Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Deelgemeente Amsterdam - West

Subsidieregeling aanschaf elektrische scooters door horecaondernemingen met een bezorgdienst in stadsdeel West

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieDeelgemeente Amsterdam - West
Officiële naam regelingSubsidieregeling aanschaf elektrische scooters door horecaondernemingen met een bezorgdienst in stadsdeel West
CiteertitelSubsidieregeling aanschaf elektrische scooters door horecaondernemingen met een bezorgdienst in stadsdeel West
Vastgesteld doorgedelegeerde functionaris
Onderwerp
Eigen onderwerpEconomische zaken

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-08-201131-12-2011nieuwe regeling

04-08-2011

Stadsblad, 03-08-2011

-

Tekst van de regeling

Subsidieregeling aanschaf elektrische scooters door horecaondernemingen met een bezorgdienst in stadsdeel West

Artikel 1. Begripsbepalingen
 • In de regeling wordt verstaan onder:

  • a.

   Bedrijfsmatig gebruik: het gebruik van de elektrische scooter ten behoeve van de economische

   activiteiten die de onderneming uitvoert;

  • b.

   Dagelijks Bestuur: het dagelijks bestuur van Stadsdeel West;

  • c.

   Elektrische scooter: een scooter die volledig elektrisch wordt aangedreven;

  • d.

   Het Stadsdeel: het Stadsdeel West;

  • e.

   Onderneming: een horecaonderneming met bezorgdienst die rechtmatig gevestigd is in Stadsdeel West;

  • f.

   De verordening: de Algemene Subsidie Verordening Stadsdeel West (ASV).

Artikel 2. Reikwijdte
 • a.

  De regeling is van toepassing op door het dagelijks bestuur te verstrekken subsidie aan een

  onderneming voor de aanschaf van een elektrische scooter die voor bedrijfsmatig gebruik in het

  stadsdeel wordt ingezet.

 • b.

  De subsidie wordt alleen verstrekt aan een onderneming die rechtmatig gevestigd is in het stadsdeel.

Artikel 3. Subsidieplafond
 • De subsidieregeling heeft een plafond van € 15.000,-.

Artikel 4. Hoogte subsidie
 • a.

  De subsidie bedraagt 50% van de meerprijs van de aanschaf van een elektrische scooter ten opzichte van de aanschafprijs van een vergelijkbare scooter op brandstof. De subsidie bedraagt per scooter maximaal €1500.

 • b.

  De onderneming mag voor de aanschaf van maximaal twee scooters subsidie aanvragen.

Artikel 5. Subsidieaanvraag
 • a.

  De subsidieaanvraag wordt schriftelijk ingediend bij het dagelijks bestuur op een door het dagelijks bestuur beschikbaar gesteld aanvraagformulier.

 • b.

  In aanvulling op het bepaalde in de Algemene Subsidie Verordening Stadsdeel West (ASV) dienen

  bij de aanvraag daarnaast nog de volgende gegevens en bescheiden overgelegd te worden:     

   - een gespecificeerde offerte van de aan te schaffen elektrische scooter;

   - een uittreksel van de Kamer van Koophandel van de onderneming

Artikel 6. Toekenningvoorwaarden
 • Aan de subsidieverlening worden de volgende voorwaarden gesteld:

  • a.

   de subsidieontvanger kan voor maximaal 2 elektrische scooters subsidie aanvragen;

  • b.

   de subsidieontvanger schaft de elektrische scooter aan binnen 3 maanden na dagtekening van de

   beschikking tot subsidieverlening;

  • c.

   de subsidieontvanger doet onverwijld mededeling aan het stadsdeel van de omstandigheid dat hij

   verwacht niet binnen de in de beschikking tot subsidieverlening opgenomen termijn de elektrische

   scooter aan te kunnen schaffen;

  • d.

   de subsidieontvanger houdt de elektrische scooter minimaal één jaar in eigendom;

  • e.

   de subsidieontvanger zet de elektrische scooter in voor bedrijfsmatig gebruik binnen het stadsdeel;

  • f.

   het dagelijks bestuur kan aan het verstrekken van de subsidie nadere verplichtingen verbinden in de

   subsidieverleningbeschikking.

Artikel 7. Weigeringgronden
 • Het Dagelijks Bestuur kan de aanvraag tot subsidieverlening (deels) weigeren:

  • a.

   voor zover blijkt dat er op grond van de regeling of door een subsidie van een  ander overheid-

   orgaan de totale subsidie hoger is dan 50% van de aanschafwaarde van de elektrische scooter;

  • b.

   aannemelijk is dat de elektrische scooter voor particulier gebruik zal worden ingezet;

  • c.

   de subsidieontvanger niet aan de criteria voldoet zoals bedoeld in artikel 2.;

  • d.

   de subsidieaanvrager de elektrische scooter heeft aangeschaft voordat de aanvraag tot subsidie-

   verlening is ingediend;

 Artikel 8. Subsidievaststelling
 • a.

  De subsidieontvanger dient een aanvraag tot subsidievaststelling in uiterlijk 2 maanden na de

  aanschaf van de elektrische scooter.

 • b.

  De aanvraag tot subsidievaststelling wordt ingediend door middel van een door het dagelijks

  bestuur beschikbaar gesteld vaststellingformulier.

 • c.

  Bij de aanvraag tot subsidievaststelling legt de subsidieontvanger de volgende stukken over:

  - de factuur van de aangeschafte elektrische scooter;

  - het betalingsbewijs van de aangeschafte elektrische scooter;

  - een kopie van het kentekenbewijs van de elektrische scooter.

Artikel 9. Hardheidsclausule
 • Het Dagelijks Bestuur kan in bijzondere gevallen van het bepaalde in deze regeling afwijken of bepalingen buiten toepassing laten, voor zover toepassing ervan leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 10. Inwerkingtreding
 • a.

  De regeling treedt in werking op 4 augustus 2011.

 • b.

  De regeling vervalt per 31 december 2011 of zoveel eerder als het subsidieplafond zoals bedoeld

  in artikel 3. is bereikt.

Artikel 11. Citeertitel
 • De regeling wordt aangehaald als Subsidieregeling aanschaf elektrische scooters door horecaondernemingen met een bezorgdienst in Stadsdeel West.