2010

Verordening

 

Reg.nr. 3214976

De raad van de gemeente Amersfoort;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 oktober 2009, sector DIA/BB

(nr. 3218381);

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet;

b e s l u i t:

vast te stellen de volgende verordening:

Verordening leges 2010

 

 

Artikel 1 Aard van de heffing en belastbaar feit

Onder de naam 'leges' worden rechten geheven ter zake van het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten, genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 2 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  'dag': de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  'week': een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  'maand': het tijdvak dat loopt van de 1e dag in een kalendermaand tot de 1e dag in de volgende kalendermaand;

 • d.

  'jaar': het tijdvak dat loopt van de 1e dag in een kalenderjaar tot de 1e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e .

  'kalenderjaar': de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend.

Artikel 4 Tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 5 Wijze van heffing

De leges worden geheven bij wege van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur.

Artikel 6 Tijdstip van betaling

De leges moeten worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 5:

 • a.

  mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

 • b.

  schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 14 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

Artikel 7 Teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke teruggaaf van leges ter zake van een in de tarieventabel omschreven dienst wordt verleend op een aanvraag als bedoeld in artikel 242 van de Gemeentewet en overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in de bij deze verordening behorende tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 8 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  stukken, in hun persoonlijk belang benodigd door personen die door een verklaring, afgegeven door de burgemeester van hun woon- of verblijfplaats, of op andere wijze van hun onvermogen doen blijken;

 • b.

  attestaties de vita, strekkende tot betaling van pensioenen opgebouwd in Nederland, de Nederlandse Antillen, Aruba en Suriname, lijfrenten en andere periodieke uitkeringen ten laste van een publiekrechtelijk lichaam;

 • c.

  vergunningen tot het houden van collecten;

 • d.

  vergunningen als bedoeld onder 5.13 van de tarieventabel, indien het een spandoek betreft, aangebracht voor een charitatief of daarmee gelijk te stellen doel;

 • e.

  diensten waarvan de kosten zijn of worden verhaald op grond van afdeling 6.4 van de Wet op de ruimtelijke ordening (wet van 20 oktober 2006, Stb. 2006, 566, met alle nadien vastgestelde wijzingen)

 • f.

  het in behandeling van een aanvraag voor een aanlegvergunning voor het kappen van bomen in beschermd stadsgebied.

Artikel 9 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het redactioneel wijzigen van de verordening en de bijbehorende tarieventabel, alsmede tot het wijzigen van tarieven die voortvloeien uit een hogere regeling.

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders.

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van leges.

Artikel 12 Inwerkingtreding, overgangsbepaling en citeertitel

 • 1.

  De legesverordening 2009 van 18 november 2008 wordt ingetrokken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking.

 • 3.

  In afwijking in zoverre van het in de voorgaande leden bepaalde, blijft, indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, de ingetrokken verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover terzake daarvan de heffing van de leges in die periode plaatsvindt.

 • 4.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2010.

 • 5.

  Deze verordening kan worden aangehaald als "Legesverordening 2010".

   

   

Vastgesteld in de openbare vergadering van 24 november 2009.

de griffier, de voorzitter

PUBLICATIEDATUM: 2 december 2009

Bijlage Tarieventabel leges 2010

tarieventabel