Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heerde

Verordening individuele studietoeslag 2017 gemeente Heerde

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeerde
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening individuele studietoeslag 2017 gemeente Heerde
CiteertitelVerordening individuele studietoeslag 2017 gemeente Heerde
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Externe bijlagenWijzigingsoverzicht Individuele studietoeslag gemeente Heerde 2017.pdf Algemene toelichting Verordening individuele studietoeslag 2017 gemeente Heerde.pdf Raadsvoorstel Verordening individuele studietoeslag 2017 gemeente Heerde.pdf

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Participatiewet, art. 8, lid 1, onderdeel c
 2. Participatiewet, art. 8, lid 3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-12-2017nieuwe regeling

27-11-2017

Schaapskooi, 12-12-2017 GVOP, 14-12-2017

Onbekend.
01-01-201513-12-2017nieuwe regeling

15-12-2014

Schaapskooi, 23-12-2014 GVOP, 01-01-2015

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening individuele studietoeslag 2017 gemeente Heerde

Raadsbesluit

 

De raad van de gemeente Heerde;

 

Gelezen het voorstel van het college d.d. 17 oktober 2017;

 

Gelet op artikel 8, eerste lid onderdeel c, en derde lid, van de Participatiewet;

Gezien het advies van de Adviesraad Sociaal Domein;

 

Besluit vast te stellen de volgende verordening: verordening individuele studietoeslag 2017 gemeente Heerde.

 

Artikel 1. Indienen verzoek

Een verzoek als bedoeld in artikel 36b, eerste lid, van de Participatiewet, wordt ingediend door middel van een formulier, dat door het college is vastgesteld.

Artikel 2. Vaststellen verdiencapaciteit

Als het college niet op grond van reeds bij hem aanwezige gegevens en bewijsstukken kan vaststellen dat belanghebbende niet in staat is tot het verdienen van het wettelijk minimumloon, maar wel mogelijkheden heeft tot arbeidsparticipatie, kan het college advies inwinnen bij een externe deskundige.

Artikel 3. Weigeringsgronden

De individuele studietoeslag wordt geweigerd, als de belanghebbende en zijn echtgenoot in aanmerking te nemen inkomen heeft dat hoger is dan de door de gemeente gehanteerde inkomensgrens van 120% van de toepasselijk zijnde bijstandsnorm.

Artikel 4. Duur en periode individuele studietoeslag

 • 1.

  De individuele studietoeslag wordt verleend voor een periode van 12 maanden;

 • 2.

  De individuele studietoeslag wordt verleend met ingang van de eerste dag van de maand waarin aan de voorwaarden voor toekenning is voldaan, maar niet eerder dan de maand waarin het verzoek, bedoeld in artikel 1, is gedaan.

 • 3.

  De individuele studietoeslag wordt beëindigd met ingang van de eerste dag van de maand, volgend op de dag, waarop de belanghebbende niet meer voldoet aan de voorwaarden, bedoeld in artikel 36b, van de Participatiewet en in deze verordening.

Artikel 5. Hoogte individuele studietoeslag

 • 1.

  De individuele studietoeslag bedraagt € 1200,00 per studiejaar;

 • 2.

  Met ingang van 1 januari van elk kalenderjaar wordt het in het eerste lid genoemde bedrag gewijzigd met de procentuele stijging van het prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie.

Artikel 6. Betaling individuele studietoeslag

De individuele studietoeslag wordt per zes maanden uitbetaald. Uitbetaling vindt plaats na afloop van deze periode.

Artikel 7. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op [datum].

Artikel 8. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening individuele studietoeslag 2017 gemeente Heerde.

 

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 27 november 2017

De griffier, De voorzitter,